• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

BULLETIN ВЕСТНИК

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "BULLETIN ВЕСТНИК"

Copied!
25
0
0

Толық мәтін

(1)

ISSN (Print) 2616-678Х ISSN (Online) 2663-1288

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ

BULLETIN

of L.N. Gumilyov

Eurasian National University

ВЕСТНИК

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

ФИЛОЛОГИЯ сериясы Серия ФИЛОЛОГИЯ

PHILOLOGY Series

№4(129)/2019

1995 жылдан бастап шығады Издается с 1995 года

Founded in 1995

Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Нұр-Сұлтан, 2019 Nur-Sultan, 2019 Нур-Султан, 2019

(2)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Бас редакторы Дихан Қамзабекұлы

филология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі (Қазақстан) Бас редактордың орынбасары Шолпан Жарқынбекова

филология ғылымдарының докторы, проф. (Қазақстан) Редакция алқасы

Аскер оғлы Рамиз ф.ғ.д., проф. (Әзербайжан) Ақматалиев Абдылдажан ф.ғ.д., проф. (Қырғызстан) Аймұхамбет Жанат ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Бахтикиреева Улданай ф.ғ.д., проф. (Ресей) Беженару Людмила ф.ғ.д., проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргүл ф.ғ.к. (Қазақстан) Біжкенова Айгүл ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Жақыпов Жантас ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Журавлева Евгения ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Жаң Динжиң PhD, проф. (Қытай)

Ескеева Мағрипа ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Ержласун Гүлжанат PhD, проф. (Түркия) Қасқабасов Сейіт ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Негимов Серік ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нұрғали Қадиша ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нуриева Фануза ф.ғ.д., проф. (РФ, Татарстан)

Райхл Карл ф.ғ.д., проф. (Германия)

Рахманов Носимхан ф.ғ.д., проф. (Өзбекстан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (АҚШ) Сәтенова Серіккүл ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Тәжібаева Сәуле ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Тұрысбек Рақымжан ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Хисамитдинова Фирдаус ф.ғ.д., проф. (РФ, Башқұртстан) Чернявская Валерия ф.ғ.д., проф. (Ресей)

Шәріп Амантай ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Шәріпова Гүлбану ф.ғ.к., доцент м.а. (Қазақстан)

Экиджи Метин PhD, проф. (Түркия)

Янковски Хенрих PhD, проф. (Польша)

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қ.Сәтбаев к-сі, 2, 402 каб.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Жауапты редактор, компьютерде беттеген: Ілияс Құрманғалиев

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы Меншіктенуші: ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 ж. №16996-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 35 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі, 12/1, тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31413)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(3)

Editor-in-Chief Dikhan Kamzabekuly

Doctor of philology, аcademician of NAS RK (Kazakhstan) Deputy Editor-in-Chief Zharkynbekova Sholpan

Doctor of philology, Рrof. (Kazakhstan) Editorial board

Asker ogly Ramiz Doctor of philology, Рrof. (Azerbaidzhan) Akmataliyev Аbdildajan Doctor of philology, Рrof. (Kyrgyzstan) Aimukhambet Zhanat Doctor of philology, Рrof. (Кazakhstan) Bakhtikireeva Uldanai Doctor of philology, Рrof . (Russia) Beisembayeva Zhanargul Can. of philology (Кazakhstan) Bezhenaru Lyudmila Doctor of philology, Рrof . (Romania) Bizhkenova Аigul Doctor of philology, Рrof. (Кazakhstan) Chernyavskaya Valeriya Doctor of philology, Рrof. (Russia) Еrzhiasun Güljanat PhD, Prof. (Turkey)

Yeskeyeva Мagripa Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Henryk Jankowski PhD, Prof. (Poland)

Kaskabassov Seit Doctor of philology, Prof . (Кazakhstan) Khisamitdinova Firdaus Doctor of philology, Prof. (RF, Bashkortostan)

Metin Ekiji PhD, Prof. (Тurkey)

Negimov Serik Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurgali Kadisha Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurieva Fanuza Doctor of philology, Prof. (RF, Tatarstan) Reichl Karl Doctor of philology, Prof. (Germany) Rakhmanov Nasimhon Doctor of philology, Prof. (Uzbekistan) Rivers William Patrick PhD, Prof. (USA)

Satenova Serikkul Doctor of philology, Prof . (Kazakhstan) Sharip Аmantay Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Sharipova Gulbanu Can. of philology, assos. Prof. (Kazakhstan) Tazhybayeva Saule Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Turysbek Rakymzhan Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Zhakypov Zhantas Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Zhang Dingjing PhD, Prof. (China)

Zhuravleva Yevgeniya Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Editorial address: 2, Satвayev str., of. 402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008

Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Executive editor, computer layout: Іlyas Kurmangalyev Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University PHILOLOGY Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Registered by Ministry of Іnformation and Сommunication of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate No 16996-Ж from 27.03.2018

Periodicity: 4 times a year Circulation: 35 copies

Address of printing house: 12/1 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008; tel.: +7(7172) 709-500

(ext. 31413) © L.N. Gumilyov Eurasian National University

(4)

Главный редактор Дихан Камзабекулы

доктор филологических наук, академик НАН РК (Казахстан) Зам. главного редактора Шолпан Жаркынбекова

доктор филологических наук, проф. (Казахстан) Редакционная коллегия

Аскероглы Рамиз д.ф.н., проф. (Азербайджан) Акматалиев Абдылдажан д.ф.н., проф. (Киргизстан) Аймухамбет Жанат д.ф.н., проф. (Казахстан) Бахтикиреева Улданай д.ф.н., проф. (Россия) Беженару Людмила д.ф.н., проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргуль к.ф.н. (Казахстан)

Бижкенова Айгуль д.ф.н., проф. (Казахстан) Жакыпов Жантас д.ф.н., проф. (Казахстан) Жан Динжин PhD, проф. (Китай) Журавлева Евгения д.ф.н., проф. (Казахстан) Ескеева Магрипа д.ф.н., проф. (Казахстан) Ержласун Гульжанат PhD, проф. (Турция) Каскабасов Сеит д.ф.н., проф. (Казахстан) Негимов Серик д.ф.н., проф. (Казахстан) Нургали Кадиша д.ф.н., проф. (Казахстан) Нуриева Фануза д.ф.н., проф. (РФ, Татарстан) Райхл Карл д.ф.н., проф. (Германия) Рахманов Насимхон д.ф.н., проф. (Узбекистан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (США)

Сатенова Сериккуль д.ф.н., проф. (Казахстан) Тажибаева Сауле д.ф.н., проф. (Казахстан) Турысбек Рахимжан д.ф.н., проф. (Казахстан)

Хисамитдинова Фирдаус д.ф.н., проф. (РФ, Башкортостан) Чернявская Валерия д.ф.н., проф. (Россия)

Шарип Амантай д.ф.н., проф. (Казахстан) Шарипова Гульбану к.ф.н., и.о. доцент (Казахстан) Экиджи Метин PhD, проф. (Турция)

Янковский Хенрих PhD, проф. (Польша)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К.Сатпаева, 2, каб. 402 Тел.:+7(7172) 709-500 (вн. 31-413)

E-mail: vest_phil@enu.kz

Ответственный редактор, компьютерная верстка: Ильяс Курмангалиев

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций РК под номером №16996-Ж от 27.03.2018г.

Периодичность: 4 раза в год Тираж: 35 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажимукана, 12/1, тел.: +7(7172)709-500 (вн. 31413)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(5)

Мазмұны

Фольклор және әдебиеттану

Азкенова Ж., Оразаева Қ. Н. Гогольдің «Ескілікті помещиктер» повесіндегі Данте архетипі және апостасиясы ... 8-15 Байділдаева Н., Негимов С. Жетес би тағылымы ... 16-23 Бaйтанасова Қ. Мәтін теориясының кейбір мәселелері ... 24-31 Есенова А., Оразбек М. Ғалым Жайлыбай поэзиясындағы жаңа ізденістер ... 32-38 Жапанова М., Нұрманова Ж. Асанәлі Әшімовтің «Арылу прозасы»: жанрлық әртектілігі ... 39-46 Қалиева А., Маукеева А., Рысбаева А. Герольд Бельгердің шығармашылық даралығының қалыптасуы ... 47-52 Қожашев М. Жамбылдың жыршылық өнері: қалыптасуы мен ерекшелігі ... 53-60 Мажиева Н., Балтабаева Н., Юсуп П. Қазақ эпостарында полигамиялық некенің көркем бейнеленуі ... 61-66 Найманбай А. Заман шындығы: ақиқат пен көркемдік шешім сабақтастығы ... 67-72 Саликжанова Ш., Карипжанова Г. Қазіргі қазақ жастар поэзиясындағы қоғам бейнесі ... 73-79 Сайлауова А. Жыршы-жыраулар мектептерінің зерттелуі ... 80-86 Сейсенбиева Э., Мәдібаева Қ., Юсуп А. Ы.Алтынсариннің «Шариат-ул ислам»

еңбегіндегі мұсылман ағартушылығы ... 87-92

Лингвистика және әдістеме

Абдыханова Б., Мейрамбекова Л. Прецедентті есімдер: фольклордың ықпалы және әлем мәдени кеңістігіндегі орны (неміс тілі материалы негізінде) ... 93-98 Біжкенова А., Сәбитова Л. Құрылымдық бөлімшенің ғылыми қызметі - универ-

