• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

The course is devoted to the consideration of the basic concepts of certification, certification schemes of food and non-food products, certification of quality systems, certification of imported products

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "The course is devoted to the consideration of the basic concepts of certification, certification schemes of food and non-food products, certification of quality systems, certification of imported products"

Copied!
29
0
0

Толық мәтін

(1)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

(2)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

2семестр /2семестр / Semester 2

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 2 БП

ЖООК БД ВК BD UC

Сертификаттау Сертификация Certification

5 Бұл курс сертификаттау негіздерін, ұлттық сертификаттау жүйесін және Шет елдерде, ЕАЭО-да сертификаттау туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті зерделеуге арналған. Курс сертификаттаудың негізгі тұжырымдамаларына, тамақ және азық-түлікке жатпайтын өнімдерді сертификаттау схемаларына, сапа жүйелерін сертификаттауға, импорттық өнімдерді сертификаттауға бағытталған.

Данный курс предназначен для изучения основ сертификации, национальной системы сертификации и ответственности за нарушение законодательства о сертификации, сертификации в зарубежных странах, в ЕАЭС. Курс посвящен рассмотрению основных понятий сертификации, схем сертификации продовольственных и непродовольственных товаров, сертификации систем качества, сертификации импортируемой продукции.

This course is designed to study the basics of certification, national certification system and responsibility for violation of legislation on certification, certification in foreign countries, in the EAEU. The course is devoted to the consideration of the basic concepts of certification, certification schemes of food and non-food products, certification of quality systems, certification of imported products.

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 3 БП ТК

БД КВ BD EC

Тұтыну білімінің негіздері Основы потребительских знаний

Basics of consumer knowledge

5 Бұл курс тұтынушылар құқықтарын қорғау, тұтынушылардың негізгі құқықтары, тұтынушылардың мінез-құлық этикасы, тұтынушыларға арналған ақпарат көздері, тұтынушылардың тестілеу негіздері бойынша нормативтік- құқықтық базаны зерделеуге арналған. Курс өндіруші мен сатушы түсінігін, қажеттіліктері мен пайдалылығын, сұраныс пен ұсыныстың, тұтынушылардың құрылымы мен түрлерін, тұтынушылардың сипаттамаларын қарауға арналған.

Данный курс предназначен для изучения нормативно-правовой базы по защите прав потребителей, основных прав потребителей, этике потребительского поведения, источников информации для потребителей, основам потребительского тестирования. Курс посвящен рассмотрению понятий производителя и продавца, нужды, потребности и полезности,спроса и предложения,структуры и видов потребностей, характеристик потребителей.

This course is designed to study the legal framework for the protection of consumer rights, basic consumer rights, ethics of consumer behavior, sources of information

(3)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

for consumers, the basics of consumer testing. The course is devoted to the concepts of producer and seller, needs, needs and utility, supply and demand, structure and types of needs, characteristics of consumers.

4 БП ТК БД КВ BD EC

Ғылыми зерттеулерді

жоспарлау және ұйымдастыру Планирование и организация научных исследований Planningand organization of scientific research

5 Бұл курс қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін, ғылыми зерттеулерді жіктеуді, ғылыми зерттеулердегі жүйелік тәсілдерді, қолданбалы ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер құрылымын зерттеуге арналған. Курс зерттеу әдістерін, зерттеу бағдарламаларын, зерттеу тақырыбын таңдауды, ғылыми зерттеулерді ақпараттық қолдауды, Қазақстан Республикасындағы ғылыми-техникалық ақпарат жүйесін қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения роли науки в развитии общества, классификации научных исследований, системному подходу в научных исследованиях, структуре научных исследований в области прикладных наук.

Курс посвящен рассмотрению методики научных исследований, программы исследований, выбору темы исследований, информационного обеспечения научных исследований, системы научно-технической информации в РК.

This course is designed to study the role of science in the development of society, the classification of research, a systematic approach to research, the structure of research in the field of applied Sciences. The course is devoted to the consideration of research methods, research programs, the choice of research topics, information support of scientific research, the system of scientific and technical information in Kazakhstan.

