• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ҦЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ҦЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА"

Copied!
314
0
0

Толық мәтін

Мысалы, 1990 жылдардың ортасында Батыс Еуропа елдерінде Джини коэффициенті Финляндияда 0,18, Швецияда 0,24, Германияда 0,28, Ұлыбританияда 0,36 болды. 20 ғасырдың аяғында 21 ғасырдағы экономика негіздерінің бірі болып табылатын әлеуметтік фактордың ерекше рөлі анықталды. Осылайша, 20 ғасырдың екінші жартысы – 21 ғасырдың басында дамыған елдерде 21 ғасырға тән жаңа экономикалық жүйе, яғни экономиканың әртүрлі формаларын біріктіретін аралас экономика түрі қалыптасты. қатынастар және тең емес экономикалық қатынастар.

Ҧлттық экономиканың мақсаттары

Ҧлттық қауіпсіздік

Ішкі саяси тҧрақтылық пен қоғамның топтасуы

Шетел инвестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық ӛсу

Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты

Энергетика ресурстары

Инфрақҧрылым, әсіресе кӛлік және байланыс

Кәсіби мемлекет

Бұл Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясын (Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы No 1096 Жарлығы) іске асырудың, институционалдық күштерді жұмылдырудың нәтижесі. жұртшылықпен. экономикалық және әлеуметтік бағдарламалардың орындалуын және қоғамдағы демократиялық мәдениеттің жоғары деңгейін бақылау.

2-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҦЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫ ҤЛГІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Орнықты табиғи факторлар мен олардың экономикалық маңызы

Қазақстанның экономикасы және оның салалық қҧрылымы

Экономиканың ӛңірлік қҧрылымының рӛлі

Қазақстанның ҧлттық экономика ҥлгісінің әлеуметтік-мәдени факторы

Қазақстанның ҧлттық экономика ҥлгісінің ерекше белгілері

3-тарау. ӚТПЕЛІ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҦЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ҤЛГІСІН

ҚАЛЫПТАСТЫРУ

 • Ӛтпелі экономиканың маңызы
 • Ӛтпелі экономиканың тҥрлері
 • Қазіргі кезеңдегі ӛтпелі экономиканың ерекшеліктері
 • Кеңестік экономикалық жҥйенің негізгі белгілері мен қарама- қайшылықтары
 • Қайта қҧрудың бастапқы талаптары
 • Нарықтық алғышарттардың кемелділігі
 • Макроэкономикалық тепе-теңдік
 • Халық шаруашылығының қҧрылымы
 • Қайта қҧрудың негізгі бағыттары. Нарық жҥйесінің қалыптасуы
 • Экономикалық саясаттың бағытын таңдау проблемасы
 • Қайта қҧрудың негізгі кезеңдері. Трансформациялық қҧлдырау мен оның жай-кҥйі
 • Қайта қҧрудың бірінші кезеңінде ҧлттық экономиканы қалыптастырудың қарама-қайшылықтары
 • Ҧлттық экономика ҥлгісін қалыптастырудың екінші кезеңінің ерекшеліктері
 • Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі дамуының ерекшеліктері

Ұзақ уақытқа созылғанына қарамастан, өтпелі экономика шектеулі кезеңді қамтиды, қазіргі аралас экономика 20 ғасырдың аяғы мен 21 ғасырдың басындағы дамыған экономикалық жүйелердің тұрақты жағдайы. 20 ғасырдағы бірте-бірте экономикалық өзгерістердің мысалы ретінде 1929-1932 жылдардағы дағдарыстан кейін Батыс экономикасын реттеудегі өзгерістерді атап өтуге болады. Әміршілдік-әкімшілік экономиканы нарықтық экономикаға қайта құру бірқатар заңнамалық актілермен жүзеге асырылды, т.б. «Қазақстан КСР-нің нарыққа көшу бағдарламасы туралы» қаулысымен (1990 ж. 26 қазан), «Қазақстан КСР-нің экономикасын тұрақтандыру бағдарламасы туралы (1990 ж. 6 желтоқсан), «Қазақстан КСР-нің нарыққа өту бағдарламасы туралы» қаулысымен Қазақстан КСР Үкіметі мен кеңестік жергілікті өзін-өзі басқару органдары экономиканы дағдарыстан шығару және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша келісілген» (1991 ж. 25 маусым), «Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару және жекешелендіру бағдарламасы туралы. Қазақстан КСР 1991-1992 жылдарға арналған» (1-кезең) (1991 ж. 27 маусым).

