• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

“CHALLENGES OF SCIENCE”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "“CHALLENGES OF SCIENCE” "

Copied!
164
0
0

Толық мәтін

The results showed that the reading habit and writing skills of the students were at an average level. Research Question 1: What is the level of reading habit and academic writing skills of English Language Education students at UAD.

Table 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Table 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Informational cultural description of the future teacher- manager in the education system

Pedagogical conditions for the formation of management culture by the school head in the system for professional development of management personnel. Cite this article as: Suleimen, S., Orazayeva, A., (2019) Information culture description of the future teacher-leader in the education system.

Table - Research on Kazakhstani educational management issues between 2001-2017
Table - Research on Kazakhstani educational management issues between 2001-2017

Болашақ менеджерлердің басқару мәдениетін қалыптастыру

Кеңес дәуірінде бұл сөз «менеджмент» деген сөзбен ауыстырылды, олар менеджмент деп басқару субъектісінің әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға жету объектісіне басқарушылық ықпалы деп түсінді. 34. «Менеджмент» терминін қолданудың қазіргі тәжірибесі оның негізгі үш мағынасын қамтиды: ұйымдардағы адамдарды басқару процесі, менеджмент туралы ғылым;

Intersubjective Management in Educational Economy

The main research method is a theoretical analysis of the problems of government and education as an industry (including economics) in the modern world. Consumerism as a "gangster ideology" promotes slavery-type relationships (the involution of humanity).

Болашақ менеджерлерді бастауыш мектетпті басқару қызметіне даярлығын қалыптастырудың

Бұл мақала CC BY-NC-ND лицензиясы (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) бойынша жалпыға қолжетімді.

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметке дайындықты сөздің тура мағынасында оқыту мүмкін емес, өйткені құзыреттілікке оқыту мамандығы «бұл дайын білім, біреу беретін білім емес, бұл білімнің пайда болу шарттары құрметтейді» (Қазақстан Республикасының 12 жылдық тәрбие тұжырымдамасы, 2006 ж.).

Theoretical model for Formation of Future Managers' Training in Primary School Management

Статья в открытом доступе по лицензии CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) Материалы Международной практической интернет-конференции «Актуальные проблемы науки».

Методологические подходы формирования профессиональной компетентности будущих младших

Summary: In the article, methodological approaches (aksiologicheskiy, system, personality-oriented, synergetika, kompetentnostnyy, deyatel'nostnyy) of formation of professional competence of future junior medical specialists are analyzed in the process of study of estestvenno-nauchnykh disciplines. Opredelino principle of professional orientation in the process of forming professional competence of future junior medical specialists as such, which is concentrated on mastering the maintenance of fundamental bases of estestvennonauchnykh disciplines at the level of necessities and requirements to the profession of medical worker .

Алгоритм разработки безопасных способов нанесения металлических покрытий CVD-методом

ПДК, мг/дм 3

ОП-10

2- Окисление при очистке углеродных

 • Опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества формируются в виде продуктов неполного сгорания МОС при несоблюдении (нарушении) технологических

Для метода CVD, суть которого заключается в испарении (сублимации) металлоорганического соединения и осаждении металла на подложку, нагретую до температуры разложения МОЦ (от 70 до 650 ˚С), рационально использовать опасность и производительность метод анализа [5]. Для реализации метода CVD при производстве уникальной высокотехнологичной товарной продукции установки металлизации рекомендуется оснащать фильтрами тонкой очистки пыли, которые предназначены для улавливания преимущественно субмикронных частиц из выхлопных газов с низкой входной концентрацией (менее 1 ) мг/м3) и скорости фильтрации менее 10 см/С.

The algorithm of development safe methods for depositing metallic coatings by CVD-method

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) Issue II, November 2019.

Epigenetic mechanisms in cognitive development

There are three categories of epigenetic marks - histone modification, DNA methylation and non-coding, or micro-, RNA. Modification of BDNF gene expression as a result of interactions between genetic and environmental factors.

Figure 1. Modification of the BDNF gene expression as a result of the interactions between the genetic and environmental factors
Figure 1. Modification of the BDNF gene expression as a result of the interactions between the genetic and environmental factors

Керамикалық кірпіш өндіруші кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқару жүйесін талдау

Бұл мақала CC BY-NC-ND лицензиясы бойынша қолжетімді (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі «Республикалық еңбекті қорғау ғылыми-зерттеу институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК кәсіптік тәуекелдерді зерттеу зертханасының меңгерушісі.