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание физики и математики средней школы

3семестр /3семестр / Semester 3

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 5 БП

ЖООК БД ВК BD UC

Физика Физика Physics

5 Бұл курс физиканы іргелі ғылым, қозғалыстың жай –күйі мен сипаттамасы, материалдық нүктенің кинематикасы, қозғалыстың тәуелсіздік принципі, айналмалы қозғалыс кинематикасы, динамика ретінде оқуға арналған. Курс инерциялық жүйені санау, Галилеяның салыстырмалық принципін, Ньютон заңдарын, импульсті сақтау, кинетикалық энергияны, потенциалдық энергияны, потенциалдық энергия мен күш арасындағы байланысты, механикалық энергияның сақталу заңдарын қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения физики как фундаментальной науки, состояния и описание движения, кинематики материальной точки, принципа независимости движения, кинематики вращательного движения, динамики. Курс посвящен рассмотрению инерциальных систем отсчета, принципа относительности Галилея, законов Ньютона, закона сохранения импульса, кинетической энергии, потенциальной энергии, связи между потенциальной энергией и силой, закона сохранения механической энергии.

This course is designed to study physics as a fundamental science, the state and

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание математики средней школы

(4)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

description of motion, the kinematics of a material point, the principle of independence of motion, the kinematics of rotational motion, dynamics. The course is devoted to the consideration of inertial reference systems, the principle of relativity of Galileo, Newton's laws, the law of conservation of momentum, kinetic energy, potential energy, the relationship between potential energy and force, the law of conservation of mechanical energy.

6 БП ЖООК БД ВК BD UC

Жоғары математика Высшая математика Higher mathematics

6

Бұл курс математикалық статистика, іріктеу, вариациялық және статистикалық қатарларды, дәрежені, репрезентативтілікі, таралаудың таңдамалы функциясын, гистограмманы, жиілік диапазонын зерттеуге арналған. Курс сенімділік ықтималдығы мен сенімділік аралығын, орталық статистиканы пайдалана отырып аралық бағалауды, статистикалық гипотезалар, маңыздылық деңгейі, орташа қалыпты үлгілерді салыстыру, дисперсияларды салыстыруды қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения задач математической статистики, выборки, вариационного и статистического рядов, ранга, репрезентативности, выборочной функции распределения, гистограммы, полигона частот. Курс посвящен рассмотрению доверительной вероятности и доверительного интервала, интервального оцениванияс помощью центральных статистик, статистических гипотез, уровня значимости, сравнению средних нормальных выборок, сравнению дисперсий.

This course is designed to study the problems of mathematical statistics, sampling, variation and statistical series, rank, representativeness, sample distribution function, histogram, frequency range. The course is devoted to the consideration of confidence probability and confidence interval, interval estimation with the help of Central statistics,

statistical hypotheses, significance level, comparison of average normal samples, comparison of variances.

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание математики средней школы

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 7 БП ТК

БД КВ BD EC

Квалиметрия Квалиметрия Qualimetry

6 Бұл курс квимиметрияның принциптері мен әдістерін, индекстік квимиметрияны, таксономикалық бағалау әдістерін, конструкторлық квиметрияны, өнеркәсіп өнімдерін жіктеуді және сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын зерделеуге арналған. Курс өнім сапасының көрсеткіштерін жіктеуді, өнеркәсіптік өнімдерді жіктеуді, өнеркәсіптік өнім сапасының көрсеткіштерінің номенклатурасын, тұтынушылық қасиеттердің номенклатурасын және сапа көрсеткіштерін таңдау тәртібін қарастырады.

Данный курс предназначен для изучения принципов и методов квалиметрии, индексной квалиметрии, таксономических методов оценки, проектнойквалиметрии, классификации промышленной продукции и

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание математики средней школы

(5)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

номенклатуры показателей качества. Курс посвящен рассмотрению классификациипоказателей качества продукции, классификации промышленной продукции, номенклатуры показателей качества промышленной продукции, порядка выбора номенклатуры потребительских свойств и показателей качества.

This course is designed to explore principles and methods of quality control, the index of quality control, taxonomy of evaluation methods, project quality control, classification of industrial products and the range of quality indicators. The course is devoted to the classification of product quality indicators, classification of industrial products, the nomenclature of industrial quality indicators, the order of selection of the nomenclature of consumer properties and quality indicators.

8 БП ТК БД КВ BD EC

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработкаивнедрениетехничес кихрегламентов

Development and implementation of technical regulations

6 Бұл курс техникалық реттеудің негізгі тұжырымдамаларын, техникалық реттеудің құқықтық негіздерін, техникалық реттеу принциптерін, техникалық регламенттерді қабылдау мақсаттарын зерттеуге арналған. Курс техникалық регламенттердің мазмұнын және техникалық регламенттердің түрлерін, техникалық регламенттерді әзірлеу, қабылдау, өзгерту және күшін жою тәртібін, өндірушінің өнімнің сәйкессіздігіне, өндіріс процестеріне, техникалық регламенттерді қолдануға, сақтауға, тасымалдауға, жүзеге асыруға және утилизациялауға қатысты жауапкершілігін қарауға арналған.