Бұл шаралардың барлығы 2007 жылғы қарашада бекітілген бірінші тұрақтандыру жоспарына (оны жүзеге асыруға 550 млрд теңге бөлінді, яғни 4,6 млрд доллар – елдің ЖІӨ-нің 3,5 пайызы) және «Үкімет, Ұлттық банк және қаржылық қадағалау Экономика және қаржы секторын тұрақтандыру жөніндегі 2009-2011 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын әзірлеу кезінде де ескерілді, нәтижесінде 2007 жылы экономикалық өсім 8,9 пайызды құрады, ал қорытындылар бойынша 2008 жылы ол 3,2 пайызды құрап, мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері орындалды. Бұл шара 2008 жылдың төртінші тоқсаны мен 2009 жылдың 4 ақпаны аралығында алтын валюта қорының жоғалуын барынша азайтты.

Ұлттық банк валюта нарығындағы тұрақтылықты сақтау және айырбас бағамын қолдау үшін 6 млрд доллар (2009 жылғы қаңтарда 2,7 млрд долларды қосқанда) жұмсады.

4-ТАРАУ. МЕНШІК ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЙТА ҚҦРУ

 • Меншіктің заңды ҧғымы
 • Меншіктің экономикалық маңызының негізгі белгілері
 • Меншік қҧқығы
 • Меншік қҧқығын жҥйелеу
 • Экономикалық билік және экономикалық тәуелділік
 • Экономикалық процестің ҧдайы ӛндірісінің алғышарттары мен нәтижелері
 • Меншіктің тарихи нысандары
 • Меншік нысанын жіктеу ӛлшемдері
 • Меншік нысандары мен олардың негізгі белгілері
 • Акционерлік меншіктің ерекшеліктері
 • Меншікті қайта қҧрудың экономикалық ӛлшемі
 • Қазақстандық экономикадағы меншікті қайта қҧрудың ерекшеліктері
 • Қазақстандық жекешелендірудің нәтижелері, кезеңдері мен нысандары

Одақ пен КСРО республикаларының азаматтық заңнамасының негізгі принциптері» (1990 ж. 31 мамыр) және нарықтық қатынастарды дамытуға бағытталған бірқатар заңдар мен басқа да нормативтік актілер және «КСРО-дағы иеліктен шығару және жекешелендіру туралы» заң (). 1991 жылғы 1 тамызда) Президенттің 1993 жылғы 5 наурыздағы «Қазақстан Республикасының мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің 1993-1995 жылдарға арналған ұлттық бағдарламасы» бойынша «Республикадағы мемлекеттік активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау бағдарламасы» қабылданды Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 27 ақпандағы N 246 қаулысымен бекітілген 1996-1998 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік активтерді жекешелендірудің және оларды басқарудың тиімділігін арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған бағдарламасына» сәйкес жүзеге асырылды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 1 шілдедегі № 683 қаулысы. AES Sun Tree Power компаниясына 1,5 миллион долларға сатылды, ал Ирландияда AES Power біздің электр станциясынан бес есе аз зауытты 300 миллион долларға сатып алды.

5-ТАРАУ. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РӚЛІ

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

Мемлекеттің экономикалық рӛлінің мазмҧны мен бағыттары

Мемлекеттің экономикалық рӛлінің дамуы

Мемлекеттік реттеу дамығаннан кейін аса маңызды құрылымдар мемлекетаралық көлік және сауда комитеті, Республикалық энергетика комитеті (1934), Азаматтық авиация басқармасы (1938), Атом энергиясы комитеті (1946) құрылды. Республикалық резерв жүйесі басқаратын банк жүйесінің республикалық реттеу тетіктері (1914 ж.) және Бағалы қағаздар және қор биржалары комитеті басқаратын қаржы нарықтары (1934 ж.) қоғамдық мүддені қамтамасыз етуге жауапты республикалық реттеуші органдардың тізімін толықтырады.

