• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

agz.edu.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "agz.edu.kz"

Copied!
324
0
0

Толық мәтін

(1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ МИНИСТРІЛІГІ КӨКШЕТАУ ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МЧС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚША-ОРЫСША-АҒЫЛШЫНША ӨРТ- ТЕХНИКАЛЫҚ СӨЗДІГІ

КАЗАХСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ПОЖАРНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

KAZAKH-RUSSIAN-ENGLISH FIRE AND TECHNICAL DICTIONARY

Көкшетау, 2021

(2)

ОӘЖ 355/359 (031) ББЖ 71.81

Қазақша-орысша-ағылшынша өрт-техникалық сөздігі/

Қ.Ә.Нарбаев, Ә.Б.Мейрамова, Б.Б. Саденова – Көкшетау:

Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ, 2021. – 402 б.

Құрастырушылар:

Қ.Ә.Нарбаев - Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ ӘГПТ және ПД кафедрасының аға оқытушысы, Философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор (доцент), запастағы азаматтық қорғау полковнигі;

Ә.Б.Мейрамова - Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ ӘГПТ және ПД кафедрасының бастығының орынбасары, азаматтық қорғау подполковнигі;

Б.Б. Саденова - Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ ӘГПТ және ПД кафедрасының аға оқытушысы, азаматтық қорғау майоры.

Рецензенттер:

Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ Қашықтықтан оқыту факультетінің бастығы, техника ғылымдарының кандидаты (мамандығы 05.26.03), азаматтық қорғау полковнигі Әлменбаев М.М.

Консультант:

Қазақстан Республикасы ТЖМ Ақмола облысы ТЖД Көкшетау қаласының Төтенше жағдайлар бойынша басқарма бастығы Жақсылықов Ә.Т.,азаматтық қорғау подполковнигі

Қазақстан Республикасы ТЖМ КТИ

Оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды

№ 8 хаттама 14.04.2021 ж.

© Көкшетау техникалық институты, 2021

(3)

МАЗМҰНЫ/СОДЕРЖАНИЕ

Алғы сөз...4

Предисловие...5

А...6

Ә...40

Б...47

В...64

Г...65

Ғ...71

Д...72

Е...79

Ж...83

З...120

И...125

К...127

Қ...147

Л………...….…179

М...181

Н...189

О...191

Ө...201

П...233

Р...236

С...240

Т...260

У...295

Ұ...297

Ү...299

Ф...302

Х...303

Ц...306

Ш...306

Ы...313

І...313

Э...315

Я...320

(4)

АЛҒЫ СӨЗ

Сөздікте өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру техникасы бойынша 1500-ден астам терминдер мен терминдер тіркестерінің аудармасы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. Бұл «қазақша-орысша- ағылшынша өрт-техникалық сөздігі» осы білім саласындағы студенттер мен оқытушыларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің барлық қызметкерлеріне арналған.

Бұл сөздіктің өзектілігі күмән тудырмайды, өйткені бүгінгі таңда қазақ және ағылшын тілдерінде өрт-техникалық бағыттағы мамандандырылған әдебиеттердің белгілі бір тапшылығы бар. Өз кезегінде авторлық ұжым көлемі жағынан едәуір лексикалық материал бөлігін қамтыған.

Осылайша, өрт-техникалық терминология бойынша ұсынылған үш тілді сөздік терминдер мен терминдер тіркестері қатаң алфавиттік тәртіпте орналасқан осы қызмет саласындағы тар шеңберде мамандырылған сөздік болып табылады. Көптеген ұғымдарды аудару кезінде авторлық ұжым бірнеше дереккөздерді қолданды.

Бұл басылымды қазақ, ағылшын тілдеріндегі өрт қауіпсіздігі мен өрт техникасы бойынша мәтіндермен жұмыс істеу кезінде терминдер мен термин тіркестерін аудару, сондай-ақ өз мәтіндерін құрастыру үшін практикалық қызметте пайдалануға болады.

(5)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В словаре представлен перевод на казахский, русский и английский языки более 1500 терминов и терминосочетаний по пожарной безопасности и пожарной техники. Данный «Казахско- русско-английский пожарно-технический словарь» предназначен для обучающихся и преподавателей в данной области знаний, а также всех сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Актуальность данного словаря не вызывает сомнений, так как на сегодняшний день имеется определенный дефицит специализированной литературы по пожарно-технической направленности на казахском и английском языках. В свою очередь авторский коллектив охватывает значительный по объему лексический материал.

Таким образом, предлагаемый трёхъязычный словарь по пожарно- технической терминологии представляет собой узкоспециализированный словник в данной сфере деятельности, термины и терминосочетания которого расположены в строго алфавитном порядке. Авторским коллективом при переводе большинства понятий было использовано несколько источников.

Данное издание можно смело использовать в практической деятельности для перевода терминов и терминосочетаний, при работе с текстами по пожарной безопасности и пожарной техники на казахском, английском языках, а также составлении собственных текстов.