ситеттің даму компоненттерін зерттеудің маңызды бағытының бірі ретінде ... 99-107 Досжан Г. Кірме сөз мәселелерін зерттеудегі интегративтік тәсілдер ... 108-118 Ербулатова И., Салимов Т. «Тағам» атауы: лексика-семантикалық аядағы

мәдени-таңба бірліктері ... 119-124 Жұмағұлова А., Сыздықова Г. Лингоэкология және медиакеңістік ... 125-132 Жұмаханова А., Біжкенова А. Бағалау - қарым-қатынастың сөйлеу актісі ... 133-140 Ильясова Н. Синтагма – тіл теориясы мен танымды байланыстырушы бірлік .... 141-150 Кадеева М., Дмитрюк Н., Нарожная В.Атаулы грамматикалық категориялар-

дың имплициттілігі ... 151-158 Тулеубаева С. Лингвофилософиялық дәстүр сабақтастығы: әл-Фарабиден

В. фон Гумбольдке дейін ... 159-166 Өтебалиева Г., Қасқабасова Х. Коммуникативтік құзіреттілік - шет тілін оқыту

үдерісін зерттеу аспектісі ... 167-176 Шингарева М., Нарожная В. Рождестволық құттықтауларды талдау ерекше-

лігі - саяси дискурс элементі ... 177-184

Әдеби шолу

Қайыржанов А. Шәкәрім. Шынайы ізгілікті іздеу ... 185-189

(6)

Contents

Folklore and Literary Studies

Azkenova Zh., Urazayeva K. Dante’s archetype and apostasy in the novel of «Old World Landowners» by N. Gogol ... 8-15 Beydildaeva N., Negimov S. Jetes Biy’s Edification ... 16-23 Baitanasova K. On Some Issues of Text Theory ... 24-31 Yessenova А., Orazbek M. The latest research related to the poetry of Galym Zhaylybay ... 32-38 Zhapanova М., Nurmanova Zh. Assanali Ashimov’s «Confession Prose»: Genre Diversity ... 39-46 Kalieva А., Maukeeva А., Rysbaeva А. Formation of Herold Belger’s Creative Individuality ... 47-52 Kozhashev М. Zhambyl’s Poetic Art: Formation and Poetry ... 53-60 Mazhıyeva N., Baltabaeva Nazim, Yussup Р. The Art Image of Polygam Marriage in Kazakh Epics ... 61-66 Naimanbai A. Reality of the Еra: Continuity of Truth and Literary Solutions ... 67-72 Salikzhanova Sh., Karipzhanova G. The image of society in modern Kazakh poetry ... 73-79 Sailauova А. On Research of Zhyrshy-Zhirau Schools ... 80-86 Seisenbiyeva E., Madibayeva K., Yussup A. Muslim Enlightenment in Y. Altynsarin’s Works «Shariat-ul Islam» ... 87-92

Linguistics and methodics

Abdykhanova B., Меirambekova L. Precedent Names: Influence of Folklore and Its Place in World Cultural Space (based on the German language) ... 93-98 Bizhkenova A., Sabitova L. Scientific Activity of Structural Divisions as One of the

Important Components in the Development of a Research University ... 99-107 Doszhan G. Integrative Approaches to Studying Borrowed Words ... 108-118 Yerbulatova I., Salimov Т Culture-Marked Units of the Lexical-Semantic Field «Food» .... 119-124 Zhumagulova А., Syzdykova G. Linguoecology and Media Space ... 125-132 Zhumakhanova А., Bizhkenova А. Evaluation as a Speech act of Communication ... 133-140 Ilyassova N. Syntagma – a Unit Combining Language and Cognitive Theory ... 141-150 Каdеyеvа М., Dmitryuk N., Narozhnaya V. On Implicitness of Nominal Grammatical

Categories ... 151-158 Tuleubayeva S. Linguophilosophy from al-Farabi to V. von Humboldt: Continuity of

Tradition ... 159-166 Utebalieva G. , Kaskabassova Kh. Communicative Competence: As an Aspect in

Studying the Process of a Foreign Language Acquisition ... 167-176 Shingareva M., Narozhnaya V. Peculiarities of Analyzing Christmas Messages as an

Element of Political Discourse ... 177-184

Literature Review

Kairzhanov A. Shakarim. The quest for absolute good ... 185-189

(7)

Содержание

Фольклор и литературоведение

Азкенова Ж., Уразаева К. Дантовский архетип и апостасия в «Старосветских помещиках» Н. Гоголя ... 8-15 Бейдильдаева Н., Негимов С. Назидания Жетес бия ... 16-23 Байтанасова К. О некоторых проблемах теории текста ... 24-31 Есенова А., Оразбек М. Поэзия Галыма Жайлыбая в свете новых исследований ... 32-38 Жапанова М., Нурманова Ж. «Исповедальная проза» Асанали Ашимова:

жанровое многообразие ... 39-46 Калиева А., Маукеева А., Рысбаева А. Становление творческой индивидуаль-

ности Герольда Бельгера ... 47-52 Кожашев М. Поэтическое искусство Жамбыла: становление и особенности... 53-60 Мажиева Н., Балтабаева Н., Юсуп П. Художественное изображение полигам-

ного брака в казахских эпосах ...... 61-66 Найманбай А. Реальность эпохи: преемственность правды и художественного решения ... 67-72 Саликжанова Ш., Карипжанова Г. Образ общества в современной казахской молодежной поэзии ... 73-79 Сайлауова А. Об исследованиях сказительских школ (школ жыршы и жырау) ... 80-86 Сейсенбиева Э., Мадибаева Қ., Юсуп А. Мусульманское просветительство в трудах Ы.Алтынсарина «Шариат-ул ислам» ... 87-92

Лингвистика и методика

Абдыханова Б., Мейрамбекова Л. Прецедентные имена: влияние фольклора и его место в мировом культурном пространстве (на материале немецкого языка) ... 93-98 Бижкенова А., Сабитова Л. Научная деятельность структурных подразделений

как одна из важных составляющих развития исследовательского вуза ... 99-107 Досжан Г. Интегративные подходы к изучению заимствованных слов 108-118 Ербулатова И., Салимов Т. Культурно-маркированные единицы лексико-

семантического поля «Еда» ... 119-124 Жумагулова А., Сыздыкова Г. Лингвоэкология и медиапространство ... 125-132 Жумаханова А., Бижкенова А. Оценка как речевой акт коммуникации ... 133-140 Ильясова Н. Синтагма – единица, связывающая теорию языка и познания ... 141-150 Кадеева М., Дмитрюк Н., Нарожная В. Об имплицитности именных

грамматических категорий ... 151-158 Тулеубаева С. Преемственность традиций в лингвофилософии:

от аль-Фараби к В.фон Гумбольдту ... 159-166 Утебалиева Г., Каскабасова Х. Коммуникативная компетенция как аспект в

изучении процесса усвоения неродного языка ... 167-176 Шингарева М., Нарожная В. Особенности анализа рождественских

поздравлений как элемента политического дискурса ... 177-184

Рецензия

Каиржанов А. Шакарим. Поиски абсолютного добра ... 185-189

(8)

8

Фольклор және әдебиеттану Folklore and Literary Studies Фольклор и литературоведение

МРНТИ 17.82.31

Жанаргуль Азкенова1, Куралай Уразаева2

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан (Е-mail: 1azkenova@mail.ru, 2kuralay_uraz@mail.ru)

Дантовский архетип и апостасия в «Старосветских помещиках» Н. Гоголя Аннотация. Статья посвящена изучению апостасии в аспекте дантовского архетипа в по- вести Н. Гоголя «Старосветские помещики». Исследование осуществлено в направлениях ирони- ческого и серьезного дискурсов дантовского архетипа, мировоззренческой основы «топоса земного рая». Идейно-образный, стилистический и фонологический уровни изучения позволили выявить и описать основные структурные уровни апостасии.

Праведничество как мировоззренческая основа «топоса земного рая» показало направлен- ность серьезного дискурса на православно-аксиологические мотивы, иронического ‒ на травести- рование ритуальной обрядности крещением едой / пищей.

Анализ двоякой событийности - на уровне фабулы - «земного рая», на уровне сюжетно- го оформления апостасии - показал стилистические признаки притчи и условия трансформации идиллии. Оценочные категории «страсти» и «привычки» иллюстрируют аллегорический подтекст притчи. Описание аллюзий на историю Филемона и Бавкиды, картины ада и чистилища, истории самоубийцы и мнимого наследника старичков, мифологический подтекст сна позволили устано- вить знаки не-события. Дидактизм притчи проявляется в авторских знаках вторжения в текст пове- ствования. Семиотика не-события анализируется и в аспекте фонологической организации текста

‒ диапазоне звукосимволизма. Связь с дантовским архетипом показана в жанре видения, дополня- ющем иронический парафраз дантовского архетипа. Обоснована типизация апостасии как разруше- ния России «старосветских помещиков».

Ключевые слова: Гоголь, повесть «Старосветские помещики», дантовский архетип, «то- пос земного рая», апостасия, двоякая событийность, притча.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2019-129-4-8-15 Введение. Одно из направлений гоголеведения связано с изучением дантовского архетипа.