Данный курс предназначен для изучения основных понятий технического регулирования, правовых основ технического регулирования, принципов технического регулирования,целей принятия технических регламентов. Курс посвящен рассмотрению содержания и применения технических регламентов, видов технических регламентов, порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов, ответственности изготовителя за несоответствие продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов.

This course is designed to study the basic concepts of technical regulation, the legal basis of technical regulation, the principles of technical regulation, the objectives of technical regulations. The course is devoted to the content and application of technical regulations, types of technical regulations, the order of development, adoption, modification and cancellation of technical regulations, the manufacturer's responsibility for non-compliance of products, production processes, operation, storage, transportation, implementation and disposal requirements of technical regulations.

9 БП ТК БД КВ BD EC

Өзара алмастыру негіздері Основы взаимозаменяемости Bases of interchangeability

6 Бұл курс өзара алмастыру түсінігі, түрлері,отырғызуға рұқсат беру, олардың түрлері, сипаттамасы және есебі, тегіс цилиндрлік жанасулардың өзара алмасуын,домалау подшипниктерінің шақтамалары мен қондыруларын, дәлдік класстарын зерделеуге арналған.Курс бұрандалы байланыстарды, сызбалардағы

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание физики средней школы

(6)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

белгілеулерін, беттердің пішіні мен орналасуының ауытқуын қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения понятий взаимозаменяемости, видов, допусков,посадок, их видов, характеристик и расчета, взаимозаменяемости гладких цилиндрических сопряжений, допусков и посадок подшипников качения, классов точности.Курс посвящен рассмотрению резьбовых соединений, обозначению на чертежах, вопросам отклонения форм и расположения поверхностей.

This course is designed to study the concepts of interchangeability, types, tolerances, landings, their types, characteristics and calculation, interchangeability of smooth cylindrical interfaces, tolerances and landings of rolling bearings, accuracy classes.

The course is devoted to consideration of threaded connections, designation on drawings, questions of deviation of forms and an arrangement of surfaces.

10 БП ТК БД КВ BD EC

ҚРтехникалықреттеу

Техническое регулирование в РК

Technical regulation in the Republic of Kazakhstan

6 Бұл курс техникалық регламенттің мәнін, мақсаттарын, принциптерін, заңды негіздерін зерделеуге арналған. Курс «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, техникалық регламенттердің мазмұнын және қолданысын, өнімнің сақталмағаны үшін өндірушінің жауапкершілігін, техникалық регламенттердің талаптарын өндіру, пайдалану, сақтау, тасымалдау, жүзеге асыру және жою туралы мәселелерді қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения сущности, целей, принципов, правовых основ технического регулирования. Курс посвящен рассмотрению Закона РК «О техническом регулировании», содержанию и применению технических регламентов, ответственности изготовителя за несоответствие продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов

This course is designed to study the essence, objectives, principles, legal basis of technical regulation. The course is devoted to the consideration of the Law "On technical regulation", the content and application of technical regulations, the responsibility of the manufacturer for non-compliance of products, processes of production, operation, storage, transportation, sale and disposal requirements of technical regulations

11 ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business

5 Кәсіпкерлік пен бизнестің тұжырымдамасы мен мәні.Кәсіпкерлік: қоғам дамуындағы түрлері мен формалары және рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.Кәсіпкерлік мәдениеті. Бизнес-жоспарлау. Франчайзинг өз ісін ұйымдастыру нысаны ретінде.Инновациялық инфрақұрылым және оның инновациялық бизнесті дамытуға әсері. Өндірістік кәсіпкерлік.Қазақстандағы коммерциялық кәсіпкерлік.Қазақстандағы консультативтік кәсіпкерлік (консалтинг)

(7)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

Концепция и сущность предпринимательства и бизнеса.Предпринимательство:

виды и формы и роль в развитии общества. Предпринимательская среда.

Предпринимательская тайна и способы ее защиты. Риски в предпринимательской деятельности.Культура предпринимательства. Бизнес-планирование.

Франчайзинг как форма организации собственного дела.Инновационная инфраструктура и ее влияние на развитие инновационного бизнеса.

