• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

bulecon.enu.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "bulecon.enu.kz"

Copied!
229
0
0

Толық мәтін

(1)

ISSN (Print) 2079-620Х ISSN (Online) 2617-5193

№ 4•2020

2010 жылдан бастап шығады Издается с 2010 года

Founded in 2010

Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Нұр-Сұлтан, 2020 Нур-Султан, 2020

ECONOMIC SERIES OF THE BULLETIN OF

L.N. GUMILYOV ENU

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ВЕСТНИКА ЕНУ ИМЕНИ

Л.Н. ГУМИЛЕВА

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ

ЭКОНОМИКА СЕРИЯСЫ

(2)

Бас редакторы С.Б. Мақыш

э.ғ.д., профессор Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Бас редактордың орынбасары А.М. Бакирбекова

э.ғ.к., қауымдаст. проф. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Редакция алқасы

Акимова Б. Ж. э.ғ.к., доцент, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Алибекова Б.А. э.ғ.к., доцент, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Аманова Г.Д. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Арын Е.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Байжолова Р.А. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Бейсенова Л.З. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Егембердиева С.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Есенова Г.Ж. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Кирдасинова К.А. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Кучукова Н.К. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Лавровский Б.Л. э.ғ.д., проф., Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Новосібір, Ресей Мадиярова Д.М. э.ғ.д., проф., Ресей халықтар достығы университеті, Мәскеу, Ресей

Майдырова А.Б. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Муталиева Л.М. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Мусина К.П. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Никифорова Е.В. э.ғ.д., проф., РФ Үкіметінің жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу, Ресей

Петрова М. PhD, доцент, Әулие Кирилл және Мефодий атындағы Университет, Ұлы Тырново, Болгария Санг Кю Ли PhD, проф., Андонг ұлттық университеті, Андонг, Оңтүстік Корея

Сембиева Л.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Сыздыкбаева Б.У. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Толысбаев Б.С. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Шалболова У.Ж. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Шаш Н.Н. э.ғ.д., проф., Г.В. Плеханова атындағы РЭУ, Мәскеу, Ресей

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сәтпаев к-сі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 402 б.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-457) E-mail: vest_econom@enu.kz Журнал менеджері: Г.Мендыбаева

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысының экономика сериясы

Меншіктенуші: «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігімен тіркелген. 18.02.14ж.

№ 14171-Ж -тіркеу куәлігі. Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 5 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі,13/1, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. тел.:+7(7172)709-500 (ішкі 31-457)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(3)

Editor-in-Chief S.B. Makysh

Doctor of Economic Sciences, Professor, L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Deputy Editor-in-Chief A.M. Bakirbekova

Can. of Economic Sciences, Assoc.prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Editorial board

Akimova B. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Alibekova B.A. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Amanova G.D. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Aryn Y. М. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Baizholova R.A. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Beisenova L.Z. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Yegemberdiyeva S.M. Doctor of Economic Sciences , Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Yessenova G.Zh. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Kirdasinova K.A. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Kuchukova N.K. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Lavrovskii B.L. Doctor of Economic Sciences, Prof., Novosibirsk State Technical University (Russia) Madiyarova D.M. Doctor of Economic Sciences, Prof., RUDN university, Moscow, Russia

Maidyrova А.B. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Mutaliyeva L.M. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Mussina K.P. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Nikiforova E.V. Doctor of Economic Sciеnces, Prof.Financial University under the Government of the Russian

Federation, Moscow, Russia

Sembieva L.M. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan

Petrova M. PhD, Assoc. Prof., Saints Cyril and Methodius Velikotyrnovsky University, Veliko Tyrnovo, Bulgaria Sung-Kyu Lee PhD, Prof., Andong National University, Andong, South Korea

Syzdykbayeva B.U. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Tolysbayev B.S. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Shalbolova U.Zh. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan

Shash N.N Doctor of Economic Sciences, Prof. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Editorial address: L.N.Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008 Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-457)

E-mail: vest_econom@enu.kz Managing editor: G. Mendybaeva

Economic Series of the bulletin of the L.N. Gumilyov ENU

Owner: Non-profit joint-stock company «L.N.Gumilyov Eurasian National University»

Registered by Ministry culture and information of Republic of Kazakhstan. Registration certificate No. 14171-Ж from 18.02.14 Periodicity: 4 times a year. Circulation: 5 copies.

Address of printing house: L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazhimukan str. 13/1, Nur-Sultan, Kazakhstan 010008;

tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-457)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University

(4)

Главный редактор С.Б. Макыш

д.э.н., профессор, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Зам. главного редактора А.М. Бакирбекова

к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Редакционная коллегия

Акимова Б. Ж. к.э.н., доцент, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Алибекова Б.А. к.э.н., доцент, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Аманова Г.Д. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Арын Е.М. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Байжолова Р.А. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Бейсенова Л.З. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Егембердиева С.М. д.э.н. проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Есенова Г.Ж. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Кирдасинова К.А. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Кучукова Н.К. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Лавровский Б.Л. д.э.н., проф., НГТУ, Новосибирск, Россия

Мадиярова Д.М. д.э.н. проф., РУДН, Москва, Россия

Майдырова А.Б. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Муталиева Л.М. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Мусина К.П. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Никифорова Е.В. д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Петрова М. PhD, доцент, Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия», Велико Тырново, Болгария

