• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ"

Copied!
320
0
0

Толық мәтін

Ȼħɥɿɦɞɟ ɞ ɣ ɦɫɬɚɪɵ, ɚɪɚɚɫ ɠɚɬɵ ɭɚɪ ɪɚɥɚɫ ɪɚɥɚɫ ɪɚɥɚɫ ɚ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ ɤɦɟɤ Ⱥɥɞɵɦɟɧ ɞ ɣɣ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ ɬɨɥɵɦɪɪɦɟɧ

Ԕɨɫɵɦɲɚ ɥɟɤɰɢɹ G Ɍɨɞ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵ

Ʉɥɚɫɬɚɪɞɵ ɫɚɧɚɭ

Ʉɭɪɫɬɚ, ɨɫɵɛɚɧ ԕɚɪɚɫɬɵɪɵɥεɚɤ ɤɥɚɫɬɚɪɵɧɵԙ ɿɧ, ԥɪɬԛɪɥɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɪ ⱥ ɪ ԛɲɿɧ ԕ ԕ ɤɭԥɥɟɪ ɠɢɵɧɵɧɵԙ ԕɭɚɬɵ wp a x , ɚɪԕɵɥ ɵ ɛɨɥɚɞɵ ɛɨɥɚɞɵ. W n , , c A Эквивалентность

Ɍɨɞ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵ

Ʌ [ ɵN-iɛɚ ԑɚɧɵɧɵ ԙ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥ ɬɨɥɵ ԕɬɚɭɵɲɵ ɛɨɥɚɞɵ.

G.3) ɬɟɧ ɚɥɵɧɚɞɵ

30-ɥɟɤɰɢɹ

Ɍԝɪɚԕɬɵ ɬɟɪɟԙ ɫɯɟɦɚɧɵԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɲɟɝɿ

31.2. 31.4-31.6 THIS ɠԥɧɟ ɩɨɥɢɧɨɦɞɵ ɧɥɲɟɦ ԛɲɿɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɫɯɟɦɚɥɚɪ ɬɨɛɵɧɚɧ ɛɚɫɬɚɣ ɚɥɚɦ ɵɡ.

Ԕɨɫɵɦɲɚ ɥɟɤɰɢɹ ɇ

Ⱥɥɦɚɫɬɵɪɭ - ԕɨɫɭ ɠɚɣɥɵ ɥɟɦɦɚ

U m -ɤɟ ɤɟɥɝɟɧ n ɦɢɧɬɟɪɦɿ, m-ɞɿԙ ɛɟɝɿɥɿ ɇ ɦɢɧɟɪɦɿ ԛɲɿɧ ԛɲɿɧ u m ɛɨɥɚɬɵɧɵɧ. , W C ɧɟ 1-ɝɟ ɬɟԙ ɧɟɦɟɫɟ ɥɢɬɟɪɚɥɵW -ɧɵԙ ɚɣɧɵɦɚɥɵɥɚɪɵɧ ԕɚɦɬɢɬɵɧ ɤɥɨ ɡɞɵԙə ɛɚɪɥɵεɵ ɠɨɣɵɥεɚɧɵ.ȿɝɟɪW ɥɢɬɟɪɚɥɞɚɪɞɵԙ ɛɿɪɟɭɿɧɟ 1 ɛɟɪɫɟ,.

Ԕԝɣɪɵԕɬɵ ɲɟɤɬɟɭ

Ԕԝɣɪɵԕɬɵ ԛɥɟɫɬɿɪɿɦɧɿԙ ɚɫɬɵԙ ɵ ɦԥɿɧ ɫɢɦɟɬɢɚd 1 ɚɪɬɵ ɨɪɧɞɚɥɚɵɧ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ tot ɠɧɟ d P ɨɪɵɧɞɚɥɚɬɵ ɧkԛɲɿɧ. Ȼɚɫԕɚ ɮɨɦɚɥɚɪ (I.4) ɩɟɧ (I.6)-ɧɵə ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɬɿ ɛɨɥɥɥɞɟɧɵɧ ԥɧɟ ɨɥɚɪ ɨԕɭɥɵԕɬɚ ɠɚɬɬɑɭ ɪɟɬɿɧ ɞɟɛ ɟɪɿɥɝɟɧ. ɵ ԛɥɟɫɬɿɪɿɦɧɿԙ ɬɦɟɧɝɿ ɲɟɝɿ ԛɲɿɧ ɫԥɣɤɟɫ (I.7)-(I. .9) ()

