• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

4 Қорытынды бақылау (емтихан сессиясы) 16 мамыр – 04 маусым 2016 жыл 5 Практика Барлық апта саны: теориялық оқыту – 16 апта сессия – 3 апта ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР 1 Жазғы семестр 13 маусым– 23 шілде 2016 жыл 2 Демалыс кҥндер 06 маусым - 27 тамыз 2016 (3)Қҧрастырғандар: Жҧмыс тобы 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "4 Қорытынды бақылау (емтихан сессиясы) 16 мамыр – 04 маусым 2016 жыл 5 Практика Барлық апта саны: теориялық оқыту – 16 апта сессия – 3 апта ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР 1 Жазғы семестр 13 маусым– 23 шілде 2016 жыл 2 Демалыс кҥндер 06 маусым - 27 тамыз 2016 (3)Қҧрастырғандар: Жҧмыс тобы 1"

Copied!
56
0
0

Толық мәтін

(1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҦЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖОЛБАСШЫ-АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

Астана, 2015

(2)

2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕ

Оқу, бақылау және басқа шаралар

Ӛткізу мерзімі КҤЗГІ СЕМЕСТР

1 Білім кҥні 1 қыркҥйек 2015 жыл

2 Теориялық оқыту 1 қыркҥйек – 15 желтоқсан 2015 жыл

3 Аралық бақылау 12 қазан – 17 қазан 2015 жыл (сабақтан кейін) 7 желтоқсан – 12 желтоқсан 2015 жыл (сабақтан кейін)

4 Мереке кҥндері 24 қыркҥйек - Қҧрбан Айт,

1 желтоқсан - Тҧңғыш Президент кҥні, 16, 17 желтоқсан - Тәуелсіздік кҥні;

1,2 қаңтар - Жаңа жыл,

7 қаңтар - Рождество Христово 5 Қорытынды бақылау

(емтихан сессиясы)

14 желтоқсан 2015 жыл – 2 қаңтар 2016 жыл 6 Демалыс кҥндер 4 қаңтар – 23 қаңтар 2016 жыл

7 Практика

Барлық апта саны: теориялық оқыту – 15 апта сессия – 3 апта демалыс – 3апта КӚКТЕМГІ СЕМЕСТР

1 Теориялық оқыту 25 қаңтар – 12 мамыр 2016 жыл

2 Аралық бақылау 14 наурыз – 19 наурыз 2016 жыл (сабақтан кейін)

09 мамыр – 14мамыр 2016жыл (сабақтан кейін) 3 Мереке кҥндері 8 наурыз - Халықаралық әйелдер кҥні,

21, 22, 23 - Наурыз мейрамы,

1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі кҥні, 7мамыр - Отан қорғаушы кҥні,

9 мамыр - Жеңіс кҥні.

4 Қорытынды бақылау (емтихан сессиясы)

16 мамыр – 04 маусым 2016 жыл 5 Практика

Барлық апта саны: теориялық оқыту – 16 апта сессия – 3 апта ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР

1 Жазғы семестр 13 маусым– 23 шілде 2016 жыл 2 Демалыс кҥндер 06 маусым - 27 тамыз 2016

(3)

Қҧрастырғандар: Жҧмыс тобы

1. Нҧрманбетова Д.Н. – ф.ғ.д., профессор, Бірінші проректор;

2. Оңғарбаев Е.А., – з.ғ.д., профессор, Оқу ісі жӛніндегі проректор;

3. Палымбетов Ш.Б. – Академиялық мәселелер департаментінің директоры;

4. Романенко М.Э. – Әлеуметтік және азаматтық даму жӛніндегі департамент директорының орынбасары;

Конкаева С.А. –Академиялық мәселелер департамент директорының орынбасары;

Рецензенттер:

1. Джарасова Г.С. – п.ғ.к., доцент.

Анықтамалық көрсеткіш Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің құрылымы, кітапхананы пайдалану ережелері, білім алушылардың жатақханадағы тұрмыс жайы туралы жаңа мағлұматтар береді. Анықтамалықта оқу үдерісін кредиттік жүйемен ұйымдастыру жайлы түсініктемелер: білімді бағалау шкаласы, GPA бойынша басты талаптар, емтихан сессиялары, білім алушыларды оқудан шығару және оларды оқуға қайта қабылдау жайында мағлұмат беріледі.

Анықтамалық көрсеткіш Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті білім алушыларына арналған.

(4)

Қҧрметті достар!

1996 жылы мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың қолдауымен қҧрылған еліміздегі ең ҥздік жоғары оқу орны Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетіне қош келдіңіздер.

Біз тҥлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жҧмыс берушілердің қажеттіліктерін анықтау арқылы, оқытудың инновациялық әдістерін қолдану, ғылыми- зерттеу қызметтерінің концепцияларын әзірлеу, ғылыми мектептердің қызметтерін іске қосу сияқты маңызды стратегиялық бағыттарды жҥзеге асырамыз.

2015 жылы QS Халықаралық рейтингіде 371-ші, әлемнің ҥздік жас университеттері «QS 50х50» жаңа рейтингісінде 38-ші орынды, Қазақстанның кӛпсалалы жоғары оқу орындары арасында 2 жыл қатарынан 1-орынды иелендік. Еуропаның ғылыми жетілдірілген палатасының «Евростандарт»

рейтингі бізді ең ҥздік қазақстандық жоғары оқу орны ретінде анықтады, және біз Достастық елдер арасындағы университеттердің ҥздігіміз. Басты жетістігіміздің бірі – Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын Сапа»

сыйлығы.

Кафедраларда, ғылыми-зерттеу институттарында және ғылыми орталықтарда сіздерге 1500-ге тарта оқытушылар: академиктер, ғылым академияларының мҥше-корреспонденттері, ҚР мемлекеттік сыйлығының иегерлері, ғылым докторлары, ғылым кандидаттары, профессорлар мен доценттер білім береді.

