• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Үкілі Ыбырай – многоликий мастер перевоплощений

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Үкілі Ыбырай – многоликий мастер перевоплощений"

Copied!
30
0
0

Толық мәтін

(1)

№2 (123)/2018

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

ISSN 2616-678Х

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК

Евразийского национального

университета имени Л.Н. Гумилева

BULLETIN of the L.N. Gumilyov

Eurasian National University

ФИЛОЛОГИЯ сериясы Серия ФИЛОЛОГИЯ

PHILOLOGY Series

№2 (123) / 2018

1995 жылдан бастап шығады Издается с 1995 года Founded in 1995 Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Астана, 2018

Astana, 2018

(2)

Бас редакторы Дихан Қамзабекұлы

филология ғылымдарының докторы, проф. (Қазақстан) Бас редактордың орынбасары Шолпан Жарқынбекова

филология ғылымдарының докторы, проф. (Қазақстан) Редакция алқасы

Аскер оғлы Рамиз ф.ғ.д., проф. (Әзербайжан) Ақматалиев Абдылдажан ф.ғ.д., проф. (Қырғызстан) Бахтикиреева Улданай ф.ғ.д., проф. (Ресей) Беженару Людмила ф.ғ.д. проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргүл ф.ғ.к., (Қазақстан) Біжкенова Айгүл ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Жақыпов Жантас ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Журавлева Евгения ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Жаң Динжиң PhD, проф. (Қытай)

Ескеева Мағрипа ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Ержласун Гүлжанат PhD, ассос. проф. (Түркия) Қасқабасов Сейіт ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Негимов Серік ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нұрғали Қадиша ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нуриева Фануза ф.ғ.д., проф. (РФ, Татарстан) Райхл Карл ф.ғ.д., проф. (Германия) Рахманов Носимхан ф.ғ.д., проф. (Өзбекстан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (АҚШ) Сәтенова Серікгүл ф.ғ.д. проф. (Қазақстан) Султанов Казбек ф.ғ.д., проф. (Ресей) Тәжібаева Сәуле ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Хисамитдинова Фирдаус ф.ғ.д., проф. (РФ, Башқұртстан) Чернявская Валерия ф.ғ.д., проф. (Ресей)

Шәріп Амантай ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Шәріпова Гүлбану ф.ғ.к., қауымд. проф. (Қазақстан)

Экиджи Метин PhD, проф. (Түркия)

Янковский Генрих PhD, проф. (Польша)

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Астана қ., Сатпаев к-сі, 2, 408 б.

Тел.: (7172) 709-500 (ішкі 31413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Жауапты редактор, компьютерде беттеген Құрманғалиев Ілияс

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы Меншіктенуші: ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 ж. №16996-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Мерзімділігі: жылына 4 рет.

Тиражы: 35 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Астана қ., Қажымұқан к-сі ,12/1, тел.: (7172)709-500 (ішкі 31413) © Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(3)

№2 (123)/2018

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Editor-in-Chief Dihan Kamzabekuly Doctor of philology, Рrof. (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief Zharkynbekova Sholpan Doctor of philology, Рrof. (Kazakhstan)

Editorial board

Asker ogly Ramiz Doctor of philology, Рrof. (Azerbaidzhan) Akmataliyev Аbdildajan Doctor of philology, Рrof. (Kyrgyzstan) Bakhtikireeva Uldanai Doctor of philology, Рrof (Russia) Beisembayeva Zhanargul Can. of philology, (Кazakhstan) Bezhenaru Lyudmila Doctor of philology, Рrof (Romania) Bizhkenova Аigul Doctor of philology, Рrof. (Кazakhstan) Chernyavskaya Valeriya Doctor of philology, Рrof. (Russia) Еrzhiasun Güljanat PhD, assos. Prof (Turkey)

Yeskeyeva Мagripa Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Henryk Jankowski PhD, Prof. (Poland)

Kaskabassov Seit Doctor of philology, Prof (Кazakhstan) Khisamitdinova Firdaus Doctor of philology, Prof. (RF, Bashkortostan)

Metin Ekiji PhD, Prof. (Тurkey)

Negimov Serik Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurgali Kadisha Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurieva Fanuza Doctor of philology, Prof. (RF, Tatarstan) Reichl Karl Doctor of philology, Prof. (Germany) Rakhmanov Nasimhon Doctor of philology, Prof. (Uzbekistan) Rivers William Patrick PhD, Prof. (USA)

Satenova Serikkul Doctor of philology, Prof (Kazakhstan) Sultanov Кazbek Doctor of philology, Prof. (Russia) Sharip Аmantay Doctor of philology, Prof (Kazakhstan) Sharipova Gulbanu Can. of philology, assos. Prof. (Kazakhstan) Tazhybayeva Saule Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Zhakypov Zhantas Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Zhang Dingjing PhD, Prof. (China)

Zhuravleva Yevgeniya Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Editorial address: 2, Satpayev str., of.408, Astana, Kazakhstan, 010008

Теl.: (7172) 709-500 (ext. 31413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Executive editor, computer layout: Іlyas Kurmangalyev Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University PHILOLOGY Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Registered by Ministry of Іnformation and Сommunication of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate No 16996-Ж from 27.03.2018

Periodicity: 4 times a year Circulation: 35 copies

Address of printing house: 12/1 Kazhimukan str., Astana, Kazakhstan 010008; tel.: (7172) 709-500 (ext.31413) © L.N.Gumilyov Eurasian National University

(4)

Главный редактор Дихан Камзабекулы доктор филологических наук, проф. (Казахстан)

Зам. главного редактора Шолпан Жаркынбекова доктор филологических наук, проф. (Казахстан)

