• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

BULLETIN ВЕСТНИК

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "BULLETIN ВЕСТНИК"

Copied!
23
0
0

Толық мәтін

(1)

ISSN (Print) 2616-678Х ISSN (Online) 2663-1288

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ

BULLETIN

of L.N. Gumilyov

Eurasian National University

ВЕСТНИК

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

ФИЛОЛОГИЯ сериясы Серия ФИЛОЛОГИЯ

PHILOLOGY Series

№2(127)/2019

1995 жылдан бастап шығады Издается с 1995 года

Founded in 1995

Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Нұр-Сұлтан, 2019 Nur-Sultan, 2019 Нур-Султан, 2019

(2)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Бас редакторы Дихан Қамзабекұлы

филология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі (Қазақстан) Бас редактордың орынбасары Шолпан Жарқынбекова

филология ғылымдарының докторы, проф. (Қазақстан) Редакция алқасы

Аскер оғлы Рамиз Ф.ғ.д., проф. (Әзербайжан) Ақматалиев Абдылдажан Ф.ғ.д., проф. (Қырғызстан) Бахтикиреева Улданай Ф.ғ.д., проф. (Ресей) Беженару Людмила Ф.ғ.д., проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргүл Ф.ғ.к. (Қазақстан) Біжкенова Айгүл Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Жақыпов Жантас Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Журавлева Евгения Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Жаң Динжиң PhD, проф. (Қытай)

Ескеева Мағрипа Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Ержласун Гүлжанат PhD, ассоц. проф. (Түркия) Қасқабасов Сейіт Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Негимов Серік Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нұрғали Қадиша Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Нуриева Фануза Ф.ғ.д., проф. (РФ, Татарстан) Райхл Карл Ф.ғ.д., проф. (Германия) Рахманов Носимхан Ф.ғ.д., проф. (Өзбекстан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (АҚШ) Сәтенова Серікгүл Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Султанов Казбек Ф.ғ.д., проф. (Ресей) Тәжібаева Сәуле Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Хисамитдинова Фирдаус Ф.ғ.д., проф. (РФ, Башқұртстан) Чернявская Валерия Ф.ғ.д., проф. (Ресей)

Шәріп Амантай Ф.ғ.д., проф. (Қазақстан) Шәріпова Гүлбану Ф.ғ.к., доцент м.а. (Қазақстан)

Экиджи Метин PhD, проф. (Түркия)

Янковский Генрих PhD, проф. (Польша)

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қ.Сәтбаев к-сі, 2, 408 б.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Жауапты редактор, компьютерде беттеген: Ілияс Құрманғалиев

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы Меншіктенуші: ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 ж. №16996-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 35 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі, 12/1, тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31413)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(3)

Editor-in-Chief Dikhan Kamzabekuly

Doctor of philology, аcademician of NAS RK (Kazakhstan) Deputy Editor-in-Chief Zharkynbekova Sholpan

Doctor of philology, Рrof. (Kazakhstan) Editorial board

Asker ogly Ramiz Doctor of philology, Рrof. (Azerbaidzhan) Akmataliyev Аbdildajan Doctor of philology, Рrof. (Kyrgyzstan) Bakhtikireeva Uldanai Doctor of philology, Рrof . (Russia) Beisembayeva Zhanargul Can. of philology (Кazakhstan) Bezhenaru Lyudmila Doctor of philology, Рrof . (Romania) Bizhkenova Аigul Doctor of philology, Рrof. (Кazakhstan) Chernyavskaya Valeriya Doctor of philology, Рrof. (Russia) Еrzhiasun Güljanat PhD, assos. Prof. (Turkey)

Yeskeyeva Мagripa Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Henryk Jankowski PhD, Prof. (Poland)

Kaskabassov Seit Doctor of philology, Prof . (Кazakhstan) Khisamitdinova Firdaus Doctor of philology, Prof. (RF, Bashkortostan)

Metin Ekiji PhD, Prof. (Тurkey)

Negimov Serik Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurgali Kadisha Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Nurieva Fanuza Doctor of philology, Prof. (RF, Tatarstan) Reichl Karl Doctor of philology, Prof. (Germany) Rakhmanov Nasimhon Doctor of philology, Prof. (Uzbekistan) Rivers William Patrick PhD, Prof. (USA)

Satenova Serikkul Doctor of philology, Prof . (Kazakhstan) Sultanov Кazbek Doctor of philology, Prof. (Russia) Sharip Аmantay Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Sharipova Gulbanu Can. of philology, assos. Prof. (Kazakhstan) Tazhybayeva Saule Doctor of philology, Prof. (Kazakhstan) Zhakypov Zhantas Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Zhang Dingjing PhD, Prof. (China)

Zhuravleva Yevgeniya Doctor of philology, Prof. (Кazakhstan) Editorial address: 2, Satвayev str., of. 408, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008

Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-413) E-mail: vest_phil@enu.kz

Executive editor, computer layout: Іlyas Kurmangalyev Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University PHILOLOGY Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Registered by Ministry of Іnformation and Сommunication of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate No 16996-Ж from 27.03.2018

Periodicity: 4 times a year Circulation: 35 copies

Address of printing house: 12/1 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008; tel.: +7(7172) 709-500 (ext. 31413) © L.N. Gumilyov Eurasian National University

(4)

Главный редактор Дихан Камзабекулы

доктор филологических наук, академик НАН РК (Казахстан) Зам. главного редактора Шолпан Жаркынбекова