Производственное предпринимательство.Коммерческое предпринимательство в Казахстане.Консультативное предпринимательство (консалтинг) в Казахстане Theconceptandessenceofentrepreneurshipandbusiness.Entrepreneurship: types and forms and role in the development of society. Business environment. Business mystery and the ways of its protection. Risks in business.Entrepreneurial culture. Business planning. Franchising as a form of organization of own business.Innovative infrastructure and its impact on the development of innovative business. Production entrepreneurship.Commercial entrepreneurship in Kazakhstan.Advisory entrepreneurship (consulting) in Kazakhstan

12 ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

5 XXI ғасырдағы ұлттық сана туралы. Бәсекеге қабілеттілік.Прагматизм. Ұлттық бірегейлікті сақтау. Білім табынуы.Қазақстанның революциялық дамуы емес, эволюциялық дамуы. Сананың ашықтығы. "Туғанжер" Бағдарламасы.

"Қазақстанның рухани әулиелері"жобасы. "Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет"жобасы. Салауатты прагматизмге тәрбиелеу және өмірде білімді іс жүзінде қолдану; білім беру процесіне жобалық қызметті енгізу;

әлемдік білімге қол жеткізу.

О национальном сознании в XXI веке. Конкурентоспособность.Прагматизм.

Сохранение национальной идентичности. Культ знания.Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. Открытость сознания. Программа

«Туғанжер». Проект «Духовные святыни Казахстана». Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Воспитание здорового прагматизма и практическое применение знаний в жизни; внедрение проектной деятельности в образовательный процесс; доступ к мировым знаниям.

On national consciousness in the twenty-first century. Competitiveness.Pragmatism.

Preservation of national identity. Cult of knowledge.Evolutionary, not revolutionary development of Kazakhstan. The opening of the consciousness. Program "Native land".

Project "Spiritual shrines of Kazakhstan". The project "Modern Kazakhstan culture in the global world". Education of healthy pragmatism and practical application of knowledge in life; implementation of project activities in the educational process;

access to world knowledge.

Тарих, қоғамдық ілімдер, құқық негіздері

История,

обществознаниеиосновы права

history, social science and the basis of law

13 ЖБП ТК

ООД КВ Цифрлықтехнологиялардысала ларбойыншақолдану

5 ҚР "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын енгізу және іске асыру

кезеңдері, электрондық қызмет көрсетудің сандық платформасы, түрлі кәсіби Для успешного освоения

(8)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе GCD EC Цифровые технологии по

отраслям применения

Digital technologies by branches of application

салаларда цифрлық технологияларды енгізу және пайдалану тәсілдері.Клиенттерге қызмет көрсету сапасын түрлендіру.Операциялық процестерді трансформациялау.Бизнес-модельдерді түрлендіру.Бұлтты технологиялар бизнес-үдерістерді оңтайландырудың жаңа сатысы ретінде.Икемді жеткізу жүйесі.

Этапы внедрения и реализации Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые платформы оказания электронных услуг, способы внедрения и использования цифровых технологий в различных профессиональных областях.Преобразование качества обслуживания клиентов.Трансформирование операционных процессов.Преобразование бизнес- моделей.Облачные технологии как новая ступень оптимизации бизнес- процессов.Система гибких поставок.

Stages of implementation and implementation of the state program of Kazakhstan

"Digital Kazakhstan", digital platforms for the provision of electronic services, methods of implementation and use of digital technologies in various professional fields.The transformation of the quality of customer service.Transformation of operational processes.Transformation of business models.Cloud technologies as a new stage of business process optimization.Flexible supply chain.

дисциплины необходимо знание информатики средней школы

14 ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Сыбайлас жемқорлыққа қарсымәдениет

Антикоррупционная культура Anti-corruptionculture

5 Сыбайлас жемқорлық ұғымы, оның тарихи тамыры. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі және функциялары. Сыбайлас жемқорлық қазіргі болмыстың құбылысы ретінде. Шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың конституциялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың эволюциясы. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік.Мемлекеттік жоспарлау сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету механизмі ретінде. Мемлекеттік қызмет көрсету процесін жетілдіру. Бизнес-ортада жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру . Понятие коррупции, ее исторические корни. Антикоррупционное сознание и антикоррупционная куль тура: содержание, роль и функции. Коррупция как явление современной действительности. Формирование антикоррупционной культуры в зарубежных странах.Конституционные основы противодействия коррупции. Эволюция антикоррупционного законода тельства. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.Государственное планирование как механизм противодействия коррупции. Совершенствование процесса оказания государственных услуг. Формирование антикоррупционного сознания в бизнес-среде .