Analysis of the labor protection management system at the ceramic brick production enterprise

Өзекті ғылыми мәселелер» - «Ғылым қиындықтары» халықаралық практикалық интернет-конференциясының материалдары. Кәсіптік экологиялық тәуекелдерді басқарудағы ағымдағы тенденциялар мен болашақ даму, болашаққа арналған тәуекелдерді басқару – теория және жағдайлар, доктор Ян Эмблмсваг (ред.), ISBN InTech , қолжетімді:. 2018 ж.) Жұмыс жағдайына байланысты жүк көлігі кәсіпорны қызметкерлерінің функционалдық жағдайын бағалау // «Ғылымның өзекті мәселелері» - «Ғылыми міндеттер» халықаралық практикалық интернет-конференциясының материалдары.

Менеджмент в области охраны труда и промышленной безопасности горно-металлургической отрасли

Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population». Management in the field of labor protection and industrial safety of the mining and metallurgical industry.

Management in the field of labor protection and industrial safety of the mining and metallurgical industry

Қазақстан Республикасындағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жүйесінің жай-күйі

2005 жылдан бастап жұмыс берушілер OHSAS 18001 халықаралық стандарттарын еңбек қауіпсіздігі мен өнеркәсіптік қауіпсіздік менеджменті жүйесінің республика кәсіпорындарында енгізуді бастады. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің сайтында жарияланған облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктерінің мәліметтері бойынша Қазақстан Республикасында 1410 қазақстандық кәсіпорын OHSAS 18001 стандартына сәйкестік менеджмент жүйесін енгізіп, сертификаттаған.Нәтижесінде, егер 2009 жылы өндірістегі жазатайым оқиғалардан 355 адам қайтыс болса, 2018 жылдың қорытындысы бойынша 220 адам, ал өліммен аяқталған өндірістік жарақаттардың деңгейі 38 пайызға төмендеді [3].

Senior researcher, RNE "Republican Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and

State of system of safety and labour protection in Republic of Kazakhstan

Асфальт-бетон зауытының мысалында жұмысшылардың ақыл-ой қабілеттілігін бағалау

Research officer of the Laboratory for Regulation in the field of Labor Protection, RSE on the law of economic management. Republican Research Institute of Labor Protection, Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan», Nur-Sultan, Kazakhstan.

Assessment of mental capacity of workers on the example of asphalt plant

Обзор источников по вопросу разработки и внедрения системы управления охраной труда

Review of sources on the development and

Халықаралық тәжірибе бойынша Ресей мен АҚШ-тың инфляциямен күрес әдістерін салыстырмалы талдау

Ресейдегі инфляция деңгейінің өзгеруі

АҚШ-тағы инфляция деңгейінің өзгеруі

Comparative analysis of methods of combating inflation in Russia and the United States by international experience

Обзор научных инноваций по организации систем управления охраной труда на государственном уровне и

Scientific Secretary, Republican Research Institute for Labor Protection, Ministry of Labor and Social Protection of the Population. Review of scientific innovations for the organization of labor protection management systems at the state level and in

Review of scientific innovations on the organization of labor protection management systems at the state level and at

Strategies to prevent work-related stress and cardiovascular disease in South Korea // Psychosocial factors at work in the Asia-Pacific region - P 77-86.

Оценка профессиональных рисков на примере предприятия обрабатывающей отрасли

Результаты оценки риска травматизма на производстве показали, что из 46 изученных профессий административного основного производственного подразделения 18 (39%) отнесены к 1-му уровню риска, а 28 профессий - ко 2-му уровню риска.

Assessment of professional risks on the example of a processing enterprise

Актуальные проблемы безопасности работников сельского хозяйства

Senior Researcher, Laboratory of Analytical Research and Organizational Support RSE on the law of economic management "Republican Research Institute of Labor Protection, Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan".

Actual security problems of agricultural workers

Quality assessment system of secondary education in the Republic of Kazakhstan

First, almost all of the UNT tests are based on the recall of various factual information. They had been trained and were directed to places a few days before the start of UNT. Obtain an objective assessment of the level of educational achievement of school graduates and educational services.

1] MES (Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan) (2010), "State Program for Educational Development for the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, no.

