• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

6в01408 - тренер по футболу

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "6в01408 - тренер по футболу"

Copied!
28
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л. Н. ГУМИЛЁВА L.N.GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2020 ж. «__»_________, хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ «6В01408-ФУТБОЛДАН ЖАТТЫҚТЫРУШЫ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «6В01408 - ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ»

EDUCATIONAL PROGRAM

EXPERIMENTAL EDUCATION PROGRAM «6В01408 - FOOTBALL COACH»

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Level of programme: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды:

6В014 - "Пәндік мамандандырумен мұғалімдерді дайындау "

Код и наименование направления подготовкикадров:

6В014 - "Подготовка учителей с предметной специализацией

Code and names of areas of training:

6В014 - "Training of teachers with subject specialization "

6В01408(1) -"ФУТБОЛ ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ "

(Білім беру бағдарламасының атауы және коды)

6В01408(1) - "ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ"

(Код и наименование образовательной программы)

6В01408(1) - " FOOTBALL COACH"

(Code and name of education programme)

Оқытудың типтік мерзімі: 4 жыл Типичный срок обучения: 4 года Standard period of study: 4 year

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6ҰБШ, 6ЕБШ / 6 НРК, 6ЕРК / 6 NQF, 6EQF

(2)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения / Application area

Білім беру бағдарламасы футболдан жоғары білікті және білікті жаттықтырушыны дайындауға арналған.

Образовательная программа предназначена для подготовки высококвалифицированного и компетентного тренера по футболу.

The education program is designed to train a highly qualified and competent football coaches.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и

наименование

образовательной программы / The code and name of

education program

6В01408(1) -"ФУТБОЛ ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ "

6В01408(1) - "ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ"

6В01408(1) -" FOOTBALL COACH"

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604)

ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқару тӛрағасының 2017 жылғаы 8 маусымдағы бұйрығының №133 Қосымшасы «Педагог» атты кәсіптік стандарты Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595).

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері(12.10.2018 ж.

№563).

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569).

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V Заңы.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 22 бұйрығы «Дене шынықтыру және спорт ұйымдарының түрлерінің тізбесін және олардың спорттық резервті даярлауды және жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау үрдісін жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы»

бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде Қазақстан Республикасы, 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 10012.

Закон Республики Казахстан «Об образовании»

ГОСО высшего образования (31.10.2018, №604).

Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный в приложении №133 от 8 июня 2017 года приказом Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595).

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563).

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569).

Закон «О физической культуре и спорте» Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса» от 22 ноября 2014 года № 106. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 года № 10012.

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604)

Professional Standart “Educator”, approved in Appendix № 133 of June 8, 2017 by the Order of the Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the RK

“Atameken”

(3)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595)

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563).

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education (13.10.2018

№569).

Order of the Minister of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan "On approving the list of types of physical education and sports organizations and the rules of their activities, in which the training process for the preparation of sports reserve and high-class athletes" is carried out dated November 22, 2014 No. 106. Registered with the Ministry of Justice of the Republic Kazakhstan December 25, 2014 № 10012.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/ЦельОП / Objective of EP

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, педагогикалық және жаттықтырушылық қызмет саласында кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікке ие футбол бойынша жаттықтырушыларды даярлау.

Подготовка тренеров по футболу, обладающих профессиональными и общекультурными компетенциями в области педагогической и тренерской деятельности, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновленного содержания образования.

Training of football coaches with professional and general cultural competencies in the field of pedagogical and coaching activities, capable of carrying out professional activities in terms of the renewed content of modern education.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/Концепция образовательной программы / The concept of education program

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, жаттықтырушылық-педагогикалық қызмет саласында кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікке ие бакалаврларды дайындау.Подготовка бакалавров обладающих профессиональными и общекультурными компетенциями в области тренерско-педагогической деятельности, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновленного содержания образования.

