• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ӘЙЕЛДЕР МЕН КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН БАЛАРДЫ САТУ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ШЫҒУ СЕБЕБІ МЕН КҤРЕСУ ШАРАЛАРЫ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "ӘЙЕЛДЕР МЕН КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН БАЛАРДЫ САТУ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ШЫҒУ СЕБЕБІ МЕН КҤРЕСУ ШАРАЛАРЫ"

Copied!
78
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Студенттер мен жас ғалымдардың

«Ғылым және білім - 2014»

атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

IX Международной научной конференции студентов и молодых ученых

«Наука и образование - 2014»

PROCEEDINGS

of the IX International Scientific Conference for students and young scholars

«Science and education - 2014»

2014 жыл 11 сәуір

Астана

(3)

УДК 001(063) ББК 72

Ғ 96

Ғ 96

«Ғылым және білім – 2014» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІХ Халықаралық ғылыми конференциясы = ІХ Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» = The IX International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2014».

– Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/, 2014. – 5830 стр.

(қазақша, орысша, ағылшынша).

ISBN 978-9965-31-610-4

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001(063) ББК 72

ISBN 978-9965-31-610-4 © Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті, 2014

(4)

5762 МАЗМҦНЫ

СЕКЦИЯ 1. ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 1.1 Әлеуметтік педагогика және ӛзін -ӛзі тану. Психология.

Дене тәрбиесі және спорт. 3

1. Абдукаримова М.А. Подготовка будущих специалистов к

профессиональной деятельности... 3 2. Абилкайрова А.Б. Солақайлықтың физиологиялық - психологиялық

ерекшеліктері... 6 3. Агишева И.Ш. Формирование правовой грамотности

несовершеннолетних как средство профилактики

правонарушений……… 13

4. Адамзатова А. Ж. Эффективность работы психолога в

образовательных учреждениях ………... 16 5. Адасқанова Ж.Қ. Ерік сапаларын арттырудың психологиялық

педагогикалық ахуалы……….. 19 6. Айтуарова Н. Отбасы мен балабақша арасындағы сабақтастық 22 7. Адилбекова А.Т. Бастауыш сынып оқушыларының психикалық

ерекшеліктері ... 25 8. Акназарова M.O. Психологический анализ трудностей изучения

иностранного языка ………. 29 9. Акназарова M.O. Психологический барьер, как трудность в изучении

иностранных языков ……… 32

10. Алашабаева У.Н. Студенттердің тұлғалық кəсіби құзыреттілігін

дамыту мəселелері ... 35 11. Алтынбаева Б. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы адамгершілік

тəрбиесінің ролі ... 38 12. Альжапаров С.К. Формирование креативности у студентов

профессионального образования……… 41 13. Аманжолова А.Е . Музыка пəні арқылы оқушылардың

шығармашылық қабілеттерін дамытуда сыныптан

тыс жұмыстарды жүргізу жолдары ... 45 14. Анесова Н. Сенім телефонымен психологиялық кеңес берудің

маңыздылығы ………. 47

15. Анес А.А. Особенности профессиональной подготовки

социальных педагогов в системе образования ….. 50 16. Апасқан А.С. Оқушының дене тəрбиесін дамытып

қалыптастырудың педагогикалық шарттары ... 52 17. Арапбаева Д. Өзбекстандағы қазақ отбасы жас келіндерінің

жанұяға бейімделуінің этнопсихологиялық

ерекшеліктері ... 56 18. Арсланова Ю.Ф. Методы и формы работы специалиста органов

опеки и попечительства по сопровождению

приемной семьи ……… 61

19. Аргынгазинов А. Исследование детского движения: новые трактовки

методики ……… 65

20. Асетова Г.А. Психолого-педагогические особенности

организации деятельности учителя……….. 69 21. Аскарова Н. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

(5)

5763

у детей как проблема в образовании и воспитании 73 22. Асхатқызы Ә. Жоғары оқу орындарында студенттердің қарым-

қатынас мəдениетін қалыптастыру... 75 23. Ахметбекова Қ. Мектеп жасына дейінгі балалардың ертегілер

арқылы тілін дамыту... 78 24. Әбілғазина Г. Жасөспірімдік шақтағы агрессия... 82 25. Әжібек М. Ерлі-зайыптылық үйлесімнің психологиялық

аспектілері... 87 26. Әлібеков Ә. А. Сыр өңірінің ағаш шеберлерінің тəжірибесі

негізінде оқушылардың шығармашылық қабілетін

қалыптастыру... 89 27. Баимбетова Қ. Медиабілім арқылы студенттердің ақпараттық

мəдениетін қалыптастыру жайында... 92 28. Байсеитова Ж.Б. Пути решения проблемы организации и

активизации НИРС в вузе……… 96 29. Баратова А. Баланың ата-анамен қарым-қатынасының

ерекшеліктері... 100 30. Белесова Н. Жоғары оқу орнының оқу үдерісіндегі ізгілік

парадигмасының орны... 104 31. Бигалиева М.М. Использование интерактивных методов в

самостоятельной работе студентов по физическому воспитанию, как способ развития их

индивидуальных и творческих способностей…….. 106 32. Бирева С. C. О совершенствовании арт – технологии на уроках

изобразительного искусства……….. 109 33. Болдрикова А. К. Анимационные методы как средство………

формирования компетентной личности школьника 114 34. Бутенко А.В. Перспективы и пути развития зимних олимпийских

видов спорта в Казахстане……….. 117 35. Бегалинова Д. The family and school interaction in the education and

development of children ……… 122 36. Галинуров Д.Б. Национальные и интернациональные спортивные

традиции боевых искусств в Республике Казахстан 125 37. Гитихмаева Л.М. Гендерные стереотипы как предмет

психологического анализа………. 129 38. Даутова Ж. Индивидуальное консультирование как