Кӛптеген ғалымдарымыздың есімі шетелдерде танымал, сондай-ақ біз негізінен әлемдік рейтингте ҥздік 500-дікке кіретін жоғары оқу орындарының оқытушыларымен жҧмыс жасаймыз. Бҧл университетіміздің ғылыми және білім беру қызметі ҥшін ғана емес, сонымен қатар сіздердің ғылыми мҥмкіндіктеріңізді арттыруға ықпал етеді.

Қҧрметті достар, қазіргі таңда еліміздің ҧлттық университеті қабырғасында он ҥш факультетте 65 бакалавр мамандығы, 66 магистратура және 37 PhD докторантура мамандықтары бойынша 16000-нан астам білім алушылар оқиды. Осы деректер Еуразия ҧлттық университетінің Қазақстандағы басты білім беру, ғылыми, мәдени орталығы екенін дәлеледейді. Біздің жоғары оқу орынында білім алу – ҥлкен абырой екендігі ӛмірде дәлелденген.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетінің тҥлектері Қазақстандық және халықаралық ірі мекемелерде қызмет атқарып, әлемнің озық ғылыми орталықтарында ӛз білімдерін жалғастыруда.

Сіздер бҥгін біздің жоғары оқу орнының босағасын аттаған талапкерлер болсаңыздар, ертең оның тҥлектері болып шығасыздар. Университет ҧсынған барлық мҥмкіндіктерді пайдаланыңыздар, жоғары мамандандырылған маман иесі болып, ҧстаздарыңыздан оза біліңіздер, әрқайсысыңыз алға қойған мақсаттарыңызды бағындыруға ҧмтылыңыздар!

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ ректоры СЫДЫҚОВ Ерлан Бәтташҧлы

(5)

УНИВЕРСИТЕТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

1996 жылы қҧрылған Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ – Қазақстандағы ең ірі ЖОО-дың бірі. Университетті ашуға еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Еуразиялық одақ қҧру идеясы негіз болды. Елбасының жеке бастамасымен университетке аса кӛрнекті еуразияшыл ғалым Лев Николаевич Гумилевтің есімі берілді.

2003 жылы 26 желтоқсанда университет «ҧлттық» мәртебесіне ие болды. 2000 жылдан Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ халықаралық дәрежедегі жоғарғы оқу орны болып саналады.

2012 жылы «Қызмет кӛрсететін ҥздік кәсіпорын» аталымындағы ҚР Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының лауреаты атанды.

Кӛп салалы жоғары білікті мамандар дайындау 13 факультеттегі 65 мамандық бойынша оқытылатын бакалавриатта, 66 мамандық бойынша оқытылатын магистратурада және 37 мамандық бойынша оқытылатын PhD докторантурада жҥзеге асырылады.

ЕҦУ – бҧл жоғары білікті оқытушы-профессорлар қҧрамы бар жоғарғы оқу орны. Университеттің 68 кафедрасында ҚР Бақылау комитетінің дипломын алған 265 ғылым докторы, 660 ғылым кандидаты мен доценттер, 119 PhD докторы жҧмыс істейді.

Университетте оқытудың озық технологияларына сай Интернет жҥйесіне қосылған компьтерлік сыныптар, лингофон кабинеттері мен дыбыс-бейне қҧрылғыларымен, интерактивті тақталармен жабдықталған дәрісханалар бар.

Еуразия ҧлттық университеті – жоғарғы оқу орындарының Еуропалық ассоциациясының, Университеттердің халықаралық ассоциациясының, Еуразия университеттері ассоциациясының, Халықаралық Ғылым академиясы жоғарғы мектебінің, ТМД және Балтық жағалауы елдері халықаралық зерттеу ассоциациясының толық мҥшесі. Бҧл ЕҦУ-нің халықаралық деңгейде танымалдылығын айғақтайды. Университеттің халықаралық ынтымақтастығын дамыту аясында Еуропа, Азия, Америка елдерінің 130-дан астам жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық қатынас туралы келісім-шарт жасалды: Падуан университеті (Италия), Бабеш Боляй университеті (Румыния), Кордоба университеті (Испания), Сеуль университеті (Корея), Джорджия университеті (АҚШ), Клод Бернар Лион-1 және Лиль университеттері (Франция), Малайзия Технологиялық университеті (Малайзия), М.В. Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Вильнюс университеті (Литва), Стамбул университеті (Тҥркия), Синдзянь университеті (Қытай), Олеся Гончар атындағы Днепропетровск ҧлттық университеті (Украина) және әлемнің кӛптеген басқа университеттері.

Болон декаларациясына қосыла отырып, Қазақстан 2005 жылдан еліміздің кәсіби білім беру жҥйесінің еуропалық білім беру кеңістігіне енуіне қатысты

(6)

шараларға белсенді тҥрде қатысып келеді. Бҧл бағыттағы Еуразия ҧлттық университетінің білім беру және ғылым саласындағы қызметінің негізгі қҧраушы бӛлігі – білім беру қызметтерін экспорттау және халықаралық білім беру бағдарламаларына қатысу.

Бҥгінгі таңда Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ білім алушылары, оқытушы- профессорлар қҧрамы мен қызметкерлері келесі халықаралық білім беру бағдарламаларына белсенді тҥрде қатысуда: білім алушыларға, магистранттарға, оқытушыларға арналған Erasmus Mundus академиялық ҧтқырлық бағдарламасы, Еуропалық Одақ қаржыландыратын TEMPUS университетаралық ынтымақтастық бағдарламасы, ITEC, DAAD бағдарламалары, шетелдік жоғарғы оқу орындарының, Елшіліктерінің, Ҥкіметтерінің, орталықтарының алмасу бағдарламалары.