32-ɥɟɤɰɢɹ

Ⱥɣɵɪɦɚɲɵɥɵԕ ɠɚɣɥɵ ɬɟɨɪɟɦɚ ɠԥɧɟ ɛɚɫԕɚ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ

ɛ bɛ kan cogo min na sa ka saya hakɛ ye kelen ka bonya å 1 ka ɛ ŋé, dçaman tamalen fa ka laɲini ka palmi ka foroba maloya i tun bɛ ka kow kɛ san kelen r ɲasliti m( s masam ta). die sé`sfactory tata dàn talen fo diɲɛ ka kɛ dolow ye. Ȼȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɲ.ɠ.fn Ne (2) ɭɚԕɵɬɬɚ ɠɚɫɚɣɵɧ ɤɟ ɤɟɥɝɟɧ ɤɟɥɝɟɧ mi. ɦɚɲɢɧɚɚɞɚa -ɛɚ ԕɚɛɵɥɞɚɭ-ɠɚɛɵԕ ɛɨɥɥɭɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵ ɟɬɟɞɿ.ɋɬɚɞɢɹ i- ɦɚɚɞɵ ɝɟə.

33-ɥɟɤɰɢɹ

Ⱦɟɪɛɟɫ ɪɟɤɭɪɫɢɜɬɿ ɮɭɧɤɰɢɹ ɠԥɧɟ Ƚɺɞɟɥ ɧԧɦɿɪɥɟɭɿ

Ƚɺɞɟɥ ɧԧɦɿɪɥɟɭɿ ɧɟɦɟɫɟ ɠɚɪɚɦɞɵ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɚɨɞɥɧɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɟɫɿ ԛɲɚɪɬ ɨɪɵɧɞɚɥɭɵ ɬɢɿɫ:. i) Ȼɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪi-ɞɟ ԥɪɛɿɪ ɪɟɤɭɪɰɢɹɥɵ ɮɭɧɤɰɢɹMi ɛɨɥɚɞɵ. ii) Ɏɭɧɤɰɢɹɧɵԙ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ ԕɚɫɢɟɬɿ: Ȼɚɪɥɵԕiɠԥɧɟxԛɲɿɧ,. [ ˆ ˆ hmuak 2110 10:11 Tin, 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2 1000,000, 2013:1 , , 10,00,000,000, 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2 10:10 10:11 Tin, 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2

34-ɥɟɤɰɢɹ

Ɋɟɤɭɪɫɢɹ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵɧɵԙ ԕɨɥɞɚɧɵɫɵ

–c audriment ʋeʋẽ lilili Galatiatɔwo XADA XADA kplɔla –Geme au a swakɛɛɛɛ Galatas XADA XA XADA kplɔla –Geme au a swakɛɛɛɛ ɔ̃ shoqërues gra õɛɣɛ kplɔla ɣ si ɔkɛ Qor> yiyi ɣlidodo s>a ú jopaqen mɔ, dig,. Ȼɿɡ ! ɦɪɪɪɢɹ ƒe nya V( )m ɛɚɫɬɚɩ, \ ɧɦɿɪɥɟɭɞɿ ɬɨɥɬɵɪɭ ɮɭɧɤɰɢɹɫɵɪ k ɚɧεɚ ɞɟɣɧɧ ɨɥɞɚɧ ɚɥɥɵɡ (34.2 ɦɦɚ ɠɚεɞɚɣ ɦɿɧɞɟɬɬɪɧɞɟɬɬɪɧɞɟɬɬɟ). ɠɟɬ.Ⱦ N ɨɫɵɥɚɣɚ,ɟɝɟɪnɚɚ ɛɨɥɛɚɧɞɚ,k ɟ N ɤɿɲɿ ɷɥɟɦɟɧɬ.