Training of football coaches with professional and General cultural competencies in the field of teaching and coaching, able to carry out professional activities in the updated content of education.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

Бакалавр білім беру бағдарламасы 6В01408 (1) - футболдан бапкер Бакалавр образования 6В01408 (1) - Тренер по футболу

Education program 6В01408 (1) - Football Coach Маманның

лауазымдарының

тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

-орта және мектепке дейінгі оқу орындарындағы футбол бойынша жаттықтырушылар, - балалар-жасӛспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы, - футбол федерацияларындағы жаттықтырушы-әдіскер, - нұсқаушы, - ҚР шеберлерінің футбол командалары.

- тренера по футболу в средних и дошкольных учебных заведениях, - тренер в детско-юношеской спортивной школе, - тренер-методист в федерациях футбола, - инструктор, - футбольных командах мастеров РК.

- football coach in secondary and preschool educational institutions, - coach in children’s and youth sports schools, - coach-methodologist in football federations, - instructor, - Kazakhstan’s master football teams.

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной

деятельности / The area of professional activity

Білім беру, кәсіби футбол, қозғалыс рекреациясы және оңалту, салауатты ӛмір салтын насихаттау, қызмет кӛрсету саласы, туризм.

Образование, профессиональный футбол, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера услуг, туризм.

Education, professional football, motor recreation and rehabilitation, promotion

of a healthy lifestyle, services, tourism.

(4)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Кәсіби қызмет

объектісі/Объект профессиональной

деятельности / The object of professional activity

Білім беруді ұйымдастыру: балабақшалар, мектептер, колледждер, спорттық ұйымдар: балалар мен жасӛспірімдер спорт мектептері, спорт федерациясы.

-организации образования: детские сады, школы, колледжи, футбольных организациях: детско-юношеские футбольные школы, футбольные федерации, команд мастеров РК.

educational organizations: kindergartens, schools, colleges, football organizations: children’s and youth football schools, football federations, Kazakhstan’s master football teams.

Кәсіби қызмет функциялары

Функции и виды

образовательной деятельности

Functions of Professional Activity

-оқу-жаттығу-жалпы және арнайы дене шынықтыру дайындығы, техникалық-тактикалық дайындық, топтық және командалық құрамалар, психологиялық дайындық;

 учебно-тренеровочная – общая и специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, групповые и командные комбинации, психологичаская подготовка;

- training – General and special physical training, technical and tactical training, group and team combinations, psychological training;

-оқу-тәрбие - футболмен жүйелі шұғылдануға деген қызығушылықты, салауатты ӛмір салтына деген қажеттілікті тәрбиелеу, ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу (ойындар мен жарыстар кезінде де, жаттығу процесі кезінде де қиындықтарды жеңу)

учебно-воспитательная -

воспитание интереса к систематическим занятиям футболом, потребности в здоровом образе жизн, воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игр и соревнований, так и во время тренировочного процесса);

-educational-education of interest in systematic football, the need for a healthy lifestyle, education of strong-willed qualities (overcoming difficulties, both during games and competitions, and during the training process);

-ғылыми - зерттеу-студентке оқуға және ӛзінің кәсіби біліктілігін арттыруға, ат қолдану және тәжірибеде қолдану әдістерін меңгеруге, әртүрлі спорттық ақпаратты талдау және негізделген шешімдер қабылдау қабілетіне баулу

научно-исследовательская -

привитие студенту потребность учиться и повышать свою профессиональную квалификацию

,

владеть методами использования ИТ и применения на практике, способность анализировать разнообразную спортивную информацию и принимать обоснованные решения.

- research - instilling in students the need to learn and improve their professional

skills, to master the methods of using it and application in practice, the ability to

analyze a variety of sports information and make informed decisions

(5)

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мӛлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ӘҚ1 Коммуникациялық құралдар мен технологиялардың заманауи қолдану мүмкіндігі

УК1 – Способность использовать современные коммуникационные средства и технологии

UCА To use modern communication tools and technologies

ОН1 – Күнделікті және кәсіби қарым-қатынасқа, сӛз сӛйлеудің негізіне байланысты сӛйлеу әрекеттерінің дағдылары мен қабілеттерін игере білу.