The concept of corruption, its historical roots. Anti-corruption consciousness and anti- corruption culture: content, role and functions. Corruption as a phenomenon of modern reality. Formation of anti-corruption culture in foreign countries.The constitutional

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание «Основы права»

соедней школы

(9)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

basis for anti-corruption. Evolution of anti-corruption legislation . Legal responsibility for corruption offenses.State planning as a mechanism for combating corruption.

Improving the provision of public services. Formation of anti-corruption consciousness in the business environment .

15 ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі Основы экологии и безопасности жизнедеятельности

Fundamentals of ecology and life safety

5 Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әсер тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Сонымен қатар, ТЖ шаруашылық обьектілерінің тұрақты қызметі, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

Учебная дисциплина направлена на изучение способов безопасного взаимодействия человека со средой обитания, глобальных изменений в окружающей среде и стратегии выживания человечества, устойчивого функционирования объектов хозяйствования в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), вопросов предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, а также применения современных средств поражения, обеспечения безопасных условий труда на предприятиях и в организациях.

The academic discipline is aimed at exploring ways to secure human interaction with the environment, global environmental changes and the survival strategy of mankind.

sustainable operation of business facilities in emergency situations (ES), issues of preventing and eliminating the consequences of natural and man-made emergencies, as well as the use of modern means of destruction, ensuring safe working conditions in enterprises and organizations.

Пәнді толық меңгеру үшін орта мектеп биология, география, химиясын білу қажет.

Для успешного освоения предмет необходимо знание биологии, географии, химии средней школы.

For the successful completion of the discipline, it is necessary to know the biology, geography, chemistry of the secondary school.

16 ЖБП ТК ООД КВ GCD EC

Іскери риторика Деловая риторика Вusi ness rhetoric

5 Курстың кәсіби-практикалық бағыты бар. Оны оқыту кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық қызмет технологиясын меңгеруді көздейді. Курстың міндеттеріне білім алушылардың сөйлеу білімін арттыру, тиімді іскерлік қарым- қатынас принциптері, тыңдаушыларға ашық сөйлеудің табысты әсерін қамтамасыз ететін негізгі факторлар мен үдерістер, шешендік пен аудиторияның өзара іс-қимыл нысандары мен құралдары туралы білім алу кіреді.

Курс имеет профессионально-практическую направленность. Его изучение предполагает овладение технологией риторической деятельности в профессионально значимых ситуациях. В задачи курса входит повышение речевой образованности обучающихся, приобретение знаний о принципах эффективного делового общения, основных факторах и процессах, обеспечивающих успешное воздействие публичной речи на слушателей, формах и средствах взаимодействия оратора и аудитории.

The course has a professional orientation. His study involves mastering the technology of rhetorical activity in professionally significant situations. The objectives of the

(10)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

course include increasing students' speech education, acquiring knowledge about the principles of effective business communication, the main factors and processes that ensure the successful impact of public speech on students, the forms and means of interaction between the speaker and the audience

4семестр /4семестр / Semester 4

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 17 БП

ЖООК БД ВК BD UC

Метрология Метрология Metrology

8 Бұл курс метрологияның мәнін, пәнін, мақсаттарын зерттеуге арналған. Курс физикалық және физикалық емес өлшемдер, физикалық шамалардың сипаттамалары, негізгі бірліктер (ұзындық, масса, уақыт, температура), қосымша бірліктер (жалпақ бұрыш, қатты бұрыш), туынды бірліктер (жиілік, күш, қысым, энергия, қуат), эталондар, өлшеу құралдары, өлшеуді орындау әдістемелері, метрологиялық ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілік сұрақтарын қарастыруға арналған.

Данный курс предназначен для изучения сущности, предмета, целей метрологии. Курс посвящен рассмотрению физических и нефизических величин, характеристик физических величин, основных единиц (длины, массы, времени, температура), дополнительных единиц (плоского угла, телесного угла), производных единиц (частоты, силы, давления, энергии, мощности), эталонов, средств измерений, методик выполнения измерений, ответственности за нарушение метрологических правил

This course is designed to study the essence, subject, goals of Metrology. The course is devoted to the consideration of physical and non-physical quantities, characteristics of physical quantities, basic units (length, mass, time, temperature), additional units (plane angle, solid angle), derived units (frequency, force, pressure, energy, power), standards, measuring instruments, methods of measurement, responsibility for violation of metrological rules