Аталған бағдарламаларға қатысу Еуразия ҧлттық университетінің әлемдік білім беру және ғылым кеңістігіне енуін жеделдетіп қана қоймай, ӛзі ҧсынып отырған білім беру бағдарламаларының бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттырады, жоғарғы білім туралы дипломдарының мәртебесін ӛсіреді.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ-дың шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен бірге қос дипломды білім беру бағдарламаларын жҥзеге асыруға қатысуы, сонымен бірге ШЫҦ елдері университеттерінің, ТМД желілік университетінің, М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстандағы филиалының жҧмыстарына қатысуы бірлескен ғылыми-зерттеу жҧмыстарын дамытуға ықпал етеді.

Университетте жапон, неміс, ҥнді және иран мәдени орталықтары бар. Бҧл орталықтар осы ҧлттардың дәстҥрімен, әдет-ғҧрыптарымен, ежелгі мәдениетімен танысуға және неміс, ҥнді, иран тілдерін терең меңгеруге мҥмкіндік береді.

ЕҦУ-де 6 оқу ғимараты, 8 жатақхана, спорт кешені, асхана, жҥзу бассейні,

«Зеренді» кӛлінің жанындағы шипажай-сауықтыру кешені бар.

ЕҦУ-де Жастар саясаты орталығы, тҥрлі бағыттағы білім алушылық клубтар мен қоғамдық бірлестіктер белсенді жҧмыс істейді: «Дипломатиялық альянс», «Кӛшбасшы (Лидер)», «Кӛңілділер мен тапқырлар клубы (Клуб веселых и находчивых)», «Қаржыгер (Финансист)» ғылыми-білім алушылық клубы, «Қазақ Елі» зияткерлік жарыссӛз клубы, «Жас маман (Молодой специалист)» экономикалық бюросы, т.б. Белсенді және шығармашылық ізденісі бар білім алушылар ҥшін «Шабыт» шығармашылық бірлестігі мен оның студиясы қызмет етеді.

(7)

УНИВЕРСИТЕТ ҚҦРЫЛЫМЫ

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ-дың қҧрылымына мыналар кіреді:

Ректорат

Тіркеу офисі (Білім алушылар кеңсесі)

Академиялық мәселелер департаменті:

- жоспарлау және оқу-әдістемелік жұмыстар бөлімі;

- оқу үдерісін ұйымдастыру және мониторингтеу бөлімі;

- карьера және бизнес-әріптестік бөлімі.

Жоғарғы білімнен кейінгі деңгейдегі қорытынды аттестациялауды ҧйымдастыру бӛлімі

Ғылыми кітапхана

Ақпараттық технологиялар бӛлімі

Даму және академиялық саясат департаменті:

- стратегияны жүзеге асыру жөніндегі мониторинг бөлімі;

- сапаны бағалау бөлімі

- аккредиттеу мен рейтинг бөлімі

Халықаралық ынтымақтастық департаменті:

- халықаралық қызметті дамыту бөлімі;

- халықаралық білім беру бағдарламалары бөлімі;

- көптілді білім беру мен академиялық ресурстарды дамыту бөлімі.

Веб-ӛкілдік бӛлімі

Ғылым және инновациялар департаменті:

- ғылым бөлімі;

- ғылыми-техникалық бағдарламалар бөлімі

Технологиялар коммерциаландыру департаменті - коммерцияландыру бөлімі

- ақпараттық –патенттік қызмет бөлімі

Әлеуметтік және азаматтық даму жӛніндегі департаменті:

- студенттер мен жастар ұйымдарымен жұмыс бөлімі;

- әлеуметтік-мәдени жұмыстар жөніндегі бөлім.

Медициналық орталық

Жастар саясаты орталығы

Спортклуб

Білім алушылар ҥйінің дирекциясы

 Мҧражай және т.б.

Біздің мекен-жайымыз:

010008, Астана қ., Қ.Сәтпаев к., 2.

(8)

УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫЛЫҒЫ СЫДЫҚОВ Ерлан Бәтташҧлы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ ректоры

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық педагогикалық білім беру академиясының академигі

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпус, 200 каб.

Телефон: 8 (7172) 709 509 Эл. пошта: rector@enu.kz

НҦРМАНБЕТОВА Жамилә Нҥсіпжанқызы Бірінші проректор

Философия ғылымдарының докторы, профессор Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпус, 201 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 477 Эл. пошта: nur@enu.kz

ОҢҒАРБАЕВ Еркін Ануарҧлы Оқу ісі жӛніндегі проректор

Заң ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпусы, 205 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 468 Эл.пошта: ongarbayev_ea@enu.kz

ТАЛТЕНОВ Абзал Ахатҧлы

Ғылыми-зерттеу жҧмысы жӛніндегі проректор Химия ғылымдарының докторы, профессор

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпусы, 246 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 473 Эл. пошта: taltenov_aa@enu.kz

(9)

Дихан ҚАМЗАБЕКҦЛЫ

Әлеуметтік-мәдени даму мәселелері жӛніндегі проректор

Филология ғылымдарының докторы, профессор Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпус, 243 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 472 Эл. пошта: dikhan.kamzabek@enu.kz

СЫРЛЫБАЕВ Марат Қадырҧлы

Қаржы-шаруашылық мәселелер жӛніндегі проректор Экономика ғылымдарының кандидаты

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпус, 244 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 471 Эл. пошта: syrlybayev_mk@enu.kz

НҦРМАНОВА Жанна Қадырбайқызы Ғылыми хатшы

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй, оқу-әкімшілік корпус, 212 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 500, ішкі: 31 239 Эл. пошта: nurmanova_zh@enu.kz

ПАЛЫМБЕТОВ Шамен Балтабайҧлы

Академиялық мәселелер департаментінің директоры Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2-ҥй,

оқу-әкімшілік корпус, 120 каб.