(6)

А

А [B, C, D] классы өртіне арналған өрт сөндіргіш

огнетушитель для пожара класса А [B, C, D]

class A [B, C, D]

extinguisher

абонент абонент caller

абсолюттік қара

дененің сәуле шығаруы излучение абсолютно

чёрного тела black-body radiation абыл-сабыл күйдіру

(орман өртін сөндірген кезде)

хаотичное выжигание (при тушении лесного пожара)

pie-shaped burn

аварияға, апатқа

ұшырау потерпеть to crash

аварияға, апатқа

ұшырау потерпеть аварию to crash

авариядан құтқару қызметтері

қызметкерлерінің телефондарының парағы

лист телефонов сотрудников

аварийных служб

phone list of emergency

personnel

авариялық ажыратқыш аварийный

выключатель emergency switch авариялық байланыс

желісі линия аварийной

связи emergency line

авариялық байпас аварийный байпас alarm by-pass авариялық бекіту,

апаттық бекіту аварийное

закрепление emergency fastening авариялық дабыл

беруді қайталаушы контур

дублирующий контур подачи аварийного сигнала

repetitive alarm circuit

авариялық дабылдың

дыбысталуы звучание аварийного

сигнала alarm sounding

авариялық дыбыс

белгісінің генераторы генератор аварийного

звукового сигнала alarm tone generator

авариялық жағдайда әрекет ету

действия в аварийной обстановке

emergency actions авариялық желдеткіш аварийный

вентилятор emergency

ventilation fan авариялық желдету аварийное

вентилирование emergency ventilation авариялық жұмыстарға

жауапты тұлға лицо, ответственное

за аварийные работы emergency marshal

(7)

авариялық клапан аварийный клапан alarm valve авариялық контур,

апаттық контур аварийный контур alarm circuit авариялық

қолжетімділік

(төтенше жағдай орнына)

аварийный доступ

месту ЧС) emergency access

авариялық қоңырау аварийный звонок alarm bell авариялық қор

(төтенше жағдай бола қалғанда)

аварийный запас (на

случай ЧС) emergency store авариялық қосу аварийное включение alarm triggering авариялық қуат көзі аварийный источник

питания

emergency power source

авариялық қуат көзі аварийный источник

энергопитания emergency power source

авариялық құтқару

автокөлігі аварийно-

спасательный автомобиль

rescue tender, emergency tender авариялық қызмет

көрсету аймағы зона аварийного

обслуживания emergency service zone

авариялық қызметтерді шақыру

вызов аварийных

служб calling out the

emergency services авариялық өрт сатысы аварийная пожарная

лестница fire escape stairway авариялық сөну аварийное

выключение emergency

shutdown, emergency shutoff авариялық су құбыры

қызметінің автомобилі автомобиль аварийной водопроводной службы

plumber service truck

авариялық талаптарды

бақылау контроль аварийных

требований monitoring of

emergency requirements авариялық техникалық

көмек көрсету, авариялық жөндеу қызметінің автомобилі

автомобиль аварийной

технической помощи, автомобиль

аварийной ремонтной службы

emergency service vehicle

авариялық тоқтау кнопка аварийной emergency stop

(8)

батырмасы остановки push button авариялық

тұмшалау(ағымдағы құбырларды)

аварийная герметизация (текущих труб)

emergency sealing

авариялық хабарлағыш,

апат хабарлағышы аварийный

извещатель alarm, alarm

anunciator авариялық

хабарландырудың ағытылуы

выключение аварийной сигнализации

alarm signal silencing

авариялық шақыру аварийный вызов emergency call, alarm ringing авариялық шығу аварийный выход emergency exit, fire

exit авариялық шығу есігі,

апаттық шығу есігі дверь аварийного

выхода emergency door

авариялық электр

ажыратқышы аварийный

электрический выключатель

electrical arm switch

авариялық,апаттылық аварийность accident rate авариялық-

жарықтандыру автокөлігі

аварийно- осветительный автомобиль

emergency search light car

авариялық-құтқару жұмыстары бойынша инженер

инженер по аварийно- спасательным работам

emergency and rescue engineer авариялық-құтқару

құралы

аварийно- спасательный инструмент

emergency rescue tool

авариялық-құтқару

қызметінің автомобилі автомобиль аварийно-

спасательной службы emergency rescue vehicle, emergency vehicle

аварияны зерделеу, апатты зерделеу

изучение аварии crash study

авариясыз безаварийный failsafe

аварялық-құтқару

тікұшағы аварийно-

спасательный вертолёт

emergency and rescue helicopter авиафототүсірілммен

алынған кескін

изображение, полученное авиафотосъёмкой

aerial imagery

авиация авиация aviation

авиациялық бақылау авиационное aerial survey

(9)

наблюдение

авиациялық бомба авиационная бомба aerial bomb авиациялық құю

ыдысы (ұшақтан өрт сөндіруге арналған)

выливная

авиационная ёмкость (для тушения пожаров с самолёта)

aviation water dispenser

авиациялық өрт сөндіргіш

авиационный

огнетушитель aircraft fire extinguisher

автогенді автогенный autogeneouse

автокөлік; (жеңіл) автомобиль vehicle; wagon, van; apparatus автокөліктің апатқа

ұшырауы крушение

автотранспорта vehicle crash автокөтергіш автоподъёмник elevating platform

apparatus

автокран автокран mobile crane, truck

with a crane автоматты ағытылу автоматическое

выключение automatic shutdown,

automatic shutoff, automatic cut-off автоматты ауа райын

болжау станциясы

автоматическая

метеостанция automatic weather station

автоматты ашылатын

шығару келте

құбырының саңылауы

автоматически открывающееся отверстие выпускного патрубка

(огнетушителя)

automatic discharge opening

автоматты

басқарылатын жапқыш автоматически

управляемая заслонка automatic control damper

автоматты берілетін хабарландыру

(мысалы, сигнал бергіштер іске қосылғанда)