доктор филологических наук, проф. (Казахстан) Редакционная коллегия

Аскероглы Рамиз Д.ф.н., проф. (Азербайджан) Акматалиев Абдылдажан Д.ф.н., проф. (Киргизстан) Бахтикиреева Улданай Д.ф.н., проф. (Россия) Беженару Людмила Д.ф.н., проф. (Румыния) Бейсембаева Жанаргуль К.ф.н. (Казахстан)

Бижкенова Айгуль Д.ф.н., проф. (Казахстан) Жакыпов Жантас Д.ф.н., проф. (Казахстан) Жан Динжин PhD, проф. (Китай) Журавлева Евгения Д.ф.н., проф. (Казахстан) Ескеева Магрипа Д.ф.н., проф. (Казахстан) Ержласун Гульжанат PhD, ассоц. проф. (Турция) Каскабасов Сейит Д.ф.н., проф. (Казахстан) Негимов Серик Д.ф.н., проф. (Казахстан) Нургали Кадиша Д.ф.н., проф. (Казахстан) Нуриева Фануза Д.ф.н., проф. (РФ, Татарстан) Райхл Карл Д.ф.н., проф. (Германия) Рахманов Насимхон Д.ф.н., проф. (Узбекистан) Риверс Уильям Патрик PhD, проф. (США)

Сатенова Серикгуль Д.ф.н., проф. (Казахстан) Султанов Казбек Д.ф.н., проф. (Россия) Тажибаева Сауле Д.ф.н., проф. (Казахстан)

Хисамитдинова Фирдаус Д.ф.н., проф. (РФ, Башкортостан) Чернявская Валерия Д.ф.н., проф. (Россия)

Шарип Амантай Д.ф.н., проф. (Казахстан) Шарипова Гульбану К.ф.н., и.о. доцент (Казахстан) Экиджи Метин PhD, проф. (Турция)

Янковский Хенрих PhD, проф. (Польша)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К.Сатпаева, 2, каб. 408 Тел.:+7(7172) 709-500 (вн. 31-413)

E-mail: vest_phil@enu.kz

Ответственный редактор, компьютерная верстка: Ильяс Курмангалиев

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций РК под номером №16996-Ж от 27.03.2018г.

Периодичность: 4 раза в год Тираж: 35 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажимукана, 12/1, тел.: +7(7172)709-500 (вн. 31413)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(5)

Мазмұны

Фольклор және әдебиеттану

Аймұхамбет Жанат, Исебаева Аяужан. Ертегілердегі «Жер асты әлеміне саяхаттау» мотиві ...777... 8-14 Аққұлы Сұлтан Хан, Жұмағұл Сағымбай, Кемеңгер Қайырбек. Алаштың рухани мұрасындағы ашаршылық туралы тың деректер (1932-33 жылдар) ... 15-21 Арыққарақызы Еркегүл. Ақыт Үлімжіұлының «Мүнаджат хази әл-Хажат» туындысы (идеялық ерекшелігі) ... 22-28 Әшімхан Талдаубек. Тәуелсіздік әдебиеті контексіндегі Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» роман-хамсасы ... 29-35 Байтанасова Қарлығаш, Нұрлыбек Гүлбану. Қазіргі қазақ прозасындағы фольклорлық мотивтер ... 36-44 Ғұбайдуллина Айжан, Қорғанбеков Болат. «Дариға қыз» және «Қисса Шаһизинда»

дастандарының поэтикасы мен типологиясы ... 45-51 Жанысбекова Элмира. Қазақстанның қазіргі заман прозасындағы антикалық және інжілдік бейнелер мен сарындар ... 52-63 Қамзабекұлы Дихан. Түрік танзиматы: заман шындығының әдебиеттегі көрінісі ... 64-74 Нуртаева Гүлнура, Үсен Айгүл. Мұқағали Мақатаев поэзиясындағы ұлттық мотивтер ... 75-83 Оразбай Сәуле. Орхон-Енисей ескерткіштері мәтіндеріндегі тарихи тұлғалар бейнесі... 84-90 Теміртас Гүлсезім, Кемеңгер Қайырбек. Сұлтанбек Қожанұлының қаламгерлік қызметі мен шығармашылығы ... 91-97 Хамзина Қарлығаш, Қалыбекова Қаламқас, Кулейменова Ләйла. Мағжан Жұмабаев

поэзиясының типологиялық құрылымы ... 98-106

Лингвистика және әдістеме

Алиханқызы Гулия, Ахметбек Гүлжан. Қытай тілін шетел тілі ретінде оқыту әдістері ... 107-115 Ашраф Мұхаммед Аттия. Мәдениетті лингвомәдени антропонимдер арқылы түсіну

(орыс және араб антропонимдері негізінде) ... 116-121 Гришина Арина, Гиздатов Газинұр. АҚШ-тың қазіргі медиалық дискурсындағы мәдени

кодтар ... 122-128 Құлтанова Жанара, Кұсайынова Райса. Коммуникативтік мінез-құлық мәдениеті және

ұлттық (этникалық) стереотиптер ... 129-134 Жарқынбекова Шолпан, Оразаева Құралай, Петкова Сильвия, Қожамқұлова Гүлмира.