Мемлекеттің Қазақстан экономикасындағы рӛлі мен алатын орнының ерекшеліктері

Мемлекеттің ел экономикасында атқаратын функциялары

Мемлекеттің экономикалық саясаты

Трансформация аяқталған жағдайдағы тҧрақтандыру саясаты мен оның рӛлі

Мемлекеттік реттеу әдістері мен қҧралдары

Тікелей мемлекеттік реттеу әдістері мен қҧралдары

Жанама реттеу әдістері мен қҧралдары

Халықаралық есеп айырысу банкінің деректеріне сәйкес туынды қаржы құралдарының (туынды құралдар) жалпы шарттық құны 2008 жылғы маусымда $684 трлн. Құрылысшылардың банктерге 2007 жылы 7,8 млрд теңге қарызы болса, 2008 жылы қарыз сомасы 52,1 млрд теңгеге, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары – 6,2 млрд, металлургиялық кәсіпорындар – 3,9 млрд, ауыл шаруашылығы саласы – 4 млрд теңгеге жетті. 2007 жылы минералды шикізат экспорты сыртқы кірістің 47,7 миллиард долларының 33,3 миллиард долларын құрады, бұл сыртқы кірістің 70%-ға жуығын құрады.

Ең қарапайым міндет – 2009 жылдың басында экономикалық белсенді халықтың 6,7 пайызын құраған жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу, ал ең күрделі міндет – жаңа жұмыс орындарын құру.

Қазақстан ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ҦЛТТЫҚ ҤЛГІСІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒЫНАН ТҦРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ

 • Экономикалық және әлеуметтік дамудың біртҧтастығы
 • Әлеуметтік тҧрақты экономикалық дамудың мәні
 • Әділ бӛлу және ҧлттық экономика ҥлгісін қалыптастыру
 • Әлеуметтік қайта қҧрудың тҥбегейлі сипаты

Бұған мысал ретінде 1998 жылы Азияның бірқатар елдеріндегі қаржылық дағдарысты және 2007 жылдың тамызында басталған әлемдік қаржы дағдарысын келтіруге болады. 1997 жылы 12 мамырда Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру тұжырымдамасын бекіту туралы» қаулысы, ал 1997 жылғы 20 маусымда «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы қабылданды. Қазақстан Республикасы» Заңы қабылданды. Қазақстан» Заңы қабылданды.Кедейлік шегін анықтау ережесі «Кедейлік шегін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2000 жылғы 25 маусымдағы N 121-П қаулысымен белгіленген.

Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру және елдегі экономикалық жағдайды жақсарту нәтижесінде кедейлердің үлесі айтарлықтай төмендеді, яғни 38%-дан (2000 ж.) 9,8%-ға (2005 ж.) дейін. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту және қайта даярлау негізінде жұмыссыздық деңгейі 12,8%-дан (2000 ж.) 8,1%-ға (2005 ж.) айтарлықтай төмендеді. Мысалы, 2008 жылы мемлекет әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке 566,5 миллиард теңге жұмсады, бұл 2007 жылмен салыстырғанда 22,5 пайызға, 2003 жылмен салыстырғанда үш есеге көп.

Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына және 21 ғасырдың негізгі ережелеріне сәйкес «Қазақстан – 2030» стратегиясының басымдықтарына негізделген. . Қоршаған орта және даму жөніндегі 1992 жылғы Рио Декларациясының күн тәртібі мен қағидаттары, сондай-ақ Йоханнесбургте өткен (2002 ж.) тұрақты даму жөніндегі Дүниежүзілік саммиттің шешімдері ескеріле отырып әзірленді.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ МӘНІ МЕН НЫСАНДАРЫ