РО1 – Владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи.

RT1 Рossess the skills and abilities of speech activity in relation to everyday and professional communication, the basics of public speech.

ОН2Алгоритмдердің негізгі түрлері, бағдарламалау негіздері және олардың кәсіби қызметіне арналған стандартты бағдарламалық қамтамасыз ету.

РО2 Основные типы алгоритмов, основы программирования и стандартные программные обеспечения своей профессиональной деятельности.

RT2 Мain types of algorithms, programming basics and standard software for their professional activities.

- Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language

- Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) language - Ӛнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые технологии по отраслям применения / Digital technologies by branches of application - Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / Информационно- коммуникационные технологии / Information and communication

technology

- Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / Entrepreneurship and business

ӘҚ2 Біртұтас ғылыми жүйелік кӛзқарасқа негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті УК2 – способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного мировоззрения

UC2 – ability to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview

ОН3 Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру.

РО3 – Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и историческое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики.

RT3 Has skills of perception and analysis of texts with philosophical and historical content as well as skills of discussion and debate methods.

ОН4 Ашық сӛйлеу дағдыларын меңгеру және ӛз кӛзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу.

- Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / Мodern history of Kazakhstan

- Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru - Философия / Философия / Philosophy

- Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально-политических знаний / Social and Political Knowledge Module

- Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті/ Культура делового общения/Culture of business communication

(6)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

РО4 – Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

RT4Has skills of public speaking and written reasoned presentation of personal point of view.

ӘҚ3әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және анықтау қабілеті, салауатты ӛмір салтын ұстану

УК3 – способность формировать и определять личность в социальной среде и ориентироваться на здоровый образ жизни

UC3 ability to form and define a person in a social environment and focus on a healthy lifestyle

ОН5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кӛзқарасты қалыптастыру мүмкіндігі жемқорлыққа теріс кӛзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

РО5 Способность формировать антикоррупционное мировоззрение, воспитывать негативное отношение к коррупций.

RT5 The ability to form an anti-corruption outlook, foster a negative attitude towards corruption.

ОН6 - Білім алушылардың ӛмір сүру қауіпсіздігін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету әдістерін меңгеру.

РО6 – Владеть методами обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья обучающихся.

RT6 Master the methods of life safety and health protection of students.

ОН7 - Ӛзінің кәсіби қызметіне ғылыми-практикалық бейінін ӛзгертетін жаңа зерттеу әдістерін ӛздігінен меңгеруге қабілетті.

РО7- Способен к самостаятельному овладению новыми методами исследования , изменению научно- практического профиля своей профессиональной деятельности.

RT7Able to self-mastering new research methods, changing the scientific and practical profile of their professional activities.

- Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture

- Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы экологии и безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of ecology and life safety - Педагогикалық психология/Педагогическая психология/Pedagogical psychology

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General Professional Competences (GPC)

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения (единицы ОПК) /

Result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

ЖКҚ4 - - әртүрлі спорттық-

педагогикалық жағдайларда әрекет ОН8 кәсіби араласуды қажет ететін әртүрлі футбол- педагогикалық жағдайларда әрекет жасауға және

-Педагогика және педагогикалық психология / Педагогика и педагогическая психология / Pedagogy and educational psychology

(7)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое ету қабілеті;

- рефлексиялық бағалау, - зерттеушілік;,

-әрекет және нәтиже, мақсаттың арасындағы байланысты бағалау . ОПК4 - -способность действовать в различных спортивно-

педагогических ситуациях;

- оценочно рефлексивная -оценивать связь между целью, действием и результатом.

-исследовательская;

GPC4 - - the ability to act in various sports and pedagogical situations;

- Reflective assessment- to evaluate the relationship between the goal,action and result

.- research;

тиісті шешімдер қабылдауға дайын болу.