Санг Кю Ли PhD, проф., Андонгский национальный университет, Андонг, Юж. Корея Сембиева Л.М. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Сыздыкбаева Б.У. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Толысбаев Б.С. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Шалболова У.Ж. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Шаш Н. Н. д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К. Сатпаева, 2, каб. 402 Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31-457)

E-mail: vest_econom@enu.kz Менджер журнала: Г. Мендыбаева

Экономическая серия вестника ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Собственник: Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Регистрационное свидетельство

№ 14171-Ж от 18.02.14 г. Периодичность: 4 раза в год. Тираж: 5 экземпляров Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1,

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева тел.: +7(7172)709-500 (вн.31-457)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(5)

МАЗМҰНЫ

Экономика

Айдаргалиева Н.Г. Тәуелсіздік жылдарында қазақстандық мектеп білім беру нарығын транс-

формациялау 11

Алиева Н.А., Манап А.С., Исабаев М.М. Әлемдік тенденциялар жағдайындағы қазақстан-

дық фармацевтикалық нарық 21

Алтайбаева Ж.К., Хамзина Ш.Ш., Солтангазинов А.Р. Ерекше қорғалатын табиғи ау- мақтардағы басқарудың жалпы экологиялық-экономикалық әсерін бағалаудың әдіснама-

лық аспектісі 36

Балашова Е.А., Чернова И.И., Тусков А.А. Цифрлық экономика шаруашылық жүргізу жүй-

есіндегі жаңа экономикалық аспект ретінде 48

Владимиров Ж., Легостаева А.А., Тұрғамбаев М.К. Қазақстан цифрлық экономикасының факторлық үлгілерін есептеу әдістемелерін салыстырмалы талдау 54 Жусупов Р.С., Ашимова И.Д., Бақтымбет Ә.С. Евразиялық экономикалық одақ жағдай- ында Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы тауарларының бәсекеге қабілеттілігін

анықтау 66

Келесбаев Д.Н., Беркімбаев К.М., Шінет Г.Ғ. Университет студенттерінің білім алу мекен- деріндегі экономикалық үлестері (Кентау қаласы мысалында) 75 Наурызбаева А.А., Непшина В.Н., Рахимбердинова М.У. Қоғамның даму стратегиясы шең-

берінде Қазақстан адами әлеуетінің деңгейін бағалау 85

Төлепов Ә.Е., Майдырова А.Б. Батыс Қазақстан өңірі кәсіпорындарының инновациялық

қызметінің тиімділігін бағалау 94

Менеджмент

Акжанова Г.А., Шмарловская Г.А., Бакирбекова А.М. Қазақстанның инновациялық әлеуетін қалыптастыру және дамыту: шетелдік тәжірибе және отандық практика 104 Маймурунова А.А., Толысбаев Б.С., Быков А.А. Қарағанды облысы моноқалаларының ин-

новациялық даму тетіктері 113

Толысбаева М.Б., Кирдасинова К.А. Азық-түлік тауарларының бағасын реттеу: мәселелері

мен шешу жолдары 123

Қаржы

Азретбергенова Г.Ж., Сыздыкова А.О. Қазақстанның банк секторында Big Data-ны қолдану 132 Ғұсманова Ж., Құрманалина А., Төлеубаева М. Коммерциялық банктер мен шағын кәсіп- керлік субъектілерінің өзара қарым-қатынастары және оларды қолдаудағы мемлекеттің

рөлі 141

Дабылтаева Н.Е., Ғалымжан Д.Е. Әлемдік бағалы қағаздар нарығының қазіргі жай-күйі 150 Рахимжанова К.К., Мақыш С.Б. Екінші деңгейлі банктердегі проблемалық несиелердің

қазіргі жай-күйін талдау 158

Утибаева Г.Б., Жунусова Р.М., Жусупова А.К. Республикалық бюджеттің параметрлеріне

сәйкес ауыл шаруашылығын қаржыландыру және несиелендіру 167

(6)

Есеп және аудит

Тыныбаева Д.Н., Бейсенова Л.З., Карибжанова Р.Т. Квазимемлекеттік сектор субъектісі ау-

дитінің процесі және аудитті ұйымдастыру мәселелері 175

Туризм

Мамутова К.Р., Смыкова М.Р., Никифорова Н.В. Маңғыстау облысының туристік брендін

дамыту мүмкіндіктерін зерттеу 184

Мусабаева А.К., Муталиева Л.М. Инновациялық модельдер эволюциясы: туризмдегі

желілер 194

Тұрғамбекова Ж.Е., Ағыбетова Р.Е. «Дестинациялық брендинг» ұғымын анықтаудағы

ғылыми көзқарастар 203

Шаяхметова Л.М., Майдырова А.Б. Шығыс Қазақстан облысындағы туризм индустриясы-

ның қазіргі жағдайы 215

(7)

CONTENTS Economics

Aidargaliyeva N.G. Transformation of Kazakhstan's school education market over independence

years 11

Aliyeva N.A., Manap A.S., Issabayev M.M. Kazakhstan’s pharmaceutical market in the context

of global trends 21

Altaibayeva Z.K., Khamzina S.S., Soltangazinov A.R. Methodological aspect of assessing the overall environmental – economic effect of managing in specially protected natural territories 36 Balashova E.A., Chernova I.I., Tuskov A.A. Digital economy as a new economic aspect in the

management system 48

Vladimirov Zh., Legostaeva A.A., Turgambaev M.K. Comparative analysis of calculation