Стандарттау, сертификаттау Стандартизация,

сертификация

Standardization, certification Квалиметрия

Квалиметрия Qualimetry

Өзара алмастыру негіздері Основывзаимозаменяемости Bases of interchangeability

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 18 БП ТК

БД КВ BD EC

Деректер базасы және сараптамалық жүйелер Базы данных и экспертные системы

Data base and expert systems

6 Бұл курс сарапшы жүйелердің мәнін, мақсатын, тағайындалуын және негізгі қасиеттерін, олардың қолдану саласын, өнім сапасын сараптамалық бағалау әдісін, деректер қорын, деректер банкін, деректер базасын басқару жүйесін зерттеуге арналған. Курс сараптамалық бағалау критерийлерін сараптауға, өнім сапасын бағалау критерийлерін іріктеуге, сараптамалық бағалауды қолдану әдістеріне, сараптамалық әдістерді қолданудың дәйектілігіне байланысты.

Данный курс предназначен для изучения сущности, назначения и основных свойств экспертных систем, области их применения,метода экспертных оценок качества продукции, баз данных, банка данных, систем управления базами данных. Курс посвящен рассмотрению критериев экспертных оценок, отбора критериев при оценке качества продукции, рассмотрению способов и методов

Стандарттау, сертификаттау Стандартизация,

сертификация

Standardization, certification

(11)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

применения экспертных оценок, последовательности применения экспертных методов.

This course is designed to study the nature, purpose and basic properties of expert systems, their application, the method of expert evaluation of product quality, databases, data Bank, database management systems. The course is devoted to the review of criteria of expert assessments, selection criteria in assessing the quality of products, consideration of methods and methods of application of expert assessments, the sequence of application of expert methods.

19 БП ТК БД КВ BD EC

Өнімді таңбалау

Маркирование продукции Marking products

6 Бұл курс сапа стандарттарына сәйкес өнімді белгімен таңбалау ретін, функциясын, түрлерін, мәнін, таңбалаудың ақпараттық функциясын, таңбалу түрлері мен құрылымын зерттеуге арналған. Курс өндірістік белгілерді, тауарлық белгілерін және қызмет көрсету таңбаларын қарауға арналған. Тауар таңбаларының тұжырымдамасы, белгілері мен функциялары, тауар таңбаларының жіктелуі, штрих-кодтар, манипуляциялық белгілер және қауіп белгілері, эко-таңбалау қарастырылады.

Данный курс предназначен для изучения сущности, разновидностей, функций, порядка маркировки продукции знаком соответствия стандартам качества, информационной функции маркировки, видов и структуры маркировки. Курс посвящен рассмотрению производственной маркировки, товарных знаков и знаков обслуживания.Рассматриваются понятие, признаки и функции товарных знаков, классификация товарных знаков, штриховые коды, манипуляционные знаки и знаки опасности, экомаркировка.

This course is designed to study the nature, varieties, functions, the order of marking products with a sign of compliance with quality standards, information labeling function, types and structure of labeling. The course is devoted to the consideration of production marking, trademarks and service marks. The concept, features and functions of trademarks, classification of trademarks, bar codes, manipulation marks and danger signs, Ecolabel are considered.

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработкаивнедрениетехниче скихрегламентов

Development and

implementation of technical regulations

20 БП ТК БД КВ BD EC

Стандарттау және сертификаттау бойынша ақпараттық технологиялар Информационные технологии в стандартизации и

сертификации

Information technologies of standardization and certification

6 Бұл курс ақпарат технология, CALS технологиясы, ақпараттық технологиялар және жүйелердің қауіпсіздігі негіздері, ақпараттық технологиядағы криптологияның әдістері, магниттік және смарт-карталар туралы жалпы ақпаратты қарауға арналған. Курс шешімдерді қолдау жүйелерін, желідегі командалық жұмыстарды жүргізудің компьютерлік құралдарын, стандарттау мен сапаны басқарудағы ақпараттық технологияларды пайдалануды зерттеуге арналған.

Данный курс предназначен для рассмотрения общих сведений об информационных технологиях, CALS-технологии, основ безопасности информационных технологий и систем, методов криптологии в

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение

(12)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

информационных технологиях, магнитных и смарт-карт. Курс посвящен изучению систем поддержки принятия решений, компьютерных средств коллективной работы в сети, использованию информационных технологий в стандартизации и управлении качеством.