оповещение, передаваемое

автоматически (напр., при срабатывании сигнализаторов)

automated warning

автоматты жабылатын

есік автоматически

закрывающаяся дверь automatic-closing door

автоматты жағылатын оттық

автоматически зажигаемая горелка

automatically ignited burner автоматты жауын-

шашын өлшегіш автоматический

дождемер automatic rain

gauge

автоматты желбезектер автоматические automatic louver

(10)

(өрт кезінде жабылатын)

жалюзи

(закрываются при пожаре)

автоматты қауіп-қатер дабылын беру блогы (құтқарушының қозғалысының жоқтығы кезінде)

блок автоматической подачи сигнала тревоги (при отсутствии

движений спасателя)

‘Big Ben’

automatic distress signal unit, distress signal unit

автоматты өрт желдеткіші

автоматический пожарный вентилятор

automatic fire ventilator

автоматты өртке қарсы

есік автоматическая

противопожарная дверь

automatic fire door

автоматты өртке қарсы

қорғаныс автоматическая

противопожарная защита

automatic fire protection

автомеханикалық саты автомеханическая

лестница aerial ladder, aerial автомеханикалық

сатының тірегі опора

автомеханической лестницы

head rest

автомобиль қозғалтқышының пайдаланылған газдары жетегімен айдайтын сорғы

подкачивающий насосс приводом от выхлопных газов двигателя автомобиля

exhaust eject or primer pump

автомобиль өрт сөндіргіші

автомобильный

огнетушитель car fire extinguisher автомобильдегі оны

жүктеуге арналған кран кран на автомобиле

для его загрузки vehicle-loading crane

автомобильдер

қозғалысы автомобильное

движение vehicular traffic автомобильдің жүк

көтергіштігі грузоподъёмность

автомобиля truck load capacity автомобильдің

қолжетімділігі

(төтенше жағдай кезінде)

доступ автомобиля vehicle access

автономды, дербес автономный autonomic

автопойыз автопоезд large articulated

truck авторотация авторотация (для autorotation

(11)

(қозғалтқышы сөнген тікұшақты қондыру үшін)

посадки вертолёта с выключенным

двигателем)

автосаты автолестница aerial ladder unit, aerial ladder apparatus, ladder truck, aerial appliance

автосатылармен

жабдықталған өрт сөндірушілер

командасы

пожарная команда, укомплектованная автолестницами

ladder company

автосатыны көтеру

механизмі механизм подъёма

автолестницы aerial ladder mechanism

автосорғы автонасос pumper

автосорғылармен жабдықталған өрт сөндірушілер

командасы

пожарная команда, укомплектованная автонасосами

pumper company

автоцистерна автоцистерна water supply

vehicle, tank vehicle, tanktruck, water tender автоцистерна

жүргізуші механигі механик-водитель

автоцистерны driver-pump operator автоцистернадағы топ

командирі командир расчёта на

автоцистерне tanker boss автошапшандатқыш автокатализатор auto-catalyst

автоцистерна автоцистерна water supply

vehicle, tank vehicle, tanktruck, water tender автоцистерна

жүргізуші механигі механик-водитель

автоцистерны driver-pump operator автоцистернадағы топ

командирі

командир расчёта на автоцистерне

tanker boss автошапшандатқыш автокатализатор auto-catalyst

агент agent агент

агенттік агентство agency

агрегат агрегат assembly

агрессиялық;агрессияш

ыл;басқыншылық агрессия aggression

(12)

ағаш дерево wood, tree ағаш балға деревянный молоток mallet ағаш егу, ағаш

отырғызу

лесопосадки forests ағаш егу; ағаш

отырғызу; ағаш өсіру облесение forestation ағаш жабынды деревянное

перекрытие wooden floor ағаш конструкция деревянная

конструкция

wood-frame construction ағаш саты деревянная лестница wood ladder

ағаш түтіні древесный дым wood smoke

ағаш, орман лес wood, forest

ағашөсіру,екпеағаштар лесонасаждение forestation, foresting, forest ағаштарды құлату

(мыс., өртке қарсы жолақ салу кезінде)

валка деревьев (напр., при прокладывании противопожарной полосы)

bucking

ағаштардың қурап

қалуы засыхание деревьев tree mortality ағашты шабу вырубка леса non-forest,

deforestation ағу

коэффициенті(гидрант үшін)

коэффициент

истечения (для гидранта)

discharge coefficient ағу орны, шығу жері место утечки point of release ағызу тесігі (ыдыстың) сливное отверстие

(ёмкости) empting opening ағызылатын су

қоймасы, төгілетін су қоймасы

сливное

водохранилище drainage basin ағын бергіші датчик потока currentmeter ағын беру алыстығы дальность подачи

струи

stream’s reach ағыншалы сорғы струйный насос jet pump, ejector

pump, ejector primer, pump primer, injector ағыс бойымен жоғары

қарай су қоймасы водохранилище вверх по течению (для

борьбы с

upstream storage reservoir

(13)

наводнением) адам әрекетінен туған

апат бедствие, вызванное

деятельностью человека

man-caused

disaster, man-made disaster

адам басының үлгісі (қорғаныс каскасын сынақтан өткізу үшін)