Телефон: +7 (7172) 709 465, ішкі: 31 147 Эл. пошта: palymbetov_shb@enu.kz

(10)

ФАКУЛЬТЕТТЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы –Сақ Қайрат Ӛмірбайҧлы филология ғылымдарының кандидаты, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Янушкевич к., 6, 213 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 35 200 Эл. пошта: kaisak1964@yandex.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Примбетов Даурен Сакенҧлы

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 35 208 Эл. пошта: p.dauren@yandex.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Болатова Гулжаухар Жамбылқызы

Ішкі тел.: 35 207

Эл. пошта: gulzhauhar. bolatova @yandex.ru

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В050400 – Журналистика 5В042200 – Баспа ісі

5B050200 – Саясаттану

5B051400 – Қоғаммен байланыс

Магистратура (бейіндік және ғылыми-педагогикалық):

6М050400 – Журналистика 6M050200 – Саясаттану Докторантура:

6D050400 – Журналистика 6D050200 – Саясаттану

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ Факультет деканы – Нҧрбекова Жанат Қҧнапиақызы

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Пушкин к., 11, 201 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 480, ішкі: 34 200 Эл. пошта: nurbekova_zhk@enu.kz

(11)

Деканның академиялық мәселелер жӛніндегі орынбасары – Закирова Алма Болатқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Пушкин к., 11, 205 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 480, ішкі: 34 214, Эл. пошта: zakirova_ab@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Жҧмаділлаева Айнҧр Қанаділқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Пушкин к., 11, 205 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 480, ішкі: 34 206 Эл. пошта: zhumadillayeva_ak@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Ырымбаева Нҥргҥл Алдажарқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Пушкин к., 11, 203 каб.

Тел.: 8(7172) 709 480, ішкі: 34 206 Эл. пошта: yrymbaeva_na@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 5В070300 – Ақпараттық жҥйелер

5В011100 – Информатика (білім беру бағыты) 5В060200 – Информатика (жаратылыстану бағыты) 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жҥйелері

5B070200 – Автоматтандыру және басқару

Магистратура (бейіндік және ғылыми-педагогикалық):

6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 6M070300 – Ақпараттық жҥйелер

6M011100 – Информатика (білім беру бағыты) 6M060200 – Информатика (жаратылыстану бағыты) 6М100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жҥйелері

6M070200 – Автоматтандыру және басқару Докторантура:

6D070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 6D070300 – Ақпараттық жҥйелер

6D011100 – Информатика (білім беру бағыты)

6D060200 – Информатика (жаратылыстану ғылымы) 6D070200 – Автоматтандыру және басқару

(12)

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Жәйшібеков Нҧрболат Жҧмабекҧлы

Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 203 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 469, ішкі: 33 200 Эл. пошта: jaychibekov_ng@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Бҧрғҧмбаева Сәуле Қайрбекқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 204 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 469, ішкі тел.: 33 213 Эл. пошта: burgumbaeva_sk@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Таспаганбетова Жанар Абдуловна

Мекен-жайы: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 205 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 469, ішкі тел.: 33 215 Эл. пошта: taspaganbetova_zha@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5B060100 – Математика (жаратылыстану бағыты) 5B010900 – Математика (білім беру бағыты) 5B060300 – Механика

5B070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу

Магистратура:

6M060100 – Математика (жаратылыстану бағыты) 6M010900 – Математика (білім беру бағыты) 6M060300 – Механика

6M070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу Докторантура:

6D060100 – Математика

6D070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Амандықова Сәуле Кӛшкінқызы Заң ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі., 2, 217 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 538, ішкі: 31 248 Эл.пошта: amandykova_sk@ enu.kz

(13)

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары –

Ӛмірзақов Пернебек Қҧрашҧлы – заң ғылымдарының кандидаты, доцент Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2, 220 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 461, ішкі: 31 296

??.?????: ?mirzakov_??@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Сембекова Бакиткул Рактаевна

Жугралина Бахыт Мапашевна – заң ғылымдарының кандидаты, доцент Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2, 221 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 461, ішкі тел.: 31 259 Эл.пошта: b.sembekova@yandex.ru

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5B030100 – «Қҧқықтану»

5B030200 – «Халықаралық қҧқық»

Магистратура:

6M030100 – «Қҧқықтану»

6M030200 – «Халықаралық қҧқық»

Докторантура:

6D030100 – «Қҧқықтану»

6D030200 – «Халықаралық қҧқық»

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Қашхынбай Байжҧман Балтабайҧлы Мекен жайы: Астана қ., Янушкеевич к. 6, 109 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 544, ішкі: 35 101 Эл. пошта: Kashhinbaev_bb@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Салиева Айгуль Жанаевна

Мекен жайы: Астана қ., Янушкеевич к. 6, 109 каб.

Тел.ішкі: 35 103

Эл. пошта: aigul.enu@yandex.ru

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Гитихмаева Людмила Магомедовна

Мекен жайы: Астана қ., Янушкеевич к. 6, 108 каб.