Студенттік орталықтандырылған білім беру және тиімді оқыту ортасы ... 135-146 Ерланова Мадина, Жүнісова Жаңыл. Қазіргі орыс тіліндегі бейузуал лексиканың

сөзжасамдық әлеуеті ... 147-156 Бейсенова Назерке , Исенова Фатима. Бақыт Қайырбековтің лирикасындағы «махаббат»

бейнесінің концептуалдық мазмұндағы жалпыадамзаттық және ұлттық тұжырымдамасы .. 157-162 Қарағұлова Балгенже. Қазіргі тіл білімінде жаңа сөздерді зерттеудің негізгі бағыттары... 163-171 Қалибекұлы Толқын. Қытай және қазақ тілдерінің сөз тіркестеріндегі байланысу тәсілдері

мен түрлері ... 172-184 Манапбаева Жаннура, Сейденова Сәуле. Реалияларды өзге тілдерге аудару барабарлығы

(Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» романының орыс, ағылшын тіліндегі аудармалары) ... 185-192 Өтелбай Гүлбайра. М. Дулатұлының «Есеп құралы»: ұмытылған терминдердің мәні мен

мәртебесі ... 193-200 Смағұлова Гүлшат, Мұхаметқалиева Гүлнұр, Мұртаза Анипа, Балтабаева Гауһар.

Ислам терминологиясының Шығыс мәдениетіне енуі: Қытай ... 201-209 Шәріп Амантай. Қазақ поэзиясындағы «Жер-Ана» архетипі: генезис және

трансформация ... 210-217

(6)

Contents

Folklore and Literary Studies

Aimukhambet Zhanat, Issebayeva Ayauzhan. Motive «Zher asty alemine sayachattay» («A travel to the underground world») in fairy tales ... 8-14 Akkuly Sultan Khan, Zhumagul Sagymbay, Kemengger Kaiyrbek. New facts about the famine in Alash’s spiritual heritage (1932-33 years) ... 15-21 Arykkarakysy Erkegul. Produced by Akyt Ulimzhiuly «Munadzhat chazi al-Chazhat»

(ideo feature) ... 22-28 Ashimhan Taldaubek. Roman-Hamza «Abaidyn zhumbagy» («Abai’s mystery») of Ramazan Toktarov in the Context of Non-Sufficient Literature ... 29-35 Baytanasova Kharlуgash, Nurlуbek Gulbanw. Folkloric motives in modern Kazakh prose ... 36-44 Gubaidullina Aizhan, Korganbekov Bolat. Poetics and typology of the epics «Dariga khyz»

(«Dariga gir») and «Kissa Shachzinda» («Kissa Shaxzinda») ... 45-51 Zhanysbekova Elmira. Antique and biblical images and motifs in the modern Kazakhstani prose .. 52-63 Kamzabekuly Dikhan. Тurkic tanzimat: a reflection of the age reality in literature ... 64-74 Nurtayeva Gulnura, Usen Aigul. The national motive in the poetry of Mukagali Makatayev .. 75-83 Orazbai Saule. An image of historical figures in the texts of Orkhon-Yenisei monuments ... 84-90 Temirtas Gulsezim, Kemenger Kairbek. Writing activities and creativity Sultanbek Kozhanov .... 91-97 Khamzina Karlygash, Kalybekova Kalamkas, Kuleimenova Laila. Typological structure of the poetry of Magzhan Zhumabayev ... 98-106

Linguistics and methodics

Alikhankyzy Gulya, Akhmetbek Gulzhan. Modern methods of teaching Chinese as a foreign

language ... 107-115 Attia Ashraf Mohamed. Understanding culture through the prism of linguistic anthroponyms

(Based on Russian and Arab anthroponyms) ... 116-121 Grishina Arina, Gizdatov Gazinur. Cultural codes in the modern media discourse of the USA .. 122-128 Kultanova Zhanara, Kussainova Raisa. Cultural and National (ethnic) stereotypes of

Communicative behavior ... 129-135 Zharkynbekova Sholpan, Urazayeva Kuralai, Petkova Sylvia, Kozhamkulona Gulmira.

Student-centered learning and effective learning environment ... 135-146 Yerlanova Madina, Zhunusova Zhanyl. Word-forming potential of non-usual dictionary in

modern Russian language ... 147-156 Beisenova Nazerke, Issenova Fatima. The theme of «love» in the common human and ethnic

concepts of the poet Bachyt Kairbekov ... 157-162 Karagulova Balgenzhe. New directions of neologisms research in modern linguistics ... 163-171 Kalibekuly Tolkyn. Ways of phrases formation and phrases classification in Chinese and Kazakh

languages ... 172-184 Manapbayeva Zhannura, Seidenova Saule. Аdequacy of translating realia into other

languages (based on Smagul Yelubay’s novel ‘Ak boz uy’ and its translations in the Russian

and English languages) ... 185-192 Otelbay Gulbaira. «Esep kuraly» («Math textbook») of Mirzhakup Dulatuly: the meaning and

status of forgotten terms ... 193-200 Smagulova Gulshat, Mukhametkalieva Gulnur, Murtaza Anipa, Baltabaeva Gauchar.