модель головы человека (для испытаний защитной каски)

head form

адам құрбандары человеческие жертвы human victims

адамдар люди people

адамдар қатерде люди в опасности people at risk, people in danger адамдар топтарының

қимылы(мыс., Төтенше жағдай кезінде)

движение толпы людей (напр., при ЧС)

crowd movement

адамдар тұзақта (мысалы, төтенше жағдай кезінде үйіндіде)

люди в

ловушке(напр., в завале при ЧС)

trapped people

адамдарды қорғау (төтенше жағдай кезінде)

защитить людей (при

ЧС) t o protect people

адамдарды құтқару

операциясы операция по

спасению людей life-saving operation адамдардың еріксіз

көші-қоны

вынужденная миграция людей

forced migration of people

адамдардың қимылы (мыс., Төтенше жағдай кезінде)

движение людей

(напр., при ЧС) movement of people

адамдардың

шоғырлануы концентрация людей concentration of people

адамның негізгі қажеттіліктерін

қанағаттандыру бойынша әрекеттер

действия по

удовлетворению основных потребностей человека

actions to meet basic human needs

адамның өрт кезіндегі

әрекеті действия человека

при пожаре human actions

during the fire адамның тіршілік

қызметі үрдісінде

пайда болған

техногенді апат

техногенное

бедствие, вызванное в процессе

жизнедеятельности

man-made calamity

(14)

человека

адекваттық адекватность adequateness

адиабатикалық жалын адиабатическое пламя adiabaticflame ажырамалы тұрқысы

бар сорғы насос разъёмным

корпусом split case pump ажыратқыш, сөндіргіш выключатель switch

ажырату отсоединение disconnect, cut-off азаматтық қорғаныс гражданская оборона civil defence, civil

protection азаматтық қорғаныс

әскерлері мен басқа да құралымдарын даярлау департаменті

департамент

подготовки войск ГО

и других

формирований

civil defence force and training department

азаматтық қорғаныс

белгісі знак гражданской

обороны sign of civil

defence азаматтық қорғаныс

күштерін мобилизациялау

мобилизация сил

гражданской обороны civil defence mobilization азаматтық қорғаныс

күштерінің

қызметкерлер құрамы

персонал сил

гражданской обороны civil defence personnel

азаматтық қорғаныс

шаралары меры гражданской

обороны civil defence

measures азаматтық

қорғаныстың бөлімше бастығы

начальник подразделения гражданской обороны

civil defence commander азаматтық

қорғаныстың инфрақұрылымы

инфраструктура

гражданской обороны civil defence infrastructure азаматтық

қорғаныстың құзыреті комплект

компетенция ГО civil defence expertise

азаматтық қорғау

академиясы академия

гражданской защиты civil protection academy

Азаматтық қорғау

туралы декларация Декларация о

гражданской защите Declaration on Civil Protection азаматтық

тәртіпсіздіктер гражданские

беспорядки civil strifes азғантай көзге көрерлік малая видимость low-visibility азғантайқысыммен

сынау испытание под

небольшим давлением

light bartest

азотпен сыртқы жұмыс наружный рабочий external nitrogen

(15)

баллоны баллонс азотом bottle

азық паёк ration, ration pack

азық-түлік контейнері продовольственный

контейнер food container азық-түлік қауіпсіздігін

қолдау поддерживать

безопасность продуктов питания

to maintain food security

азық-түлік сапасы качество продуктов quality of food азық-түлік сұрату запрос на продукты

питания request for food азық-түлік тапшылығы нехватка продуктов

питания food shortage

азық-түлікке қолжетімділіктен айыру (төтенше жағдай кезінде)

лишить доступа к

продуктам питания to deprive access to food

айғақты зат; заттай

дәлел; заттай айғақ вещественное

доказательство evidence айдайтын желі подкачивающая

линия booster line

айдайтын сорғы подкачивающий

насос booster pump,

primer pump айдап қотару,

ауыстырып

құю,қотару,қотарылу

перекачка relay, pumpig

айдау сорғысы нагнетательный насос force pump

айқай, айғай крик shout

айқын апат явное бедствие high-visibility disaster айлақ қауіпсіздігі безопасность порта port safety айлық қызметі туралы

есеп

отчёт о месячной деятельности

monthly activity report

аймақ, зона зона area, spot, zone,

region, plain, space;

body; distance аймақ;алап;облыс область area; scope; region;

field; center аймақтандыру туралы

заң (апаттарға қауіпті дәрежесі бойынша аумақтар)

законо зонировании (территории по степени опасности к бедствию)

zoning law

аймақтау(аумақты: зонирование zonation, zoning

(16)

қауіп, осалдылық, тәуекел дәрежесінің қарқындылығы белгілі өлшем шарттары бойынша облыстарға)

(территории на

области по

определенным критериям:

интенсивности опасности,

уязвимости, степени риска)

айна зеркало mirror

айналма клапан обводной клапан by-pass valve, diversion valve айналма тізбегінің

ажыратқышы выключатель

обходной цепи by pass switch айналма, айналып өту объезд detour

айналмалы су сорғы водокольцевой насос watering primer

айнымалы өрт

жүктемесі критическая

пожарная нагрузка critical fire load айырықша киім

(арнайы қызметтердің)