Тел.ішкі: 35 109

Эл. пошта: Gitihmaeva_LM@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

(14)

Бакалавриат

5В020600 – Дінтану 5В050100 – Әлеуметтану 5В050300 – Психология

5В010800 – Дене тәрбиесі және спорт 5В090500 – Әлеуметтік жҧмыс

5В020400 – Мәдениеттану 5В020100 – Философия

5В012300 – Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану Магистратура

6М010300 – Педагогика және психология 6М020100 – Философия

6М020600 – Дінтану 6М050100 – Әлеуметтану 6М050300 – Психология

6М090700 – Әлеуметтік жҧмыс 6М020400 – Мәдениеттану

6М012300 – Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 6M010800 – Дене тәрбиесі және спорт

Докторантура

6D010300 – Педагогика және психология 6D050100 – Әлеуметтану

6D020100 – Философия

6D012300 – Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 6D020400 –Мәдениеттану

КӚЛІК-ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Сҥлейменов Тыныс Бӛлекбайҧлы

Техника ғылымдарының докторы, профессор Мекен-жайы: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 135 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 529, ішкі: 33 100

Эл. пошта: stb2007@yandex.ru, Suleymenov_tb@enu.kz Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Саржанов Даурен Кажабергенович

Адрес: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 133 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 529, ішкі: 33 122 Эл. пошта: dauren78@mail.ru

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Жармаганбетова Айгерим Даужановна

Адрес: Астана қ., Мҧңайтпасов к., 13, 134 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 529, ішкі: 33 112

(15)

Эл. пошта: zharmaganbetova_ad@enu.kz

Факультет екі деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В071300 – Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары 5В071700 – Жылу энергетикасы

5В073200 – Стандарттау, метрология және сертификаттау

5В090100 – Кӛлікті пайдалану және жҥк қозғалысы мен тасымалдауды ҧйымдастыру

Магистратура:

6М071300 – Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары 6М071700 – Жылу энергетикасы

6М075000 – Метрология

6М073200 – Стандарттау және сертификаттау

6М090100 – Кӛлікті пайдалану және жҥк қозғалысы мен тасымалдауды ҧйымдастыру

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ Факультет деканы – Сомжҥрек Баубек Жҧмашҧлы Тарих ғылымдарының кандидаты , доцент.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2, 321 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 536, ішкі: 31 300 Эл. пошта: somzhurek_bzh@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Әбішева Мадина Мағазқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2, 321 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 536, ішкі: 31 359 Эл. пошта: abisheva_mm@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Қосыбаев Мирас Махмедунҧлы

Мекен-жайы: Астана қ., Қ.Сәтпаев кӛшесі, 2, 321 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 536, ішкі: 31 359 Эл. пошта: kosybaev_mm@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат

5В020200 – Халықаралық қатынастар 5В050500 – Аймақтану

5В020900 – Шығыстану 5В021200 – Тҥркітану

5В021000 – Шетел филологиясы: тҥрік тілі (ағылшын тілі қоса меңгеріледі)

(16)

Магистратура

6М020200 – Халықаралық қатынастар 6М050500 – Аймақтану

6М020900 – Шығыстану

6М020500 – Филология: тҥрік тілі 6М021200 – Тҥркітану

Докторантура

6D020200 – Халықаралық қатынастар 6D050500 – Аймақтану

6D021200 – Тҥркітану

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Мақыш Серік Биханҧлы Экономика ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Қ. Мҧңайтпасов к., 11, 604 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 32 600 Эл. пошта: makysh_sb@enu.kz

Деканның академиялық мәселелер жӛніндегі орынбасары – Тәжікенова Сапия Қарғабайқызы

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Мекен-жайы: Қ. Мҧңайтпасов к., 11, 611 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 32 666 Эл. пошта: tazhikenova_sk@ enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Бакирбекова Айгуль Макулбекқызы

Мекен-жайы: Қ. Мҧңайтпасов к.,11, 611 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 32 608 Эл. пошта: bakirbekova_am@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Акимов Жақсылық Макмутҧлы

Мекен-жайы: Қ. Мҧңайтпасов к.,11, 611 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 534, ішкі: 32 605 Эл. пошта: akimov_zhm@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

(17)

Бакалавриат:

5B050600 – Экономика 5B050700 – Менеджмент 5B050800 – Есеп және аудит 5B050900 – Қаржы

5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 5B090200 – Туризм

Магистратура:

6M050600 – Экономика 6M050700 – Менеджмент 6M050800 – Есеп және аудит 6M050900 – Қаржы

6M051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 6M090200 – Туризм

Докторантура:

6D050600 – Экономика 6D050900 – Қаржы 6D090200 – Туризм

6D051700 – Инновациялық менеджмент

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Жарқынбекова Шолпан Қҧзарқызы

Филология ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 11., 317 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 502, ішкі: 32 300, 32 311 Эл. пошта: Zharkinbekova_SHK@enu.rz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Бейсенбай Ардақ Бақытҧлы

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 11.

Тел.: 8 (7172) 709 502, ішкі тел.: 32 309 Эл. пошта: Ahmetova_MK@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Әбдімәулен Гҥлмира Әбдімәуленқызы

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 11.

Тел.: 8 (7172) 709 502, ішкі тел.: 32 306 Эл. пошта: abdimaulen_ga@ enu.rz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В021000 – Шетел филологиясы (ағылшын тілі) 5В021016 – Шетел филологиясы (қытай тілі)

(18)

5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі, француз тілі) 5В011923 – Шетел тілі: екі шет тілі (неміс тілі)

5B020500 – Филология: (қазақ филологиясы, орыс филологиясы) 5B011800 – Орыс тілі мен әдебиет

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиет 5В020700 – Аударма ісі

Магистратура (бейіндік және ғылыми-педагогикалық):

6М021000 – Шетел филологиясы (ағылшын тілі) 6М011900 – Шет тілі: екі шет тілі

6М020500 – Филология: (қазақ филологиясы, орыс филологиясы) 6М011800 – Орыс тілі мен әдебиет

6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиет 6М020700 – Аударма ісі

Докторантура

6D020500 – Филология 6D021400 – Әдебиеттану 6D020700 – Аударма ісі

6D021000 – Шетел филологиясы

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ФАКУЛЬТЕТІ Факультет деканы – Шәпекова Нэля Лҧкпанқызы медицина ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13, 238 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 530, ішкі: 33 201 Эл. пошта: shapekova_nl@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Аубакирова Карлыгаш Муратовна

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13 Тел.: 8 (7172) 709 500, ішкі: 33 222

Эл. пошта: Aubakirova_KM@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Чукуров Асхат Ералиевич