Integration of Islamic terminology in Eastern culture: China ... 201-209 Sharip Amantai. The archetype «Zher-Ana» («Mother Earth») in Kazakh poetry: the genesis

and transformation ... 210-217

(7)

Содержание

Фольклор и литературоведение

Аймухамбет Жанат, Исебаева Аяужан. Мотив «Жер асты әлеміне саяхаттау» («Путе- шествие в подземный мир») в сказках ... 8-14 Аккулы Султан Хан, Жумагул Сагымбай, Кеменгер Кайырбек. Новые данные о голодоморе в идеологических наследиях Алаша (1932-33 годы) ... 15-21 Арыккаракызы Еркегуль. Произведение Акыта Улимжиулы «Мунаджат хази аль-Ха- жат» (идейные особенности) ... 22-28 Ашимхан Талдаубек. Роман-хамса Рамазана Токтарова «Абайдың жұмбағы» («Тайна Абая») в контексте независимой литературы ... 29-35 Байтанасова Карлыгаш, Нурлыбек Гулбану. Фольклорные мотивы в современной казахской прозе ... 36-44 Губайдуллина Айжан, Корганбеков Болат. Поэтика и типология поэм «Дариға қыз» и

«Қисса Шаһизинда» ... 45-51 Жанысбекова Эльмира. Античные и библейские образы и мотивы в современной прозе Казахстана ... 52-63 Камзабекулы Дихан. Тюркский танзимат: отражение действительности в литературе... 64-74 Нуртаева Гулнура, Усен Aйгуль. Национальные мотивы в поэзии Мукагали Макатаева ... 75-83 Оразбай Сауле. Образы исторических деятелей в текстах орхоно-енисейских памятников 84-90 Темиртас Гульсезим, Кеменгер Кайырбек. Писательская деятельность и творчество Султанбека Кожанова ... 91-97 Хамзина Карлыгаш, Қалыбекова Каламкас, Кулейменова Лейла. Типологическая структура поэзии Магжана Жумабаева ... 98-106

Лингвистика и методика

Алиханкызы Гулия, Ахметбек Гулжан. Современные методы преподавания китай-

ского как иностранного языка ... 107-115 Аттия Ашраф Мохаммед. Понимание культуры сквозь призму лингвоантропонимов

(на материале русских и арабских антропонимов) ... 116-121 Гришина Арина, Гиздатов Газинур. Культурные коды в современном медиадискурсе США... 122-128 Култанова Жанара, Кусаинова Райса. Культурные и национальные (этнические)

стереотипы коммуникативного поведения ... 129-134 Жаркынбекова Шолпан, Уразаева Куралай, Петкова Сильвия, Кожамкулова Гульмира.

Студентоцентрированное обучение и эффективная обучающая среда ... 135-146 Ерланова Мадина, ЖунусоваЖаныл. Словообразовательный потенциал неузуальной

лексики в современном русском языке ... 147-156 Бейсенова Назерке, Исенова Фатима. Общечеловеческое и этническое в концептуаль-

ном содержании образа «любовь» в лирике Бахыта Каирбекова ... 157-162 Карагулова Балгенже. Основные исследования неологизмов в современном языкознании ... 163-171 Калибекулы Толкын. Способы и виды связи словосочетаний в китайском и казахском языках 172-184 Манапбаева Жаннура, Сейденова Сауле. Адекватность передачи реалий на другие языки

(на основе романа Смагула Елубая «Ак боз уй» и его переводов на русский и английский языки)... 185-192 Өтелбай Гүлбайра. «Есеп құралы» («Учебник по математике») Миржакупа Дулатулы:

значение и статус забытых терминов ... 193-200 Смагулова Гульшат, Мухаметкалиева Гулнур, Муртаза Анипа, Балтабаева Гаухар.

Интеграция исламской терминологии в Восточной культуре: Китай ... 201-209 Шарип Амантай. Архетип «Жер-Ана» («Мать-Земля») в казахской поэзии: генезис и

трансформация ... 210-217

(8)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

116

№2 (127)/2019

ХҒТАР 17.06.19

Аттия Ашраф Мохаммед

Факультет ал-Алсун, Айн-Шамский университет, Каир, Египет (E-mail: at_rus@yahoo.com)

Понимание культуры сквозь призму лингвоантропонимов (на материале русских и арабских антропонимов)

Аннотация. Данная статья посвящена осмыслению национально-культурного компонента значения антропонима в русском и арабском языках. Исследуется лингвокультурологическая на- правленность ряда русских и арабских антропонимов при их функционировании в масс-медийных текстах. Использование СМИ имена исторических и современных персонажей в экстралингви- стической функции связано, прежде всего с желанием создать параллели прошлого и настоящего.

Рассматривается локально-национальный характер функционирования антропонимов-лингвокуль- турем в рамках «гипернации» и «субнации». На русском и арабском материалах анализируются антропонимы-лингвокультуремы, аккумулирующие в себе культурно-исторические реалии русской и арабской действительности, отражающие при этом ассоциации, стереотипы, сценарии и куль- турно-национальные коннотации, связанные с бытованием антропонимов в текстах разного рода и, выражающие таким образом внеязыковую среду. Сквозь антропонимы-лингвокультуремы отра- жаются мировоззренческие взгляды представителей двух культур, их оценки и отношение к про- исходящим вокруг событиям. Указывается на дифференциальные признаки антропонима-лингво- культуремы, определяющие его специфические черты и, обусловливающие его культурологическое восприятие индивидами. Такой анализ позволит раскрыть и понять национально-культурный фон, закрепленный за теми или иными антропонимами в двух языках, что является весьма важным в процессе межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: лингвокультурология, антропоним, лингвокультурема, культурный фон, арабский язык, прецедентное имя, коннотации, реалии.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2019-127-2-116-121 Введение. Лингвокультуремы во всех их проявлениях существуют во всех языках.