Кәсіпкерліктің экономикалық тегі мен белгілері

Кәсіпкерліктің уәжі мен мақсаты

Кәсіпкерліктің маңызы мен мәні

Кәсіпкерлік иесі

Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық дамуы

Кәсіпкерліктің нысандары

Мемлекеттік кәсіпкерліктің бәсекелестікті арттырудағы рӛлі

Шағын кәсіпкерлік

АҚШ-та шағын кәсіпорындарда жұмыс істейтіндердің саны 500-ге дейін, Жапонияда - 300-ге дейін, Скандинавия елдерінде - 100 адамға дейін болуы керек. «Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңына сәйкес шағын кәсiпкерлiк субъектiсi - заңды тұлға құрмаған және жұмыс iстейтiн қызметкерлердiң орташа жылдық саны жеке (дара кәсiпкер) шағын кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылады. қызметімен айналысатын заңды тұлғалардың саны 50 адамнан және жыл ішінде активтерінің жалпы құны алпыс бес мың айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Осының арқасында орта бизнесті тіркеу процесі 24 сағатқа дейін қысқарып, қалған барлық заңды тұлғалар 10 күн ішінде тіркеледі.

Кәсіпкерліктің функциялары

Қазақстанда кәсіпкерлік қызметке қатысушылар

8-ТАРАУ. КӘСІПКЕРЛІК ОРТАНЫ ЖӘНЕ

КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ КӘСІПКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҦЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Кәсіпкерлік ортаны қҧру

Экономиканы ырықтандыру кәсіпкерліктің дамуының талабы ретінде

Кәсіпкерлікті қҧқықтық қамтамасыз етуді қалыптастыру

Кәсіпкерлік және жауапкершілік

Бәсеке және кәсіпкерлік

Кәсіпкерлік ортаны қалыптастыру және монополияға қарсы саясат

Ӛндіруші және ӛндіруші емес кәсіпкерлік. Кӛлеңкелі экономика

Кәсіпорын кәсіпкерлік субъектісі ретінде

Кәсіпкерлік ҥлгідегі кәсіпорындарды қалыптастыру бағыттары

Мақсатты бағдарларды тҥрлендіру және іс-әрекет стратегиялары

Жеке ҧдайы ӛндіріс пен кәсіпкерліктің сипатын ӛзгерту

9-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҦЛТТЫҚ

ЭКОНОМИКАСЫНДА ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

 • Қоғамның әлеуметтік қҧрылымының және еңбек қатынастарының сипатының ӛзгеруі
 • Еңбек нарығының мәні мен ерекшеліктері
 • Еңбекақы, оның функциялары мен рӛлі
 • Әлеуметтік тҧрақтылықтың қалыптасуы және жҧмыспен қамтудың ӛзгерістерінің тенденциялары
 • Әлеуметтік әріптестік

Экономиканың және басқарудың әртүрлі салаларындағы менеджерлер мен жетекшілердің үлесі өсті, бірақ олардың үлесі әлі де аз және 2007 жылы жұмыс істейтін халықтың 1,5% ғана құрады. Мысалы, 2007 жылы кедейлердің ақшалай табысы (ең төменгі табысы бар бірінші топ) 8,5%, ал өте ауқаттылар (ең жоғары табысы бесінші топ) барлық ақшалай кірістердің 40,5% құрады. Халықтың әл-ауқаты жоғары 10% табысы халықтың ең кедей 10% табысынан жеті есе жоғары және бұл көрсеткіш халықаралық деңгейде қоғамның тұрақтылығына қауіп төндіреді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 21 қаулысы. 2000 жылғы 3 маусымдағы № 833 «Кедейлік пен жұмыссыздықпен күресудің 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы» республикадағы әрбір отбасының кемінде бір мүшесін жұмысқа орналастыруға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталған болатын. жұмыс істейтін халықтың жұмыспен қамтылуын ынталандырады. Егер 1996-1999 жылдар аралығында жұмыспен қамтылғандар саны 1,8%-ға азайса, 2000 жылдан бастап біз жұмыспен қамтылғандар санының тұрақты өсуін байқаймыз. Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған халықты жұмыспен қамту бағдарламасын iске асыру шеңберiнде бос жұмыс орындарын белсендi түрде iздестiру және таңдау, сондай-ақ жұмыссыздарды және нысаналы топтардың басқа да өкiлдерiн даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру Халық саны, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, әлеуметтік жұмыс орындарын құру, жәрмеңкелер мен көрмелер ұйымдастыру, жастар тәжірибесін ұйымдастыру.