Редакционная коллегия

Аскероглы Рамиз д.ф.н., проф. (Азербайджан) Акматалиев Абдылдажан д.ф.н., проф. (Киргизстан) Бахтикиреева Улданай д.ф.н., проф. (Россия) Беженару Людмила д.ф.н., проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргуль к.ф.н., (Казахстан) Бижкенова Айгуль д.ф.н., проф. (Казахстан) Жакыпов Жантас д.ф.н., проф. (Казахстан) Жан Динжин PhD, проф. (Китай) Журавлева Евгения д.ф.н., проф. (Казахстан) Ескеева Магрипа д.ф.н., проф. (Казахстан) Ержласун Гульжанат PhD, ассос. проф. (Турция) Каскабасов Сейит д.ф.н., проф. (Казахстан) Негимов Серик д.ф.н., проф. (Казахстан) Нургали Кадиша д.ф.н., проф. (Казахстан) Нуриева Фануза д.ф.н., проф. (РФ, Татарстан) Райхл Карл д.ф.н., проф. (Германия) Рахманов Насимхон д.ф.н., проф. (Узбекистан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (США)

Сатенова Серикгуль д.ф.н., проф. (Казахстан) Султанов Казбек д.ф.н., проф. (Россия) Тажибаева Сауле д.ф.н., проф. (Казахстан)

Хисамитдинова Фирдаус д.ф.н., проф. (РФ, Башкортостан) Чернявская Валерия д.ф.н., проф. (Россия)

Шарип Амантай д.ф.н., проф. (Казахстан) Шарипова Гульбану к.ф.н., ассос. проф. (Казахстан) Экиджи Метин PhD, проф. (Турция)

Янковский Хенрих PhD, проф. (Польша)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, каб. 408 Тел.: (7172) 709-500 (вн. 31413)

E-mail: vest_phil@enu.kz

Ответственный редактор, компьютерная верстка Ильяс Курмангалиев

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций РК под номером №16996-Ж от 27.03.2018г.

Периодичность: 4 раза в год Тираж: 35 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Кажимукана, 12/1, тел.: (7172)709-500 (вн.31413)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(5)

№2 (123)/2018

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Мазмұны

Абасилов А.М. Жаңа қазақ әліпбиі: әлеуметтік лингвистикалық мәселелері,

оларды шешу жолдары ... 8

Абдуов М.И, Абдуова Н.М. «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» жырының діни мотивтері .. 15

АбдразаковаА.А., Ахметова Б.Б. , Қасқатаева Ж.А. , Бакенова А.М. Cан компонентті кейбір киелі ұғымдардың қалыптасу тарихынан ... 21

Аймұхамбет Ж.Ә. Мифтік кеңістіктегі адамзат пен пері-зат байланысы және оның көркем әдебиетте бейнеленуі ... 30

Амангазиева М.К. Л.З. Будаговтың «Түрік-татар сөздерінің салыстырмалы сөздігінің» қазақ лексикографиясындағы орны ... 38

Аубакирова Г.T., Володина E.O., Калиева С.Н. Кәсіби-бағытталған шетел тілін үйренудің тұлғалық-бағытталған тәсілі ... 44

Байбек А.К. Үкілі Ыбырай – сан қырлы дарын иесі ... 51

Байбеков С.Н., Шормакова С.М., Аязбекова Э.М. Ұлы Дала көне есептері және оның Бөлтірік шешен шығармашылығындағы көрінісі ... 63

Гауриева Г.М., Жумабекова Ә.А. Студенттердің тілдік компетенциясын қалыптастыруда аутенттік мәтіндерді қолдану ... 74

Ерғалиева Райхан Қазіргі заманғы қоғамдағы ұлттық мәдени мұраның проблемалары ... 76

Жұманбекова Н.З., Кабдушева А.Б. Студенттерде шетелдік құзыреттілікті қалыптастыру ... 81

Искакова Н.С., Ислам А. Заманауи лингвистикадағы бағалау теориясының дамуы ... 86

Кузбакова Г.Ж. Қазақ әдет-ғұрыптық ән ырғақтылығындағы сөз просодикасы ... 96

Қыдырмолдина М., Нуржанова Ж. Ағылшын тілін үйрену мен оқытудың маңыздылығы ... 105

Лазухина Л.В., Әбдіғалиева Т.А. У. Шекспирдің «Отелло» пьесасындағы одағайлардың қазақ тіліне аударылуына талдау ... 109

Нұрдәулетова Б.И. Жыраулар поэзиясы мәтінінің коммуникативтік ерекшелігі ... 116

Нұржанова Ж.Д., Дадехан Ж.Б. Интернет көмегімен ағылшын және қазақ тілінің сөздік қорын оқыту әдістемесі ... 123

Нұржаубек А. Қазіргі әлемдік және отандық лингвистикадағы фрейм туралы ізденістер ... 129

Оспанова А.К., Турдыгылова А.К., Бакенова А.М. Шетел тілі мұғалімдерінің ревлексивті қабілеттіліктерін даму ... 139

Тұрысбек Р. Ұлттық тіл табиғаты: әліпби мәні мен эволюциясы (Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиінің тарихы мен даму үрдістері туралы) ... 146

Рысбаева Г.Қ., Исаева Ж.Т., Тұңғышбаева Ғ.Ж. Ғаламның тілдік «культ» концептісі ... 155

Сәрсекенова Қ.Қ., Меліс А.М. Тойбекова С.Р. Филология мамандығы бойынша білім алушыларды компьютерлік технология бағытында оқыту ... 166

Шаймерденова Н.Ғ. Қазақстандағы татарлардың тарихы, тілі, мәдениеті ... 173

Жазбадерек. Гуманитарлық ғылымдарға саясимәдениет әлемінде заманауи зерттеу ... 185

Рәсімдеу үлгісі ... 188

(6)