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13 Тел.: 8 (7172) 709 500, ішкі: 33 224

Эл. пошта: Chukurov_ae@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В060600 – Химия 5В060700 – Биология 5B060800 – Экология

(19)

5B060900 – География 5В070100 – Биотехнология 5В061000 – Гидрология

Магистратура (жаратылыстану және білім беру):

6М060600 – Химия (жаратылыстану бағыты) 6М060700 – Биология (жаратылыстану бағыты) 6М011200 – Химия (білім беру)

6М011300 – Биология (білім беру) 6М060800 – Экология

6М060900 – География 6М070100 – Биотехнология Докторантура:

6D060600 – Химия 6D060700 – Биология 6D060800 – Экология 6D060900 – География

СӘУЛЕТ-ҚҦРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы-Баймҧханов Серіктай Кәкенҧлы Техника ғылымдарының докторы, профессор

Мекен жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13, каб. 210 б Тел: 8(7172)709-500, ішкі. 33300

Эл.пошта: baimukhanov_sk@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Жантлесова Жибек Бейсенбаевна

Базарбаев Данияр Омарҧлы – PhD., доцент м.а.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13 Тел.: 8 (7172) 709 500 ішкі: 33225

Эл. пошта: zhantlesova_zhb@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Кошеров Олжас Курманбаевич

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 13 Тел.: 8 (7172) 709 532, ішкі: 33 307

Эл. пошта: kosherov_ok@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5B071100 – Геодезия және картография (оқу мерзімі 4 жыл) 5В072900 – Қҧрылыс (оқу мерзімі 4 жыл)

5B042000 – Сәулет (оқу мерзімі 5 жыл) 5B042100 – Дизайн (оқу мерзімі 5 жыл)

5В075200 – Инженерлік жҥйелер және желілер (оқу мерзімі 4 жыл)

(20)

Магистратура (бейіндік және ғылыми-педагогикалық):

6М071100 – Геодезия 6М072900 – Қҧрылыс

6М073000 – Қҧрылыс материалдары, бҧйымдары және конструкцияларын ӛндіру

6M042000 – Сәулет 6M042100 – Дизайн Докторантура:

6D072900 – Қҧрылыс

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет деканы – Ақылбеков Әбдіраш Тасанҧлы Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Қ. Мҧңайтпасов к., 3, 314 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 500, ішкі: 33 301 Эл. пошта: Akilbekov_at@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Ермекова Жадыра Керімбайқызы

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Ішкі тел.: 33 128

Эл. пошта: ermekova_jk@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Балабиева Гулнар Сериковна

Тел.: 8 (7172) 709 500, ішкі тел.: 33 320 Эл. пошта: guka.b.s@yandex.ru

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В060400 – Физика (жаратылыстану ғылымдары) 5В060500 – Ядролық физика (оқу мерзімі 5 жыл)

5B071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация 5B072300 – Техникалық физика

5B074600 – Ғарыштық техника және техналогиялары Магистратура:

6М011000 – Физика (білім)

6М060400 – Физика (жаратылыстану ғылымдары) 6M060500 – Ядролық физика

6M060500 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация 6M072300 – Техникалық физика

6M074000 – Нанотехналогия және наноматериалдар 5М074600 – Ғарыштық техника және техналогиялары

(21)

Докторантура:

6D060400 – Физика

6D060500 – Ядролық физика 6D072300 – Техникалық физика ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет деканы – Садықов Тлеген Садықҧлы Тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Мекен-жайы: Астана қ., Пушкин кӛшесі, 11, 309 каб.

Тел.: 8 (7172) 709 500, ішкі: 34 301 Эл. пошта: sadikov_ts@enu.kz

Деканның ғылыми жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Кошман Татьяна Васильевна

Ішкі тел.: 34 320

Эл. пошта: koshman_tv@enu.kz

Деканның студенттермен жҧмыс жӛніндегі орынбасары – Екібаев Рҥстем Жақсыбекҧлы

Ішкі тел.: 34 317

Эл. пошта: mr.metsurov@mail.ru

Деканның оқу ісі жӛніндегі орынбасары –

Сейтказина Куралай Отаубаевна, кандидат исторических наук, доцент Ішкі тел.: 34 318

Эл. поштасы: seitkazina_ko@enu.kz

Факультет ҥш деңгейлі жҥйе бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В020300 – Тарих

5В020800 – Археология және этнология Магистратура:

6М020300 –Тарих

6М020800 – Археология және этнология Докторантура:

6D020300 –Тарих

6D020800 –Археология және этнология

(22)

УНИВЕРСИТЕТ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҦҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

ЕҦУ-нің білім алушылары мынадай қҧқықтарға ие:

- білім берудің мемлекеттік жалпы стандарттарына сәйкес келетін сапалы білім алу;

- білім беру стандарттарының аясында жеке оқу жоспары бойынша білім алу;

- басқа ЖОО-дағы элективті пәндерді (соның ішінде таңдау бойынша пәндерді оқу);

- қосымша білім беру қызметтерін ӛзінің қабілеті мен қажетіне қарай алу, оқу жоспарына сәйкес балама курстар таңдауға мҥмкіндік алу;

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің бекіткен тәртібіне сәйкес басқа оқу орындарынан келесі оқу орнына ауысуға және қайта қабылдануға, бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысуға;

- университет кітапханасынан қажетті ақпараттарды алуға, пән бойынша қажетті оқу-әдістемелік кешенді тегін пайдалануға;

- жеке кӛзқарасы мен пайымдарын еркін жеткізе білуге;

- ҚР заңдарына сәйкес әскери қызметке шақырылуды кейінге қалдыруға.