Methods factor models of digital Economy of Kazakhstan 54

Zhussupov R.S., Ashimova I.D., Baktymbet A.S. Determination of Competitiveness of Agricultural Goods of Kazakhstan in the Eurasian Economic Union 66 Kelesbayev D.N., Berkimbayev K.M., Shinet G.G. Economic contributions of university students

in rural areas (on the example of the city of Kentau) 75

Nauryzbayeva А.А., Nepshina V.N., Rakhimberdinova M.U. Assessment of the Human Potential Level in The Framework of Society Development Strategy in Kazakhstan 85 Tolepov A., Maydirova A. Assessment of the effectiveness of innovative activities of enterprises

in the West Kazakhstan region 94

Management

Akzhanova G.A., Shmarlouskaya G.A., Bakirbekova A.M. Formation and development of the innovative potential of Kazakhstan: foreign experience and domestic practice 104 Maymurunova A.A., Tolysbaev B.S., Bykov A.A. Mechanisms of innovative development in

monotowns in Karaganda region 113

Tolysbayeva M.B., Kirdasinova К.A. Innovative approaches to food price regulation

123 Finance

Azretbergenova G.Zh., Syzdykova A.O. Application of Big Data in the Banking Sector of

Kazakhstan 132

Gusmanova Zh., Kurmanalina А., Tuleubaeva M. Commercial banks and small businesses

relation and the role of the state in supporting them 141

Dabyltaeva N.E., Galymzhan D.E. Current state of the world securities market 150 Rakhimzhanova K.K., Makhysh S.B. Analysis of the current state of problem loans in second-

tier banks 158

Utibayeva G., Zhunussova R., Zhussupova A. Financing and lending of agriculture in accordance

with the parameters of the Republican budget 167

(8)

Accounting and audit

Tynybayeva D.T., Beisenova L.Z., Karibzhanova R.T. Organization and audit process of the

quasi-public sector 175

Tourism

Mamutova K.R., Smykova M.R., Nikiforova N.V. Research of opportunities for the development

of the tourist brand in Mangystau region 184

Mussabayeva A.K., Mutaliyeva L.M. The evolution of innovative models: innovative network

in tourism 194

Turgambekova Zh.E., Agybetova R.E. Scientific approaches to defining the concept of «destination

branding» 203

Shayakhmetova L.M., Maydirova A.B. Current state of the tourism industry in the East

Kazakhstan region 215

(9)

СОДЕРЖАНИЕ

Экономика

Айдаргалиева Н.Г. Трансформация казахстанского рынка школьного образования за годы

независимости 11

Алиева Н.А., Манап А.С., Исабаев М.М. Казахстанский фармацевтический рынок в контек-

сте мировых тенденций 21

Алтайбаева Ж.К., Хамзина Ш.Ш., Солтангазинов А.Р. Методический аспект оценки об- щего эколого–экономического эффекта хозяйствования на особо охраняемых природных

территориях 36

Балашова Е.А., Чернова И.И., Тусков А.А. Цифровая экономика как новый экономический

аспект в системе хозяйствования 48

Владимиров Ж., Легостаева А.А., Тургамбаев М.К. Сравнительный анализ методик расче-

та факторных моделей цифровой экономики Казахстана 54

Жусупов Р.С., Ашимова И.Д., Бақтымбет А.С. Определение конкурентоспособности то- варов сельского хозяйства Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе 66 Келесбаев Д.Н., Беркимбаев К.М., Шинет Г.Г. Экономический вклад студентов универси-

тета в город (на примере города Кентау) 75

Наурызбаева А.А., Непшина В.Н., Рахимбердинова М.У. Оценка уровня человеческого по- тенциала Казахстана в рамках стратегии развития общества 85 Тoлепов А.Е., Майдырова А.Б. Оценка эффективности инновационной деятельности пред-

приятий в Западно-Казахстанском регионе 94

Менеджмент

Акжанова Г.А., Шмарловская Г.А., Бакирбекова А.М. Формирование и развитие иннова- ционного потенциала Казахстана: зарубежный опыт и отечественная практика 104 Маймурунова А.А., Толысбаев Б.С., Быков А.А. Механизмы инновационного развития мо-

ногородов Карагандинской области 113

Толысбаева М.Б., Кирдасинова К.А. Регулирование цен на продовольственные товары:

проблемы и пути решения 123

Финансы

Азретбергенова Г.Ж., Сыздыкова А.О. Использование Big Data в банковском секторе 132 Гусманова Ж.А., Курманалина A.К., Tулеубаева М.К. Взаимоотношения коммерческих банков и субъектов малого предпринимательства и роль государства в их поддержке 141 Дабылтаева Н.Е., Галымжан Д.Е. Современное состояние мирового рынка ценных бумаг 150 Рахимжанова К.К., Мақыш С.Б. Анализ современного состояния проблемных кредитов в

банках второго уровня 158

Утибаева Г.Б., Жунусова Р.М., Жусупова А.К. Финансирование и кредитование сельского хозяйства в соответствии с параметрами республиканского бюджета 167

(10)

Учет и аудит

Тыныбаева Д.Н., Бейсенова Л.З., Карибжанова Р.Т. Вопросы организации и процесса ау-

дита квазигосударственного сектора 175

Туризм

Мамутова К.Р., Смыкова М.Р., Никифорова Н.В. Исследование возможностей развития

туристского бренда Мангистауской области 184

Мусабаева А.К., Муталиева Л.М. Эволюция инновационных моделей: сети в туризме 194 Тургамбекова Ж.Е., Агыбетова Р.Е. Научные подходы к определению понятия «брендинг

дестинации» 203

Шаяхметова Л.М., Майдырова А.Б. Современное состояние индустрии туризма в Восточ-

но-Казахстанской области 215

(11)

Введение. С начала обретения суверени- тета казахстанская система школьного обра- зования находилась в перманентном рефор- мировании. Первоначально ставилась цель по сохранению достижений советской шко- лы и созданию на этой основе условий для будущего развития. В условиях социально-э- кономического коллапса основные усилия были направлены на повсеместное сокраще- ние государственных средств. Возникла не- обходимость оптимизации и реорганизации школьной системы с учетом национальных особенностей.