Contents

Abasilov А.М. New Kazakh Alphabet: Sociolinguistic Problems and Their

Solutions ... 8

Abduov M.I. , Abduova N.M. Religious Motifs in “Kozy Korpesh – Bayan Sulu” Poem ... 15

Abdrazakova A.A., Akhmetova B.B., Kaskatayeva Zh.A., Bakenova A.M. From History of Development of Some Sacral Concepts with Numerical Component ... 21

Aimukhambet Zh.А. Тhe interdependence of humanity with the fairy in the mythical space and its reflection in the artistic literature ... 30

Amangazyieva M.К. L.Z.Budagov’s «Comparative Dictionary of Turkish-Tatar Words» in Kazakh Lexicography ... 38

Aubakirova G.T., Volodina E.O., Kalieva S.N. Personally-Oriented Approach in Teaching Professionally-Oriented Foreign Language ... 44

Baibek A.K. Үkilі Ybray – Versatile Master of Transformations ... 51

Baybekov S.N., Shormakova S.M., Ayazbekova I.M. Ancient Tasks of the Great Steppe and Their Place in Boltirik Sheshen’s Work ... 63

Gauriyeva G.M., Zhumabekova A.A. Use of Authentic Texts for Formation of Students’ Linguistic Competence ... 74

Yergaliyeva Rakhan The Problem of National Cultural Heritage in Modern Society ... 76

Zhumanbekova N.Z., Kabdusheva A.B. Formation of Foreign Competencies in Students ... 81

Iskakova N.S., Islam A. Development of Evolution Theory in Modern Linguistics ... 86

Кuzbakova G.Zh. Prosody of the Word in Kazakh Ritual Song Rhythmics ... 96

Kydyrmoldina M.S. , Nurzhanova Zh.D. The Importance of Learning and Teaching English Language ... 105

Lazukhina L.V., Abdygalieva T.A. Analysis of the translations of U. Shakespeare’s «Othello» plays in the Kazakh language ... 109

Nurdauletova B.I. Communicative Peculiarities of the Bard Texts ... 116

Nurzhanova Zh.D, Dadekhan Zh.B. Teaching English and Kazakh vocabulary by means of the Internet ... 123

Nurzhaubek А. Frame Research in the Modern World and Domestic Linguistics ... 129

Ospanova A.K., Turdygylova G.D., Bakenova A.M. Development of Reflexive Abilities of Foreign Languages Teacher ... 139

Turysbek R. Kazakh Inscription is Spirituality (About the history and trends of the Kazakh language based on Latin graphics) .... 146

Rysbayeva G.K., Issayeva Zh.T., Tungushbayeva G.Zh. Concept of “Cult” in Linguistic Picture of the World ... 155

Sarekenova K.K., Melis A.M. Toybekova S.R. Training Graduates of Philology Specialty in the Field of Computer Technology ... 166

Shaymerdinova N.G. The History, Language and Culture of Tatars in Kazakhstan ... 173

Сhronicle. Мodern research on humanitarian sciences in the polycultural peace ... 185

Template ... 188

(7)

№2 (123)/2018

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Содержание

Абасилов А.М. Новый казахский алфавит: социолингвистические проблемы, пути их решений ... 8 Абдуов М.И, Абдуова Н.М. Религиозный мотивы в лиро-эпическом произведений «Козы Корпеш – Баян сулу» ... 15 Абдразакова А.А., Ахметова Б.Б., Каскатаева Ж.А., Бакенова А.М. Из история развития некоторых сакральных понятий с компонентами числительных ... 21 Аймухамбет Ж.А. Взаимосвязь человечества с феи в мифическом пространстве и его отражение в художественной литературе ... 30 Амангазиева М.К. Роль «Сравнительного словаря турецко-татарских наречий»

Л.З. Будагова в казахской лексикографии ... 38 Аубакирова Г.T., Володина E.O., Калиева С.Н. Личностно-ориентированный подход в обучении профессионально-ориентированному иностранному языку ... 44 Байбек А.К. Үкілі Ыбырай – многоликий мастер перевоплощений ... 51 Байбеков С.Н., Шормакова С.М., Аязбекова Э.М. Древние задачи Великой Степи и их место в творчестве Болтирик шешена ... 63 Гауриева Г.М., Жумабекова А.А. Использование аутентичных текстов при формировании языковой компетенции студентов ... 70 Ерғалиева Р.А. Проблемы национального культурного наследия в современном социуме ... 76 Жуманбекова Н.З., Кабдушева А.Б. Формирование иноязычных компетенций у студентов ... 81 Искакова Н.С., Ислам А. Развитие теории оценки в современной лингвистике ... 86 Кузбакова Г.Ж. Просодика слова в казахской обрядовой песенной ритмике ... 96 Кыдырмолдина М., Нуржанова Ж. Важность обучения и преподавания английского языка ... 105 Лазухина Л.В., Абдигалиева Т.А. Анализ перевода на казахский язык междометий пьесы У. Шекспира «Отелло» ... 109 Нурдаулетова Б.И. Коммуникативные особенности текстов жырау ... 116 Нуржанова Ж.Д., Дадехан Ж.Б. Приемы изучение английской и казахской лексики с помощью интернет ... 123 Нуржаубек А. Фреймовый подход в современной отечественной и мировой лингвистике ... 129 Оспанова А.К., Турдыгылова А.К., Бакенова А.М. Развитие рефлексивных умений учителей иностранных языков ... 139 Турысбек Р.. Природа национального языка: сущность и эволюция алфавита (Об истории и тенденциях казахского языка на основе латинской графики) ... 146 Рысбаева Г.К., Исаева Ж.Т., Тунгышбаева Г.Ж. Концепт «Культ» в языковой картине мира ... 155 Сарекенова К.К., Мелс А.М. Тойбекова С.Р. Обучение выпускников филологиче- ских специальностей в области компьютерных технологий ... 166 Шаймерденова Н.Г. История, язык, культура татар в Казахстане ... 173 Хроника. Современные исследования по гуманитарным наукам в поликультурном мире ... 185 Образец оформления статьи ... 188

(8)

4 Nasledov A.D. Istoriya sovremennoy psihologii [The history of modern psychology]. («Evraziya», St.

Petersburg: 2002. Р. 352)/. [in Russian].