ЕҦУ білім алушыларының міндеттері:

- жеке оқу жоспарын жасау;

- жеке оқу жоспарына сәйкес оқу пәндерін игеру;

- бітіруші курста білімді сырттай бағалау тестілеуінен (ВОУД) ӛту;

- таңдалған бағыттың теориялық және практикалық дағдыларын меңгеру;

- сабаққа кҥнделікті қатысу;

- сабаққа кешікпеу;

- сабақты бос жібермеуге, ауырып келмеген жағдайда медициналық анықтамасын кӛрсету;

(23)

- келмеген сабақтарын оқытушы белгілеген мерзімде ӛтеу;

- оқу пәндері бойынша білім алушылардың ӛздік жҧмыстарының (СӚЖ) барлығын орындау;

- ағымдық, аралық және қорытынды бақылаулардың бәрін тапсыру;

- оқу-әдістемелік әдебиеттер мен университеттің материалдық қҧндылықтарына ҧқыпты қарау;

- ЕҦУ-нің ішкі ережелерін сақтау (сырт киіммен жҥруге, темекі шегуге, қатты сӛйлеуге тиым салынады);

- бірге оқитын курстастары мен оқытушыларға адал ниетті болу;

- сабаққа жарасымды, іскери киіммен келу;

- тәртіпті және жауапкершілікті сезіну;

- сабақ кезінде ҧялы телефондарды сӛндіріп қою;

- ӛз денсаулықтарына ҧқыпты қарауға, рухани және физикалық жетістіктерге ҧмтылу.

Білім алушылардың ӛз міндеттері мен жауапкершіліктерін бҧзған жағдайында тәртіптік іс-шаралар қолданылады

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жалпы ережелер

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ білім беру траекторияларын таңдау мен кредиттер тҥріндегі білім ауқымын есепке алуға негізделген ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру мен ӛз бетінше білім алу қабілеттерін дамытуды кӛздейтін кредиттік технология бойынша бакалаврлар, магистрлар мен PhD дкторларды даярлауды жҥзеге асырады. ЕҦУ-нің әрбір білім алушысы кредитік оқу технологиясының негізгі ережелерді білуге тиісті:

1. Білім алушының оқу жҥктемесінің кӛлемі оқу жылындағы әр пән бойынша меңгерілетін кредит бойынша ӛлшенеді;

2. Білім алушының әр пән бойынша оқу жҧмысының кӛлемі 1-ден 6 кредитке дейін болады. Әрбір пән ереже бойынша бір семестр кӛлемінде оқытылады;

3. Білім алушы жеке оқу жоспары (ЖОЖ) формасында ӛзінің білім бағдарламасын қҧрады. ЖОЖ эдвайзер кӛмегімен әр академиялық кезеңге

(24)

қҧрылады, оның басты міндеті – білім алушының білім алу траекториясын таңдауға кӛмек беру. ЖОЖ қҧрылғанда білім алушы тіркеу және қайта тіркеу мерзімдерін сақтауға тиісті.

Білім алушылардың пәндерді меңгеруге жазылуы (Enrollment) тіркеу офисі қызметі, эдвайзерлердің, кафедра меңгерушілері мен факультет декандарының әдістемелік және кеңес берушілік кӛмегімен ҧйымдастырылады.

Білім алушыларды оқу пәндерін меңгеруге тіркеу білім беру порталында он-лайн тәртібіне жҥзеге асырылады.

Пререквизит болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы бар білім алушының постреквизит болып табылатын пәнге тіркелуге қҧқығы жоқ.

Электрондық мәліметтер базасында тіркелу ҥшін білім алушыға білім беру порталында орналастырылған нҧсқаулықпен танысу қажет.

Тіркелгенге дейін білім алушы оқудың жеке траекториясын жасау ҥшін ӛзінің эдвайзеріне немесе кафедра меңгерушісіне баруы қажет. Олар МОП, ТУП және КЭД-тен модульдер таңдау мәселелері бойынша білім алушыларға кеңес береді, тҥсіндіреді.

Бірінші оқу жылының білім алушыларын электрондық базаға енгізу қабылдау мерзімінде ағымдағы жылдың 30 тамызына дейін жҥргізіледі.

Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, дағдылары, іскерлігі және қҧзырлығы) халықаралық тәжірибеде қабылданған 4 балдық шкала бойынша тиісті сандық эквиваленті бар әріптік жҥйеге (оң бағалар, кемуі бойынша «А»-ден «D»-ға дейін, «қанағаттанарлықсыз» – «Ғ») сәйкес 100 балдық шкала бойынша балмен бағаланады.

Білім алушының қорытынды бақылауға жіберілу рейтингісі (орташа рейтинг) 50 балды қҧрайды. Білім алушы орташа рейтингі 50 балдан кем болмаса ғана қорытынды бақылауға жіберіледі (әрбір рейтинг бойынша жеке- жеке 25 балдан кем емес). Пән бойынша қорытынды баға аралық және қорытынды бақылау (емтихан бағасы) бағаларын қамтиды. Жіберілу рейтингінің ҥлесі білім алушының оқу пәні бағдарламасын игеру дәрежесінің қорытынды бағасының 60%-ын қҧрайды. Қорытынды бақылау ҥлесі аталған оқу пәні бойынша қорытынды білім бағасының 40%-ын қҧрайды. Нәтиже емтихан бағасы 50 балдан кем болмаған жағдайда ғана есептеледі. Егер емтиханда білім алушы 50 балдан кем жинаса, оған «F» деген баға қойылады.

Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны сол аралық аттестация кезеңінде оны жоғарылату мақсатымен қайта тапсыруға рҧқсат етілмейді.