направление деятельности социального педагога…. 134 39. Давлетова Г.Р. Особенности коррекции детско-родительских

взаимоотношений в замещающей семье

средствами арт-терапии……… 136 40. Дәуренбек С. Оқушылардың ұлттық келбетін қалыптастыруда

рухани-адамгершілікке тəрбиелеу 140 41. Дондагулов А. Болашақ əлеуметтік педагогты түзету-дамыту іс-

əрекетіне дайындаудың ерекшеліктер……….і 143 42. Досымова Т. Жеке тұлғаның дамуында ізгілік қасиеттерді

қалыптастыру... 148 43. Елемесов М.А. Зигмунд Фрейдтің психоаналитикалық əдістерінің

тəжірибелік қолданбалы маңызы... 151 44. Ерденова А. Қылмыскерлердің психологиялық ерекшеліктері 153 45. Ерлан К. Е. Проблемы формирования культуры здоровья у

студентов………. 156

46. Ерубаева А. Оқыту прадигмасын өзгерту–қазіргі инновациялық

(6)

5764

білім беру талабы... 160 47. Еслакова А.И. Студенттердің инттеллектуалдық қабілетін

дамытудағы инновациялық технологияның

мүмкіндіктері... 163 48. Жайлауова А. Философский аспект нравственно-духовного

развития личности... 167 49. Жанадилова А. Өзін-өзі тану пəні негізінде оқушыларды ізгілікке

тəрбиелеу... 169 50. Жантуреева А.А. Гуманитарлық білім мазмұнына сай жеке

адамдарды қалыптастыру жолдары... 172 51. Жаңабай А. Баланың отбасында жеке тұлға ретіндегі

қалыптасуындағы ұлттық салт-дəстүрлердің рөлі.. 175 52. Желтова Д. А. Анализ результатов реализации программы по

социально-педагогическому сопровождению адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обучения в

общеобразовательной школе……… 181 53. Жупархан Г. Студенттердің креативтілігін қалыптастыру

мəселелері... 183 54. Заевская Л.М. Исследование проблемы тревожности подростков

КГУ «ЦАН» акимата г.Астаны……… 186 55. Зайцева М.Г. Развитие коммуникативных способностей

младших школьников в процессе продуктивной деятельности...

189 56. Закамский С.В. Законодательные основы инклюзивного

образования в России……….. 192 57. Залиева А.М. Жасөспірімдер арасындағы интернет тəуелділік 194 58. Ибадилаева А.Б. Стресстік жағдайлардың алдын – алу

ерекшеліктері...

199 59. Идрисова А.С. Мұражай педагогикасының мектептегі тəрбиелік

қызметі... 203 60. Иминова А.М. Взаимосвязь личностной и эмоциональной сферы у

ребѐнка, оставшегося без попечения родителей….. 206 61. Иманғалиев А.Т. Ұлт денсаулығы-дене тəрбиесінің маңызды кепілі... 209 62. Исабекова И.Т. Особенности формирования критического

мышления младших школьников... 212 63. Кабышев Е. Вопросы диагностики формирования готовности

военного педагога к инновационной деятельности.. 216 64. Калимжанова Г.Б. Психологическая подготовка сотрудников отдела

внутренних дел………. 220

65. Калимжанова Р.Л. Этическая беседа как одна из форм организации

социализации личности школьников……… 224 66. Калшабек А. Communicative culture of a social pedagogue and

methods of its formation………... 229 67. Карпашко О.С. Структурирование учебной информации………… 232 68. Касенов А.Ж. Денсаулық- адам өміріндегі ең жоғарғы бағалы

дүние...

234 69. Кенжетаева С.С. ЖОО бітірген жастардың жұмысқа орналасу

проблемалары... 236 70. Килибаева У.К. Особенности самоопределения личности в

(7)

5765

профессиональной деятельности……….. 239 71. Килибаева У.К. Психологическое сопровождение обучения в вузе

бакалавра психологии……… 243 72. Кислицына М.С. Влияние семьи на формирование самооценки

личности ребенка... 248 73. Клинская А.А. Применение современных технологий в начальной

школе………. 250

74. Колмакова М.В. Формирование образов прошлого у обучающихся посредством моделирования исторических

событий……… 255

75. Корабаева Ж.К. Психолого - педагогические особенности

социализации будущего специалиста в условиях

академической мобильности. 258

76. Кошкумбаева Л.Б. Спортшылардың жарысқа психологиялық

дайындығы... 262 77. Кӛшкінбай Қ. Студенттерді əлеуметтендірудегі мəдени мұра

бағдарламасының орны... 266 78. Куандык А. Ұлттық мүдде мінез стереотипінің көрінісі ретінде 271 79. Куатов А.К.,

Кудабеков М.М., Куатова А. С.

Личностные особенности двух групп преступников: осужденных за кражу и совершивших преступления с применением

огнестрельного оружия……….. 273 80. Куатов А.К.,

Кудабеков М.М., Куатова А. С.

Трудовая мотивация сотрудников УИС различных

сроков службы……….. 278

81. Қалым Г. Студенческое экологическое общество………….. 282 82. Қашхынбай Б.Б. Психологиядағы мотив мəселесі... 284 83. Қожалепесова А. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық

тəрбие беру жолдары... 287 84. Қойлыбай А. Террористердің психологиялық типтері... 291 85. Қҧттыбай А.С.,

Сабырхан А.Б.