5 Kukushin V. Pedagogicheskie tehnologii [Pedagogical terms]. («MarT», Moscow, 2004. Р. 335). [in Russian].

Information about authors:

Аубакирова Г.Т.- филология ғылымдарының кандидаты, Шетел және орыс тілдер кафедрасының профессоры, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды, Қазақстан.

Володина Е.О. - заң бакалавры, «құқықтану» мамандығы магистрант, 1 курс, Қазтұтынуодағы Қа- рағанды экономикалық университеті, Қарағанды, Қазақстан.

Калиева С.Н. - педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Оқулық» республикалық ғылыми-практи-калық орталығының сарапшысы, Астана, Қазақстан.

Aubakirova G.T. - candidate of philology, professor of the department of Foreign and Russian Languages, Karaganda economic university of Kazpotrebsouz, Karaganda, Kazakhstan.

Volodina E.O. - bachelor of law, graduate student of the specialty «jurisprudence», 1 course, Karaganda economic university of Kazpotrebsouz, Karaganda, Kazakhstan.

Kalieva S.N. - candidate of pedagogical sciences, chief expert of the republican scientific and practical center

«Textbook» of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan.

МРНТИ 17.71.07

А.К. Байбек

Казахский Национальный университет искусств, Астана, Казахстан (E-mail: aigul.akzhelen@gmail.com)

Үкілі Ыбырай – многоликий мастер перевоплощений

Аннотация. Аркинская песенная традиция XX века является наиболее знаковым явлением для казахской музыкальной культуры. Подлинное раскрытие ценностных качеств этой традиции немыслимо без знаний стилистических особенностей композиторских индивидуальностей.

Статья посвящена рассмотрению стилевых особенностей наследия яркого представителя Аркин- ской песенной традиции, певца и акына-импровизатора Ыбырай Сандыбайұлы. Сквозное изучение стилевых особенностей поэтического и музыкального языка, формообразования его песен позво- лило выявить уникальность, т.е. новаторские черты стиля.

Окрашивая жизнь в шуточные тона, полные тонкого юмора и иронии, Ыбырай выступает новатором, разрушающим общепринятые нормы «дозволенного» в песенной лирике салов и сері.

Многогранность дарования Үкілі Ыбырая, с одной стороны, особое акынское дарование (красно- речие и острота языка), с другой, «экстранеординарность» темпераментной натуры в сочетании с глубоким лиризмом повлияли на эмоционально-содержательную основу и музыкальную стилисти- ку песен. Для него характерны жанровая многоплановость и широта тематики. В его творчестве ор- ганично переплелись две линии традиционного искусства – песенная лирика салов и сері и назида- тельные терме-желдірме ақын-жырау. Опора на традиционные стихотворные формы (11-сложный қара өлең и 7-8-сложный размер жыр), их взаимопроникновение привели к созданию разнообраз- ных, как традиционных, так и новых синтезирующих поэтических форм и жанров (как ән-терме и ән-желдірме). Этот синтез стал основой композиционного новаторства.

(9)

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№2 (123)/2018

Закономерным в творчестве Үкілі Ыбырая, жившего на стыке двух эпох (дореволюционной и советской) стала трансформация традиционных жанров, образующая новые образно-поэтические смыслы. Некоторые песни философско-субъективного содержания, сочиненные в рамках традици- онных тем зазвучали по-новому. Как правило это протест против новой морали, кризисных явле- ний, происходящих в традиционном обществе советского времени. Не случайно его имя и песни были долгое время под запретом.

В статье также раскрываются особенности исполнения песен Үкілі Ыбырая через творче- ство известного Музыканта современности Кайрата Байбосынова. Ведь именно Кайрат Байбосы- нов проделал колоссальную работу по популяризации песенного наследия Үкілі Ыбырая.

Ключевые слова: традиционная песня, лирика салов и сері, музыкальный стиль, импрови- зационность.

Как правило, людей, наделенных Божьим даром (в традиционной культуре назы- ваемых «арқасы бар») посещают прекрасные «цветные» вещие сны-видения – отражение их подсознательного мира. Великолепие этих живописных снов заключается не столько в их красочности, сколько в их символике. Ведь разгадать сон, его символику – это большая работа мысли и воображения. Такой творческой личностью с трепетным сердцем, тонким умом и буйной фантазией был акын и певец-импровизатор Ыбырай Сандыбайұлы (1860- 1932). В народе его прозвали Үкілі Ыбырай. Он один из ярких представителей Аркинской песенной традиции, создатель песен, вошедших в сокровищницу традиционного песенно- го искусства казахского народа.

По преданиям, неординарность личности Үкілі Ыбырая проявлялась в особом Божьем даре предвидения и творческого предвосхищения. Судьба певца была предначертана небе- сами: вещий сон, увиденный им в возрасте восьми лет, в котором аксакал в белом одеянии передал ему домбру, стал для него пророческим [1, 20]. С тех пор, как гласит народная молва, песни сами складывались у него экспромтом. Уже с юных лет искусство для Ыбырая было превыше всего. Творческое вдохновение посещало певца необычным образом. Накануне, пе- ред рождением новой песни, к нему во сне приходила хор қызы (девушка неописуемой красо- ты). Песня удавалась, если эта девушка поворачивалась к певцу лицом и, улыбаясь, напевала мелодию, а он повторял за ней. Если девушка стояла к нему боком, то песня умирала (из вос- поминаний ученика Үкілі Ыбырая певца Молдахмета Ержанова, записанного в 1965 г.).