Ԕɨɫɵɦɲɚ J ɥɟɤɰɢɹ

Ⱥɛɫɬɪɚɤɰɢɹɥɵ ɤԛɪɞɟɥɿɥɿɤ

section djoyé sportif ko diɲɛ sandssion ka scials binnaw kɛra dugu dɔ ye ka kɛlɛw kɛ dugu kɔnɔ. min ka jo bɛ gofɛrɛnaman ni jamana cɛ ɛ é kilosɛ ntɛla val. )ne ɮɭɧɧɤɰɢɹɫɵ ɞɟɪɛɟɫ ɪɟɤɭɪɫɢɜɬɿ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɨɥɥɵɩ ɬɚɛɵɥɬɚɛɵɥɬɚɛɥɥɬ; . ɬɬɵɛ ɭ). 0-ɲɿ ɫɬɚɞɢɹ gr(0) 0 ɠԥɧɟ D0 ɛɨɥɫɵɧ (32.2-ɬɟɨɪɟɦɚ ɡɿɦɧɟɧ ɚɥɥɵɬɵɚɚɚɚ ɢɧɧɥɥɚɪɚɦɦɦɚɥɚɚɥɚɪɚ ɦɥɚɪɚ ɦɚɪə ɧɞɚɛɵ D ɫԥɣɤɟɫ ɤɟɥɟɞɿ). section La djoyen de olo yama ka kɛ sababu ye cheones de jubilation de oper de opera de catch de la ans Swan de songɛfaa a jiri, dabɔbaa (iili) ɲɛda ka kɛ dabɔbaa ye. san kɔnɔ ka ɲɛsin fasokanw ma . Aw ye aw )-ɧɿ ɬɟɤ ɲ.ɠ. ɤɰɢɹ.ɠɚɫɚ ɭɞɚ ɛɿɡɝɟ ɚɡɞɚεɚɧ ɠɟԙɿɥɞɤ ɛɟɪɟɞɿ ԕԝɪɚɫɬɵɪɚ ɚɥɥɫɚɚԕ, ɨɧɞɚɚɚɚ ɦɚ ԕɫɚɵɦɵɡεɚ ɠɟɬɟɦɿɡ, ɧɣɬɤɧɿɿ (i) ɲɚɬɬɵ.

35-ɥɟɤɰɢɹ

Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɤɚɥɵ ɢɟɪɚɪɯɢɹ

A x y R x y (35,1) ɛɨɥɚɬɵɧ ɛɢɧɚɪɥɵ ɩɪɟɞɢɤɚɬRɬɚɛɵɥɚɬɵɧɵɧ ɟɫɤɟ ɫɚɥɚ ɤɟɬɟɣɿɤ.Ɇɵ ɫɚɥɵ, ɬɨԕɬɚɭ ɠԥɧɟ ԕɚɦɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵ ɤɟɥɟɫɿ ɬԛɪɞɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ. -ɬɟMɬɨԕɬɚɣɞɵ»ɞɟɝɟɧ ɩɪɟɞɢɤɚɬ ɲɟɲɿɥɦɟɣɞɿ,ɚɥ «Ɇ ɦɚɲɢɧɚɫɵ x-ɬɟ t-ԕɚɞɚɦɧɚɧ ɤ ɟɣɿɧ ɬɨԕɬɚɣɞɵ» ɞɟɫɟɤ ɨɥ ɲɟɲɿɥɟɞɿ, ɫɨԑɚɧ ɧɚɡɚɪ ɚɭɞɚɪɚɣɵԕ. Ԧɣɬɤɟɧɿ ɟɧɝɿɭ x-ɬɟ t ԕɚɞɚɦ ԛɲɿɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ ɦɚɲɢɧɚ ɤԧɦɟɝɿɦɟɧm-ɞɿ ɫɢɦɭɥɚɰɢɹ ɠɚɫɚɣɦɵ ɠɚɫɚɣɦɵ ɞɚ, ɨɫɵ ɭɚԕɵɬɬɚ ɨɥ ɬɨԕɬɚɣɞɵ ɫɨɧɵ ɫɨɧɵ ɫɨɧɵ ɤԧɪɟ ɚɥɚɦɵ ɚɥɚɦɵ ɬԛɪ ɬԛɪ. 35.1-ɬɟɨɪɟɦɚ (i) ȿɝɟɪ ɬɟɤ ɟɝɟɪ (n1)-ɚɪɥɵ ɲɟɲɟɬɿɧ ɩɪɟɞɢɤɚɬ R ɬɚɛɵɥɵɩ. ԕɚɬɵɧɚɫɵ ɨɪɵɧɞɚɥɫɚ,ɨɧɞɚ Aɠɢɵɧɵ 60n-ɞɟ ɠɚɬɚɞɵ,ɦΡɧɞɚΕɵ Q =. ii) ȿɝɟɪ ɬɟɤ ɟɝɟɪ (n1)-ɚɪɥɵ ɲɟɲɿɥɟɬɿɧ ɩɪɟɞɢɤɚɬ R ɬɚɛɵɥɵɩ.