Н.Г. Айдаргалиева

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Семей, Казахстан (E-mail: naz_aidar@mail.ru)

МРНТИ 06.56.31

Трансформация казахстанского рынка школьного образования за годы независимости

Аннотация. В статье исследованы происходившие изменения на рынке школьного обра- зования под воздействием экономических, миграционных и демографических факторов со времени приобретения Казахстаном суверенитета. Проведен аналитический обзор ста- тистических данных в динамике за 1991-2018 годы, свидетельствующий о позитивных изменениях на рынке школьного образования. На основании полученных результатов ав- тором определено, что ожидается продолжение роста нагрузки на систему школьного образования и необходимости увеличения школьной сети, требующей её реструктури- зации. Ценность исследования заключается в том, что автор анализирует динамику роста рынка школьного образования в разрезе 28 лет. Результаты исследования роста провайдеров образовательных услуг и потребителей подтверждают приоритетное на- правление государственной политики в развитии человеческого капитала в Казахстане.

Ключевые слова: рынок школьного образования, рынок начального образования, рынок среднего образования, рынок частного школьного образования, субъекты, провайдеры, по- требители образовательных услуг, подушевое финансирование, государственный заказ, стоимостный объем рынка.

DOI: https://doi.org/10.32523/2079-620X-2020-4-11-20

С развитием рыночных отношений нача- лось становление частного сектора в школь- ном образовании. Под контролем органов образования получили развитие частные учебные заведения, получившие лицензию на право ведения образовательной деятель- ности. Появились частные школы, однако их общее количество на первоначальном этапе составляло небольшую долю: около 0,6 % в пересчете на число учащихся. Новым явле- нием на этапе становления рынка школьно- го образования стало появление совместных международных учебных заведений. В связи с ЭКОНОМИКА / ECONOMICS / ЭКОНОМИКА

(12)

Трансформация казахстанского рынка школьного образования за годы независимости улучшением экономической ситуации в стра-

не постепенно развивался и рынок школьного образования не в направлении политики на- ращивания количества, а в направлении оп- тимального соотношения учебных заведений, числа обучающихся и территориального обе- спечения.

Актуальность темы обусловлена тем, что рынок школьного образования является основным звеном системы непрерывного об- разования и его функциональным началом.

Анализ происходящих трансформационных процессов на этом рынке является важным для определения траектории его дальнейше- го развития.

Цель исследования — рассмотреть эволю- цию развития рынка школьного образования в Казахстане по формам и видам собственно- сти, условиям обучения, по каждому сегменту рынка школьного образования и осуществить оценку результатов их деятельности за иссле- дуемый период.

Задачи: исследовать структуру и вариа- тивность видов и типов образовательных уч- реждений; провести ретроспективный анализ становления и развития рынка школьного образования в Казахстане; показать периоды становления частного рынка школьного об- разования; рассмотреть тенденции развития рынков начального, основного среднего и об- щегосреднего образования в Казахстане; по- считать стоимостной объем рынка школьного образования по сегментам.

Объект исследования – рынок школьного образования в Казахстане.

Материалы и методы исследования.

При подготовке статьи использовались стати- стические данные МНЭ РК 1991-2004 гг. и дан- ные МОН РК за 2005-2019 гг., государственные web-сайты Республики Казахстан, законода- тельные, правительственные и ведомственные нормативные акты по образованию. В ходе ис- следования, руководствуясь концептуальны- ми и программными документами в области образования, осуществлялся сбор и анализ данных по перманентному реформированию системы казахстанского образования, в т.ч.

среднего образования по данным Националь-

ной академии образования им. И. Алтынсари- на, а также материалам ОЭСР и Всемирного банка. Эти данные легли в основу данной ра- боты. Были использованы материалы между- народных конференций, статьи, доступные в интернете, затрагивающие вопросы и пробле- мы образовательного рынка. Для полноты ос- вещения темы применялись методы эксперт- ных оценок, статистические, аналитические, графические, методы сравнительных оценок, ретроспективный анализ.

Обзор литературы. Анализ исследований и публикаций зарубежных и казахстанских ученых определяет образование как универ- сальную категорию, которая является объек- том в различных областях знаний - экономике, педагогике, социологии, философии, психо- логии, экономической теории, статистике, маркетинге, юриспруденции, и т.д. Одни рас- сматривают образование как источник зна- ний, другие – как «двигатель» развития. По сравнению с наличием средств производства и природных ресурсов значимость знаний в экономике возрастает. По оценкам Всемир- ного банка, физический капитал формирует 16% национального богатства страны, при- родный - 20%, а человеческий капитал - 64%.

В таких странах, как Япония и Германия, доля человеческого капитала составляет до 80%. В современной экономике ценности создаются за счет повышения производительности и ис- пользования нововведений, т. е. применения знаний на практике.