Среди Аркинских салов и сері Үкілі Ыбырай выделяется многогранностью даро- вания. Его темпераментной натуре был свойственен глубокий лиризм, его песенный дар сочетался с особым акынским дарованием, его красноречие и острота языка не знали рав- ных. Даже среди салов и сері, которые вели себя весьма экстравагантно, его поведение вы- делялось особой «экстранеординарностью». Лирические песни Үкілі Ыбырая окрашены в гедонистические тона в духе, свойственном мировосприятию салов и сері. В большинстве своем они отражают тот самый «поведенческий стереотип вседозволенности». Акынское же дарование Үкілі Ыбырая проявилось в блестящем остроумии, жгучей интеллектуальной иронии текстов его песен, критикующих и высмеивающих неприемлемые им стороны жизни.

Үкілі Ыбырай среди тех немногих представителей традиционной музыкальной куль- туры, которые увековечили в своем наследии «новые», неизвестные для кочевника явления городской жизни, послужилившие объектом удивления, восхищения. На склоне лет Үкілі Ыбырай, как и других салов и сері, подводящих итоги жизненного пути, стали волновать фи- лософские проблемы.

Свободное жизнеощущение Үкілі Ыбырая не «вмещалось» в рамки одного рода, жанра и стиля существовавшей до него традиционной музыки. Оно требовало для своего выражения непременного слияния различных родов искусства (лирика и эпос), различных жанров (ән, терме, толғау), и в итоге привело его к созданию совершенно новых синтети- ческих жанров и новых музыкально-композиционных структур. В песенной культуре были

(10)

отработаны 11-ти и 7-8-мисложных песенно-поэтические формы куплетного строения и собственно 7-8- и 11-тисложные терме и желдірме. Их «смешение» породило новаторские жанры ән-терме, ән-желдірме и ән-толғау.

Үкілі Ыбырай, как и другие салы и сері, был натурой влюбчивой и страстной, что полность отразилось в его творчестве. Многоплановая лирико-любовная тематика Үкілі Ыбырая породила синтез прекрасной поэзии и великолепоной мелодики его песен. Его ғашықтық әндер (любовные песни) дают полное представление о привольной, творчески насыщенной, полной любовных приключений жизни молодого сала. Многие из них − «Қа- рақат көз», «Қаракөз», «Қалқа бала», «Гәкку» созданы в традиционной для салов и сері форме арнау (обращений-посвящений) девушкам. В раскрытии лирических образов Үкілі Ыбырай следует традиции, главное в них – душевная и духовная сущность любви. Излия- ние чувств выражено в восторженном воспевании любимой, чему послужили поэтические средства, веками отшлифованные в народной поэтике. Среди них одухотворенные описа- ния внешности девушек, содержащих целый ряд излюбленных традиционных сравнений, эпитетов, метафор и других поэтических образов и выражений. Эти поэтические формулы рисуют типичные детали портрета девушки – ақ көйлек (белое платье), үкілі бөрік (шап- ка с пером филина), ақ білек (белый локоть), ақ тамақ (белогорлая), шолпанның жұлдызы (утренняя звезда), қызыл бет (алые щеки), қарақат көз (черносмородиновые глаза) и т.д., которые дают идеальное представление о совершенной красоте.

Особой эмоциональностью, порывистой страстью и нежностью выделяется посвя- щение возлюбленной Какиме, знаменитая песня «Гәкку», ставшая, выражаясь по совре- менному, его «визитной карточкой», «брендом». Лебедь – «аққу» этой песни стал неповто- римым символом вечной красоты и любви:

Таранған аққудайын айдын көлде, Көз тартқан шолпыдағы алтын теңге.

Қарағым, айналайын, кез келдің ғой, Атанған әнші Ыбырай біздей ерге.

... Түскенде сен есіме ерке гәкку, Құлпыртып осынау әнді толғанамын.

«Гәкку» звучит в особом временном развитии – от умеренного темпа, понемногу ускоряемого и переходящего в стремительный, выражающий апогей любви и объединяю- щий всё в единый эмоциональный порыв. Автор в самой песне говорит об этом: Түрлентіп тоқсан түрлі ән саламын, Жай тастап, құлашымды кең аламын. Он гордится сложностью песни, подчеркивает высокий статус сала и своё безукоризненное мастерство певца: Айта алмай гәккуімді ешбір адам, Мамырлап қоңыр қаздай баяулаттым. Говоря, что эту песню

«не сможет исполнить ни один «пенде» («грешник»), он тем самым говорит, что для истин- ного певца необходима чистота души.

Қыздан да қылықтымын жүрген жерде, Ханнан да қадірлімін туған елге.

Ақ тамақ, шұбар бауыр, қоңыр қаздай, Сала алмас «Гәккуіме» ешбір пенде.

Үкілі Ыбырай подчеркивает, что его песня – это и есть сущность самой девушки, её характера и пластики: Ақ көйлек, үкілі бөрік, қыз секілді, Басайын «Гәккуіме» көлбең- деген. Но вместе с тем, его песня преследует высшую цель – разбудить разум девушек, оторвать их от внешних атрибутов красоты и направить вглубь:

(11)

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№2 (123)/2018

Шырқайын «Гәккуіме» өлеңдетіп, Мал бітсе кей адамның көңілі тесік.

Ақ тамақ, үкілі бөрік, сұлу қыздар, Балқысын қорғасындай ой тербетіп.