Использование НЛП при вербальной и

невербальной коммуникации в менеджменте

фармации……… 294

86. Макешина Ю.В. Женщины и образование в концепциях

биологического детерминизма……….. 299 87. Мамарджанова К. Адаптация первокурсников к новым социально-

психологическим условиям ………. 302 88. Маралбай Д Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы

жаңаинновациялық технологиялардың тиімділігі... 307 89. Маратбек А.Ж. Применение НЛП в медицине для улучшения

здоровья пациента ... 311 90. Марзен А.С. Спорттық іс-əрекетте психологиялық саулықты

қамтамасыз етудің өзектілігі... 316 91. Марзен Ә. Террорлық акт болған жағдайдағы психологиялық

құбылыс ... 320 92. Мельник В.В. Cоциокультурный аспект личностной культуры

студента педагогического вуза в Украине………… 322 93. Мельникова К.О. Психологические особенности применения

дидактических игр на уроках математики в

начальной школе ……… 325

(8)

5766

94. Михайлюк Ю.В. Психологические детерминанты развития

коммуникативной компетентности врача…………. 328 95. Молгаждарова М. Ғылыми-педагогикалық басылымдарды оқу-тəрбие

үрдісінде пайдаланудың ерекшеліктері... 333 96. Молдағали М. Оқушылардың ұлттық келбетін қалыптастыруда

патриоттық тəрбиенің орны... 336 97. Мукашев Д.Ж. Некоторые вопросы психологии физического

воспитания и спорта... 341 98. Муратова А.К. Оқушы шығармашылығының салауаттылықпен

байланысы... 343 99. Мусина Г.Б. Информационные технологии в профессиональном

образовании……….. 347

100. Муталиева А. Отбасын құруға психологиялық дайындық... 375 101. Муханбетова Н.А. Саморазвитие, самосовершенствование и

самореализация личности студента в условиях кредитной технологии обучения в АО Казахский агротехнический университет имени

С.Сейфуллина, г.Астана……… 352 102. Назарбек А.М. Компьютерлік ойындардың бала психологиясына

əсері... 356 103. Нугуспанов А.М. Проблемы и перспективы использования

гимнастических элементов при подготовке

волейболистов……… 360

104. Нуракишова Ж. Қазіргі мультфильмдердің тəрбиелік мəні... 364 105. Нурушова А. Нравственно-духовное воспитание личности

студенческой молодежи на современном этапе

развития общества... 367 106. Нурымбет А.Ғ. Компьютерлік ойындардың психологиялық

жіктелуі жəне оның балаға əсері ... 369 107. Нҧртай Н. Кəсіби психологиялық іріктеудің маңыздылығы… 373 108. Расулова Ф.Ф. Диагностика детей с агрессивным поведением….. 376 109. Рахимова И. Г. Виды застенчивости и его влияние на

формирование личности……… 382 110. Ромашко К.С. Гендерные особенности профессионального

самоопределения в юношеском возрасте……….. 385 111. Рысбаева Қ. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды

пайдалану………. 388

112. Ряснова Ю.А. Особенности развития одаренных детей………. 392 113. Сабитова Ж.К. Аспекты институционального анализа качества

образования в педагогическом институте……….. 396 114. Салкынбаева А. Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмыстары -

болашақ маманды кəсіби даярлаудың ажырамас

бөлігі ретінде... 400 115. Самойлова Т.В. Формирование поликультурной компетентности

личности как путь интеграции в мировое

сообщество………. 402

116. Сатыбалдина М. Балалар үйі жағдайындағы тəрбиеленушілердің құқықтарын қорғалудың əлеуметтік–

педагогикалық ерекшеліктері... 406 117. Свинарчук А.И. Психологические условия политической

(9)

5767

социализации ... 409 118. Сейтенова Б. Педагогикалық пəндерді кредиттік білім беру

жүйесінде оқытудың ерекшеліктері мен тиімділігі.. 413 119. Смагулова Г.Б. Оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда

креативтіліктің маңызы... 417 120. Султанова М.Т. Нейролингвистическое программирование (НЛП) в

медицине………. 421

121. Суюмбекова Б.T. The problem of understanding of foreign speech in the

context of psychological barriers……… 424 122. Сҥлейменова Г. Қарттар үйі тұрғындарын психологиялық

сүйемелдеу мен көмек көрсету жұмыстарының

ерекшеліктері... 428 123. Сырлыбаева Г.К. Инновациялық білім кеңістігінде оқушылардың

креативтілігін қалыптастыру... 433 124. Таджибаева Ж.А. Адаптация личности в новых социокультурных

условиях……….. 437

125. Тайболатов Қ.М. Жасөспірімдер арасындағы агрессивті мінез-құлық

жəне оны шешудің жолдары... 442 126. Телегенова Г. Студенттердің университет жағдайына бейімделуін

зерттеуге бағытталған психологиялық

əдістемелердің ерекшеліктері... 446 127. Tилеубаева M. Psychology of creativity in mukhagali makhatayev”s

diary……… 451

128. Тлегенқызы А Девиантное поведение подростков……… 454 129. Тҧратова А.Т. Қіргі замандағы тəрбиелеу жүйесіндегі дін

мəселесі... 457 130. Уланова М.Н. Пути формирования гражданско-патриотического

воспитания студентов в процессе обучения в

высшей школе………. 461

131. Унгефуг З.В. Основные направления социально-педагогической

деятельности по профилактике сиротства…………. 464 132. Уразбекова Д. Бұқаралық ақпарат құралдарының жеке тұлғаны

əлеуметтендірудегі мүмкіндіктері... 467 133. Халикова Э.А. Анализ результатов реализации программы по

формированию толерантности к детям с

ограниченными возможностями здоровья в детско-

подростковой среде………. 472 134. Халметова Ю.Ф. Психологические предпосылки развития

комплекса неполноцености и комплекса

превосходства... 474 135. Хамзина К.Б. «Имидж» жəне «кəсіби-педагогикалық имидж»

түсініктерінің өзара байланысы... 478 136. Ханова Р.Х. Психолого-педагогическое сопровождение

учащихся начальных классов из неблагополучных семей: материалы опытно-экспериментальной

работы……… 481

137. Шакина Г.А. Влияние самооценки младшего школьника на

учебную деятельность ………. 484 138. Шахарбаева А.Б. Оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын

ұйымдастыру... 487

(10)