Обзор направлений и интересный опыт исследования на материале «Мертвых душ» представляет диссертация А.Х. Гольденберга [1], оказавшая влияние на выработку концепции дантовского ар- хетипа в повести «Старосветские помещики». Исследователь выделил следующие направления в области дантовского архетипа в поэтике Гоголя: 1) сопоставление трехчастного замысла «Мертвых душ» с архитектоникой «Божественной комедии»; 2) анализ структурных принципов, лежащих в основе поэм Гоголя и Данте; 3) выявление дантовских реминисценций у Гоголя, поиск прямых и смысловых текстуальных совпадений.

Исследование Гольденбергом дантовского архетипа основано, во-первых, на системе ар- хетипов поминальной обрядности в поэтике Н.В. Гоголя. Это «постоянное пересечение ими, ге- роями Гоголя, границы между миром живых и миром мертвых», строгая регламентация общения покойных предков и их потомков, образы нечистой силы, архетип сироты. Так, ученый установил:

«Отзвуки архетипического структурно-семантического комплекса, объединяющего свадьбу и похо- роны, можно обнаружить и в повестях «Миргорода». Такова сюжетная коллизия «Вия», в рамках которой строятся отношения Хомы Брута и панночки» [1]. Во-вторых, ключевым понятием для

(9)

9

№4 (129)/2019

ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

идиллического хронотопа повести «Старосветские помещики» исследователь определил «топос земного рая» как синтез фольклорных и литературных архетипов. В-третьих, представление об ар- хетипах дополнено формами фольклорных превращений ‒ переодеванием и подменой. Так, мотив переодевания Тараса Бульбы в панскую одежду автор диссертации возводит к былинной поэтике,

«предпочитающей переодевание сказочному превращению». В-четвертых, это анализ «Иов-ситуа- ции» ‒ испытание человека на истинную праведность ‒ на материале поэмы «Мертвые души».

Цель. Постановка задач. Актуальность статьи обусловлена изучением апостасии в аспекте дантовского архетипа. Цель статьи ‒ анализ дантовского архетипа в повести «Старосветские по- мещики» как проявления апостасии. Задачи: 1) выявление философской сущности и эстетической функции дантовского архетипа; 2) установление роли дантовского архетипа как проявления апоста- сии; 3) исследование Иов-ситуации, или испытания героев на праведность в «топосе земного рая».

История. Опыт обобщения результатов в области дантовского архетипа в поэтике Гоголя дал основание Ю.В. Манну выделить и осуществить исследование иронического и серьезного ра- курсов его преломления [2, 318-320 с.]. Такой подход сопоставим с мыслью В. Брюсова, обратив- шего внимание на то, что Гоголь при изображении высокого и низкого использовал одни и те же средства изображения. Цитируя Брюсова, П. Бицилли заметил, что каждый раз получалась при этом пародия наизнанку, «пародия пародии как таковой» [3, 14 с.]. Продолжая мысль Бицилли, приведем мнение Д.С. Лихачева об изнаночном мире, антимире Древней Руси: «Изнаночный мир всегда плох.

Это мир зла… это идеальный мир, но вывернутый наизнанку и прежде всего вывернутое благоче- стие, все церковные добродетели» [4, 355 с.].

Обобщая приведенные мысли, а также упоминая работу И. Есаулова об апостасии в цикле

«Миргород» [5], продемонстрируем на примере повести «Старосветские помещики» функцию дан- товского архетипа как проявления апостасии. Такой подход делает возможным изучение структуры апостасии. Мнение Н.Д. Тамарченко о циклизации Гоголя как «способе изображения разных точек зрения на мир» [6, 5 с.] делает возможной трактовку апостасии как циклообразующего фактора.

Методы исследования. В статье применены имманентный анализ, структурный и аксиоло- гический подходы. Анализ приведенных результатов стал основой для выработки следующих ме- тодологических положений настоящей статьи: 1) выявление иронического и серьезного дискурсов дантовского архетипа содержит структурный подход к изучению апостасии; 2) изучение «Иов-ситу- ации» является мировоззренческой основой «топоса земного рая»; 3) анализ «топоса земного рая»

в «Старосветских помещиках» создает почву для обоснования множественности мировоззренче- ских взглядов автора и инвариантов апостасии. Очевидные преимущества имманентного изучения текста с применением методики Б. Ярхо [7, 11 с.] в сочетании со структурным и аксиологическим подходами обусловили рассмотрение «топоса земного рая» на идейно-образном стилистическом и фонологическом уровнях, с вниманием к расхождениям установлений и догматов православия с поступками и жизнью героев повести. Изучение структурного и содержательного аспектов аспоста- сии позволило выявить и описать основные структурные уровни апостасии.