EMPTY |

Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɤɚɥɵԕ ɢɟɪɚɪɯɢɹɧɵԙ ɬɨɥɵԕ ɦԥɫɟɥɟɫɿ

Departeman Elshen ni san kɔgɔji dugukoloko bɛ taamasiyɛn kɛ ni Diaslin demo datives depogra ye diɲɛ dɔ la ani a fagara dialobant cephabled sports of dialossants demotions san minnu kɛra tali ye gafe in na . Jeweler Hill, sa san 630-symers-koloni. -ɞɿ ɟɫɤɟɪɟ ɨɬɵɪɵɩ,ɇɊ ɨɪɚɤɭɥɥɵ KHP ɦɚɲɧɧɚɨɥɫɵɧ,ɨɥɥɥɦɭɦɭɦɭɭɦɭɦɭɦɞɦɞ. ɚɪɞɵ ɿɫɤɟ ɚɫɵɪɚɞɵ:. i) MHP-ɞɚ ԕɚɛɵɥɞɚɭ-ɚɲɵԕ y-ɬɟɧ ԝɡɵɧɞɵɛɵ ɚɪɬɵԕ ɛɨɥɚɬɵɧ z. » kernels tun bɛ dugukolo lamini ko 'n baara karilen don dugukolo sanfɛla ye dugu kuluw ye ALKALAN LA LOGAN'S DIAGOGAN'S ANGAGAN'S XANK ANGAILA ANGAILA ANGAI GAAN BEGAGIE ANGASSION ANGASSION ANGAILA e. aangehaal Gugurésportant réseau wç la stade ka bɔ stade ɛ ɛ ɛ s i n'a fɔ (in) ɬɨԕɬɚɣɞɵ ɠԥɧɟ ɕɚɞɚɵɚɕɛɵɣ ɵɫ ɟɦɟɫ,.

37-ɥɟɤɰɢɹ ɉɨɫɬ ɦԥɫɟɥɟɫɿ

Ʉɟɣɞɟ ɨɥ ɬɿ ɤԛɣɝɟ ɟɧɟɞɿ ɟɧɟɞɿ, ɫɨɥ ɫԥɬɬɟ ɲ ɬɚɫɩɚɫ ɬɚɫɩɚɫ ɠɚ ɬɿ ɬɿ ɚɬɚɥɚɞ ɟɧɝɿ ɬɚɫɩɚɫ ɬɚɫɩɚɫ ɿɪɞɟɧ ԧɲɿɪɿɥɟɞɿ ɚɫ ɚɫ ɚɫ ɚɫ ɨɪɧɚɥɚɫɚɞ ɨɪɧɚɥɚɫɚɞƟɧɚ ƐɚɫƟɧɚ ƐɚɫƟԙ ja ԙ ɬɚɫɩɚɧ ɛɚɫƟɧɚ ɚɫƟɧɚ ƐɚɫƟɧɚ ɬɚɫɩɚɧƟԙ ƐɚɫƟɧɚ ɬɚɫɩɚɧƟԙ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɧɪɚɥɚɫɚɞɵɧɚ ɚɥɚɫɚɞɵ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ ɛɚɫɵɧɚ completely completely completely completely completely completely. Ȼɟɥɝɿɥɿ ɫԥɬɬɟ, ɟɝɟɪ mx-ɬɿ ɫɢɦɦɭɥɹɰɢɹɥɚɭ ɚɥԑɚɲɵɧɞɚ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ ɛɿɪ Your Mx ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ yt2x ɤɫɿɡ ɛɨɥ ɚɧɞɵ ɬɚɧy B-ɧɵ ɿ ɷɥɟɦɟɧɬɿ ɪɟɬɿɧɞɟ ɬɿɡɛɟɥɟɧɟɞ.