Формирования профессиональных нарушений слухового анализатора работников предприятий, в

Тогда как среди операторов наблюдается более быстрый рост частоты симптомов после достижения 10-19-летнего стажа, а общий уровень остается в пределах нормы, чем в группе рабочих. При обследовании состояния органа слуха у 10 рабочих профессий лифтера, слесаря-электрика строительно-монтажной организации достоверных различий по сравнению с допустимой нормой по частоте выявления признаков воздействия промышленный шум на орган слуха, имеющий профессиональный стаж менее 10 лет. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией нормативов по охране труда РГП на ПХВ «республиканские научные исследования».

Institute of labor protection Ministry of labor and social protection population of the Republic of Kazakhstan".

Formation of occupational hearing analyzer violations of corporate employees depending on.

Результаты оценки профессиональных рисков работников предприятия горнодобывающей отрасли РК

С помощью методики оценки профессионального риска рассчитан уровень риска на рабочем месте для 44 профессий: 23 профессий административно-управленческого персонала, 21 профессии производственного подразделения. По результатам оценки риска вредных условий труда установлено, что из 23 изученных профессий административно-управленческого персонала все 23 профессии отнесены к 1 уровню риска (допустимому). По результатам оценки риска травматизма на производстве установлено, что из 23 профессий административно-управленческого персонала 1 профессия относится к 1-му уровню риска (допустимому); 21 профессия 2-го уровня риска (низкий) и 1 профессия 3-го уровня риска (средний);

По результатам оценки безопасности производственного оборудования установлено, что из 23 изученных профессий административно-управленческого персонала все 23 профессии отнесены к 1 уровню риска (допустимому).

Results of the assessment of professional risks of workers of the mining industry of the Republic of Kazakhstan

Results of occupational risk assessment of workers in the mining industry of the Republic of Kazakhstan.

Проблема профессиональной адаптации молодых педагогов

The problem of professional adaptation of young teachers

Разработка интегрированной системы управления охраной труда на преприятии транспортной отрасли

Republican Research Institute for Labor Protection, Ministry of Labor and Social Protection of the Republic's Population.

Development of an integrated labor protection management system at a transport industry enterprise

4] Правила и условия проведения обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 4. 1019;. 5] Правила разработки, утверждения и пересмотра работодателем инструкций по обеспечению безопасности и охраны труда, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 5. 927; 6] Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 6. 1057;

8] Правила выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлением Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054;.

Өндірістегі қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етудің кепілі ретінде еңбекті қорғау саласындағы жұмыс берушінің

Timely reporting of employees in the field of work safety as an improvement of the safety of safe work in production.

Employee's timely reporting in the field of labor safety as a better of safety of safety labor in the production

Улучшение точности позиционирования в закрытых помещениях используя данные экспериментальных

Окно настройки частоты, затухания и режима USB-генератора показано на рисунке 4. Рисунок 4 – Окно настройки частоты, затухания и режима USB-генератора. Уровень мощности сигнала в зависимости от расстояния от прямой видимости на частотах 1800 МГц, 2000 МГц, 2200 МГц и 2400 МГц (офисные помещения). Длина антенны выбирается в соответствии с длиной волны синусоидальной волны. а) Проведение измерений на частотах 1800 МГц, 2000 МГц, 2200 МГц и 2400 МГц.

Длина антенны выбирается в соответствии с длиной волны синусоидальной волны. а) Проведение измерений на частотах 1800 МГц, 2000 МГц, 2200 МГц и 2400 МГц.

Improvement of positioning accuracy in closed rooms by using of experimental measurement data and correction of

Мердігерлік ұйымдар жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбектерін қорғау мәселелері және оларды

Otarov Yertay Zhalgasbayevich, Doctor of Medical Sciences, Karaganda Regional Branch of the Republic Research Institute of Occupational Safety of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan». Issues of safety and security at work for contractor workers and proposals for their solution.

Issues of safety and labor protection of employees of contractors and proposals for their solution

Оценка риска заболеваемости работников сельского хозяйства

State republican enterprise with the right of economic management "Republican Research Institute of Labor Protection of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan".

Risk assessment of agricultural employees

Ускоренный метод определения склонности нержавеющей стали к межкристаллитной коррозии

Обработка кипяченым раствором 65%-ной азотной кислоты в течение 240 часов, то есть пять циклов по 48 часов с определением потери массы стали для каждого цикла испытаний. Это при испытаниях в сернокислом растворе CuSO4, но оба эти метода уступают в данном случае испытаниям в растворах HNO3 + HF. Склонность к межкристаллитной коррозии, обусловленная образованием y-фазы, выявляется при кипячении в азотной кислоте и не обнаруживается в растворах H2SO4, CuSO4, HNO3 + HF.