Обсуждение. Первый уровень структурного изучения апостасии обозначил предметом из- учения серьезный и иронический дискурсы «топоса земного рая». Серьезный дискурс направлен на православно-аксиологические мотивы ‒ духовного перерождения, спасения /очищения ду-ши, покаяния. Иов-ситуация ‒ мировоззренческое ядро «топоса земного рая» ‒ объясняет исключение (с православной точки зрения) топоса ада и замену его физиологической аллюзией на духовную смерть. Топос чистилища вытеснен саркастическим парафразом обряда крещения ‒ отсюда мета- форы крещения едой / пищей. Так, автор травестирует ритуальную обрядность и реализует ирони- ческий ракурс дантовского архетипа как «топоса земного рая».

Второй уровень структурного изучения апостасии направлен на функцию и симметрию трех лирических отступлений, на роль автора-рассказчика, своего рода Вергилия, в мире «земного рая». Это образы ритуальной, поминальной обрядовой культуры, формирующие двоякую событий- ность: на уровне фабулы ‒ «земной рай», на уровне сюжетного оформления ‒ апостасия. Третий уровень ‒ фонологическая организация текста ‒ сообщает звуковой символике «поющих дверей»

аллюзивное, аллегорическое значение поминальной обрядности, формирующей семиотику несо- бытия.

Цитируя работу П. Бицилли «Проблема человека у Гоголя», Н.Д. Тамарченко привел став-

(10)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.

ФИЛОЛОГИЯ сериясы

10

№4 (129)/2019

шую общим местом в гоголеведении мысль о внутренней «пустоте» гоголевского человека, кото- рый «собственно не живет, а только существует. Он – пассивный воспреемник услышанного или попавшегося ему на глаза. Его деятельность сводится к ряду автоматических реакций на воздей- ствия извне» [6, 144 с.]. Между тем две категории: «страсть» и «привычка», концепт «послушного ребенка» (Афанасия Ивановича), являющий отголосок архетипа ребенка, определяют ценностное мировоззренческое ядро рассматриваемой повести.

Повтор эпитета «уединенный» в православном смысле в обобщенной картине «скромной жизни» «уединенных владетелей отдаленных деревень», «необыкновенно уединенной жизни» [8, 13 с.] сообщает ему значение аске-зы и отшельничества как формы отчуждения от мира с его суе- той. Усиливает это ощущение «частокол», за который «ни одно желание не перелетает» [8, 13 с.].

Аллюзия на кладбище желаний как отказ от соблазнов внешнего мира ‒ это фабула, идилличность которой разрушается авторским оценочным «привычка». Появление аллегорического подтекста, связанного с поминальной обрядностью, являет синкретизм серьезного и иронического.

Трактовка автором «желания» и «страсти»: «страсти, желания и те неспокойные порожде- ния злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверка- ющем сновидении» [8, 13 с.] ‒ содержит аллюзию на картины ада и чистилища и создает иллюзию защищенного от них «частоколом» мира старосветских помещиков. В качестве разрушительной и вместе с тем осмысленной в иронических коннотациях власти «страсти», которая в сопоставлении с историей стариков оборачивается в итоге той же «привычкой», показаны две истории ‒ незадачли- вого и вместе с тем счастливого самоубийцы ‒ игрока в карты и мнимого наследника старичков, за- вершающего разрушение имения. Анонимность несостоявшегося самоубийцы, его страсть к игре, сменившая любовную страсть, намек на самозванство наследника становятся знаками не-события, показывающими неспособность героев к праведничеству. Однако праведничество в православном толковании тоже не имеет однозначного толкования. С точки зрения Иова, праведничество трак- туется в аспекте подлинного смысла, в то время как в притче о блудном сыне критике подвержен образ старшего сына-праведника. Сравним точки зрения священника А. Меня и ученого В.И. Тюпы на природу праведничества в притче о блудном сыне. А. Мень пишет: «Вот посмотрите на этого сына старшего. Он ведь всегда с отцом, а как он не похож на него. Совсем на него не похож! Потому что у него нет любви, нет доброго отношения к своему брату, да и к отцу. Завистливый самодоволь- ный человек» [9, URL]. Категоризм этической оценки подтверждается следующим толкованием:

«Смотрите, этот старший сын как бы упрекает отца, выставляет свою доброту наперед. «Я всегда с тобой, ‒ говорит, ‒ я тебе верностью служил, я на тебя работал, мол, давай сочтемся»» [9, URL].

Для Тюпы праведничество без испытания и покаяния теряет смысл: «Человеческая ценность того, кто пришел в отчий дом самостоятельно избранной дорогой искушений и испытаний, оказывается выше в сравнении с тем, кто этого дома не покидал … не претерпев испытаний» [10, 215 с.].