Современные авторы, рассматривающие вопросы реформирования и проблемы ка- захстанского образования основное внимание уделяют исследованию государственной по- литики в сфере образования и направлений его развития. Авторы в своих монографиях, диссертациях рассматривают среднее обра- зование как социальную и открытую систему.

Вопросам реформирования и современного состояния системы образования Казахстана посвящен ряд статей, позволяющих сделать вывод о том, что в результате реально осущест- влявшихся процессов в системе образования школа существенно изменилась, обновились многие ее стороны, что способствовало фор-

(13)

Н.Г. Айдаргалиева мированию новой идеологии образования.

Обосновывается необходимость постоянных и стабильных инвестиционных вливаний в сфе- ру образования для увеличения возможности по подготовке конкурентоспособных отече- ственных кадров. Особый вклад в освещение актуальных вопросов состояния системы об- разования современного Казахстана и путей выхода ее из кризиса внесли труды Кусаинова А., но в основном с точки зрения педагогиче- ской науки. Видение дальнейшей траектории развития образования не может строиться и без данных, без доказательного взгляда на об- разование. Приведенные аналитические дан- ные либо уже устарели, либо освещены не полностью, охватывая лишь отдельные уров- ни образования. Наиболее детальный анализ, на наш взгляд, дается в ежегодных «Нацио- нальных докладах о состоянии и развития образования в Казахстане. Однако доступных публикаций, посвященных анализу обра- зовательного рынка, в т.ч. рынка школьного образования очень мало, данные приведены фрагментарно, по отдельным сегментам. Ста- тьи, которые бы отражали детальный анализ школьного образования в динамике за все годы независимости, либо не затронуты, либо недостаточно освещены. Поэтому анализ всех сегментов школьного образования в данной статье проведен впервые и это определяет но- визну исследования.

Основная часть. Рассматривая пробле- му трансформации школьного образования с учетом тенденций развития казахстанского общества, кратко проанализируем происхо- дившие изменения на рынке ШО под воздей- ствием демографических факторов со време- ни приобретения Казахстаном суверенитета.

Рынок школьного образования (рынок ШО) подразделяется на три рынка: рынок на- чального образования (1-4 классы), рынок ос- новного среднего образования (5-9 классы) и рынок общего среднего образования (10-11(12) классы), которые могут функционировать либо вместе на одной территории, либо само- стоятельно. Образовательные программы на этих рынках являются преемственными. Ва- риативность инфраструктуры на рынке ШО достигается посредством создания различных видов и типов образовательных учреждений:

общеобразовательная школа, гимназия, ли- цей и другие.

В 1991 г. функционировали 8575 государ- ственных школ. Максимальное количество - 8740 школ функционировало в 1993/94 учеб- ном году. Затем их число неуклонно уменьша- лось под видом «оптимизации» и к концу 1998 г. было сокращено свыше 200 школ [1] и более чем втрое число интернатных учреждений.

Аналитический обзор статистических дан- ных показывает, что за 28 лет независимости общая сеть дневных школ уменьшилась на

годы Рынок ШО в т.ч. сельской местности Частный рынок ШО

всего, ед тыс. чел. всего, ед. в % тыс. чел. в % всего, ед. в % тыс. чел. в %

1991 8 575 3 147,4 6677 77.2 1583,5 50.6 - -

1995 8 732 3 059,8 6675 76.4 1558,3 50.9 11 0.13 0,8 0.03 1998 8 284 3 115,2 6195 74.8 1504,9 48.3 180 2.17 18,5 0.59 2000 8 309 3 247,4 6258 75.3 1607,0 49.5 156 1.88 18,3 0.56 2002 8 334 3 115,0 6151 73.8 1461,2 46.9 173 2.08 21,3 0.68 2005 8 157 2 824,6 6016 73.8 1319.0 46.7 140 1.72 44,4

2010 7 755 2 531,0 5918 76.3 1232,7 48,7 117 1.51 21,7 0.86 2018 7 338 3 161,8 5285 72,2 1424,0 44,8 138 1,89 28.1 0,88 Примечание:рассчитано автором на основании источника [2]

Таблица 1 Динамика изменения на рынке ШО за 1991-2018 годы по видам и формам собственности

(14)

1237 ед., из них в сельской местности на 72%

от общего числа. Предложение на рынке ШО за эти годы сократилось на 14,5% в основном за счет закрытия МКШ. В1991 г. контингент обучающихся составлял 3147,4 тыс. чел, затем постепенно сокращался вплоть до 2531,0 тыс.

детей в 2010 г. ( 24,5%), что было обусловле- но миграцией и демографическим спадом в конце 20 века. Динамика развития спроса на рынке ШО имеет положительную направлен- ность с 2012 г. Основным фактором, обусло- вившим его рост, является увеличение коли- чества потребителей на 24,8%, таким образом впервые достигнут дореформенный период (таблица 1).

На фоне количественного сокращения предложения происходит увеличение спроса на образовательные услуги со стороны школь- ников благодаря высокой рождаемости.

Частный рынок школьного образования получил импульс развития с 1993 г. Их было вначале 11 ед., с численностью учащихся всего 769 чел. В 1998 г. число частных школ возрос- ло до своего максимального значения за все годы независимости до 180 ед. с долей на рын- ке ШО – 2,2% и контингентом обучающих- ся - 18,5 тыс. чел. С начала тысячелетия этот рынок то сужался, то расширялся под воз- действием определенных требований со сто- роны МОН РК (лицензирование, аттестация, стандартизация и т.д.) и в соответствии со спросом потребителей на их услуги. В 2018 г.