отличительная одежда (специальных служб)

distinctive clothing

айырым белгісі (мысалы,

гуманитарлық көмек жүктерінде)

отличительный знак (напр., на грузах гуманитарной помощи)

distinctive sign

айырым оттары (мысалы, теңіздегі зардап шеккендерді іздеу үшін)

опознавательные огни (напр., для поиска пострадавших на море)

location lights

айырымды өрт

хабарлағышы

разностный пожарный извещатель

differential detector

академия academy академия

аквалангшы аквалангист frogman,

aqualunger акселерограф (жер беті

тербелуін тіркейтін аспап)

акселерограф (прибор регистрации

колебаний земной поверхности)

accelerograph

акустика acoustics акустика

ақпарат беру, хабарлау информирование canvassing ақпаратты баяндау докладывать

информацию to report

information

(17)

ақпаратты жалпылау обобщать информацию

to synthesize information ақпаратты жинау собирать

информацию to collect

information ақпаратты көрсету показывать

информацию to display

information ақпаратты өңдеу обрабатывать

информацию to process

information ақпаратты талдау анализировать

информацию to analyze

information ақпаратты тарату распространять

информацию to disseminate information

ақпаратты ұсыну представлять

информацию to report

information ақпараттың бары наличие информации availability of

information

ақшатыр, шатыр палатка tent, canvas

алай дүлей қатты жел,

дауыл, боран буря gale, tempest,

storm, hurricane алақан

ұзындығы(қорғану қолғабын таңдауға арналған)

длина ладони (для выбора защитных перчаток)

hand length

алаңдау беспокойство harassme, anxiety

алаңдауды

тудырмайтын іс-шара

мероприятие не вызывающее

беспокойства

trouble-free event

алаңның сыйымдылығы (көтергіштің)

вместимость площадки (подъёмника)

cage capacity

алаңы бойынша тұтану воспламенение по

площади area ignition алапаттар медицинасы медицина катастроф medicine of

disasters, disaster medicine

алау,жалын, от пламя flame, flare,blaze, flaming, fire алғашқы

(медициналық) жәрдем көрсету аймағы

зона оказания первой помощи

(медицинской)

first-aid area

алғашқы кезекте

шығатын өрт сөндіру пожарный

автомобиль первой first responding firefighting vehicle

(18)

автокөлігі очереди выезда алғашқы көмек

автомобилі автомобиль первой

помощи first response unit, strike appliance алғашқы көмек зембілі носилки первой

помощи first-aid stretchers алғашқы көмек

көрсететін өрт сөндіру автокөлігі

пожарный

автомобиль первой помощи

emergency firetruck

алғашқы көмек көрсету бойынша білім беру курсы(медициналық)

курс обучения по оказанию первой помощи

(медицинской)

first aid course

алғашқы көмек көрсету бойынша жаднама (медициналық)

памятка по оказанию первой помощи (медицинской)

first aid reminder list

алғашқы көмек көрсетуге арналған ақшатыр

(медициналық)

палатка для оказания первой помощи (медицинской)

first aid marquee

алғашқы көмек көрсетуші адам (медициналық)

лицо, оказывающее первую помощь (медицинскую)

first-aid giver, first aider

алғашқы көмек шамасы(медициналық)

меры первой помощи (медицинской)

first aid measures алғашқы көмектің

құбыртүтік орамасы рукавная катушка

первой помощи first-aid hose reel алғашқы қауіп-қатер

дабылымен шығатын

өрт сөндіру

автомобильдерінің түрі мен саны

количество и тип пожарных

автомобилей,

выезжающих по первому сигналу тревоги

first alarm

алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған жиынтық

набор для оказания первой медицинской помощи

emergency health kit, first aid kit алғашқы тіршілікті

қамтамасыз ету первичное

жизнеобеспечение primary life-support алғашқы шабуыл

(орман өртіне) первая атака (на

лесной пожар) first attack

алғашқы шығу

кезегіндегі автоцистерна

автоцистерна первой

очереди выезда first responding tanker

(19)

алғашқы шығу кезектегі автомобиль (Төтенше жағдай кезінде)

автомобиль первой

очереди выезда first response unit

алдын ала анықталған заранее

идентифицированный preidentified алдын ала дайындалған

қоспа алауы пламя

предварительно подготовленной смеси

pre-mixedflame

алдын ала ескерту бойынша қызмет (мыс., ТЖ туралы)

деятельность по заблаговременному предупреждению (напр., о ЧС)

early warning activities

алдын ала ескерту мүмкіншілігі (ТЖ туралы)

возможность заблаговременного предупреждения ЧС)

early warning capacity, early warning capabilities алдын ала жалғанған

жеңдерді тұрақты ұстағыш

стационарный держатель предварительно соединённых рукавов

pipe preconnect holder

алдын ала кернелген

бетон предварительно

напряжённый бетон pre-stressed concrete алдын ала қыздыру предварительный

нагрев pre-heat

алдын ала қыздыру уақыты

время

предварительного нагрева

pre heating time

алдын ала тексеру профилактический

осмотр precautionary

check-up

алдын ала

ұйымдастырылған жабдықтау каналы(төтенше жағдай жағдайында)

заблаговременно организованный канал снабжения (на случай ЧС)

prearranged supply channel

алдын алу аспектілері превентивный (профилактический) аспект

preventive aspect

алдын алу бойынша

ақпарат предупредительная

информация preventive information

алдын алу превентивная preventive

(20)