5768

142. Аязбаева Сауле Қоғам үшін гуманитарлық білім берудің мəні... 502 143. Абдукаликов Н.О. Орта ғасырда христиандық батыста ислам

бейнесінің қалыптасуы……… 504 144. Аринов Е.К. Намыс – қазақ халқының дүниетанымының басты

ұғымы ретінде жəне «ғалым намысы... 508 145. Алитанова А.Б. Реклама как инструмент массовой культуры... 513 146. Баетова К.К. Психологические аспекты суицидального

терроризма………

516 147. Байниязова Л. Қазіргі əлемдегі гендерлік мəселе... 519 148. Байгоныс А. Мифологические образы в анимации Казахстана.. 522 149. Вечко О.Ю. Проблема формирования культурной

идентичности в эпоху глобализации... 524 150. Власова О.П. Социокультурные аспекты нестабильности гендера 527 151. Грекова В.С. Творчество и креативность – компаративный

анализ………. 530

152. Гойман О.А. Манипуляция сознанием общества в массовой

культуре... 533 153. Досжан Р.Қ. Мəдени байланыс жəне қазақ философиясындағы

жаңа идеялар (Абай, Шəкəрім, Шоқан

философияларының негізінде)... 533 154. Дюсембаева С. Женские образы в эпосе «Кобланды-батыр» ……. 540 155. Жумагалиева К. Диоген Синопский ілімі ... 542 156. Жанабай Ә. «Л.Г. Морган теориясындағы туыстық жүйенің

ерекшеліктері» ... 544 157. Жайлауова А.Н. Философский аспект нравственно-духовного

развития личности... 548 158. Еламан А. Бұхар жыраудың тəлім тəрбиелік идеялары... 550 159. Ерджанова С. Видеоойындардың мəдени құндылықтарды

өзгертудегі рөлі... 554 160. Егай Э.М. К вопросу о важности кросс-культурного

образования и преодоления этноцентризма... 556 161. Ерменхан К. Отбасы мəдени бағдар бастауы... 559 162. Ишанжанова Д.К. Актуальность женского вопроса в религиоведении 562 163. Касымкулова П.Т. Қазақ Ағартушылығының даму алғышарттары мен

ерекшеліктері... 566 164. Колиева И.А. Особенности постмодернистского видения

139. Шведенко Ю.В. Критерии и пoказатели успешнoсти

прoфессиoнальнoгo станoвления начинающих

преподавателей……….. 491

140. Ырымбаева Н.А . Жастарды əр түрлі əлеуметтік орталарда толеранттылыққа тəрбиелеудің педагогикалық-

психологиялық шарттары... 496 141. Эсмагамбетова Э. Тұлғалық альтруизм əлеуметтік феномен ретінде... 499 1.2 Философия. Мәдениеттану. Дінтану. 502

(11)

5769

категории сексуальности... 569

165. Калменова Б.Т. Қазақстандағы демографиялық ахуал... 574

166. Кәрібекова Т. Гендерлік философияның кейбір мəселелері... 577

167. Қолғанатова С.Б. Дінтану пəнін оқытудың маңыздылығы ... 578

168. Камарова Г.Т. Лютеране в республике Казахстан: вчера, сегодня, завтра………... 581

169. Қолғанатова С. Тəрбие философиясы мəселесі... 585

170. Конарбаева Н.К. Проявление Золотого сечения в казахской культре и в современноми мире... 588

171. Кульманова А. Иллюстрациялық жарнаманың эволюциясы немес афишалар... 591

172. Марина А.К. Трансляция ценностных ориентиров общества в отечественной телевизионной рекламе……… 595

173. Макулбеков А. Архетиптердің ұлттық сипаты... 598

174. Мадалиева А. Б. Добро и зло в символах религий……… 601

175. Молдабекова Г. Католицизм на территории Казахстана в историческом аспекте……….. 605

176. Молдагалиев С.Е. Социально - философский анализ концепции информационного общества М. Кастельса ……... 610

177. Мусульманова А. Культурно-социологическое исследование функций кино в современной инфраструктуре г.Астаны………. 613

178. Нариман Э. Мұсылман əйелінің мəртебесі ғылыми мəселе ретінде... 616

179. Примбекова Ж. «Конструктивизм – гендерлік зерттеулердің методологиясы ретінде»... 618

180. Райымбаева М. Жадыны зерттеудегі əлеуметтанулық бағыттар... 622

181. Рахимжанова Б. Арман бақытты болуға жетелейді... 627

182. Сәйді С. Конфуцийдің этикалық мəселелерінің қазіргі кезеңдегі маңызды жақтары... 630

183. Танагозов С.Д. Профилактика религиозного экстремизма: некоторые итоги... 632

184. Темирбаев Т. Т. Влияние джадидизма на формирование национально-политического движения казахского народа……… 637

185. Темирбекова А. А. Формы возрождения суфизма в современном Казахстане... 640

186. Толеу Г. Зенекеттің адам мен қоғамға берері не?... 644

187. Тҧранова З. Қазақ жəне италия халқының үйлену рəсімдері... 647

188. Хусаинова А.К. Проблема массового суицида в деструктивных организациях……… 650

189. Шаймерденов Д.Т. Философские концепции толерантности………….. 653

190. Шубаева У. К. Діни сауаттылықты артыру қажеттілігі... 655

(12)

5770

1.3 Әлеуметтану. Әлеуметтік жҧмыс 661 191. Абдисаматов А. А. Исследование влияния социальных, экологических

факторов на здоровье и продолжительность жизни

человека……… 661

192. Абдуллаева А. ҚР зейнетақы жүйесінің реформасы жəне

жетілдіру жолдары... 663 193. Б.Абдрахманова,

А.Кабдылов

Безработица среди молодежи и пути еѐ разрешения. Некоторые аспекты социологического

опроса……… 667

194. Айбергенов К.Ш. Перспектива новой социальной экономики при совмещении трех «D» демократического, демографического и демоэтического (духовного)

прогресса с экономическим развитием………. 671 195. Арғынбекҧлы Е. Қазақстандағы Корей диаспорасы ... 674 196. Ашимова А. М. Пенсионная система Республики Казахстан.