в этом сегменте зарегистрировано 138 частных школ (1,9%), основная часть которых сконцен- трирована в городах, а в сельской местности только 4 школы. Рост субъектов предложения на рынке частных школ в сравнении с показа- телем 2016 г. увеличился на 26 ед. Как пока- зывает опыт, в развитых странах доля частных школ составляет от 12 до 29%, в Казахстане же – менее 2%. Ёмкость рынка частного ШО в физическом выражении составляет около 28,1 тыс. чел. и увеличилась на 5,9 тыс. школьни- ков по сравнению с 2016 г. Если численность школьников в стране 3161,8 тыс, то доля обу- чающихся в частном секторе составляет менее 1%. В количественном выражении из 138 част- ных школ начальных – 29 ед. (2,5 тыс. чел.), ос-

новных средних – 14 ед. (2,1 тыс. чел.) и общего среднего образования – 95 (23,5 тыс.чел.). Ли- дерами по услугам частного образования яв- ляется г. Алматы (55 ед.), Нур_Султан (16 ед.).

Драйвером роста рынка частных услуг ШО стало внедрение подушевого финансирова- ния и распределение госзаказа на рынке част- ного ШО по принципу «деньги ходят за ре- бенком». Подушевое финансирование – одно из самых серьезных новшеств, которые вводи- лись в системе образования в последние годы.

Согласно прогнозу МОН РК в 2019 г., услов- ная экономия для государства только за один год составит более 31 млрд тенге [3]. В рамках проекта на подушевое финансирование из республиканского бюджета предусмотрены трансферты в размере 22,5 млрд. тенге в 2019 г., 74 млрд. в 2020 г. и 107,6 млрд. в 2021 г. [4,5].

Причем норматив подушевого финансирова- ния различается по формам собственности, уровню образования, месту расположения учебного заведения и т.д. Естественно, госу- дарство закрепляет за собой контрольную и надзорную функции.

Рынок частных международных школ:

казахстанско-американские, казахско-ту- рецкие, казахстанско-российские, школа

«Мирас», «Хэйлибери» и другие начали по- являться на заре независимости и в 1996 г.

функционировали уже 28 казахско-турецких лицеев (контингент — 3820 учащихся), в т.ч. 7 лицеев для девочек. Преподавание основных наук в них велось на английском, турецком и казахском языках [6]. В настоящее время функционируют 9 частных международных школ, в которых обучаются 2583 чел.

Стоимость обучения в частных школах сильно варьирует и составляет: от 50 тыс. тен- гев месяц до 185,0 тыс. в обычных школах; в специализированных—от 217,0 тыс.тенге и выше; международные - от 350 до 990 тыс. тен- ге и выше ежемесячно [7]. Значительную часть оплаты занимают услуги, не связанные с об- разованием. Минимальная стоимость обуче- ния, по другим источникам, составляет более 1 млн. тенге в год, без учета питания, развозки, дополнительных занятий и пребывания «пол- ный учебный день» [8]. За последние 3 года Трансформация казахстанского рынка школьного образования за годы независимости

(15)

в денежном выражении рынок частного ШО вырос на 28% и составил около 20 млрд. тенге в год. На данном рынке высокая конкуренция, существуют сильные частные школы, имею- щие устоявшуюся репутацию, прочно заняв- шие ниши на данном рынке. В денежном вы- ражении только 5% рынка занимают частные школы.

Рынок начального образования (рынок НО). Всего на рынке начального образования (1-4 классы) в 2018 г. обучалось 1461,1 тыс. уче- ников по стране, что составило 45,9% емко- сти рынка ШО. В Казахстане существуют 668 государственных начальных школ, в которых обучаются 22,1 тыс., из них 12,7 тыс. детей обучались в 637 школах в сельской местно- сти (95,4%), в т.ч. в 584 МКШ (68,1%). В связи с урбанизацией, оптимизацией и мерами по сбалансированности сети только за последние 3 года этот сегмент сократился на 101 ед. На- чальное образование предоставляется также 29 частными школами, что в 4 раза больше чем в 2016 г., а вот контингент возрос всего до 2,5 тыс. чел. Следует отметить, что ни один частник не открыл начальную школу на селе.

В 2018 г. в 1-й класс дневных государственных общеобразовательных школ поступило 389,9 тыс. детей, что выше показателей предыдущих лет, а если сравнивать с 2010 г., то в 1,6 раза.

Наибольший рост численности первокласс- ников отмечается в городах республиканского значения (Алматы- 29,3 тыс.чел., Нур-Султан – 21,2 тыс., Шымкент – 24,7 тыс.) и южных гу- стонаселенных областях страны (Алматинская – 46,8 тыс.,Туркестанская – 56,0 тыс.), что свя- зано с миграционными и демографическими процессами. В 2019 г. количество первокласс- ников возросло сразу на 20 тысяч и достигло рекордной цифры за последние 5 лет - более 409,9 тыс. детей, т.к. всё больше шестилеток идут в школу (80% от общей численности этой возрастной группы). Такая тенденция связана с внесёнными изменениями в Закон РК «Об образовании» о приёме в первый класс с ше- сти лет. В 2017 г. по показателю охвата началь- ным образованием Казахстан резко поднялся со 118-го на 4-е место (+114) в рейтинге. Это впечатляющий взлёт. За 2016-2018 гг. стои-

мостный объем рынка начального образова- ния увеличился на 21,7% с 131 578,2 млн.тен- ге (7,5%) в 2016 г. до 160188,0 млн.тенге (8,0%) в 2018 г. Из общего объёма оказанных услуг 153119, 2 млн. или 95,6% за счет бюджета, 4,3%

- за счет средств, полученных от населения, 0,1% - за счет средств предприятий [9].