This course is designed to review General information about information technology, CALS-technology, the basics of security of information technology and systems, cryptology methods in information technology, magnetic and smart cards. The course is devoted to the study of decision support systems, computer tools for teamwork in the network, the use of information technology in standardization and quality management.

технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

21 БП ТК БД КВ BD EC

Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау

Идентификация и

прослеживаемость товаров Identification and traceability of goods

6 Бұл курс тауарларды сәйкестендіру және қадағалау үшін партиялық сәйкестендіру, техникалық, ақпараттық және ұйымдастырушылық қолдауды қарастыруға арналған. Курс ДСҰ келісімдері контекстінде тауарларды сәйкестендіруді және қадағалауды, тауарлардың қадағалау жүйесінің дамуындағы халықаралық тәжірибені зерттеуге арналған. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде электронды есептік жүйелерді енгізуді, сапаны бақылауды және тауар партиясы санын, тауардың қадағалауды қамтамасыз ету механизмін құрудың негізгі тәсілдерін қарастырады.

Данный курс предназначен для рассмотрения партионной идентификации, технического, информационного и организационного обеспечения идентификации и прослеживания товаров.Курс посвящен изучению идентификации и прослеживаемости товаров в контексте соглашений ВТО, международного опыта в области развития систем прослеживаемости товаров.

Рассматриваются внедрение электронных систем учета, контроль качества и количества товарных партий, основные подходы к созданию механизма обеспечения прослеживаемости товаров в государствах – членах Евразийского экономического союза.

This course is designed to consider batch identification, technical, information and organizational support for the identification and tracing of goods. The course is devoted to the study of identification and traceability of goods in the context of WTO agreements, international experience in the development of traceability systems. The introduction of electronic accounting systems, quality control and quantity of consignments, the main approaches to the creation of a mechanism to ensure traceability of goods in the member States of the Eurasian economic Union are considered

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

5семестр /5семестр / Semester 5

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 22 КП ТК

ПД КВ PD EC

Сапа менеджментіжүйесі Система менеджмента качества Qualitymanagementsystem

5 Бұл курс жалпы сапа менеджменті (TQM) тұжырымдамасын, өнімдерді (қызметтерді) құрудың өмірлік циклінің кезеңдерін және сапаны басқарудың негізгі қағидаттарын енгізу үшін сапа менеджменті жүйелерін, қағидаттарын,

Стандарттау, Стандартизация, Standardization,

(13)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

әдістерін және технологияларын құрудың мәнін, мақсаттары мен міндеттерін зерделеуге арналған. Курс ISO 9000 сериялы стандарттары бойынша сапа менеджменті жүйесінің моделін, сапа менеджменті жүйелерін ұйымдастыру мен жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын, сапа менеджменті жүйесін сертификаттау ерекшеліктерін, сапа менеджменті тиімділігін бағалау әдістерін зерттеуге арналған.

Данный курс предназначен для рассмотрения сущности, целей и задач создания и функционирования систем менеджмента качества, принципов, методов и технологии внедрения концепции Всеобщего управления качеством(TQM), этапов жизненного цикла создания продукции (услуги), основных принципов менеджмента качества. Курс посвящен изучению модели системы менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000, нормативно-правовой базы организации и функционирования систем управления качеством, особенностей сертификации систем менеджмента качества, методов оценки эффективности управления качеством

This course is designed to consider the essence, goals and objectives of the creation and operation of quality management systems, principles, methods and technology of implementation of the concept of Total quality management (TQM), the stages of the life cycle of product (service), the basic principles of quality management. The course is devoted to the study of the model of quality management system according to ISO 9000 standards, the regulatory framework of the organization and functioning of quality management systems, features of certification of quality management systems, methods of assessing the effectiveness of quality management

Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау

Идентификация и

прослеживаемость товаров Identification and traceability of goods

23 КП ТК ПД КВ PD EC

Жалпы сапаны басқару Всеобщее управление качеством

Total Quality Management

5 Бұл курс Жалпыға Ортақ Сапа менеджментінің концепциясы мен негізін қалаушы принциптерін, оларды кәсіпорындар (ұйымдар) қызметінде қолданудың практикалық үлгілерін, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін құру кезінде TQM принциптерін, өнім сапасын үздіксіз арттыру әдістерін жүзеге асыруға арналған.

Өнім сапасын және кәсіпорынды басқару тиімділігін қамтамасыз ету және арттыру үшін TQM пайдалану мәселелері қарастырылады.