Сравнительный анализ……….. 676 197. Аширбаева Ф. Астана қаласындағы өзбекстандық еңбек

мигранттары... 680 198. Аюпова Р. Р. Развитие помощи престарелым в России…………. 683 199. Әбдібек А. М. Рынок труда и его функции анализ соотношения

спроса и предложения на рынке труда... 685 200. Әбдуәли Н.К. Қазақстандағы əлеуметтік қызмет көрсету... 689 201. Бадамбекова Ж. Ана мен баланы əлеуметтік қорғаудың шетелдік

тəжірибесі... 693 202. Баймуханова А.М.

Смакова Г.Е.

Педагогическая технология социокультурной анимации средствами глубинного общения в

системе социокультурной анимации инвалидов…. 697 203. Волков О. А. Сформированность культуры здоровья и

представлении о здоровом образе жизни у

студентов……….. ... 701 204. Волнистая М. Г. Безопасность современного общества в контексте

процессов устойчивого развития………. 704 205. Гайнуллина Л.Р. Реабилитация беспризорных подростков и детей 708 206. Гимадрисламова

Р.М. Хазиева Э. Р.

Контент анализ по теме «Здоровье и здравоохранение в РФ и РБ": развитие и

проблемы... 710 207. Дауленова Ж. Б. Қазіргі замандағы қазақ киносының дамуына жас

қазақстандықтардың көзқарасы... 713 208. Джумасова Г. Трудовые конфликты: конструктивные пути

предупреждения и разрешения………. 718 209. Жапарова Ж. Астана қаласындағы баспахана мəселесі... 722 210. Жылгелды Ж. Вопросы социального взаимодействия

репатриантов в Казахстане ... 725 211. Кәмен Д.Қ. Қазақстандағы мүмкіншілігі шектеулі балаларға

əлеуметтік қолдау мен көмек көрсету жүйесі... 728 212. Кенжетаева С.С. ЖОО бітірген жастардың жұмысқа орналасу

мəселелері... 731 213. Қосалы Б.Е. Жетімдермен əлеуметтік жұмыс... 733 214. Мҧрат Айдын Әлеуметтік желілердің коммуникация кеңістігінде

(13)

5771

қызметі ... 737 215. Молдабеккызы А. Заманауи қазақ жастарының тілдік ұстанымдары... 740 216. Мырзакулова У.С. Жастармен əлеуметтік жұмыс мемлекеттік

əлеуметтік саясаттың құрамдас бөлігі ретінде... 743 217. Минуаров И.Б. The strategy of “Kazakhstan-2050”: crucial notes on

political course ……… 747 218. Палтусова Е.Е. Одинокое материнство, как прогресирующая

проблема общества... 750 219. Полежаева К. В Барьеры трудоустройства инвалидов... 755 220. Райымбаева М. Жадыны зеттеудегі əлеуметтанулық бағыттар ... 759 221. Рахматуллина Ю.Д. Социальный портрет безработной молодежи

Республики Башкортостан ... 765 222. Сагадатова А. Әлеуметтік əлсіз топтар негізіндегі – жалғызбасты

аналар... 767 223. Сатымбекова Р.Н. The role of women in Britain And Kazakhstan……… 770 224. Сафроненко Т. В Современное тевизионное пространство: логика:

структурации и характерные черты... 775 225. Тактаева Г. Ф. Роль СМИ в формировании образа социального

работника... 780 226. Турез Ш. Ә. Шағын жəне орта кəсіпкерліктің өңірлік даму

процесіндегі Астана қаласының жағдайына

əлеуметтік – экономикалық талдау ... 784 227. Уразбаев Б. Заманауи отбасылық қатынастар ... 788 228. Хасен Ж.А. Репатрианттардың бірігейлігін зерттеудегі

шетелдік тəжірибиелер (Германия мен Израильдің

мысалында)... 790 229. Шолатова М. Специальные социальные услуги в сфере

социальной защиты населения……… 793 230. Шымырбекова А.Ш. Жастардың денсаулық сақтау ұйымдарының

қызметін ұйымдастыру... 797 СЕКЦИЯ 2 ФИЛОЛОГИЯ

2.1 Қазақ тіл білімі 801

231. Абишева А.А. Мəтіндегі паралингвистикалық құралдар жəне

олардың қызметі... 801 232. Алекенов Д.Т. Қазақ кісі есімдер жүйесіндегі шет тілдік есімдер... 804 233. Асилтаев К.А. Қазақ терминологиясының өзекті мəселелері... 808 234. Әбенова Ә.Н. Міржақып Дулатұлының тілдік тұлғасы... 810 235. Әмілбекова Т.Д. Қазіргі қазақ тіліндегі контаминация құбылысы... 812 236. Ғазизов Ғ.Д. Жылқы атауымен байланысты фразеологизмдер

мен мақал-мəтелдердің этнолингвистикалық мəні... 818 237. Ертаева Ф.Е. Өтірік жəне шындық: психолингвистикалық

аспектісі... 820 238. Жанпеисова А.Г. Фитонимдік атаулар арқылы жасалған

«СҰЛУЛЫҚ» концептісі... 825 239. Жантықбаева Ж.Т. Баспасөз тілі мен оның ерекшеліктері туралы... 829 240. Илгишева М.Д. Қазақ тілі сабағында қарқынды оқыту

технологиясын тиімді пайдаланудың жолдары... 831

(14)

5772

241. Илгишева М.Д. Қазақ ғылым тіліне М.О.Әуезовтің қосқан үлесі

(Ю.Вагнер еңбегін тəржімаларуы хақында)... 833 242. Какимжанова А.Л. Модульді оқыту технологиясының ерекшелігі мен