РО8 готовность действовать и принимать соответствующие решения в различных футбольно- педагогических ситуациях, требующих профессионального вмешательства.

RT8 readiness to act and make appropriate decisions in various football and pedagogical situations that require professional intervention.

ОН9 Дене шынықтыру және спорт саласында компьютерлік технологияны пайдалана отырып ақпаратты алу, сақтау, ӛзгерту, ӛңдеу, қорғау және пайдалану әдістерін меңгеру.

РО9 Владеть методами получения, хранения, преобразования, обработки, защиты и использования информаций с помощью компьютерных технологий в области физической культуры и спорта.

RT9 Master the methods of obtaining, storing, transforming, processing, protecting and using information using computer technology in the field of physical culture and sports.

ОН10 Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды қолдану арқылы педагогикалық қызметтің мәселелерін қабілетті шешуге дайын болу.

РО10 Способен решать проблемы педагогической деятельности с использованием современных педагогических технологий.

RT10 Able to solve the problems of pedagogical activity using modern pedagogical technologies.

ОН11 дене шынықтыру, денсаулық сақтау, спорт және ойын-сауық іс-шараларының тиімділігін арттыру мәселелерін шешу үшін жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын қалыптастыруға дайын болу.

РО11 готовность формулировать цели проекта (программы) для решения задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивной, рекреационной деятельности.

-Балалар-жасӛспірімдер футболының негіздері / Основы детско- юношеского футбола / Basics of youth football

-

Футбол теориясы мен тәжірибесінің негіздер / Основы теории и практики футбола / Fundamentals of theory and practice of football

-Футболдың тарихи тәжірибесі / Исторический опыт футбола / The historical experience of football

-Олимпиядалық білім / Олимпийское образование / Olympic education Адаптациялық футбол/ Адаптивный футбол/football adaptaion

-Футбол командасын басқару / Управление футбольной командой / The management of a football team

-Соққы түрлері: орын мен қозғалыста / Виды ударов: на месте и в движении / Types of blows: on the spot and in motion

-Анатомия спорттық морфология негіздерімен / Анатомия с основами спортивной морфологии / Anatomy with the basics of sports morphology -Адам анатомиясы /Анатомия человека / Human Anatomy

-Медициналық-биологиялық негіздері және емдік дене шынықтыру / Медико-биологические основы ЛФК / Medico-biological bases of physical therapy

-Медициналық-биологиялық негіздері және емдік дене шынықтыру / Медико-биологические основы особенностей футбола / Medico-biological bases of physical therapy

-Футбол теориясы мен практикасының жалпы негіздері / Общие основы теории и практики футбола / General principles of football theory and practice

-Арнайы курс: Допинг және футбол / Спецкурс: Допинг и футбол / Special course: Doping and football

-Дене шынықтыру және спорт психологиясы Психология физической культуры и спорта Psychology of physical culture and sports

-Футбол және халықтың дене тәрбиесі / Футбол и физическое воспитание населения / Football and physical education of the population

-Футбол менеджменті және маркетингі / Менеджмент и маркетинг футбола / Football management and marketing

(8)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

RT11 readiness to formulate the objectives of the project (program) to solve the problems of increasing the efficiency of physical culture, health, sports and recreational activities.

Кәсіби құзыреттілік/

Профессиональные компетенции (ПК) /

Professional Competences (PC)

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ Результаты обучения (единицы ПК) /

Result of Training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

Names of Courses that Form Results of Training (units of competences)

КҚ5- әртүрлі спорттық-

педагогикалық жағдайларда әрекет ету қабілеті;

- рефлексиялық бағалау, - зерттеушілік;,

-әрекет және нәтиже, мақсаттың арасындағы байланысты бағалау . ПК5 -способность действовать в различных спортивно-

педагогических ситуациях;

- оценочно рефлексивная -оценивать связь между целью, действием и результатом.