На рынке основного среднего образо- вания обучалось в 2018 г. 1439,6 тыс. чел. или 45,2% рынка ШО. Существуют 1002 средних школ, с численностью 71,6 тыс. учеников, из них в 930 сельских школах обучаются 53,9 тыс.

чел., в т.ч. в 811 МКШ с численностью 33,3 тыс.

детей. В этом сегменте также наблюдается сокращение школ на 23 ед. Предложение на частном рынке среднего образования с 2016 г.

увеличилось в 2 раза (с 7 до 14 ед.) в 2018 г., а также возросла и численность обучающихся - до 2,1 тыс. чел. ( в 2,2 раза). В сельской мест- ности их нет.

На рынке общего среднего образования в 2018 г. функционировали 5344 общеобра- зовательные школы, из них в сельской мест- ности 69,6%, в которых обучались 1357,4 тыс.

чел., в т.ч. в 1491 МКШ – 157,8 тыс. учеников.

Здесь также произошло снижение МКШ на 26 ед. В 95 частных школах обучаются уже 23,5 тыс. чел., из них 587 чел. в сельской местности в 4-х общеобразовательных школах, располо- женных в основном в Алматинской области (97,6%). Чистый показатель охвата общим средним образованием в Казахстане в 2017 г.

составил 76,4% (охват средним образовани- ем в целом составил 99,85%). За 2016-2018 гг.

стоимостный объем рынка основного и об- щего среднего образования увеличился на 19,7% с 681536,2 млн.тенге (14,9%) в 2016 г. до 815 875,8млн.тенге в 2018 г. Это наибольший удельный вес (41,4%) от общего объема рынка ШО, в т.ч. 782 671, 8 млн. или 95,9% услуг оказа- но за счет бюджета, 3,6% - за счет средств, по- лученных от населения, 0,5% - за счет средств предприятий [9].

Рынок малокомплектных школ (МКШ).

Для казахстанской системы образования ха- рактерной чертой является наличие МКШ.

В ходе перманентных реформ неоднократно принимались меры по их сбалансированному Н.Г. Айдаргалиева

(16)

развитию. Динамика изменения рынка МКШ показывает нестабильное развитие: с 45,1%

в структуре рынка ШО в 1992 г. (3745 ед.) до 56,2% (4432 ед.) в 2005 г., затем снижение до 42,7% (3035 ед.) в 2016 г. [10]. К 2018 г. их оста- лось всего 2886 ед. или в среднем 39,3%, т.е.

каждая четвертая школа, и практически все они (98,8%) расположены в сельской местно- сти. Численность учащихся МКШ составила 198,6 тыс., т.е. каждый шестой казахстанский школьник. Только за последние три года ры- нок МКШ сократился на 150 ед., в основном за счет сокращения начальных МКШ ( 101ед.), а численность учащихся - на 7250 чел. меньше (рисунок 1).

В некоторых областях северного и цен- трального Казахстана малокомплектными являются подавляющее большинство школ: в СКО – 79,0 %, Акмолинской – 67,6 %, Коста- найской – 67,5 %, ВКО – 54 % [11].

В 2012 г. начали создавать ресурсные цен- тры (опорные школы) для поддержки МКШ путем объединения всех имеющихся ресур- сов и компенсации недостающих ресурсов. За каждым из них закреплено несколько МКШ (магнитные школы). Однако они предназна- чены только для учащихся 8 и 9 классов. В 2018 г. на 589 МКШ приходилось 177 ресурс- ных центра и за последние 4 года их сеть уве- личилась на 16,3%. В 66 ресурсных центрах функционируют пришкольные интернаты, что значительно больше по сравнению с 26 ед.

в 2011 г. ( в 2,5 раза), а в 103 из них с подвозом.

Рисунок 1 - Изменение на рынке МКШ по уровням образования (ед.) и их доли на рынке ШО (в%)

Примечание: составлено автором

Количество учащихся в магнитных школах в 2018 г. составило 44295 чел. Наибольшее число ресурсных центров расположены в северных регионах страны.

Рынок профильного обучения представ- лен различными типами учебных заведений:

лицеи, школы-лицеи, школы с лицейскими классами; гимназии, школы-гимназии, шко- лы с гимназическими классами; специали- зированные школы для одаренных детей, инновационные школы теоретического и практического углубленного изучения пред- метов. В 2018 г. углубленное изучение предме- тов естественно-математического цикла пре- доставляли: 79 лицеев (2016 г. – 88 ед.), в них

обучалось 44,9 тыс. чел; 198 школ-лицеев; 248 школ с лицейскими классами. Углубленные учебные программы общественно-гуманитар- ного направления реализовывали: 125 гимна- зий (2016 г. – 108 ед.), с контингентом 124,8 тыс.

чел.; 268 школ-гимназий; 473 школы с гимна- зическими классами (рисунок 2).

Рынок специализированных школ для ода- ренных детей (СШОД), сеть которого создана в рамках программы «Дарын». В 1998 г. их было всего 6, в которых обучались 1,3 тыс. детей. В 2018 г. функционировала уже 141 специализи- рованная организация образования с контин- гентом 74,8 тыс. учащихся (рисунок 3).