тиімділігі

837 243. Курмангалиева С.Б. Reflection of gender meanings in phraseological

combinations of kazakh language

839 244. Кусубаева Қ.М. Тілдегі көпмағыналылық құбылысы 841 245. Лесов Н.Ә. Студенттер тіліндегі көптілділік мəселесі 846 246. Мҧратбек Ф. Қазіргі қазақ тіліндегі –уыл, -уіл жұрнағының

қызметі

850 247. Наби А. Қазақ ертегілеріндегі аспан денелері

(космонимдер) атауларының танымдық кеңістігі

852 248. Омаров Б.Қ. Қазақ тіл білімінде қайталамалардың зерттелуі 854 249. Саржанова К.К. С.Торайғыров шығармаларындағы семантикалық

тəсілмен жасалған метафораның уəжділігі

857 250. Сәрсен С.А. Техникалық терминдердің жасалу жолдары 860 251. Татаханова А.С. Ұлт феномені Махамбет Өтемісұлының

туындыларының тілі хақында

864 252. Тебегенова А.Т. Кəсіби лексика терминдерін оқытудың əдестемелік

мəселелері

867 253. Темірбаева Д.Д. Қазақтардың тілдік санасындағы «əйел» бейнесі 871 254. Турганалиева Г.Г. Қ.Аманжолов поэзиясындағы «Атамекен»

концептісінің құрылымдық сипаты

875 255. Хасенова К.Д. Ж.Аймауытұлының драмалық шығармаларындағы

етіс категориясы

878 256. Шалабаева А.И. «Қобыланды батыр» жырындағы «тұр» қалып

етістігінің семантикасы жəне стильдік сипаты

881 257. Шымырова Н.Т. Қазақ тіліндегі медициналық терминдердің

синтетикалық тəсіл арқылы жасалуы

885

2.2 Орыс тілі және салғастырмалы тіл білімі 888 258. Авизова З.К. Когнитивная природа терминов – названий

лекарственных форм (на материале русского и казахского языков)

888 259. Азкенова Ж.К. Научные основы обучения экономической лексике

русского языка в вузе

893 260. Асылбаева А.С. Особенности реализации эмотивной интенций

говорящего

897 261. Аксенова А.И. Концепт «Бабочка» в русской языковой картине

мира

902 262. Алимова А. Прагматический аспект реализации политического

дискурса в Казахстане

904 263. Әбдірахман А. Речевой этикет казахского народа (способы

перевода на русский и английский языки)

908 264. Воронова М.Ю. «Образ «Германии», «России» и «Казахстана» в

анекдотах»

911

(15)

5773

265. Глазинская Е.Т. Фразеологические обороты русского языка в условиях газетной коммуникации Организация

915 266. Жанибекова Б.К. Сфера функционирования экономической лексики

в русском языке

918 267. Зубова С.В. Экспрессивные синтаксические конструкции в

текстах современных газет

922 268. Кишенина З.А. Детские речевые инновации как способ освоения

родного языка

926 269. Кожахметова С.Н. Реформы в языке и письменности 928 270. Купш Н.В. Лексические и фонетические особенности говора

сибирских немцев (на примере села Литковка)

931 271. Омарова М.К. К вопросу о термине «дискурс» в современной

лингвистической науке

934 272. Рақымова И.Т. Сравнительный анализ падежных форм в

казахском и русском языках

938 273. Сагындық А.Т. Формы совершенствования устной речи студентов 941 274. Садиева Д.В. Особенности расшифровки, сокращения и

употребления казахстанских аббревиатур с национальным компонентом в русском тексте

943 275. Сапронова А.А. Этнокультурные компоненты в учебниках русского

языка для школ с казахским языком обучения

947 276. Сариева А.А. Новые слова в русском языке 952 277. Слободян С. Социальные сети как диалоговая площадка 954 278. Торебек А.А. Этимология названий лекарственных растений 955 279. Урикбаева Д.А. Информационные технологии на уроках русского

языка

957 280. Цапова И.С. Соматические метафоры в лирике А.Ахматовой и

О.Мандельштама

960 281. Шаймерденова Д.З. Категория ценности как объект исследования в

современной лингвистике

963

2.3 Әдебиеттану 968

282. Абаганова А.О. Женская отдушина. Иронический детектив (на примере романа т. Устиновой «Первое правило королевы»)

968 283. Абдрахманова А.М. Образ аула в романе Г.Бельгера «Дом скитальца» 972 284. Аубакирова Ж.Ж. Қ.Жұмаділов шығармаларын жаңа

технологиялармен оқыту əдістемесі

976

285. Базарбай А.А. Тəшібай тағылымы 978

286. Безруков А.В. The "Metaphysical" Poetry as a Literary Phenomenon 981 287. Балтабек А.Б. Ақын Бөпіш Тоқсейітқызының шығармашылығы 984 288. Бәшіров Н.Қ. Сал-серілер поэзиясының көркемдік қырлары 989 289. Бокаева К.С. Концепция акмеизма в статьях О.Э.Мандельштама 994 290. Гросс И.Р. С.Торайғыров мұрасын жинақтау мен зерттеудің

алғашқы кезеңі

996 291. Жаздықбаева Р.П. Б.Кенжебаевтың Ә.Тəңірбергенұлы мен

С.Көбеевке қатысты еңбектері

1000

(16)

5774

292. Жакулаев А.М. Ұлттық əдебиеттегі постмодернизмнің көрінісі 1004 293. Жетібай К.А. Омар Шипин өлең-дастандарының мазмұндық

ерекшелігі

1007 294. Жумагелдин Ж.Ш.,

Асылбекқызы Қ.