-исследовательская;

PC5 - the ability to act in various sports and pedagogical situations;

- Reflective assessment- to evaluate the relationship between the goal,action and result

.- research;

ОН12 Білім берудің әдістерін және құралдарын қолдануды, физикалық, жылдамдықты және арнайы физикалық қасиеттерді жақсартуға арналған әдістерін қолдануға дайын болу.

РО12 Готовность применять методы и средства воспитания и совершенствования физических, скоростно-силовых и специальных физических качеств.

RT12 Willingness to apply methods and means of education and improvement of physical, speed-strength

and special physical qualities.

ОН13 теорияның жалпы танылған және іргелі спорттық-педагогикалық негіздерін практикада біріктіруге және қолдануға дайын болу; Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде тиісті ғылым салаларынан техника мен технологияны пайдалануға дайын болу; ӛздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түсіндіруге және олардың практикалық маңыздылығын анықтауға мүмкіндік береді

РО13 готовность интегрировать и применять общепризнанные и основополагающие спортивно- педагогические основы теории на практике;

готовность использовать методики и технологии из смежных областей знаний при проведении научно- исследовательской работы в области физической культуры и спорта; способность интерпретировать результаты собственных научных исследований и выявлять их практическую значимость

RT13 Willingness to integrate and apply the universally

-Дене тәрбиесі және спорт теориясы мен әдістемесі / Теория и методика физической культуры и спорта / Theory and methods of physical culture -Балалар-жасӛспірімдер футболының жаттығу іс-әрекетінің әдістемесі / Методика тренировочной деятельности детско-юношеского футбола / Methods of training activities of youth football .

-Футболды оқытудың теориясы мен тәжірибесі (мектеп бағдарламасы бойынша) / Теория и практика обучения футболу (по школьной

программе) / Theory and practice of football training (according to the school program)

-Футбол техникасы / Техника футбол / Technique football -Футбол тактикасы / Тактика футбола / Tactics football

-Жеңіл атлетика, гимнастика-футбол / Легкая атлетика, гимнастика – футбол / Athletics, gymnastics-football

-Футболдағы жеңіл атлетика және гимнастика элементтері / Элементы легкой атлетики и гимнастики в футболе / Elements of athletics, gymnastics, football

-Дене дайындығын жетілдіру: жүзу / Совершенствование физической подготовки: плавание / Improving physical fitness: swimming

-Футболды коммерцияландыру / Коммерциализация футбола / Commercialization of football

- Футбол мотивациясы / Мотивация футбола / Football motivation

- Футболдағы жеңіл атлетика және гимнастика элементтері / Эемлементы борьбы и футбол / Elements of athletics, gymnastics, football

- Футбол бойынша жиындарды ұйымдастыру және ӛткізу бағдарламасы / Индивидуальные и групповые тактические действия / The program of organization and holding of football training camps

- Футболшылардың жалпы және жылдамдық-күш дайындығы / Общая и скоростно-силовая подготовка футболистов / General and speed- strength training of players

- Жүзу арқылы сауықтыру / Оздоровительное плавание /

(9)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

recognized and fundamental sports-pedagogical foundations of the theory in practice; readiness to use techniques and technologies from related fields of knowledge when conducting scientific research work in the field of physical culture and sports; ability to interpret the results of their own scientific research and to reveal their practical importance.

Recreational swimming

-Олимпиядалық білім және футбол / Олимпийское образование и футбол/

History of Olympic education

- Ойыннан тыс ережелер / Положения вне игры / Offside

- Бұқаралық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастыру және ӛткізу / Организация и проведение соревновании в массовых видах спорта / Organization and conducting competitions in popular forms of sport

- ДШжС-тағы ақпараттық технологиялары / Информационные технологии в ФКиС / Information Technology in PT and S

- Функционалдық дайындық: кроссфит / Функциональная подготовка:

кроссфит / Functional training: crossfit

- Футбол түрлерінің жалпы негіздері / Основы теории и методики видов футбола / The General principles of types of footbal