Признания автора-рассказчика создают поэтику достоверности и личного ракурса воспри- ятия как проповеднического назидательного рассказа: «душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние» [8, 14 стр.]. Однако сопровождающая признания об идиллии ироническая коннотация в виде мотива сна /сновидений возрождает мифологический подтекст сна как смерти, духовного анабиоза. Это и «сверкающее сновидение», признание: «тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое» [8, 14 стр.]. Видение, мираж вводят в текст суггестивность ощуще- ний и позволяют усматривать типологию с дантовским архетипом в жанровой структуре. Виде- ние смерти в виде любимой серой кошечки Пульхерии Ивановны, зов старушки в ясный летний полдень, обращенный к Афанасию Ивановичу, корреляция с личными мистическими ощущениями автора-рассказчика становятся ироническим парафразом дантовского архетипа. «Божественная ко- медия», написанная в жанре видений, подчеркивает у Данте смыслообразующее начало комедии.

Комедия нравов русского общества ХIХ в., проводником в которой выступает автор-рассказчик в повести Го-голя, в синкретизме серьезного-иронического также реализует типологию с дантовским архетипом.

Сюжет Иова-праведника становится ракурсом иронического преломления дантовского ар- хетипа, трансформируя историю Филемона и Бавкиды. Жертвенничеству и бескорыстию Бавкиды противопоставлена угроза Пульхерии Ивановны Явдохе: «…не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить бога, чтобы

(11)

11

№4 (129)/2019

ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения божия» [8, 31-32 с.]. Предупреждая о гре- ховности, героиня нарушает худшие ожидания праведничества, по существу, проклиная человека, верную Явдоху. Амплификация, построенная на градации наказания и возмездия из потустороннего мира, является способом разоблачения мнимой набожности героини. Презрение к туркене как чело- веку иной веры на этом фоне усиливает апостасию старушки.

Стилистическое своеобразие повести создается признаками притчи, прежде всего аллего- рической формой повествования, в которую укладываются обобщение своего рода сказа о «старо- светских помещиках» в лице Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны и назидательностью, актуализирующей роль автора-рассказчика.

Фонологический уровень структурного анализа апостасии создают зна-менитые гоголев- ские «поющие двери». Знак возвещения о наступлении нового дня: «Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому» [8, 17 с.], знак субъективной памяти: «Я не могу сказать, отчего они пели» и «боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!» [8, 18 с.], знак одушевления: «замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос; дверь, веду- щая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: батюшки, я зябну!» [8, 18 с.], знак обобще- ния: «Я знаю, что многим очень не нравится сей звук» [8, 18 с.], знак личной причастности к опи- сываемой рассказчиком истории: «я его очень люблю» [8, 18 с.] и следующая вслед за признаниями ностальгическая сентиментальная картина отражают не только широкий спектр звукосимволизма, но и мотивировку любования и поэтизации уединения и тишины как гармонии мира. И контрастом к этой обманчивой звуковой идиллии ироническое описание «музыкальных дрожек» Пульхерии Ивановны.

Однако корректировка фабулы сюжетом, которую создают авторские примечания, коммен- тарии, реплики ‒ знаки нарушения гармонии, проявляют вторжение текста поучения. И тогда идил- лическая картина оборачивается разрушительным смыслом апостасии. Знаки авторского вторжения в повествование: «Если не ел, то уж верно спал», «ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию», «Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Под яблонею вечно был разложен огонь; и никогда почти не снимался», «усыпляющий рассказ», завершающие- ся риторическим восклицанием «Добрые старички!» ‒ сменяется неочевидным, на первый взгляд, разоблачением. Следующее далее иронически-серьезное рассуждение повествователя о «странном устройстве вещей», когда «ничтожные причины родили великие события» и «великие предприятия оканчивались ни-чтожными следствиями» выстраивает аналогию с историей старичков и идил-лия оказывается с признаками серьезной коррозии ‒ мировоззренческой трансформацией проповедуе- мых ими добродетелей.

Ритуал приготовления к смерти Пульхерии Ивановны, последовавший за предзнаменова- нием, лишен духовного содержания и очищения души от греховных мыслей. Напротив, забота о бытовых подробностях, составивших для нее основное содержание, отражает истинную программу жизни, незамысловатую, ограничивающуюся лишь собственными удобствами. Угроза Явдохе под знаком заботы об Афанасии Ивановиче усугубляет впечатление пошлости быта и жизни старосвет- ских помещиков. Так, смерть Афанасия Ивановича, «с волей послушного ребенка» последовавшего за «своим» знаком предзнаменования, сколь мистическая, столь и ироническая. Симметрия двух уходов, равнодушие к вопросам души и совести, которыми сопровождается уход верующего че- ловека, придают авторскому «пять лет всеистребляющего времени» смысл апостасии как формы и идеи жизни старосветских помещиков и уходящей в историческое небытие России, с ее обычаями и ненарушаемым извне покоем.