дипломатиясы дипломатия diplomacy алдын алу шаралар профилактические

меры precautionary

measures, prevention measures, prophylactic measures алдына бекітілетін

сорғы (өрт

автомобилінің)

закрепляемый

спереди насос (на пожарном

автомобиле)

front-mounted pump

алдынан күйдіру (орман өртін сөндірген кезде)

выжигание по фронту (при тушении лесного пожара)

firing in front

алмалы хабарлағыш съёмный извещатель detachable detector алмалы-салмалы ыдыс съёмная ёмкость drop tank

алшақ салынған контурлы тыныс алу аппараты

дыхательный аппарат с разомкнутым контуром

open circuit breathing apparatus алшақтық; алыстық дальность distance

алынбалы мотопомпа съёмная мотопомпа takeoff pump алынбалы саптама съёмный насадок plain nozzle алынып тасталмаған

мина неразминированная

мина uncleared mine

алып күшті апат бедствие большой

силы great magnitude

disaster альпинистік дағдылар альпинистские

навыки

mountainee-ring skills

альфа сәулесін тарату альфа- излучение alpha radiation алюминий каскасы алюминиевая каска aluminium helmet амага (0ºС және 1

атмосфера кезіндегі газ тығыздығының бірлігі)

амага (единица плотности газа при 0ºС и 1 атмосфере)

аmagat

амортизатор амортизатор damper

аморфты, формасыз аморфный amorphous амплитуда, ауытқу шегі амплитуда amplitude ампутация, кесіп алып

тастаушылық ампутация amputation

амфибиялардағы

құтқару жабдықтары спасательное

оборудование на амфибиях

amphibious rescue equipment

(21)

анемометр, жел күшін

өлшеуіш анемометр wind gage,

anemometer, wind gauge

антипирен антипирен fire retardant,

flame-retardant анықтағыш, айырғыш определитель detector анықталған идентифицированный identified

анықтау определение determination,

detection; definition анықтау, айқындау выявление detection,

identification, revealing анықтау, айқындау выяснение identification

анықтаушы дознаватель researcher,

investigator

аңғару восприятие perception

апат авария accident; wreck,

crash, emergency;

casualty апат аймағы зона бедствия disaster-

strickenarea апат аймағы шегінде в пределах зоны

бедствия within disaster area апат аймағы ішінде внутри зоны бедствия inside disaster area апат аймағын тастап

кету

покинуть зону

бедствия to leave affected area

апат аймағынан тыс вне зоны бедствия outside disaster area апат аймағында

кездесетін қауіптер опасности,

встречающиеся в зоне бедствия

hazards to be encountered at disaster area апат аймағында қанат

жаюды жүзеге асыру осуществить

развёртывание в зоне бедствия

to deploy to disaster area

апат аймағындағы жағдайды бағалау тобы (қирауларды, құтқару жұмыстарының мүмкіндіктерін және т.б. талдау)

группа оценки ситуации в зоне бедствия (анализ разрушений,

возможностей спасательных работ и др.)

disaster area survey team

апат алдын талдау анализ перед

бедствием pre-disaster consideration

(22)

апат алдындағы келісімшарт (мысалы, апат кезінде тауар жетекізілімге арналған келісімшарт)

контракт перед бедствием (напр., на поставку товаров при бедствии)

pre-disaster contract

апат атласы, зілзала

атласы, қирау апаты атака бедствий

(катастроф) disaster atlas апатауданыныңжақынм

анында вблизи района

бедствия in vicinity disaster апат әсері салдарынан

келген шығын

издержки из-за воздействия бедствия

cost of disaster impact

апат әсерін бағалау оценка воздействия

бедствия disaster impact

assessment апат болған жағдайға

дейін жұмсалмайтын қор

неприкосновенный запас на случай бедствия

disaster supply kit, emergency store апат болған жер местонахождение

бедствия occurrence of

disaster, disaster occurrence

апат жағдайына

арналған шамшырақ маяк на случай

бедствия distress beacon апат кезінде бақылау контроль при

бедствии disaster control апат кезінде басқару

бойынша әрекет

действя по

управлению при бедствии

disaster management activities апат кезінде басқару

департаменті департамент

управления при бедствии

disaster management department апат кезінде басқару

тәжірибесі опыт управления при

бедствии disaster

management expertise апат кезінде жағдайды

бақылауға алу брать под контроль

ситуацию при

бедствии

to manage disaster

апат кезінде көмек

жеткізу доставка помощи при

бедствии delivery of disaster assistance

апат кезінде көмек көрсету бойынша команда

команда по оказанию

помощи при бедствии disaster aid team апат кезінде көмек

көрсету бойынша

кампания по

оказанию помощи disaster relief campaign

(23)