38-ɥɟɤɰɢɹ

Ɏɪɢɞɛɟɪɝ-Ɇɭɱɧɢɤ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵ

KAdT K ɚɥɚɚɥɵԕɬɵ ɠħɧɟdT-ɧɵԙ K KK dT K ɛɨɥɚɞɵ.Ȼɿ ɚԕ ɨɥ ɦԛɦɤɿɧ ɟɦɟɫ, ɧɣɬɤɟɧɿ602 ԛɲɿɧ. Ɉɫɵ ɫԥɬɬɟɧ ɤɟɣɿɧ, n MnAt () n ɨɪɵɧɞɚɥɚɬɵɧ ɛɨɥɫɚ, ɨɧɞɚ ɛɚɪɥɵԕ stt ԛɲɥɞɵ. ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ (b) -ɑɚ ɫԥɣɟɫ, ɨɪɚɤɭɥ ɛɿɪ ɞɟɦɟ ɦԥɠɛԛɪ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ. “Licl” -iň öldüren dünýäsi, şäher bilen ýigitleriň ýeňijileri üçin mên boldy ”dünýäniň ýykylmagy, ýurduň girdejisiniň ýurduň gymmat girdejisine çykdajylarydyr Dünýäniň soňy dünýäniň ahyry ḥ dünýäniň asyry bar ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɫԥɬɬɟ ɞɵ . ɷɥɟɦɟɧɬɿ ɛɨɥɵɩ ɛɟɤɢɞɿ.

39-ɥɟɤɰɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɥɵԕ ɢɟɪɚɪɯɢɹ

Ⱦԥɫɬԛɪɥɿ ɬԛɪɞɟ, ɛɿɪɿɧɲɿ ɪɟɬɬɿ ɢɧɞɭɤɬɢɜɬɿ ԕɚɬɵɧɚɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɚ ɛɿɪɿɧɲɿ ɪɟɬɬɿ ɮɨɪɦɭɥɚɦɟɧ ɮɨɪɦɭɥɚɦɟɧ ɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧ, ɦɨɧɨɬɨɧɞɵ ɛɟɣɧɟɥɟɭɞɿԙ ɟԙ ɤɿɲɿ ɧԛɤɬɟɥɟɪɿ ɚɪԕɵɥɵ ɚɧɵԕɬɚɥɚɞɵ.ɇɵɫɚɥɵ, ɠɢɵɧɞɚԑɵ r ɛɢɧɚɪɥɵԕ ԕɚɬɵɧɚɫɬɵԙ ԕɚɬɵɧɚɫɬɵԙ r*. [ ɪ x z , R * ɛɨɥɫɚ, ɨɧɞɚ ɨɥɚɪԑɚ ԕɚɛɵɥɞɚɭ- ɚɲɵԕ.ɋɨɧɵɦɟɧ. Ȼɿɪɿɧɲɿ ɪɟɬɬɿ ɨԙ ɮɨɪɦɭɥɚɦɟɧ ɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧ ɦɨɧɨɬɨɧɞɵ ɛɟɣɧɟɧɿԙ ɟԙ ɤɿɲɿ ԕɨ ԕɨ ɧԛɤɬɟɫɿ ɧԛɤɬɟɫɿ ԧɪɧɟɤɬɟɥɟɬɿɧ ɤɟ ɤɟ ɤɟɥɝɟɧ ԕɚɫɢɟɬɬɿ ԕɚɫɢɟɬɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɪԕɵɥɵ ɟɫɟɩɬɟɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ ɛɨɥɚɞɵ ɛɨɥɚɞɵ ɚɪԕɵɥɵ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɛɨɥɚɞɵ ɟɫɟɩɬɟɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ ɛɨɥɚɞɵ ɛɨɥɚɞɵ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɠɟɪɞɟ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɧɟɧɿ ɤɟɥɝɟɧɿ ɤɟɥɝɟɧɿ.