-Футбол бойынша жиындарды ұйымдастыру және ӛткізу бағдарламасы / Стандартные положения в футболе в разновидностях футбола /

The program of organization and holding of football training camps -Футбол түрлері бойынша жиындарды ұйымдастыру және ӛткізу

бағдарламасы / Программа организации и проведение сборов по разновидностям футбола / The program of organization and holding of training camps for football varieties

- Футболды ұйымдастыруға және ӛткізуге арналған бағдарлама / Программа организации и проведение сборов по футболу / Programm of Football Organization and Collection of Fees

- Стандартты ережелер: бұрыштық, айып және еркін соққы / Стандартные положения: угловые, штрафные и свободные удары / Standard positions: corners, free kicks and free kicks

- Инновациялық оқыту процесін басқару әдістері / Инновационные методы управления тренировочным процессом / Innovative training process management methods

(10)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program

Модуль атауы және коды Название и код

модуля Module Name and

Code

Пәннің коды Код дисциплины

Course Code

Пән атауы

Наименование дисциплины Course Name

Цикл, компонент

Цикл, компонент

Cycle, Component

Оқыту тілі Язык обучения Language of instruction Кредит кӛлемі / Объем кредитов/ Total of credits

Сабақ түрі бойынша сағат кӛлемі Объем часов по видам занятий

The volume of hours by types of occupations

Бақылау формасы Форма контроля Type of control Қалыптасатын құзыреттіліктер Формируемые компетенции Developed competences Оқитын кафедра Читаемая кафедра Department in charge Лекциялар/Лекции / Lectures Семинар/Семинар / Seminars Зертханалық сабақтар/Лабораторные занятия / Laboratory Classes СӚЖ/СРО/ SIW

1 семестр /1 семестр / Semester 1 EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

AKT 1105 ІKT 1105 ІСT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-

коммуникационные технологии Information and сommunication technologies

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Информатика Информатики

Computer science department

ST 1103 (1) IY 1103 (1) FL 1103 (1)

Шетел тілі Иностранный язык Foreign language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностранных языков

Foreign Languages Department

K(O)T 1104 (1) K(R)Ya1104(1) K(R)L 1104 (1)

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Практикалық қазақ тілі кафедрасы

Кафедра практического казахского языка Practical Kazakh language Орыс филологиясы кафедрасы Кафедра русской филологии

Department of Russian ASBM 1107

MSPZ 1107 SPKM 1107

Әлеуметтік және саяси білім модулі

Модуль социально-политических знаний

Social and Political Knowledge Module

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

8 30 60 150 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚВ

УКВ

UCВ

Саясаттану Политологии Political Science Әлеуметтану Социология Sociology

(11)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Философия Философии Philosophy ӘПӚТ СПС SRS PhCS 22006

Модуль

Адам анатомиясы модулі

Модуль

Анатомия человека Human anatomy

module

AA 1201 ACh 1201 HA 1201

Адам анатомиясы Анатомия человека Human anatomy

БП ЖООК БД ВК BD UC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ЖКҚ5

ОПК5

GPC5

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

DSh1401(1) FK 1401(1) PhT 1401 (1)

Дене шынықтыру Физическая культура Physical Training

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

2 60 Диф.

сынақ Диф.

зачет Differen- tiated attestation

ӘҚС УКС UCС

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культура и спорта

Physical training and sports

2 семестр /2 семестр / Semester 2 EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

KZT 1101 SIK 1101 MHK 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Современная история Казахстана Мodern history of Kazakhstan

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ Казахский Kazakh

5 30 15 105 МЕ

ГЭ SE

ӘҚВ

УКВ

UCВ

Қазақстан тарихы Истории Казахстана History of Kazakhstan K(O)T 1104 (2)

K(R)Ya1104(2) K(R)L 1104 (2)

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ Орыс Казахский Русский Kazakh Russian