науқан при бедствии апат кезінде көмек

көрсету ұйымы организация по оказанию помощи при бедствии

disaster relief organization апат кезінде көмек

көрсетуді үйлестіруші координатор оказания

помощи при бедствии disaster relief coordinator

апат кезінде көмектесу миссиясы

миссия помощи при

бедствии disaster relief

mission апат кезінде қарызхатқа

өтінім заявкана заём при

бедствии disaster loan

application апат кезінде қорғау

туралы заң закон о защите при

бедствии act on disaster protection

апат кезінде

материалды- техникалық

құралдарды үлестіру немесе қолдану бойынша әрекет

действя по

распределению или использованию материально-

технических средств при бедствии (напр., при оказании гуманитарной помощи)

disaster logistics management activities

апат кезінде тірі қалған адам

выжившие лицо при бедствии

disaster survivor апат кезіндегі дабыл

кезеңі период тревоги при

бедствии disaster alert period апат кезіндегі

қауіпсіздік безопасность при

бедствии disaster safety апат кезіндегі міндет обязанности при

бедствии disaster duties апат кезіндегі талдау

тобы группа анализа при

бедствии disaster survey

team

апат көлемі величина бедствия magnitude of disaster

апат көлемі масштаб бедствия scale of disaster апат қаупін азайту

бойынша әрекет действия по

уменьшению опасности бедствий

disaster reduction actions

апат қаупін азайту

тәжірибесі опыт по уменьшению

опасности бедствий disaster reduction experience

апат қауіп-қатеріне

шалдыққыш аймақ зона, подверженная

риску бедствия hazard-prone area апат құрбанына дотация жертве grant to disaster

(24)

демеуқаржы бедствия victim апат мүмкіндігі

салдарын алдын ала азайту

заранее

минимизировать последствия потенциального бедствия

to mitigate potential disaster in advance

апат нәтижесінде

зардап шеккен аймақ зона, пострадавшая в

результате бедствия area impacted by disaster, disaster- affected area апат орны место бедствия location of disaster,

disaster site апат орнындағы құрбан жертва на месте

бедствия victim at the

disaster site апат салдарын жою

бойынша міндет обязанности по ликвидации

последствий бедствия

disaster response responsibilities апат салдарын жоюға

қатысатын команда команда,

участвующая в ликвидации

последствий бедствия

disaster team

апат салдарынан келген

шығын издержки из-за

бедствия disaster costs апат салдарынан

тазартылған аймақ зона, очищенная от

последствий бедствия disaster clean up area

апат тәуекелін азайту

құралы инструмент

уменьшения риска бедствия

disaster risk mitigation tool апат тетігі механизм бедствия mechanism of

disaster апат туралы ақпарат информация о

бедствии disaster information апат туралыжазба, апат

туралы тіркеу записи о бедствии disaster records апат түрі вид бедствия disaster type апат уақыты время бедствия time of disaster апат уақыты время катастрофы time of catastrophe апат;зілзала;қирау

(ауыр зардаптарға әкеп соқтыратын күтпеген қасірет, оқиға)

катастрофа catastrophe, accident, disaster, catastrophic event

апат;күйреу;қирау; крушение wreck, crash

(25)

құлау situation, crash, collapse

апатқа әрекет ету

автомобилі автомобиль

аварийного реагирования

emergency response vehicle апатқа әрекет ету

мүмкіндіктері

возможности

реагирования на бедствие

disaster response capabilities, ability to respond to emergency situation апатқа байланысты қаза

тапқандардың саны

количество

погибших, связанное с бедствием

disaster-related deaths

апатқа дайындық

бойынша іс-шаралар мероприятия по подготовке к бедствию

disaster preparedness measures апатқаәрекет ету тетігі механизм

реагирования на бедствие

disaster response mechanism

апатпен аяқталатын заканчивающийся

катастрофой ending in disaster апатпен байланысты связанный с

бедствием disaster-related апатпен байланысты

ауру заболевание,

связанное с

бедствием

disaster-related illness

апатпен байланысты

қажеттіліктер нужды, связанные с

бедствием disaster related needs

апатпен байланысты қауіп

опасность, связанная

с бедствием disaster-related hazard

апатпен күресу борьба с бедствием combatagainstdisast er, disasterfighting апатпеншарпылған охваченный

бедствием disaster-affected апатта шығу терезесі окно аварийного

выхода emergency window,

emergency exit window

апаттан бекітілген укреплённый от

бедствия disaster-proof апаттан зардап шеккен пострадавший от

бедствия disaster-affected апаттан кейін араласу вмешательство после

бедствия post-disaster intervention

(26)

апаттан кейін бақылау контроль после бедствия

post-disaster survey апаттан кейін жүзеге

асырылатын іс-шаралар мероприятия, осуществляемые после бедствия

post-disaster activities апаттан кейін тазарту очистка после

бедствия clean-up after the disaster

апаттан кейін тәртіп орнату

наведение порядка

после бедствия clean-up after the disaster

апаттанқорғау защищать от

бедствий to protect from disasters

апаттан қорғау шараларына жауапты билік органдар

органы власти, ответственные за мероприятия по защите от бедствий

disaster protection authorities

апаттан құтқару жұмыстарын

қамтамасыз ету

обеспечение

аварийных работ emergency support апаттан құтқару

қызметінің тәулікбойғы телефонының нөмірі

круглосуточный номер телефона аварийных служб

emergency 24 hours number

апаттан құтқару қызметінің телефон нөмірі

номер телефона

аварийных служб emergency number апаттан құтқару

қызметінің телефон нөмірі

телефонный номер аварийных служб

emergency phone- number

апаттан құтқару

операциясы аварийно-

спасательная операция

rescue aviation operation

апаттан құтқарушы қызметтері

автомобильдерінің

жиналу орны

(төтенше жағдай кезінде)