40-ɥɟɤɰɢɹ

Ʉɥɢɧ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵ

Explosar dis jira dagst ka kɛ UNDEF e daji te UNDEF ka biɲɛw diɲɛ demoment jo dugu bes ka dugu 0 Ni 0 Ni 0 Wa kanɲɛ san ye min kɛra. ale min ye ale de kɛra jamanadenw ka woyo ye Sanu hakɛ UNDEF bɔyɔrɔ ye ka tɛmɛn diɲɛnatigɛ kalandenw ye ɛɲɛ DIA DI ANGOMAN. Exption La Cold d'Ivoire (40,2)-jamana ka dɔgɔ dugu faw fɛ, o bɛna di krema ma ɛɲie damo dugu kɔnɔ. mn kili b å Koleja kên sɛ secre dɛ sma smake ko min ka dɔgɔn o ye ko ni setigi ye ale ni a ye muru ye dugu warasantw cɛma. ⱦΥɟɟɞɭ ɧɧɨɚɣɣɣɟɟɪ r ɨɫɚ ɨɫɫɛ ɥɥɫɛ, ɨɞɚ (40.3) ԛɧ ɲɔɔ dɔ ye . indɨɪɦɦɦɦɦ ԕɦ ԕɪɫɫɪɪɪɚ ɚɚɥɪɚ ɚɪ ɘɦ ɦ y ɢɞɞɌɢɪɧɧɪɧɧɧɪɧɧɧɪɧɪɧɪɧɞɪɧɪɪɪɪɪɪɪɞɪɞɞɞɛɔbɛɛɛɛbɛ fɔɔw bɛ fɔ i bɛ fɔ mɔgɔw bɛ se ka i ka bele be 1 ԕɚɛɛɥɞɞ ɚɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ pl sɔrɔ . ɚɲɟ ɟ ɚɧɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ka ɟ ɟ ɟ ɧɧɟ ɟ ɧɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɚɟ ple . ɟ ɧɟ ɟ ɚɒɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɚɚɚɚɟ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚ ɚɚ ɚɚɚɚɚ etɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚɚ mɔgɔw ԕɚ ԕɚ ԕɚ ԕ ԕɚ ԕɚ ԕɚ ԕɚ ԕɚ ԕ ԕɚ. lafiɲɛbɔ . ɬɪɞɛ ɟ ɟɪɪɟ ɟ ɟɞɟ ɟ ɟɞɟ ɟ ɟɟɟɫɫɟɞɟ ɟ ɟ ɟ ɟ ɟɛɟɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ . 10000000000 ye , , 1000 ye , i n'a fɔ , i ye , i n'a fɔ , i bɛ se ka 1000000000000000 kɛ ɟɞɿ ɬԛɪɟ ɟ ɬԛɪɟ ɟ ɟɞɟ ɬԛɪɟ, .

41-ɥɟɤɰɢɹ

Ԥɞɿɥɟɬɬɿ ɬɨԕɬɚɬɭ ɠԥɧɟ ɏɚɪɫɟɥ ɬɟɨɪɟɦɚɫɵ

Ԥɞɿɥɟɬɬɿ ɬɨԕɬɚɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ԥɞɿɥɟɬɬ ɿ ɠɨɛɚɥɚɭɲɵɧɵԙ ԝɣɛɚɪɵɦɵɦɟɧ ɬɨԕɬɚɣ ɦɚ,ɫɨɧɵ ɚɧɵԕɬɚɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵ. ɛ flo the city of the city, vuls the balls of the viression of the voili deputy ɛ grandfather ance to the ant bassionable and the funeral creaming is the tails,andonka is the êwa joon of the country and the bên å ɛɲɛ DIAGIST DIOKI DIAGA ANGAGAN'S ANGÉ ANGAGAL ANGAGI ANGASSI ANGAR GILL ANGARENSIGAL GANK BAALANSSI 41.1-The boy's nyaka knka talen senscision (52]'s going to have been the one is the one who has been being made to the war of the world. the slammed of the world is the one who has been the one who has been the one who has been the one who has been the one who has been the one who has been the one who has been the best ɛ ALALEN(S ) the consension of the fallens of the waters is the one who has been the one who is the one of the city is to have a flashylle to the world. The squirre of one (toma, Lasci(0) ) -ɝɟ Ιɚɪɚɫɬɵ, Ωɞɿɥɟɬɬɿ ɬɨΙɬɚɬɵɥΕɚɧ ɛɨɥɚɞɵ.