Пән бойынша қорытынды бағаны (ҚБ) шығару кезінде рейтингтік бақылау нәтижелері бойынша семестр ағымында ағымдағы ҥлгерімнің жиынтық балы мен емтиханда алынған балл есептеледі; ҚБ келесі формула бойынша шығарылады:

ҚБ=Рорт*0,6+ЕБ*0,4, Рорт=(Р1+Р2)/2, Р1(Р2)=(АғБ+РБ)/2 мҧнда: ҚБ – қорытынды баға;

Р1 – бірінші рейтинг бақылауының нәтижесі;

Р2 – екінші рейтинг бақылау нәтижесі;

ЕБ – емтихан бағасының балы;

(25)

Рорт – орташа рейтинг (жіберілу рейтингі);

РБ – рубеждік бақылау нәтижелері;

АғБ – ағымдық бақылау нәтижелері.

Білім алушының оқу ҥлгерімі ағымдық, аралық және қорытынды бақылау бойынша қадағаланады.

Ағымдық бақылау – оқытушылардың білім алушының сабақта алған білімдерін жҥйелі тексеріп отыруы.

Рубеждік бақылау – семестрдің бірінші және екінші жартысындағы бақылау. Рубеждік бақылау міндетті болып табылады. Білім алушының білімін рубеждік (рейтингілік) бақылау арқылы тексеру әр семестрдің 7-і (Р) және 15-і (Р) аптасында ӛтеді (бҧған ҧзақтығы 15 аптаға жетпейтін семестрлер кірмейді).

Білім алушы емтиханға 2 рейтингілік бақылауды тапсырғанда жіберіледі: Р1≥ 25, Р2≥ 25 және жіберу рейтингі (орташа рейтинг) Рж≥ 50.

Қорытынды бақылау – пәнді меңгергеннен кейін білім алушының білім деңгейін бақылау (емтихан сессиясы).

Білім алушы білімін бағалау дәстҥрлі жҥйедегі білімді бағалауға сәйкес келетін балдық-рейтингтік, әріптік жҥйеде жҥзеге асады.

Білімді бағалау кӛрсеткіші

 Білім алушылардың білімдерін бағалауда бағаның кӛпбалдық жҥйесі әріптік символда қолданылады.

Әріптік жҥйеде бағалау

Балдың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмҧны

Дәстҥрлі жҥйеде бағалау

А 4,0 95-100 ӛте жақсы

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 жақсы

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық

С 2,0 65-69

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54

F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз

КУРСТАН КУРСҚА ӚТУГЕ ҚАЖЕТТІ ОРТАША ҦПАЙДЫ (GPA) ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

Курстан курсқа ӛтуге қажетті орташа ҧпай (GPA – Grate Point Average) – таңдау пәндері бағдарламасына сай білім алушының орташа есеппен алғандағы жетістігі: кредиттік және сандық балама ҧпайы ағымдағы оқыту кезеңінің кредиттерінің жалпы санының тәртібіне сәйкес қорытынды бағаның қатынасы.

(26)

Курстан курсқа ӛтудің орташа ҧпайы (ОҦ) мына формуламен есептеледі:

ОҦ = (О1 х К1 + О2 х К2 + ... + Оn x Kn)/(K1 + K2 + … Ka),

О1 О2 Оn – 4 балдық жҥйенің бағасы (балдардың сандық эквиваленті), К1 К2 Кn – кредиттің саны

Оқу жылының қорытындысы бойынша жазғы семестр нәтижелерін ескере отырып, тіркеу офисі білім алушының оқудағы жетістіктері деңгейінің орташа бағасы ретінде орташа ҥлгерім балын (GPA) есептейді. Бҧл ретте курстан курсқа кӛшу балын (GPA) есептеу кезінде барлық оқу кезеңіндегі академиялық қарыздар ескеріледі.

Орташа балл (GPA) кредит-сандық эквивалент жҥйесі негізінде есептеледі.

Қорытынды ӛлшем бағаның сандық эквивалентін модульге берілген кредиттер санына қосып, білім алушы тіркелген жалпы кредиттер санына бӛлгендегі сома болып табылады.

GPA есептеу үлгісі:

Модуль Кредиттер саны

Әріптік жҥйе бойынша баға

Сандық эквивалент

Математика 3 А 4.00

Информатика 2 В 3.00

Физика 3 F 0

Математика 4.00 х 3 = 12.00 Информатика 3.00 х 2 = 6.00 Физика 0 х 3 = 0

Қорытынды ӛлшем = 12 + 6 + 0 = 18.00 Жалпы кредиттер саны = 3+2+3 = 8

Егер GPA есептеу кезінде орташа балл ҥтірден кейін екі белгісі бар сан болса, онда математика ережелеріне сәйкес GPA-ді ондыққа дейін дӛңгелектеу керек (ҥтірден кейін бір белгіге дейін): егер ҥтірден кейінгі екінші сан 0,1,2,3 немесе 4 болып аяқталса, онда ҥтірден кейінгі бірінші сан ӛзгермейді; егер ҥтірден кейінгі екінші сан 5,6,7,8 немесе 9 болса, онда ҥтірден кейінгі бірінші сан бір бірлікке арттырылады, мысалы: 2,23 = 2,2; 2,25 = 2,3; 2,27 = 2,3 және т.с.с.

Университетте білім алушының келесі курсқа кӛшірілуіне рҧқсат беретін минималды орташа ҥлгерім балының (GPA) келесі ӛлшемі белгіленген:

– 1-курстан 2-курсқа – 2,0;

– 2-іншіден 3-курсқа – 2,2;

– 3-курстан 4-курсқа – 2,3;

– 4-курстан 5-курсқа – 2,5.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Х дегеніміз – кездейсоқ алынған m билеттің ішіндегі бірінші қатардағы орынның билеттері саны болса, осы Х шамасының үлестірім заңын жаз, математикалық күтімін, дисперсиясын, модасы мен

Әртүрлі энергия көздерін оңтайландырумен байланысты технологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен жетістіктер қоғамдастықтардың функционалдық тәсілдерін айқындайды және Энергетиканың