В каждом языке функционируют разные культурологически нагруженные единицы. Зна- ние этих единиц является важным условием успеха коммуникативного процесса, прежде всего в бикультурной среде. Дело в том, что люди, принадлежащие к одному сообществу, определенному социуму, всегда подразумевают больше, чем говорят вслух. Эта «подразу- мевая» информация, именуемая в соответствующей литературе как фоновое знание, кроет в себя национально-культурное и, историческое знание. Этим знанием выражаются реалии, те или иные ассоциации, стереотипы, сценарии.

Лингвокультуремы могут быт выражены как словом, словосочетанием, текстом, так и ономастическими единицами, в частности, антропонимами.

По мнению В. А. Ражиной, «ономастическое пространство, являясь значимым эле- ментом в системе языка и культуры, способствует постижению национальной культуры этноса; имена собственные - единицы, которые в максимальной степени воплощают куль- турно-исторический опыт нации» [1. С. 21].

В этом смысле антропоним-лингвокульутрема как и прецедентное имя обладает

«ведущими признаками прецедентности», в частности, «широкая известность и распро- страненность метафорического использования без специального пояснения истоков мета- форичности» [2. С. 48].

(9)

117

№2 (127)/2019

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Сопоставительная характеристика арабских и русских антропонимов-лингвокультурем

Следует отметить, что национально-культурные коннотации, закрепленные за лингвокультуремами, среди которых и антропонимы, имеют локально-национальный ха- рактер в том смысле, что его понимание связано с конкретной нацией.

Выходя за пределы этой нации, оно становится далеко не понятным. Если, например, арабскую нацию можно рассматривать как «гипернацию», то каждый из арабских народов рассматривается как «субнацией», имеющей свою культуру, свои собственные традиции, отличающиеся от культуры и традиций другого «братского» арабского народа. Функцио- нирующие, например, в египетском сегменте арабской культуры лингвокультуремы, могут быть неизвестными в марокканском сегменте самой же арабской культуры. Между тем, могут появляться некоторые лингвокультуремы, известные всем представителям данной

«гипернации», т.е. интернациональные лингвокультуремы. Это происходит в тех случаях, когда реалия или событие, обусловливающее появление таких лингвокультурем, вызывает общеарабский интерес. В этой связи СМИ играют немалую роль в популяризации данной лингвокультуремы, как например, в случае антропонимов «Омар бин АбделАзиз», «Антра бин Шаддад» и др., которые стали интернациональными лингвокультуремами. Рассмотрен- ные в статье арабские антропонимы относятся к интернациональными лингвокультурема- ми, известные всем представителям арабской культуры.

Подобное исследование позволяет выявить национально-культурный компонент ряда русских и арабских антропонимов, сопровождающий функционирование данных еди- ниц в масс-медийных текстах, установить и понять мировоззренческие взгляды и специфи- ки национальной ментальности представителей русской и арабской культуры на современ- ном этапе развития двух обществ.

В российских и египетских СМИ наблюдается частотное использование антропони- мов-лингвокультурем или прецедентных антропонимов из числа исторических и современ- ных персонажей для характеристики тех или иных личностных качеств государственных деятелей, политических лидеров, поступков и решений или для того, чтобы сделать отсыл- ки на конкретные события и создать параллели прошлого и настоящего.

Для русского национального сознания многое означают такие прецедентные имена (или антропонимы-лингвокультуремы), как Иван Грозный, Петр Великий, маршал Жуков, Михаил Горбачев, Игорь Гайдар, Анатолий Чубайс, Мавроди, Штирлиц и другие.

С именем Мавроди – директором финансовой пирамиды «МММ» – в сознании русско- го человека связано представление о мошенничестве и махинации. Функционируя в газетных текстах, антропоним Мавроди, носит эти национально-культурные коннотации, Ср.: «Афри- канская пирамида. Мавродиобманул уже 3 миллиона нигерийцев. Аферист из РФ развернулся на международном уровне» (Екатерина Мирная // Аргументы и факты № 38 20/09/2017).

Имя Штирлиц для представителя русской культуры – это не только герой знаме- нитого советского сериала «17 мгновений весны», но и целая история о подвигах совет- ской разведки в годы второй мировой войны. Использованием СМИ этого антропонима отсылается на личность Штирлица и его работу как разведчика. Ср.: «В какой степени это было реализовано на практике, судить сложно. Мы не должны воспринимать людей, ко- торых власть тогда называла своими агентами, как внедренных в церковную структуру людей со званиями госбезопасности, «штирлицев» (Павел Скрыльников // http://www.ng.ru/

ng_religii/2017-12-20/14_434).

Упоминанием антропонима Ивана Грозного в современных текстах авторы указы- вают на жестокого правителя. Ср: «В социальном медиа-пространстве в связи с интервью Бортникова много говорилось о том, что мог бы директор ФСБ повести свою историю … не от чекистов, чьи чистые руки здорово обагрила кровь соотечественников и чьи холод-

(10)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

118

№2 (127)/2019

ные сердца не вздрагивали от бессудных расправ, а, к примеру, от более человеколюбивой царской охранки. Ну или, прости, Господи, от опричнины Ивана Грозного, стилистиче- ски (но не по количеству жертв) похожей на чекистов. (Кирилл Харатьян // Ведомости 2017/12/25); «По ходу дела всплыли вовсе неприглядные подробности истории с очерком

«Красной звезды», зато мы получили еще один героический миф о войне, которую лично Мединский ведет против либерального растления народа, за его воспитание в лучших тра- дициях советской пропаганды и отеческой строгости Ивана Грозного» (Андрей Гордеев //

Ведомости 2016/10/19).