За годы независимости этот сегмент уве- личился в 23,5 раза, а учащихся почти в 57,5 раз. Такие школы сконцентрированы в основ- ном в Туркестанской области (18 школ), ВКО Трансформация казахстанского рынка школьного образования за годы независимости

(17)

Рисунок 2 – Изменение сети гимназий и лицеев (ед.) и численности обучающихся в них (тыс.чел.)

Примечание: составлено автором

(12) и др. Таким образом рынок специализи- рованного ШО расширяется. В таких школах предоставляется углубленное образование по различным направлениям в соответствии со склонностями и способностями детей (есте- ственно-математическое, музыкальное, хоре- ографическое, художественно-эстетическое, военное, спортивное и др.). Для апробации и внедрения инновационных моделей обучения в 2008 г. созданы Назарбаев Интеллектуаль- ные школы (НИШ), как «точки роста» рын- ка ШО. В 2018 г. функционировали 20 таких школ (ФМН – 10, ХБН – 9, МБ –1). В НИШ об- учается 14,4 тыс. избранных учеников (менее 1% учащихся), из них с казахским языком об- учения – 9,0 тыс., русским – 5,4 тыс.чел. Следу- ет особо отметить, что 55% контингента обу- чающихся – это дети из социально уязвимых семей. Следовательно, все дети независимо от социально-экономического статуса и места

Рисунок 3 – Динамика изменения сети и контингента специализированных школ в динами- ке и ведомственной принадлежности

Примечание: составлено автором

проживания, пройдя успешно конкурсный отбор, могут обучаться в НИШ. Эти школы получают на порядок больше финансирова- ния, чем обычные школы.

С обретением суверенитета значительное внимание государство уделяет вопросу увели- чения числа школ с казахским языком обуче- ния. В 1991 г. их доля от общего числа школ составляла 35,3% и к началу 2010 г. увеличи- лась до 53%. Кроме того, 27,9% школ были смешанными – с казахским и русским язы- ками обучения. Более 55,6% учащихся МКШ обучаются на казахском языке. Обучение на государственном языке становится приори- тетным для большинства учащихся. В 2018 г.

на рынке ШО функционировали 3797 школ (51,7%) с казахским языком обучения, из них 58% расположены в сельской местности. Чис- ленность обучающихся составила 1387,3 тыс.

учеников. Функционируют также 2046 школ с Н.Г. Айдаргалиева

(18)

Список литературы

1. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. — Алматы, Агентство Респу- блики Казахстан по статистике, 2001. — 348 с.

2. Комитет по статистике МНЭ РК 1991-2004 гг. и данные МОН РК за 2005-2018 гг. [Электронный ресурс] – URL: https://stat.gov.kz/, https://www.gov.kz. (дата обращения: 14.06.2020).

3. Государство за год сэкономит 31 миллиард тенге засчет госзаказа в частных школах. [Электрон- ный ресурс] – URL: https://informburo.kz/novosti/aymagambetov-gosudarstvo-za-god-sekonomit-31-mlrd- tenge-za-schyot-goszakaza-v-chastnyh-shkolah.html. (дата обращения: 25.07.2020).

4. Стратегия 2050. Госпрограмма развития образования. [Электронный ресурс] – URL: https://

strategy2050.kz/ru/news/gosprogramma-razvitiya-obrazovaniya-chto-sdelano/ (дата обращения: 10.06.2020) 5. Трубачева Т., Танкаева Г., Аульбекова А. Какие значимые изменения произошли в системе ка- захстанского образования май 2019. [Электронный ресурс] – URL: https://forbes.kz/. (дата обращения:

25.07.2020)

6. Баймагамбетов С.З. Культурная политика: разработка, реализация, проблемы. — Алматы: Ка- захстан, 1998. — 160 с.

7. Дорогие дети. Сколько стоит частная школа в Алматы и почему так много? май 2019. [Электрон- ный ресурс] – URL: https://forbes.kz/. (дата обращения: 25.07.2020)

8. Сарсенова М., Джарлыгапова Д. Казахстан вводит под

Сурет

Figure 1 – Dynamics of the global pharmaceutical market, 2001-2019 billion  Note: source [20]
Figure 2 – Production of pharmaceutical products in the EEU in 2014 - 2018, million USD Note: compiled by the author from source [25]
Figure 3 – The pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan in value and volume, January- January-August 2020
Figure 4 – Purchase from national commodity producers of medicines and medical products of the  Republic of Kazakhstan, 2016-2019, billion tenge
+7

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

The event was attended by representatives from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, high level Kazakh Gov- ernment Officials, Heads of

The energy received from solar batteries, should be sufficient for providing all elements of the satellite with the electric power and a charging of storage batteries when

The need to meet the demand for livestock products on domestic market of Kazakhstan, as well as to in- crease its export resources, sets the priority tasks for Kazakhstani science

As a result of the research on the analysis of the quality system in a company producing bentonite clay in Kazakhstan, there were identified several main problems, and the following

The role of the EXPO in formation of the tourist potential of Kazakhstan // the Idea of "green development" as one of the main priorities of Kazakhstan development strategy EXPO 2017,

The research reveals several key findings regarding the interrelation between the annual demand and supply of KZ STEM labor market in 2021: 1 The output structure of students from KZ

Based on the above, we propose ways to optimize the conditions for the development subjects of SMEs in Kazakhstan, such as: - monitoring of factors that determine threats to domestic

Does the state awards, honorary titles / what, the year of award Honorary builder of Kazakhstan since 2010 Month and year entry / departure WORK IN THE PAST 1984 1998