место сбора

автомобилей

аварийных служб (при ЧС)

emergency vehicle rendezvous point

апаттанқұтылу избежать бедствия to avoid disaster апаттан пайда тапқан получивший выгоду

от бедствия benefited by

disaster апаттан-құтқару

құралы аварийно-

спасательное оборудование

rescue gear

(27)

апаттар бойынша

дерекқор база данных по

происшествиям database on accidents, accidents database

апаттар бойынша

дерекқор базасы база данных по

бедствиям database on

disasters, disaster event database апаттар тарихы история бедствий history of disasters апаттарға

қолданылатын заңнама законодательство применительно к бедствиям

disaster legislation

апаттардың бар тәуекелдері бойынша деректер

данные по

существующим рискам бедствий

hazard-related data

апатты бедственный disastrous

апатты гибельный destructive

апатты катастрофический catastrophic апатты бағалау оценивать бедствие to evaluate disaster апатты бағалау оценка бедствия disaster assessment апаттыбақылау контролировать

бедствие to control disaster апатты болдырмайтын

орман лес,

предотвращающий бедствие

disaster prevention forest

апатты болдырмау предотвратить

бедствие to prevent disaster апатты болдырмау

бойынша әрекет действя по

предотвращению бедствия

disaster prevention activities

апатты дыбыстық

хабарлағыш аварийный звуковой

оповещатель alarm sounder апатты жеңіп шығу справиться с

бедствием to cope with

disaster апатты жер сілкінісі катастрофическое

землетрясение

catastrophic earthquake, disastrous earthquake апатты жер сілкінісіне

байланысты (қираулар туралы);

в связи с

катастрофическим землетрясением разрушениях)

in the wake of catastrophic earthquake апатты жұмсарту

шаралары меры смягчения

бедствия disaster mitigation measures

(28)

апатты зерттеу исследование

бедствия investigation of disaster

апатты қысқарту (азайту) бойынша талдау

анализ по

сокращению (уменьшению) бедствия

review on disaster reduction

апаттық байланыс

қызметкерлері персонал аварийной

связи emergency

communica tions personnel апаттық басқару

қызметкерлері

персонал аварийного управления

emergency management personnel апаттық бұру (қауіпті

аймақтан) аварийный отвод (из

опасной зоны) emergency withdrawal апаттық дабыл беру

контуры контур подачи

аварийного сигнала alarm circuit апаттық жағдайда

жұмыстарды

жоспарлаушы офицер

офицер планирования работ при аварийной ситуации

emergency planning officer апаттық жағдайда

қатыстырылатын қызметкерлер

персонал,

задействуемый в аварийных ситуациях

back-up personnel

апаттық жарық

кемістігі недостаток

аварийного освещения

lack of emergency lighting

апаттық жарық

контуры контур аварийного

освещения emergency lighting circuit

апаттық жарықтандыру аварийное освещение emergency lighting, emergency

illumination апаттық комиссар, апат

комиссары (сақтандыру

жағдайын тергеу кезінде)

аварийный комиссар (при разборе страхового случая)

average adjuster

апаттық люк аварийный люк hatch escape апаттық медицина

жабдығы аварийное

медицинское оборудование

emergency medical equipment

апаттық операция аварийная операция emergency operation апаттық оттар аварийные огни emergency lights

(29)

апаттық оттегі

жабдығы аварийное

кислородное оборудование

emergency oxygen equipment

апаттық сигнал беруді

өшіру отключение

аварийной сигнализации

alarm-silencing

апаттық сигнал берудің

жабдығы оборудование

аварийной сигнализации

actuating alarm equipment, alarm equipment

апаттық сорғы аварийный насос emergency pump

апаттық сөну

құрылғысын сынау

испытание устройства аварийного

выключения

emergency shut-off device test

апаттық тоқтау

(жабдықтың) аварийная остановка

(оборудования) emergency stop апаттық хабарлау аварийное

оповещение alarm warning апаттық химикаттарды

бейтараптандыруға арналған жабдық

оборудование для аварийной

нейтрализации химикатов

emergency chemical neutralization equipment апаттық шаралар аварийные меры emergency measures апаттық эвакуациялау

люгі аварийный

эвакуационный люк emergency hatch, escape hatch апаттық сигнал берудің

жабдығы оборудование

аварийной сигнализации

actuating alarm equipment, alarm equipment

апаттық сорғы аварийный насос emergency pump

апаттық сөну

құрылғысын сынау

испытание устройства аварийного

выключения

emergency shut-off device test

апаттық тоқтау

(жабдықтың) аварийная остановка

(оборудования) emergency stop апаттық хабарлау аварийное

оповещение alarm warning апаттық химикаттарды

бейтараптандыруға арналған жабдық

оборудование для аварийной

нейтрализации химикатов

emergency chemical neutralization equipment апаттық шаралар аварийные меры emergency measures

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Это значит, что изобразительное искусство изобра- жает движение опосредованно, при помощи тел .С другой стороны, движение не может проис- ходить само

Токи в обмотках электромагнитной системы уста- новки КТМ формируются при помощи 9-ти (по числу обмоток) источников импульсного электропитания, представляющих собой

После этого дистальный конец мочеточника выво- рачивается по типу «манжетки» и при помощи атравма- тических кетгутовых швов (4/0) формируется анастомоз

Столкнувшись с серьезными проблемами при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, многие лечебные учреждения по всему миру выделили основные из них: - недостаточное количество