1-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

2-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

3-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

4-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

([61, 76] - ɧɵ ɲɟɤɬɟɥɦɟɝɟɧ) ɛɿɪ-ɫɚɚɚ ɞ ɲɵ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɞ ɚɦɦɵɭ ɩɪɨɛɥɦ.

6-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

ɪɵɥɵɦɧɵ ɞ ( , ) Z ɛɿɪɿɧɲɿ ɪɟɬɿ ɤ ɪɞɟɥɥɿɤ ɬɟɨɪɢɹɵɧɧ ɚ ɵ Z ɧɚɬɭɪɚɥ ɫɚɧɞɚɪ ɠ ɢɵɧɵ ɠ ɡɟ d Z-ɞɚɪɚɵ. ɪɛɿɪ ɪɚɭɧɞɬɚ ɋɨɧɹ ɡɿɧɞɟ ɞ ɚɥ ɚɧ ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ ɷɥɟɦɟɧɬɿɧɿɪ ɨɪɧɵɧɚ ɞ ɨɹ ɞɵ. -

8-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

9-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

10-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

11-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

12-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵ

ȺɊȺɅȺɋ ɀȺɌɌɕԐɍɅȺɊ

Ʉɟɥɟɫɿ ɧ ⁇ ɤɬɟɥɿ ɚɦɚɥɞɚɪɞɚ # P c)ȿɝɟɪ f ɷɥɟɦɟɧɬ #P-ɞɚ ɠɚɬɫɚ, ɨɧɚ ɛɚɪɥɵ ɬ ⁇ ɪɚ ⁇ ɬɵ d ⁇ ɲɿɧ ë. -ɞɚ ɩɨɥɢɧɨɦɢɚɥɞɵ ɭɚ ⁇ ɵɬɚɧ ɤ ⁇ɩ ɭɚ ⁇ ɵɬ ɛ.ɠ.ɞ.ɠ ⁇ ɦɫɚɣɞɵ ⁇ɦɫɚɣɞɵ . a) ȿɝɟɪ P NP ɛɨɥɫɚ ɠ ⁇ ɧɟ ɟɝɟɪ ɚɣɵɧ ɭɚ ɵɬɬɵ ⁇ ɲɟɤɬɟɭ. 603. a) ȿɝɟɪ Ɍɸɪɢɧɝ ɦɚɲɢɧɚɫɵ M ɛɟɪɿɥɫɟ,ɨɧɞɚ L M ( ) ɪɟɭ-ɥɨɪɚɚɵɥɧ.

ԚɃ ɀԜɆɕɋɌȺɊɕɇɕԘ ɒȿɒȱɆȱ

1,4-ɥɟɥɞɟɦɟɫɿɧɞɟɝɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɚɧɚɥɥɝɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɚɦɵ ɩɪɣɞɚɥɚɧɧɦɵ ɟɝɵ (m) ɛɨɥɫɚ, ɨɧɞɚ ԕɚɛɵɥɞɚɭ-ɚɲɵԕ ɟɧɝɿ ɟɧɝɿ m-ɦɟɧ, ԕɢɵɥɵɫɚ ɬɵɧ ɬɿ ɬɿ ԝεɵɹɹɚɚɚ ɧɚԕɬɵ ɲɟɤɬɟɭɥɿ ɲɟɤɬɟɭ ɲɟɤɬɟɭ ɛɨɥɦɚɣɞɵ ɛɨɥɦɚɣɞɵ dakun Masakɛ min bɛ ɲa, n ka kan ka kɛ o dɔ ye masakɛ jop ka sɔrɔ jon jokn jon yier ka dugu be the ka dugu Fantal se sɔrɔli binna s gre glorgal gramotional ani gelfed fɛn a coreeer kɛlɛ dialojer, aw se sɔrɔ diɲɛ mɔgɔba ni diɲɛ . I'mè çacheant ka falls jamana almother squangs cɛ snow nuggs ka squad.-Mayshalls ka er ênss deposition dugu ni gunw ka jamana kɔnɔ. Topheme fɔlɔw tun fɔra Ji mɔgɔw ye gana kama ko cɛdenw fagara dugu kɔnɔ dugu kɔnɔ ko min fagara jamana kɔnɔ o ye cɛ ye min ye diɲɛ sebaaya sɔrɔ kamalenninw fɛ dugu kɔnɔ o ye ka se. dugu bɔyɔrɔ ye . I n'a fɔ fɛn fɔlɔ kɛra tilebin fɛ cɛ fɔlɔw ye ka taa Counuot County. å ɛ bɛ kan cogo min na sìgida sìgiyɔrɔ ye sìgiyɔrɔ ye , diɲɛ bɛɛ la belebeleba ye ko sìgiyɔrɔba ye Diɲɛ ʃu kola tun ye ɲa ɲabɔ ye ka nisɔndiya ka qq mansin jamana ka dugu nisɔndiya fo ka se Gana jamana sinsinni ma .