Разбросанные в текстах песен характеристики собственного исполнительского сти- ля и целей исполнения говорят о том, что своеобразие и силу своей творческой личности Ыбырай не только вполне осознавал, но и сознательно ею управлял.

Песня стала очень популярной, ещё при жизни самого Үкілі Ыбырая появилось мно- жество её исполнительских интерпретаций и ярких вариантов. Все без исключения вариан- ты «Гәкку», основываясь на 11-ти сложных композиционных закономерностях Аркинской профессиональной песни, несут неповторимую печать индивидуального стиля Үкілі Ыбы- рая. Это уникальная музыкальная драматургия, где более сдержанный ритмо-интонацион- ный материал запевной части песни преображается в припеве: активизируется динамика и ритмика, мелодическая линия приобретает более решительный характер. Преобладание плавных восходяще-нисходящих волнообразных движений мелодической линии запевной части, сменяются в припеве как бы спонтанно, импровизированно возникшими горячими и страстными вокализированными припевами.

Поток неудержимо льющихся в припеве лишенных лексического значения совосоче- таний на распевах «гигигай, гикгак гигигай» является характерной особенностью не только этой, но и других песен Үкілі Ыбырая. Ведь его излюбленные алексические припевы, ими- тируя лебединые голоса – «гәкку, гәкку гакгак, гагага…» берут свое начало именно от этой песни, которая представила творческое «кредо» автора. Эти алексические припевы дают полную импровизационную свободу певцу, в них ярко и раскованно демонстрируется как вокальная техника, красота и выразительность голоса, так и страстный перепад эмоций. Из современных певцов эту свободу импровизации ярко демонстрирует любимый народом певец Кайрат Байбосынов.

Подобная драматургия «Гәкку», увлекающая слушателей некой стихийностью, а при внимательном анализе – поражающая мастерской, филигранной отделкой всех деталей, есть проявление наивысшего музыкального мастерства. Среди множества проникновенных любовных песен Аркинских салов и сері «Гәкку» выделяется неповторимым своеобразием музыкальной стилистики. Поэтому эта песня и обрела бессмертие в музыкальной культуре.

Один из лучших современных исполнителей и интерпретаторов всех вариантов песни стал Кайрат Байбосынов. Его исполнение стало эталоном для молодых певцов.

Натура молодого Үкілі Ыбырая полна озорного лукавства, игривости, ей свойствен- ны демонстративная манера поведения и яркий темперамент, многие современники отме- чали его актерский дар и сатирический талант. Певец, имея феноменальную память, знал огромное количество устных ораторских изречений самого различного характера – разного рода нравоучительные сентенции или словопрения, полные остроумия и скрытого смысла.

Он слыл мастером прибаутки и шутки, остроумие и находчивость никогда не покида- ли его. Это предопределило его творческое амплуа и неповторимую исполнительскую ма- неру. Певец сам любуется и наслаждается непредсказуемостью и перепадами эмоций в его песнях, их ярко выраженным игровым характером. «Игровым» не только в смысле вольной игры музыкально-выразительными приёмами, но также игры актёрской, порой балансиру- ющей на грани шутовства. Окрашивая привольную жизнь в шуточные тона, полные тон- кого юмора и иронии, Үкілі Ыбырай вступил в круг избранных личностей, разрушающих общепринятые нормы «дозволенного» в жизни и песенной лирике салов и сері. Это песни о реальных событиях жизни сала, о «вольных» взаимоотношения с девушками. Каждая из них отличается как по тематике, так и по настроению. Если песни «Келдік думан ор- таңа» («Пришли на торжество») и «Ыбырайдың былқылдағы» («Былкылдак» Ыбырая. В

(12)

инструментальной культуре Арки существуют кюи Таттимбета с одноименными названи- ями «Былқылдақ» и ее аналогия – кюй «Сылқылдақ») воспевают привольную жизнь сала с празднествами и ликующими песнями-вдохновениями, то «Қызыл асық» (букв. красный асык) и «Кідік-ай» (междометие) – это шуточно-юмористические заигрывания сала с де- вушками. В них присутствуют тонкий юмор, а порой и ирония. Песни с необычными назва- ниями как «Сүйгенім кете барды қасыма еріп...» («Любимая послушно пошла за мной…»), другое название «Қыз ұрлағанда» («Кража девушки») – это воспоминание о былом, о про- шедшей молодости сала.

Популярнейшая «Қызыл асық» известна сегодня в блестящем и впечатляющем ис- полнении Кайрата Байбосынова. Страстный и любвеобильный Үкілі Ыбырай не случайно нарекает девушек – «қызыл асық» (букв. «красный асык»). В это опоэтизированное понятие автором заложен основной тонус и энергетика песни. «Қызыл асық» означает: қызыл (крас- ный) – цвет страсти (выражение «қызыл көрген құзғындай»-как хищная птица, увидевшая кровь), это тот который не может насладиться, а асық предстает в значении ғашық (влюблен- ность), т.е. страстное желание (еще Абай говорил: Бес нәрсеге асық (ғашық) бол, Адам болам десеңіз. В азартной игре в асыки самый идеальной по форме асык закрашивали в красный цвет, он қызыл асық – был её главным атрибутом. Связь выражения қызыл асық с игрой вво- дит в песню дополнительные смыслы любовных игр – выиграть, завладеть.

Согласно популярной народной поговорке: Қызға кім қарамайды, қымызды кім ішпейді, объ- ектом особого внимания и любви джигитов является девушка, которая и есть «қызыл асық»:

Қыз емес қыздың аты қызыл асық, Жастар көп қыз балаға болған ғашық.

... Қымбатты мінездері балдан тәтті, Тұрады көрген жерден көңілің сүйіп.