Таким образом, используя антропонимы вне их «номинативной среды», СМИ вы- ражают свое отношение к происходящим событиям и к тому или иному политическому руководителю.

Делая отсылки на имя Анатолия Чубайса, авторы современных газетных текстов вспоминают «ваучерную приватизацию в 90-годы, разорившую большую часть населе- ния», ср.: «Согласно Энергетической стратегии России, до 2035 года необходимо мо- дернизировать или построить заново до 50 ГВт из 160 ГВт тепловой генерации, рабо- тающей в России сегодня. «ТЭЦ надо либо модернизировать, либо на их месте строить новые, иначе мы увидим очередной «крест Чубайса»» (Олег Никифоров // http://www.ng.ru/

ng_energiya/2018-01-16/12_7151_enrgetic.html). Образ А. Чубайса стали передавать цело- му ряду людей, которые, по сути, оказались его прототипами, Ср.: «Удивляет ничтожно малый процент сельских жителей, желающих самостоятельно работать, решать свои дела и надеяться при этом только на себя, готовых отвечать за свою жизнь. Особенно чувствуется надломленность мужской части сельского населения. Ругают на чем свет стоит начальство – от местных бригадиров и директоров до самих чубайсов и ротенбер- гов. Готовы обсуждать и решать проблемы Сирии и Украины, но не желают даже слы- шать о проблемах собственной улицы, двора или огорода» (Василий Мельниченко // http://

www.ng.ru/ng_politics/2017-03-21/14_6953_earth.html).

В арабском языке вопрос о лингвокультуремах и национальной-культурной конно- тации языковых единиц теоритически не разработан полностью. В специальной лингви- стической науке культурологически нагруженные слова, в том числе и антропонимы, как правило, исследуется в рамках теории интертекстуальности [3]

Тем не менее, в арабском лингвокультурном сообществе разные «посылы» и конно- тации передают такие арабские антропонимы, как ал-Хаджаж бин Юсуф, Салах Эддин, Ха- рун Ар-рашид, Омар бин Абдель Азиз, Гамаль Абдел Насер, Синбад и др., которые можно считать антропонимами-лингвокультуремами.

С именем Омаром бин Абдел Азизом связано представление о справедливом пра- вителе. Так, положительно реагируя на инициативу президента Египта о пожертвовании половиной своего дохода государственной казне, газета «Эль-Ватан-الوطن» пишет:

«أيد يوسف مبادرة الرئيس قائلًا: «هذه مبادرة جيدة جدًا وإذا فعل ذلك، فسوف ذلك هو عصر خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز، وسوف يحيا المصريين في عزة» (الوطن 24/06/2014)

(Рус. Юсуф поддержал инициативу президента, отметив: «Эта весьма хорошая ини- циатива, и если он действительно так поступит, то это будет означать, что мы живем в эпохе пятого праведного Халифа Омара бин Абдел Азиза».

Образ харизматического лидера и вождя на современном этапе развития египетско- го общества передает антропоним Гамал Абдел Насер:

الفرق بين محمد صلاح وأبوتريكة.. كالفارق بين جمال عبدالناصر وحسن البنا!! (اليوم السابع 14/10/2017)

(11)

119

№2 (127)/2019

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

(Рус. Разница между Мухаммедом Салахом и Абу Трикой .. как разницу между Гама- лом Абдел Насером и Хасаном Эль Банной) (аль-Юум ас-Ассабии 14/10/2017). Здесь автор сравнивает патриотизм футболиста Мухаммеда Салаха с патриотизмом бывшего президента Гамала Абдел Насера, с другой стороны, для передачи значения предательства автор сравни- вает другого футболиста – Абу Трикой, объявившего свою приверженность идеологии орга- низации «Братьев Мусульман», признанной в стране террористической, с основателем этой организацией Хасаном Эль Банной.

Наивного смешного человека символизирует антропоним Джоха. Джоха Наср Эддин - герой арабских сказок и анекдотов, острослов и комический персонаж арабского фольклора, весёлый и находчивый. В своём характере Насреддин совмещает черты как хитреца, мудреца и шутника, так и простака и неудачника. Его полное имя Ходжа Насреддин Джоха эль-Руми, а арабы зовут его просто Джоха. Именно этот образ и прослеживается в тех контекстах, где упоминается данный антропоним, например:

«هذه النيران والأزمات والحرائق والإضرابات والغضب، والرئاسة والنظام في مصر يبدون مثل جحا عندما كان يقول «طالما بعيد عن بيتي خلاص»(اليوم السابع، 11.03.2013)

(Рус. Эти огни, кризисы, пожары, протесты и гнев имеют место, в то время,как пре- зидент и режим в Египте выглядят словно Джохе, который говорил; «Раз это далеко от моего дома, то оно меня не касается» (аль-Юум ас-Ассабии, 11.03.2013)

Каждый раз, когда речь идет о беспощадном политике или руководителе, способном отстаивать интересы страны всеми средствами, всегда упоминается антропоним Хаджжаж, ставший лингвокультуремой. Хаджжаж бин Юсуф Ассакафи (661–714гг.) - наместник омей- ядских халифов в Хиджазе (692-694гг.) и в Ираке (с 694г.). Получил известность жестокими расправами с политическими противниками Омейядов. Ср.:

«نشطاء يحذرون بشار الأسد من مصير الحجاج بن يوسف الثقفى» (اليوم السابع 07/11/2011) (Рус. Активисты предупреждают Башара Асада о повторении судьбы Хаджжажа ибн Юсуфа Ассакафи) (аль-Юум ас-Ассабии 07.11.2011)

Интересным случаем представляется использование древнеегипетского титула прави- телей – фараон. Несмотря на то, что слово фараон не является собственным именем, а лишь царский титул, в современной арабской лингвокультурной среде в частности в ее египетском сегменте, фараон стал символом самовластия и тиранства [4. С. 1695]. Авторитарного прави- теля, тирана называют фараоном. Это связано, в первую очередь, с историческими данными, характеризующими древнеегипетскими правителями-фараонами как жестокими властителя- ми, угнетавшими народа во имя своего самовластья.

В египетских СМИ часто встречается ведение параллелей между современными дик- таторами и фараоном. Например,

«حينما احتد النقاش حول ما يجري في مصر حاليا من صراع بين تيارات الإسلام السياسي وبقية القوي الوطنية،‏ صاح صديقي قائلا‏:‏ لا نريد فرعونا جديدا‏!!‏ فأدهشه ردي الهادئ‏:‏ يا ليته يكون كذلك‏.‏

فصاح مرة أخري‏:‏ أتريد أن يحكمنا ديكتاتور جديد‏!!»‏(الأهرام، 31.12.2012)

(Рус. Когда ужесточился спор о происходящих сейчас в Египте конфликтах между те- чениями политического ислама и остальными национальными силами, мой друг закричал:

нам не нужен новый фараон!!... Неужели хотите, чтобы нами правил новый диктатор!!) Примечательно, что здесь не указывается на имя конкретного фараона, который обладал та- кими «злыми» качествами. Данный факт свидетельствует о том, что слово фараон приобрело статус «собственного имени».

Как известно, каждый антропоним-лингвокультурема имеет определенные дифферен- циальные признаки, определяющие его специфические черты и противопоставляющие его другим именам. В некоторых случаях дифференциальные признаки прецедентных антропо- нимов существенно различаются в сознании различных людей [см. 2. С. 48]. Например, соб- ственное имя Сталин в настоящее время воспринимается неоднозначно, не так, как это было в середине двадцатого столетия. Для одних он – национальный герой, вождь, организатор

(12)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

120

№2 (127)/2019

победы в Великой Отечественной войне, а для других он тиран. Ср.: «В отношении Сталина у нас действует странный принцип «зато». Да, мол, истребил миллионы людей, да, искале- чил судьбы оставшихся в живых, но зато — и следует каталог достижений. Впрочем, даже то, что обычно называют в качестве сталинских заслуг, рождалось не благодаря, а вопреки диктатору. Но важно здесь другое. Совершенно очевидно, что существуют преступления, после которых нет «зато». Просто нет» (Евгений Водолазкин // Известия, 4 июля 2017); «Те, кто увековечивает Сталина и Грозного, думают они о том или нет, выписывают власти (нынешней, будущей, любой) мандат на массовые репрессии: убеждают россиян в том, что правитель в России, сколько бы он душ ни загубил, отвечать перед современниками не будет, а потомки его еще и восславят. Таков, мол, русский народ. Ему нужен царь, и притом с силь- ной рукой, т. е. жестокий» (Алексей Левинсон //Ведомости 23/10/2016)

Аналогичная картина наблюдается и в арабской лингвокультуре, в которой неодно- значное представление вызывает антропоним Харун ар-Рашид - пятый халиф из династии Аббасидов. Для одних он олицетворяет роскошную жизнь и бесконечное наслаждение удоб- ствами жизни, а для других он - символ мудрого правителя, добившегося культурного и эконо- мического расцвета для своей родины. Различие в восприятии дифференциальных признаков того или иного антропонима-лингвокультуремы обусловлено прежде всего психо-культурным настроем индивида, его мировоззренческим взглядом, а также общественно-политическим укладом на данный момент.

Заключение. Как видим, язык, будучи хранителем культурных ценностей, отража- ет не только реальный мир, окружающий человека, реальные условия его жизни, но и на- циональный характер народа, его менталитет, мировоззрение и мышление. Каждый народ рассматривает и воспринимает антропоним не только как собственное имя, именующее че- ловека, но и как лингвокультурологическую единицу, за которой кроется конкретное культур- но-историческое событие и, с которой связано определенное общенародное представление о жизни, обществе, мире и т.д.

Изучение антропонимов, наделенных национально-культурной ценностью, в частно- сти на фоне другого языка, является весьма актуальным в плане межкультурной коммуника- ции, дает возможность глубже проникнуть в саму природу языка, понять мировоззренческие взгляды и специфики национальной ментальности представителей двух культур на современ- ном этапе и представить в новом свете языковую картину мира.

Әдебиеттер тізімі

1 Ражина, В. А. Ономастические реалии: лингвокультурологический и прагматический аспекты: Автореф. дисс. … канд. фил. наук.- Краснодар, 2007. –24 c.

2 Нахимова Е.А. Использование корпусной методологии при сопоставительном изучении прецедентных имен // Политическая лингвистика.- Вып. 3 (45).- Екатеринбург, 2013.– с.

48-56.