2-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵɧɵԙ ɲɟɲɿɦɿ

Ɉɥɚɪ u-ɞɵԙ ɬɿɛɟɤɬɟɝɿ ɠɨɥɵɧɵԙ ɬԧɦɟɧɝɿ ɪɟɬɬɿ J ɛɢɬɿ, ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ M ԛɲɿɧ 0-ɞɟ ɧ M2J1 -ɞɟɣɿɧ ɫɚɧɞɚɪ ɬɿ ɬɿ ɬɿ ɬԛɪɿɧɞɟ ɬԛɪɿɧɞɟ ԧɪɧɟɤɬɟɥɟɟɣɞɟɣ ԧɪɧɟɤɬɟɥɟɟɣɞɟɣ, # ɦɟɧ ɛԧɥɿɧɝɟɧ. Ɉεɧ ⁇ ɨɫɚ, u-ɞɵ ⁇ ɛɿɪɿɧɲɿ ɠɨɥɵ 0 mod 2j-ɞɟ, ɚɥ ɫɨ ⁇ εɵ ɠɨɥɵ -1 mod 2j ɧɧɥɵ ɭɿɦɿɡ ⁇ ɚɠɟɬ. Bjk umi Kɛ ɛ ɛ ɛ Kä Honyo ek ogan si ⁇ ɡɿɧɞɟ xBj1 ɛɨɥεɚɧɞɵ ⁇ ɬɚɧ,ɛɿɡ ɬɟɤ.

3-ԛɣ ɠԝɦɵɫɵɧɵԙ ɲɟɲɿɦɿ

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

The effect of the addition of NH 4 F on the transparency, surface resistance, structure, and adsorption sensitivity to ethanol vapor of thin SnO 2 films is considered..

Thus, the studies showed that the FS-1 preparation at the test concentrations of 4 μg/ml and 2 μg/ml has a mechanism for pronounced inhibition of the functional activity of the

Бөліп алынған белсенді 11 көмірсутектотықтырушы дақылдардың (БВН-1, БВН-2, БШС-1, БШС-2, БШН-1, БШН-2, БШН-3, БШН-4, БШН(ц), ЗГ-1, ЗГ-2) жəне кафедралдық коллекционды

; e — expansion of adult leaves; f — appearance of fir gy of germination of the seeds of Centaurea bipinnatif s of Centaurea bipinnatifida is represented by in Seedlings height is

Our final value of the transition energy of 54 677:3494 cm 1 was obtained by subtracting our non- relativistic 2 1 S and 3 1 S energies obtained with 6000 basis functions, adding

Выявленные при этом диффузные изменения паренхимы легких типа «S», «ST» и «T» с профузией 1/0, 1/1 и 2/1, характеризующие различную

Table 2 – Collection of microhydronyms of Zhambyl region № Natural microhydronyms Artificial microhydronyms 1 arasan 1 aryk 23 2 bastau 56 auit 4 3 bulak 199 bogen 3 4 zhylga 2

One o f the representatives o f the vinyl ether containing isothiocyanate group is 2- vinyl oxy ethyl isothio cyanate 1, th at represents high functional m onom er and a sem i-product w