Көпен Әмірбек пародиялары 1010

295. Жумагелдин Ж.Ш. Әлия Бөпежанова - хас сыншы 1013 296. Кежебаева А.Қ. Кеңшілік Мырзабеков - Торғайдан шыққан дарабоз

ақын

1017 297. Кикенова Б.Н. «Художественное своеобразие стихотворения Б.Л.

Пастернака «Март»

1021 298. Кӛкейхан А. Сəбит Мұқанов «ӨМІР МЕКТЕБІ» трилогиясының

шығармашылық сыры

1024 299. Қажмахан А.Д. Қазақ мақал-мəтелдерінің тəрбиелік мəні 1026 300. Қайырбаева А.М. Билер аңыздары мен нақыл сөздерінің

астарлылығы

1028 301. Қамбар Ж.Е. Шəміл мен Мұқағали арасындағы рухани байланыс 1032 302. Қасымхан Ф. Шағын проза жанры. М.Мағауин əңгімелері 1036 303. Маратова Ж.Ж. Мифы Древней Греции. Вчера, сегодня, завтра 1038 304. Молдагалиева Ҧ.Ж. Абай жəне Ахмет Йүгінеки шығармаларындағы

дидактикалық үндестік. Білім тақырыбы 1041 305. Мунтян А.А. Рокайльный эпиллий в поэме А. Поупа

«Похищение локона»

1045 306. Мусабаева Д. Нравственное падение человеческой души 1050 307. Новосѐлова Я.В. Экзистенциальная проблематика А.П. Чехова в

болгарской славистике

1055 308. Оспанбекова А.Қ. Жанын ұлты үшін құрбан еткен арыстан! 1057 309. Оспанова Д.Е. Әйел-ана тағдыры Мұхтар Әуезовтің алғашқы

көсемсөздерінде

1059 310. Оразбаева Н.С. Онтология женского в русской поэзии о

Казахстане

1063 311. Ӛтеген Н.О. Қазақы əңгіменің ағылшынша таптауырын

баламалары

1066 312. Рақымберлі П.М. Н.Ә.Назарбаевтың шығармаларындағы даналық

сөздердің тəрбиелік құндылығы

1070 313. Рысханҧлы Т. Күдері Жолдыбайұлы шығармашылығындағы

тарихи шындық

1073 314. Рычкова О.Н. Халық ауыз əдебиетіндегі салт-дəстүрлердің

ұлттық сипаты

1077 315. Сағынтаев Б.Ж. Мəтібай ақын шығармашылығының идеялық жəне

көркемдік ерекшеліктері 1079

316. Саттарова Б.Е. Торғайдың беймəлім тұлғасы 1058

317. Темірханова Ә.А. Қазақтың көне эпосы 1090

318. Тілеуметов Б.Т., Сатбаева А.Б.

«Қыпшақ аруындағы» əдеби уақыт пен кеңістік (М.Мағауин)

1092 319. Тілегенова А.Ж. Қазақ елінің мəдени–əдеби мұрасын дамытудағы

Т.Жүргеновтың рухани орны

1095 320. Тоқмахан Ф.Ш. Қазақ лирикасындағы тұлға, мекеншақ жəне

ұлттық таным

1099

(17)

5775

321. Тоқтарбаев Е.Қ. Шіменбайтанудың алғашқы сатысы 1104 322. Тӛлегенова М.Е. Р.Акутагаваның «Тозақ азабы» новелласындағы

жанрлық ерекшеліктер жəне өнер жолындағы құрбандық мəселесі

1106 323. Утебаева А.С. Крысолов из города Гаммельна: Клеменс Брентано

и Марина Цветаева

1109 324. Хачатрян Ш.А. Основные тематические особенности рассказов и

пьес Мухтара Ауэзова

1113 325. Шаймҧрат Н. Абайдағы жұмбақ жанрының ғылыми-

герменевтикалық астары

1116

2.4 Шетел филологиясы 1121

326. Абзалбеккызы А. Globalization and innovation of learning 1121 327. Айтказина А. Роль английского языка в латинизации Казахстана 1123 328. Алпысбаева Д.М.,

Жармухамбетова Р.Т.

Сленговые единицы в англоязычных мультипликациях

1125 329. Алхатова Р.К. Қазақ тіліндегі «бал» компоненті бар

фразеологизмдердің лингвомəдени аспектісін зерттеу

1129 330. Амантаев Е.,

Асанов С.

Шетел тілін ерте жастан оқытудағы компьютер ойындары

1132 331. Асқарова А.Е. Ағылшын тіліндегі біріккен сөздердің қазақ тіліне

берілуінің трансформациялық модельдері

1136 332. Әбдіманапова Л.С. Қытай тілі мен қазақ тілдеріндегі жай

сөйлемдердің жасалуы ерекшеліктерін салыстыру жəне кейбір көмекші сөздерінің қазақ тілінде зат есіммен септелуіне сəйкес келуі

1140

333. Әбдіманапова Л.С. The teaching methods to develop critical thinking skills of learners

1144 334. Береговая О.А. Фоностилистический дизайн испанской народной

загадки. Phonostylistic design of Spanish folk riddle

1148 335. Бейсенова М.К. Гендерные стереотипы в рекламном дискурсе 1154 336. Бытко О.О. Лексические средства репрезентации субъективной

модальности в художественном тексте

1158 337. Ешмекова А.Ю. Англицизмы в современном русском языке 1161 338. Қабдиева Н.А. Ағылшын жəне қазақ тілдеріндегі фразеологиялық

тіркестердің кейбір ерекшеліктері

1166 339. Кайрат Г. Қазақ жəне ағылшын тілдік мəдениетінде

«қорқыныш» эмоционалдық концептісін бейнелейтін тұрақты сөз тіркестердің заттық – бейнелік мазмұны

1169

340. Кәріғҧлова Г. Кытай тіліндегі сандық сөздердің қолданылуы жəне ерекшеліктері

1172 341. Ким Н.Н.,

Мурова А.С.