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Практикалық қазақ тілі кафедрасы

Кафедра практического казахского

Языка

Practical Kazakh language Орыс филологиясы кафедрасы

Кафедра русской филологии

Department of Russian ShT 1103 (2)

IY 1103 (2) FL 1103 (2)

Шетел тілі Иностранный язык Foreign language

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Ағылшын Английский English

5 45 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Шетел тілдері кафедрасы Кафедра иностранных языков

Foreign Languages Department

PhCS 22003 PPP 2204 Педагогика және педагогикалық БП ЖООК Қазақ/Орыс 5 15 30 105 Емтихан ҚҚ6 Дене шынықтыру

(12)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое Спорттағы

педагогика модулі Модуль педагогика спорта

Module pedagogy of sport

PPP 2204 PPP 2204

психология

Педагогика и педагогическая психология

Pedagogy and pedagogical psychology

БД ВК BD UC

Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

Экзамен Exam

ПК6

PC6

және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one PhCS 22003

Балалар- жасӛспірімдер

футболы модулі Модуль Детско-

юношеский футбол Youth football module

FTPN 1311 OOTPF 1311 GPFP1311

Футбол теориясы мен

практикасының жалпы негіздері Общие основы теории и практики футбола

General principles of football theory and practice

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

FQEN 1311 ODUF 1311 GPFP1311

Жастар футболының негіздері Основы детско-юношеского футбола

Fundamentals of youth football

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

PRIN 22005 Оқу таңымдылық тәжірибе модулі Модуль Учебно- ознакомительная практика

Education practice module

OP 1403 UP 1403 EI 1403

Оқу практикасы Учебная практика Educational Internship

БП ЖООК БД ВК BD UC

Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

3 Eсеп

Oтчет Report

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

DS 1401 (2) FK 1401 (2) PhT 1401 (2)

Дене шынықтыру Физическая культура Physical Training

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

2 60 Диф.

сынақ Диф.

зачет Differen- tiated attestation

ӘҚС УКС UCС

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культура и спорта

Physical training and sports

(13)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

1 курсқа барлық кредит Итого кредитов за 1 курс

Total credits for 1st year

60 150 465 1095

3 семестр /3 семестр / Semester 3 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

KB 2106 PB 2106 EB 2106

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Экономика және кәсіпкерлік

Экономики и

предпринимательства

Economics and

Entrepreneurship RZh 2112

RZh 2112 RZh 2112

Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

ЖБП ТК ООД КВ GCD ЕК

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚВ

УКВ

UCВ

Еуразиялық зерттеулер кафедрасы

Кафедра Евразийских исследований

Department of Eurasian Studies

СTSBK 2120 СTOP 2120 DTBA 2120

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану Цифровые технологии по отраслям применения

Digital technologies by branches of application

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Информатика Информатики

Computer science department

SZhKM 2111 АКК 2111 АСС 2111

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

Антикоррупционная культура Anti-corruption culture

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚС УКС UCС

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық Теория и история государства и права, конституционное права Theory and history of state and law, constitutional law ENTK 2121

OEBZh 2121 FELS 2121

Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі

Основы экологии и безопасности жизнедеятельности

Fundamentals of ecology and life safety

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚС УКС UCС

Управление и

инжиниринг в сфере охраны окружающей среды

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару және инжиниринг Management and Engineering in the field of environmental protection IKM 2113

KDO2113 COBC 2113

Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті Культура делового общения Culture of business communication

ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚА

УКА

UCА

Орыс филологиясы Русской филологий Russian philology

(14)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Russian PhCS 22006

Модуль

Адам анатомиясы Модуль

Анатомии человека Human anatomy module

ASMN1201 AOSM1201 AWSM1201

Анатомия спорттық морфология негіздерімен

Анатомия с основами спортивной

морфологии Anatomy with the basics of sports

morphology

БП ЖООК БД ВК BD UC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

ЖКҚ5

ОПК5G PC5

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культуры и спорта Department of Physical culture and sports