Главное предназначение Үкілі Ыбырая как сала связано не только в воспевании и разжигании огня любви, но и с не менее важной воспитательной функцией [2, 96], поуче- ниями джигитам: Тұрмайма жақсы қызға көңілің ауып, Әзілмен сөйлеу керек ебін тауып, ...Әзілмен ебін тауып сөйлемеген, Жігіттің қарап тұрсаң өзі жасық и ... Білетін құрбы жайын адам болса, Ілгегін өзі ашпай ма, есік жауып.

В конце песни он дает потрясающее народно-поэтические сравнения, в котором де- вушки – шабақ (мелкая рыбешка), а он шортан (щука), т.е. природа каждого мужчины – охотник , и он – Үкілі Ыбырай не исключение:

Жақсы қыз иісті май құтыдағы, Алуға әркім құмар мұныдағы.

Болғанда қыздар шабақ су ішінде, Мен шортан мұны қуған жылымдағы.

«Қызыл асық» – окрашенная в гедонистические тона песня, в которой ярко проя- вился «поведенческий стереотип», свойственный салам и сері, интимный подтекст которой утверждает наслаждение и удовольствие в шуточной «игровой» манере Үкілі Ыбырая.

Үкілі Ыбыраю свойственна экспрессивность самовыражения, взрыв чувств, ярко выражен- ная патетика, особая приподнятость тонуса, изливаемые в ораторском стиле. Часто его лю- бовные песни имеют жанровую подоснову экспрессивного акынского жанра желдірме. В народе о таком темпераментном пении, когда песня льётся как бы огненным потоком, не задерживаясь, принято говорить – «желдірте, желпінте айту» или «төгіп айту» (т.е. петь ускоряя, воодушевленно, петь с чувством).

В любовных песнях экспрессивного плана («Қарақат көз» и «Қызыл асық»), полных неиссякаемой энергии и напора, впечатление рождающейся на глазах слушателей импро- визации создается с помощью следующих средств, это – речитативно-декламационный тип мелодики, отсутствие внетекстовых элементов песни в запевной части, использование вы-

(13)

BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№2 (123)/2018

сокой регистровой тесситуры, ритмическая раскованность, а также широта и полетность мелодических линий со скачкообразными и волнообразными движениями. В запевной ча- сти таких песен Үкілі Ыбырая активно использованы композиционные нормы акынской атрибутики. Музыкальная стилистика и образно-эмоциональный настрой жанра «желдір- ме», присущий подобным песням, породил в его творчестве новый синтезирующий жанр ән-желдірме (песня-желдирме).

Именно «Қарақат көз» и «Қызыл асық» ярко воплощают новаторство Үкілі Ыбырая в композиционном плане. Они начинаются с развернутого эффектного вступления на распевах алексических слогов, которые до него обычно употреблялись в разделе қайырма-припев. В ре- зультате чего типичная до него композиционная структура песен «запев-припев» становится у Ыбырая зеркально отраженной или перевернутой «припев-запев». Эти песни с алексическим припевным началом представляют собой оригинальный авторский прием Үкілі Ыбырая, кото- рый придает им особую эмоциональную выразительность. Перемена функций запева и припе- ва порождают ощущение спонтанной импровизационности песни, что, наверняка, усиливалось его артистически свободным стилем исполнения. Такое строение песни, придающее ей особую одухотворенность, стало для Үкілі Ыбырая излюбленным и постоянным. Пролжателем ком- позиционных новаций Ыбырая стал Иса Байзаков. Для него тоже свойственны эффектные, пламенно темпераментные вступления – виртуозный инструментальный проигрыш, сопрово- ждаемый алексическим припевом, и лишь затем речитативный желдірме, содержание [3, 32].

Жанр ән-желдірме, являясь выражением приподнято-возвышенного и эмоциональ- но-насыщенного настроя души Үкілі Ыбырая, поставил его в ряд величайших мастеров ком- позиционного конструирования новых музыкальных форм. Они требуют от современных ис- полнителей сильных голосов, незаурядной вокальной техники, а также высокого вдохновения и огненного исполнения.

Традиционная тема салов и сері «Жиырма бес» («25 лет»). И здесь Үкілі Ыбырай высту- пает новатором, используя жанр желдірме. Обычно «Жиырма бес», связанные с вступлением молодых людей в новую возрастную группу, т.е. мүшел зрелости, представляли трагические песни-прощания с молодостью, их отличал широкий мелодический распев, 11-тисложный сти- хотворный размер, единая интонационная основа с обрядовыми плачами-жоқтау. Үкілі Ыбы- рай даёт этой теме новую и совершенно неожиданную трактовку. Его «Жиырма бес» – это сочинение шуточно-юмористического содержания в огненно-темпераментном жанре желдір- ме, ярко и красочно описывющая привольную жизнь сала. Это характеристика не только пове- дения сала в двадцать пять: Қызды ауылдың сыртынан, қылаң еткен, Тастан қашқан түлкідей сылаң еткен, Күлдір-күлдір кісінетіп күреңді мінген, но и главным образом – это отношение к девушкам, как объекту восхищения и обожания: Қызды көрсе қиқайып құлай бір кеткен, Төр- де отырған қыздарды қымсындырған, Есіктегі қыздарды ұмсындырған. Между тем это особое и теплое отношение сала к жеңге (старшая сноха), которая содействовала тайным встречам с девушками: Суға барған жеңгесін ұстай алған, Жеңге қалың қалай деп қыстай бір қалған. В конце сочинения сал с иронией констатирует в форме подтекста жизненную ситуацию от кого он получает алғыс-благодарность и қарғыс-проклятье:

Бесіктегі баладан,

Алғыс алған жиырма бес.

Төрде жатқан кемпірден Қарғыс алған жиырма бес.

Іздесең де табылмас, Өтті, кетті жиырма бес!