Аксиологическая подоплека повести, нравоучительная правота апостасии конструируют стиль притчи, с ее аллегоричностью и дидактизмом. На примере героев повести обобщение России старосветских помещиков приводит к сокрушительному разоблачению с точки зрения апостасии.

Комментируя жизнь героя после ухода Пульхерии Ивановны: «…ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком

(12)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.

ФИЛОЛОГИЯ сериясы

12

№4 (129)/2019

стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов ‒ и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей ‒ есть только следствие нашего яркого возраста, и по тому од- ному только кажутся глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но в это время мне казались дет- скими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки» [8, 35 с.] ‒ автор подтверждает установку. Его история ‒ именно апостасия: уподобление старичков жить привычкой, как дети, но для взрослых она становится долгой, медленной (аллюзия на смерть, дол- гую и медленную с ее неосознаваемой героями мукой), почти бесчувственной (ал-люзия на равно- душие ко всему, кроме собственной жизни). Так автор показывает отпадение от установлений жить по Богу. В философии правосла-вия дается установка: «И хотя мы с вами как бы близко от Бога, собрались здесь в церкви и причащаемся, и исповедуемся, и молимся, многие из нас каждодневно читают молитвы и, даже, Священное Писание и живут по церковному календарю - рядом с Богом, но похожи ли мы на своего Небесного Отца? Вот о чем надо спросить себя, ведь мы должны быть похожими» [9, URL].

Являя апостасию как неумение и нежелание героя воспользоваться перед смертью шансом на покаяние, Гоголь повергает созданную им идиллию поэтике прочтения с позиций догматов пра- вославия: «…мы постоянно стоим перед лицом своей смерти. Сегодня среди нас в храме умерший человек, и у нас почти каждый день бывают усопшие. И они напоминают нам о том, что ни сегодня завтра, мы тоже окажемся там. Значит, призовет нас к себе Отец, а мы скажем: «Мы были далеко от Тебя, ничего не усвоили, ничего не поняли, все растранжирили, разбазарили». Так мы придем к вечности ‒ с пустой душой, с душой, в которой даже искорки Божией нет… постараемся воспользо- ваться днями покаяния, когда Церковь зовет нас оглянуться, опомниться ‒ больше так жить нельзя!

Нельзя жить как бы во сне! Надо взяться за жизнь, за настоящую христианскую жизнь» [9, URL].

Так создается аллегорический стиль притчи и истории «старосветских помещиков» как назидатель- ного текста.

Выводы и заключение. Структурный и аксиологический подходы к изучению дантовско- го архетипа позволили выявить философско-эстетическую сущность и структуру апостасии. Три уровня исследования «топоса земного рая» позволили выявить следующее:

1) Синтез иронического и серьезного дискурсов дантовского архетипа. Рассмотрение

«Иов-ситуации» и праведничества как мировоззренческой основы «топоса земного рая» показало направленность серьезного дискурса на православно-аксиологические мотивы ‒ духовного переро- ждения, спасения /очищения души, покаяния. Иронический ракурс дантовского архетипа создает- ся метафорами крещения едой / пищей. Поминальная обрядность являет синкретизм серьезного и иронического дискурсов дантовского архетипа.

2) Анализ двоякой событийности: на уровне фабулы ‒ «земного рая», на уровне сюжетного оформления ‒ апостасии показал условия трансформации идиллии в притчу. Иллюзия идилличе- ской истории преодолевается оценкой истории «старосветских помещиков» в оценочных категори- ях «страсти» и «привычки». Аллегорический подтекст притчи создается иронически осмысленной историей Филемона и Бавкиды, аллюзией на картины ада и чистилища, историей самоубийцы и мнимого наследника старичков, мифологическим подтекстом сна как смерти, духовного анабиоза.

Так выявлены знаки не-события, которые показывают неспособность героев к праведничеству, неу- мение и нежелание воспользоваться перед смертью шансом на покаяние. В конструировании дидак- тизма как признака притчи определяющую роль играют догматы православия. Отсюда авторские признания, реплики, комментарии как знаки вторжения в текст повествования. Так автор показал мировоззренческую трансформацию проповедуемых героями добродетелей.

3) Изучение фонологической организации текста показало аллюзивное, аллегорическое значение поминальной обрядности, формирующей семиотику не-события, широкий спектр звукосимволиз- ма, поэтизации уединения и тишины как гармонии мира.

Связь с дантовским архетипом выявлена и в жанровой структуре гоголевской повести: зна- ки видения смерти анализируются как иронический парафраз дантовского архетипа. Апостасия ти- пизирована как разрушение России «старосветских помещиков».

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

4.4 Определение амплитуды и знака отраженных импульсов по волновой функции для моментов времени, соответствующим Рис.3 Осциллирующий импульс положительной по максимуму полярности и