3 أحمد طعمة حلبي: التناص بين النظرية والتطبيق: شعر البياتي نموذجاً.- دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007، 318 ص.

(Ахмед Тима Халаби: Теориялық және қолданбалы аспектілердегі өзара контекстенттік:

әл-Баяттың поэзиясының мысалы. - Дамаск, 2007.- 318 б.)

(Ахмед Тиима Халаби: Интерконтекстуальность в теоритическом и прикладном аспектах:

на примере поэзии аль-Баяти.- Дамаск, 2007.– 318 с.)

4 أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة. مجلد 3،القاهرة، 2008، 2524ص.

(Ахмед Мұхтар Омар: Қазіргі араб сөздігі: том III.-Каир, 2008. - 2524 б.)

(Ахмед Мухтар Омар: Словарь современного арабского языка: Том III.-Каир, 2008.– 2524 с.)

(13)

121

№2 (127)/2019

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Ашраф Мұхаммед Аттия

Әл-Алсун факультеті, Айн-Шам университеті, Каир, Египет Мәдениетті лингвомәдени антропонимдер арқылы түсіну

(орыс және араб антропонимдері негізінде)

Аңдатпа. Бұл мақала орыс және араб тілдеріндегі антропанның мағынасын ұлттық-мәдени ком- понентті түсінуге арналған. Автор бірқатар ресейлік және арабиялық антропонимдердің лингвомәдени- етті бағдарлауын БАҚ-дағы мәтіндерде жұмыс істеуімен зерттейді. Қосымша тілдік функциядағы тарихи және қазіргі кейіпкерлердің атаулары арқылы бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану, ең алдымен, өт- кен мен бүгінгі арасындағы параллельді құру ниетімен байланысты. Антропонимдердің - лингвистикалық мәдениеттің «гипертониялық» және «субнациональдық» шеңберінде жергілікті-ұлттық сипаты қарасты- рылады. Орыс және араб материалдар антропонимдер-lingvokulturemy, орыс және араб шындық мәдени және тарихи болмысты жинақтау сол бірлестіктердің, стереотиптер, сценарийлерді және әртүрлі мәтін- дерді отандық пайдалануға жеке есімдерімен байланысты ұлттық-мәдени коннотации кезінде көрсететін, және, осылайша, экстралингвистикалық білдіре талданады Сәрсенбі Лингвомәдениеттің антропонимдері арқылы екі мәдениеттің өкілдерінің идеялық көзқарастары, оларды бағалау және олардың айналасындағы оқиғаларға қатысты көзқарастары көрініс табады. Ол антропоним-лингвистикалық мәдениеттің ерек- шеліктерін айқындайды, оның ерекшеліктерін анықтайды және оның жеке тұлғалардың мәдениетті қа- былдауын анықтайды. Мұндай талдау екі тілде бір немесе бірнеше антропаңға тағайындалған ұлттық мә- дениетті қалыптастыруға және түсінуге мүмкіндік береді, бұл мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде өте маңызды.

Түйін сөздер: мәдени лингвистика, антропану, лингвомәдениет, мәдениет, араб, прецедент атауы, коннотация, реалия.

Ashraf Mohamed Attia

Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University (Cairo), Egypt

Understanding culture through the prism of anthroponyms-linguocultures (Based on Russian and Arab anthroponyms)

Abstract. This article is devoted to understanding the national-cultural component of the meaning of anthroponym in Russian and Arabic. The author studies the linguocultural orientation of a number of Russian and Arabian anthroponyms with their functioning in mass-media texts. The use of the media by the names of historical and modern characters in an extra-linguistic function is associated primarily with the desire to create parallels between the past and the present. The local-national character of the functioning of anthroponyms-linguistic culture in the framework of «hypernational» and «subnational» is considered. The Russian and Arabic materials analyzed the anthroponyms-linguocultures, accumulating in themselves the cultural and historical realities of Russian and Arab reality, reflecting associations, stereotypes, scenarios and cultural-national connotations associated with the existence of anthroponyms in texts of various kinds and, thus expressing non-linguistic Wednesday Through the anthroponyms-linguocultures, the ideological views of representatives of two cultures, their assessments and attitudes to the events around them are reflected. It indicates the differential characteristics of the anthroponym-linguoculture, which determine its specific features and, determining its cultural urological perception by individuals. Such an analysis will allow revealing and understanding the national-cultural background assigned to one or another anthroponym in two languages, which is very important in the process of intercultural communication.

Key words: linguoculturology, anthroponym, linguoculturema, cultural background, Arabic, precedent name, connotations, realia.

Автор туралы мәлімет:

Ашраф Мұхаммед Аттия - филол. ғылымдарының кандидаты, доцент, Әл-Алсун факуль- теті, Айн-Шам университеті, Каир, Египет.

Ashraf Mohammed Attiya - philol. Candidate of Science, Associate Professor, Faculty of Al- Alsun, Ain Sham University, Cairo, Egypt.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. 402, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Мендыбаева.. Вестник

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. 402, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Мендыбаева.. Вестник

1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н.. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

“гуманитарлы географияның” синонимі ретінде жиі қабылданады. Мәдени географияға қарағанда,.. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева - Серия ФИЛОЛОГИЯ BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY

ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева - Серия ФИЛОЛОГИЯ BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY

ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева - Серия ФИЛОЛОГИЯ BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY

Gumilyov Eurasian National University ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н.. ЭКОЛОГИЯ сериясы