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка

1175 342. Койлыбаева А.Н. Процесс сокращения слов – неотъемлемая часть

языка современных СМИ и сети интернет

1180

(18)

5776

343. Куанышпаева Г.М. Фразеологиялық бірліктер ұлттық менталитеттің көрінісі ретінде

1185 344. Кудабаева П.А. Вasic principles and tips for teaching Еnglish in pre-

school

1190 345. Кулбатырова А.Ф. Электронно-технические средства обучения при

формировании коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка

1191 346. Маханбетов А.И. Теоретические основы развития межкультурной

коммуникации в обучении иностранным языкам

1194 347. Нҧрқасымова А.Қ. Ағылшын жəне қазақ тілдерінде

фразеологизмдердің зерттелу тарихына шолу

1196 348. Нҧрқашева Ф.Р. Қазақ-ағылшын мақал-мəтелдеріндегі «Әйел»

концептісі

1201 349. Нурушева А.М. Teacher traning and education 1203 350. Омарова А.О. Ағылшын тіліндегі түр-түс атаулары мен олардың

тұлғалық ерекшеліктері

1205 351. Сапарбек Б.Қ. Reading strategies for university students 1210 352. Стражева Н.А. Особенности использования латинизмов в серии

романов Дж.Роулинг о Гарри Поттере

1213 353. Сутемегнова Л.Ж. Отражение этноцентрических автохтонных

концептов в составе лексической системы австралийского варианта английского языка

1216 354. Сутулина Л.Г. Концептуальная интеграция ментальных

пространств метафорической модели реальное- ирреальное в испанском нарративе

ХХ – ХХI века

1220

355. Чередниченко Е.А. On gender differences in using backchannels 1223 356. Шакуова А. Ағылшын жəне қазақ мақал-мəтелдерінің

аударылу мəселелері

1229 2.5 Аударманың теориясы мен тәжірибесі 1232 357. Ағымедуллаева Н.Б. Әртиптес тілдердегі фразеологизмдердің

этнолингвистикалық сипаты

1232 358. Аяз Н.Н. Қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық

теңеулер жəне аударудағы кейбір ерекшеліктер

1235 359. Бегадилова А.М. Кино аудармасындағы субтитр мəселесі 1240 360. Даулетбаева Г.Н. Ғаламтордағы қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі

саяси метафоралогия

1244 361. Исмаилова А.Ж. Қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі антонимдерді

аудару ерекшелікті

1247 362. Кажибаева А.Н. Особенности перевода научно-популярных

медицинских аббревиатур

1250 363. Қҧрбан Ж.О. Қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі кейбір “бас/head”

сыңарлы тұрақты тіркестердің қолданылу ерекшеліктері

1255 364. Мақсотова Н.И. Жүрек/Heart компонентті соматизмдердің

этнолингвистикалық сипаты

1257 365. Сарманова Ж.С. Перевод versus интерпретация 1259

(19)

5777

366. Сагадиева Г.Т. Фильм атауларын аудару мəселесі туралы 1262 Тарута М.А. Переводческие трансформации на примере

новеллы С.Цвейга «Лепорелла»

1265 СЕКЦИЯ 3. ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ

3.1: Отан тарихының ӛзекті мәселелері 1268 367. Аманбекова Н.Д. Аякөз сыртқы окугінің құрылу тарихы... 1268 368. Ақтайлақ Б.С. Отарлау мақсатында қазақ жерін зерттеген орыс

ғалымдары... 1272 369. Алимов Д.С. Крестьянские выступления в Казахстане в начале

1930-х гг. (на материалах Коунрадского района)... 1276 370. Ахметкалиева А.Е. Развитие купечества, благотворительности и

меценатства в Семипалатинске (первой половине

ХІХ -ХХ веков)………. 1278

371. Алтаева Ж.Т. Алаш арыстарының ұлттық мүдде тұрғысындағы

қызметтері... 1282 372. Асанова Ж.А. Өткенді білмей болашақты болжай алмаймыз... 1284 373. Әбдіғали Н.Ә. Әйтеке би жəне Ырғыз өңіріндегі тарихи-мəдени

ескерткіштер ... 1286 374. Байгоныс А.О. Мифологические образы в анимации Казахстана… 1291 375. Бекенов Т.Т Ақмола облысының құрылуы мен əкімшілік

құрылысы тарихынан (ХІХ ғасырдың ІІ жартысы).. 1293 376. Бижанов А.С. «Мəңгілік ел» идеясының түркілік бастаулары... 1297 377. Бӛстекбаева А.С. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Аманкелді

ауданының жеңіске қосқан үлесі... 1302 378. Балчих А.Ӛ. Абылай ханның Ресей империясына қатысты

саясаты………... 1304

379. Ғҧбайдуллин А.Б. Мұстафа Шоқайдың «1917 жыл естеліктері» еңбегі 1307 380. Ермеков Б.Е.,

Қадеш М.Қ.

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасы

(1941-2010 жылдар)... 1310 381. Ескендирова К. Региональное развитие Казахстана в новых

исторических условиях………. 1315 382. Еедигеева А. Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы туралы сыр... 1318 383. Есенбаев Б.М. Ұлттық жазу,қазақ тілінің тарихы……… 1320 384. Иманғалиев А. Қаратай Нұралыұлының саяси көзқарасының

қалыптасуы жəне көтеріліске себеп болған жағдай 1322 385. Камидуллаева М.Е ХХ ғ. 30 – жылдардағы нəубет: демографиялық

ахуалдың негізі... 1325 386. Капбасова Д.С Көкшетау өңіріндегі сауда-саттық ісі жəне

жəрмеңкелік сауда... 1329 387. Казбаева Л,

Жҧмағалиева Б, Кенесова А.

Ұлы тұлғалар дипломатиясы... 1334

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Кейін қабылданған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының мәртебесі және ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың мәртебесі