«Жиырма бес» Үкілі Ыбырая представляет собой типичное желдірме, стихотворны- ми закономерностями которого являются: широко распространенная для терме и желдірме рифма – «шалыс ұйқас», где рифмуются нечетные строки. Повторяющееся в неизменной форме в конце стихотворной строки слово жиырма бес выступает в качестве редифа. В

(14)

целом, необыкновенно сильная музыкальность и звучность поэтической речи песни дости- гается не только за счет синтаксического повтора, но и за счет внутренней рифмы, насы- щенной звуковыми повторами (данный способ характерен для традиционных терме), это – қылаң еткен, сылаң еткен, күреңді мінген, құлай бір кеткен; сұлуды құшқан, қымсындыр- ған, ұмсындырған, ұстай алған, қыстай бір қалған, алғыс алған, қарғыс алған.

Напористый темп, скороговорка, остроумные крылатые выражения, колкие меткие слова в задорной игривой форме утверждают – хотя молодость проходит, но мужская сила, красота, все еще наполняют певца любовью к жизни.

Темпераментные песни как «Қызыл асық», «Қарақат көз» и «Жиырма бес», раскры- вающие сущность Үкілі Ыбырая – это коронные песни в исполнительском репертуаре Кай- рата Байбосынова. Эти песни в его исполнении безупречны. Его исполнение «Жиырма бес»

являет собой шедевр. Обладая огромным артистическим даром, экспрессией и темперамен- том, чувством юмора и комического звукоподражания Кайрат, создаёт череду комических образов, передавая изменениями тембра и артикуляции то восхищение молодой девушки, то кряхтение стариков и жеманность старух. Его исполнение восхищает легкостью и сво- бодой стремительных перевоплощений, блеском и чёткостью произнесения стремительно- го речитативного текста. За несколько минут звучания песни он успевает создать разноо- бразные сценки и характеры, и всё это – в безупречном вокальном исполнении.

В исполнение «Қызыл асық» и «Қарақат көз» Кайрат вкладывает разнообразнейших музыкально-психологические оттенки, его голос, создавая контрастные переходы нюансов, преображается и темброво. Следует добавить, что выразительное исполнение песен допол- няется и поведением Кайрата на сцене, которое всегда гармонично с тем, что он выражает в момент исполнения. Именно такие прочувственные и темпераментные интерпретации, вол- нующие и жизненные, сделали Кайрата самым любимым современным певцом.

В творчестве Үкілі Ыбырая мы видим продолжение традиций акынского искусства – само- представление певца-акына перед широкой аудиторией слушателей. Во многих песнях акцен- тирована идея авторства: Атанған әнші Ыбырай біздей ерге («Гәкку»); Орта жүздің ішінде, ән шырқаған мен едім («Қалдырған»); Ыбырай ақын сөйлесін («Ыбырайдың термесі»).

Свое особое акынское дарование, красноречие и остроту языка Үкілі Ыбырая от- мечает частым использованием в песнях характерного определения «қызыл тіл» («крас- норечивый язык»): Ей, мүдіртпе қызыл тілімді или Үлгі алған қызыл тілім ескен желден, Елімнің ардақтаған мен ақыны («Елді сағынғанда»); Заулап қал, тілім мүдірмей, аққан бір судай, кідірмей («Қайлау»); Жайқалды, шіркін, қызыл тіл («Желдірме»); Шешеннің сөй- лейтін тіл мен жағы («Ыбырайдың былқылдағы»).

Үкілі Ыбырая унаследовал от таких казахских акынов и жырау как Бухар, Орын- бай и Шоже традицию сочинения в назидательным жанрах. Это Ыбырайдың термесі

«Ыбырай ақын сөйлесін» и желдірме «Заулап қал тілім, мүдірмей». Үкілі Ыбырай привносит новую тематику в песенное искусство салов и сері, это песни «Шөренге» и

«Ақтайлақ» в жанре арнау. В песне «Ақтайлақ» Үкілі Ыбырай иронизирует над понра- вившейся ему девушкой, выданной замуж за старика. В не менее острой манере сочине- на песня «Шөренге», в которой критикуется и высмеивается скупость и жадность баев.

Песни «Шалқыма» («Ликование») и «Толқын» («Волна»), полные светлой энер- гетики и творческого вдохновения, продолжают традицию блестящих песен-посвяще- ний искусству салов и сері. В этих песнях Үкілі Ыбырая традиционно восхваляет свой талант и мастерство.

Особенное отношение Үкілі Ыбырая к песне «Шалқыма» объясняется и тем, что она посвящена его наставнику – знаменитому Биржан салу. Сам певец называл эту пес- ню «дауыс ашарым» (песня, открывающая голос, в смысле певческое дарование) [4, 7]:

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Если значение бытийности так же, как и в первом случае, не может быть связующим элементом, объединяющим эти предложения в рамках одного

В статье раскрывается сущность компетентного подхода к подготовке будущих педагогов начального образования и проблема формирования

Особую роль в реализации прав и свобод граждан РК, как это и предписывается нормами различных документов в части верховенств закона и защиты челове- ческих

Современную ситуацию в системе образования и воспитания можно определить как время раз- мышлений и поисков новых путей развития, и это естественно, так

Естественно, все то мучение что в аду будет отличаться, так как это поистине ужасное место, которое как говорится и врагу не пожелаешь...

Цель скаффолдинга — развитие ЭИ студентов в системе ТиПО как установление гармоничного взаимодействия между когнитивными и эмоциональными процессами

Состояние транспортной инфраструк- туры АПК не только определяется уровнем развития экономики как АПК, так и страны в целом, но и в значительной степени влияет

Наследники в праве (это не является их обязанностью) осуществлять защиту права авторства и репутации (личные неимущественные права умершего автора),