PhCS 22007 Модуль Дене

шынықтыру және спорт негіздері

Модуль Основы

физической культуры и спорта Basics of physical culture and sports

DshSTP 1111 TМFK111 1

FTMCS11 11

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі негіздері Терия и методика физической культуры и спорта

Fundamentals of theory and metodic of physical culture and sports

БП ЖООК БД ВК BD UC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

6 15 45 120 Емтихан

Экзамен Exam

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культура и спорта

Physical training and sports

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one PhCS 23008

Модуль олимпиадалық білім беру Модуль Олимпийское образование

Olympic education module

FTT2213 IОF 2213 HЕF 2213

Футболдың тарихи тәжірибесі Исторический опыт футбола The historical experience of football

БП ТК БД КВ BD EC

Русский/

Казахский Орыс/

Қазақ Russian/

Kazakh

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

ОBF2213 OOF 2213 HPTS 2213

Олимпиядалық білім және футбол Олимпийское образование и

футбол History of Olympic education

БП ТК БД КВ BD EC

Русский/

Казахский Орыс/

Қазақ Russian/

Kazakh

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one PhCS 23009

Жиындарды

ұйымдастыру модулі Модуль

Организация сборов Organization of fees module

FBGB 2205 POF 2205 POF 2205

Футбол бойынша жиындарды ұйымдастыру және ӛткізу бағдарламасы

Программа организации и

проведение сборов по футболу The program of organization and

holding of football training camps

БП ТК БД КВ BD EC

Русский/

Казахский Орыс/

Қазақ Russian/

Kazakh

7 30 45 135 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of

(15)

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Physical culture and sports

CTB 2205 POSF 2205 POFV 2205

Футбол түрлері бойынша жиындарды ұйымдастыру және ӛткізу бағдарламасы

Программа организации и проведение сборов по

разновидностям футбола The program of organization and holding of training camps for football varieties

БП ТК БД КВ BD EC

Русский/

Казахский Орыс/

Қазақ Russian/

Kazakh

7 30 45 135 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

DSh 2401 (1) FK 2401 (1)

PhT 2401

(1)

Дене шынықтыру Физическая культура Physical Training

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

2 60 Диф.

сынақ Диф.

зачет Differen- tiated attestation

ӘҚС УКС UCС

Дене шынықтыру және спорт

Физическая культура и спорта

Physical training and sports

4 семестр /4 семестр / Semester 4 EDUC 21001

Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of general education

FiI 3102 FiI 3102 Phil 3102

Философия Философия Philosophy

ЖБП МК ООД ОК GCD CC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 30 15 105 Емтихан

Экзамен Exam

ӘҚВ

УКВ

UCВ

Философия Философии Philosophy

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one PhCS 22005

Модуль Техника Модуль Техника Technique Module

FTTN 2203 OTMF 2203 FThMP 2203

Футболшылардың техникалық дайындық теориясы мен әдістемесінің негіздері Основы теории и методики технической подготовки футболистов

Fundamentals of the theory and methodology of technical training of players

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of Physical culture and sports

DOQ 2217 DPI 2217 AFP 2217

Дала ойыншыларының қызметі (техникаға байланысты)

Деятельность полевых игроков (зависимости от техники) Activities of field players (depending on thetechniques)

БП ТК БД КВ BD EC

Қазақ/Орыс Казахский/

Русский Kazakh/

Russian

5 15 30 105 Емтихан

Экзамен Exam

КҚ ПК PC

Денешынықтыру және спорт кафедрасы Кафедра физической культурыиспорта Department of

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

______ ____________________________________________________________________________ Тұлга ұстанымын кайта кұру сияқты сипаттағы бірлескен оку іс-әрекетін айта отырып, оған

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының олимпиадаларға дайындығы туралы ақпаратты талдау "математика" пәнінің материалдарында олимпиадалық математика теориясын меңгеру, оқушылардың