2005-2007 жылдары уақытша агенттіктерге жұмыс іздеп келген 500 азаматтың 87 пайызы жұмысқа орналастырылды, 55,5 мың жұмыссыз кәсіптік оқыту мен қайта даярлауға жіберілді.

10-тарау. ТАБЫС ЖӘНЕ ӚМІР СҤРУ ДЕҢГЕЙІ

КЕДЕЙШІЛІК ПРОБЛЕМАСЫ

 • Халықтың табысы және оны ӛзгерту тенденциялары
 • Ӛмір сҥру деңгейін ӛзгерту тенденциясы. Кҥнкӛрістің ең тӛмен деңгейі
 • Кедейшілік және оны бағалау
 • Кедейшілікті қысқарту проблемалары

Ең жақсы активтер тобында жан басына шаққандағы тұтынудың орташа мөлшері активтері ең аз топ деңгейінен 6,3 есе асып түсті (1996 жылы Дүниежүзілік банк жүргізген өмір сүру деңгейін зерттеу деректері бойынша бұл мәндер тиісінше 9562 және 1524 теңгені құрады). 2000-2007 жылдар аралығында жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыс 6352 теңгеден 25226 теңгеге дейін өсті, Джини коэффициенті 0,343-тен 0,293-ке дейін төмендеді. 2000-2007 жылдар кезеңінде ең төменгі күнкөріс деңгейі құрылымында қызмет көрсетуге шығыстар өсті, халықтың азық-түлік және азық-түлік емес тауарларға шығыстарының үлесі төмендеді.

1998 жылғы желтоқсанда ең төменгі күнкөріс деңгейі мен кедейлік шегін анықтау бойынша әдістемелік ұсыныс әзірленіп, бекітілді (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 18 қарашадағы N 1175 қаулысы). Тұтыну қоржынындағы азық-түліктің ең төменгі жиынтығының құны 70%, ал азық-түлік емес тауарлар мен қызметтердің құны 30% құрады. Қазақстан Республикасы халқының әртүрлі әлеуметтік топтары үшін азық-түлік себетіне енгізілген өнімдердің энергетикалық құндылығы келесідей анықталады: бүкіл халыққа 2175 ккал; 0-ден 13 жасқа дейінгі балалар үшін - 1521 ккал; 14-17 жас аралығындағы жасөспірім ұлдар үшін 2755 ккал.

Егер 1998 жылдың аяғында ең аз азық-түлік тобына 33 өнім түрі кірсе, 1999 жылдан бастап ол азық-түлік тауарларының 20 атауын ғана қамтыды. Біздің елімізде әлемнің дамыған елдеріндегідей отбасылардың 9,79 пайызы ғана табысының 20 пайызын азық-түлік өнімдері мен алкогольсіз сусындарға жұмсайды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қалыпты дамыған елдер тобына жатады, 2005 жылы елімізде азық-түлік пен алкогольсіз сусындарға жұмсалған шығындар 39,3% құрады.

Қазақстанда азық-түлікке осы орташа мөлшерден көп ақша жұмсайтын кедей үй шаруашылықтарының үлесі 38%, ал кедей халықтың үлесі 34,6% болды. Ол жақта жан басына шаққандағы табыс деңгейінің жоғары болуына байланысты орташа көрсеткіштің жартысы қомақты сома болса, Қазақстанда 2005 жылы ол бар болғаны 4969 теңгені құраса (орташа көрсеткіш 9938 теңге), яғни деңгейден 17 пайызға төмен. төменгі өмір сүру. Кейбір ТМД елдерінде салыстырмалы кедейлік шегі орташа табыстың 60% (мысалы, Беларусь), ал Әзірбайжанда салыстырмалы кедейлік жан басына шаққандағы тұтыну шығыстарының орташа деңгейінің 60% деңгейінде белгіленген.

Осыған байланысты индикатор ретінде: бес жасқа дейінгі салмағы аз балалардың үлесі (бұл көрсеткіш дамушы елдерде 30%-ға, Оңтүстік Азияда 50%-ға жетеді); халықтың сауатсыздық деңгейі, мысалы, әйелдер арасында (барлық дамушы елдерде 38%, Оңтүстік Азияда 63%, араб елдерінде 56%; Экваторлық Африкада 52%). Ресми статистикаға сәйкес 2007 жылы кедейшілік деңгейі (халықтың ақшалай табысының ең төменгі өмір сүру деңгейі деңгейінен төмен үлесі) ел халқының жалпы санының 12,7%-ын құрады.

ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҤЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР

 • Әлеуметтік қорғау жҥйесінің рӛлі мен функциялары
 • Әлеуметтік қорғаудың бағыттары
 • Әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік ортаның салаларын реформалаудың негізгі бағыттары
 • Мемлекеттік бағдарламалар

Қазақстанда ол 1997 жылы 17 маусымда «Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданғаннан кейін 1998 жылдың 1 қаңтарынан басталды. Зейнетақы қорының мәліметі бойынша, бұл адамдардың саны 8,5 миллион, яғни 1,5 миллион адам екі және үш зейнетақы келісімшартына қол қойған. Әртүрлі дереккөздер бойынша үлесі жинақтаушы зейнетақы жүйесімен қамтылмаған 1,5 миллионнан 2,5 миллионға дейінгі адамды құрайтын өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты тарту механизмін әзірлеу.

ҚАРЖЫ ЖҤЙЕСІ. БЮДЖЕТ

ЖӘНЕ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

Қаржы және қаржы жҥйесінің мәні мен функциялары

Қазақстанның ҧлттық экономикасындағы бюджет жҥйесі

Бюджет жҥйесі мен оның қҧрылымы

Қазақстан Республикасы бюджетінің табысы мен шығысының қҧрылымын қалыптастыру

Бюджет әлеуеті

Бюджеттен тыс қорлар

Зейнетақы төлемдері 63 жасқа толған ерлерге, 58 жасқа толған әйелдерге және тиісінше 25 және 20 жыл еңбек өтілі бар азаматтарға Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығынан төленеді.

Негізгі бюджеттік пропорциялар

Бюджетаралық қатынастар және бюджеттік бӛлініс (ӛңірлер арасында)

Кестеде жалпы трансферттердің айтарлықтай өскені көрсетілген, яғни 2002 жылы олардың үлесі жалпы кіріс базасының 20,3%, 2003 жылы – 25,7%, 2005 жылы – 37%, 2008 жылы – 48%, яғни жергілікті бюджеттің жоғары тұрған бюджетті қолдауға тәуелділігі артып келе жатқанын анықтады.

Бюджеттік қатынастарды және бюджет процесін жетілдіру

13-ТАРАУ. САЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҤЙЕСІ

Салықтардың мәні мен негізгі белгілері

Салық жҥйесі және оны қҧру қағидалары

Салық жҥйесінің функциялары

Салықтардың тҥрлері мен жіктелуі

Салық жҥйесінің тиімділігі

Салыққа әкімшілік ету

Салық жҥйесін жетілдірудің қайшылықтары мен негізгі бағыттары

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Қазіргі жағдайда экономиканың нақты секторын мемлекеттік қолдау жеңілдетілген салық салу, несиелеу, сақтандыру жүйелерін, сондай-ақ республикалық

Табыс деңгейі бойынша орталық атқарушы органдардың, сонымен қатар жергілікті билік органдарының мемлекеттік қызметшілерінің жиынтық сауал

Конфуций философиясында адам бойындағы этикалық бастау басым келеді және этикалық категорияларға жақсылық пен жамандық категориялары жатады, сондықтан адам

ҚР «Білім туралы» Заңында, білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде

Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың тиімді жүйесі мемлекет Басшысын, Парламент, Қазақстан Республикасының Үкіметін және

Физика - математикалық дайындыққа келесі аспектілер жатады: 1 Физика - математикалық тҥсініктемелердің жалпы жеткіліктілігі және қҧрылымын қолданғанда физика - математикалық ойлар мен

Дуалды және дәстүрлі оқыту жүйесінің айырмашылық сипаттамалары Дәстүрлі оқыту жүйесі Дуалды оқыту жүйесі Мемлекетттік білім беру мекемелерінде бюджеттік орындарды бөлу жолымен

Дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар және әлеуметтік –экономикалық реформалар бағдарламалары...38 6.1 Республикалық бюджет қаражаты...38 6.2 Экономикалық реформалар бағдарламасы...38 7