По данным литературы, основным критерием оценки стали при испытаниях в растворах HNO3+HF является потеря веса.

Accelerated method for determining the tendency of stainless steel to intergranular corrosion

Білім беру ортасының балалардың мектепке даярлығын қалыптастырудағы алатын орны

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұны интегративті түрде әр түрлі іс-шараларды ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады: «Денсаулық коммуникациялық білімнің шығармашылығы». Қазіргі орыс тілінде «ортада», яғни қарастырылып отырған объектілер арасында аралық орынды алады және олардың арасындағы делдал болып табылады. 34, «білім беру ортасы» және «білім беру кеңістігі» ұғымдарына теориялық талдау жасай отырып, олардың мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыруда өз мүмкіндіктеріне негізделгенін байқауға болады.

Role of educational environment in forming ready for children for school

Психолого-педагогические условия формирования культуры взаимодействия школы

На сегодняшний день шагом вперед в воспитании родителей стала рекомендованная Министерством образования и науки Республиканская конференция «КАЗАХСТАНСКИЕ РОДИТЕЛИ XXI ВЕКА: БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА», проведенная в сентябре и октябре 2018 года.

Psychological and pedagogical conditions for the formation of a culture of interaction between the school and parents

Cognitive competence and electronic learning

In the next section we will discuss the development of students' cognitive competence based on e-learning. It is always necessary to create an emotional atmosphere for students in the e-learning process without stress consequences. The state of online education in the United States of America (US) has also been successful.

When choosing an online program, today's students must be prepared to be able to enter the labor market after graduating from university.

Table 1 Top 10 mega universities in developing countries University Country Number of students
Table 1 Top 10 mega universities in developing countries University Country Number of students

INFORMATIONAL CULTURAL DESCRIPTION OF THE FUTURE TEACHER-

БОЛАШАҚ МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ БАСТАУЫШ МЕКТЕТПТІ БАСҚАРУ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ БЕЗОПАСНЫХ СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ

КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШ ӨНДІРУШІ КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ

АСФАЛЬТ-БЕТОН ЗАУЫТЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ- ОЙ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУ

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША РЕСЕЙ МЕН АҚШ-ТЫҢ

ОБЗОР НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ И НА УРОВНЕ

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО

QUALITY ASSESSMENT SYSTEM OF SECONDARY EDUCATION IN THE

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РК (С ПРИМЕНЕНИЕМ

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ… 107 Айткенова Г. Т

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ

ӨНДІРІСТЕГІ ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ УАҚТЫЛЫ

УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗАКРЫТЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И КОРРЕКТИРОВКИ МНОГОЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАР ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЕҢБЕКТЕРІН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ БОЙЫНША

ОЦЕНКА РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНЫҢ БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ ДАЯРЛЫҒЫН

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ В КАЗАХСТАНЕ

Сурет

Table 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Table 2. Descriptive Statistics X
Table 4. Variable description of Reading Habits Class interval Frequency Percentage Categories
Table 3.Variable description of Academic Writing Skills
+7

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

There are many reasons for academic mobility, including the processes of globalization that led to the opening of borders, which in the past were prob- lematic enough to cross,

Unlike the English advertising, which tends to give a certain idea, the most successful Kazakh advertising tells a story (a history of a product: how it was manufactured, done,

The authors consider the role of the mass media in teaching speaking, writing, reading and listening, and reveal the concept of communication, mass media and the features of distance

According to Galskova “...school graduates should learn the meaning, form of lexical units and be able to use them in listening and reading, writing, correlate the sound /

However, it is this technology that allows us to find a reasonable balance between academic knowledge and pragmatic skills, since it is oriented towards the independent activity

Since formation of the hydride complexes is essential in most of the catalytic reduction reactions (i.e. hydrogenation, hydrosilylation and hydroboration), including the

Studying the history of the research done on Central Asia’s past environment in order to contribute to the debate on global warming would seem ludicrous to many climate scientists..

Field Practice Kick-off Conference Report of fourth year in college with specialization “5B060600-Chemistry” academic year 2020-2021 online.. 12/25/2020 at 14:00 an orientation