Данный курс предназначен для изучения концепции и основополагающих принципов Всеобщего менеджмента качества, практических моделей их применения в деятельности предприятий (организаций); реализации принципов TQM при построении систем менеджмента качества на предприятии, методик непрерывного повышения качества продукции. Рассматриваются вопросы использования TQM для обеспечения и повышения качества продукции и эффективности управления предприятия.

This course is designed to study the concept and fundamental principles of General quality management, practical models of their application in the activities of enterprises

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

Тауарларды сәйкестендіру

(14)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

(organizations); implementation of the principles of TQM in the construction of quality management systems in the enterprise, methods of continuous improvement of product quality. The article deals with the use of TQM to ensure and improve product quality and efficiency of enterprise management.

және қадағалау Идентификация и

прослеживаемость товаров Identification and traceability of goods

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 24 БП ТК

БД КВ BD EC

Робототехника

саласындағыстандарттау Стандартизация в области робототехники

Standardization in the field of robotics

6 Бұл курс жасанды интеллект саласындағы стандарттаудың мәнін, жасанды интеллект жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейтін қолданбалы стандарттарды әзірлеуге арналған. Курс жасанды интеллект саласындағы еуропалық стандарттауды зерттеуге, робототехникалық жүйелерді құру процестерін біріздендіруге, өнеркәсіптік роботтарды тестілеуді стандарттауға, робототехниканы және жасанды интеллектті нормативтік-техникалық реттеуді стандарттауға арналған.

Данный курс предназначен для рассмотрения сущности стандартизации в области искусственного интеллекта, разработки прикладных стандартов, устанавливающих требования к системамискусственного интеллекта (ИИ).Курс посвящен изучению Европейской стандартизации в области искусственного интеллекта, стандартизации для унификации процессов создания робототехнических комплексов, стандартизации испытаний промышленных роботов, нормативно-техническому регулированию робототехники и искусственного интеллекта.

This course is designed to consider the essence of standardization in the field of artificial intelligence, the development of application standards that establish requirements for artificial intelligence systems (AI). The course is devoted to the study of European standardization in the field of artificial intelligence, standardization for the unification of the processes of creating robotic systems, standardization of tests of industrial robots, regulatory and technical regulation of robotics and artificial intelligence.

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

Сапа менеджменті жүйесі Система менеджмента качества

Quality management system Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау

Идентификация и

прослеживаемость товаров Identification and traceability of goods

25 БП ТК БД КВ BD EC

Сәйкестендіру және анықтау стандарттары

Стандарты идентификации и детектирования

Identification and detection standards

6 Бұл курс сәйкестендірудің қазіргі заманғы өлшеу әдістерін, олардың жіктелуін, улы химикаттарды сәйкестендіру және анықтау мәселелерін шешу үшін хроматографиялық әдістерді қолдануды қарастырады. Курс кедендік бақылаудың техникалық құралдарын, электрондық сәйкестендіру құралдарын жіктеуді, штрих- кодты сәйкестендіруді, штрих-кодтаудың түрлерін, радиожиілікті сәйкестендіру әдістерін зерттеуге арналған.

Данный курс предназначен для рассмотрения современных измерительных методов идентификации, их классификации, применению хроматографических

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді

(15)

Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

методов для решения задач обнаружения и идентификации токсичных химических веществ. Курс посвящен изучению технических средств таможеннного контроля, классификации средств электронной идентификации, штрих-кодовой идентификации, видов штрихового кодирования, методов радиочастотной идентификации.

This course is intended for consideration of modern measuring methods of identification, their classification, application of chromatographic methods for the solution of problems of detection and identification of toxic chemicals. The course is devoted to the study of technical means of customs control, classification of electronic identification, bar code identification, types of bar coding, radio frequency identification methods.

әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

Сапа менеджменті жүйесі Система менеджмента качества

Quality management system Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау

Идентификация и

прослеживаемость товаров Identification and traceability of goods

26 БП ТК БД КВ BD EC

КО техникалықрегламенттері (ЕЭО)

Технические регламенты ТС (ЕАЭС)

Technical regulations of the customs Union (EEU)

5 Бұл курс ЕАЭО-дағы техникалық реттеу, ЕАЭО (Кеден одағы) техникалық регламенттердің құрылымын,әзірлеу, келісу, қабылдау тәртібін қарастыруға арналған. Курс КО ТР (ЕАЭО) қолданысқа енгізудің өтпелі кезеңі бойынша жалпы тәсілді, КО техникалық регламенттерінің талаптарына шолу жасауды, КО ТР (ЕЭО) дәлелді базасындағы мемлекетаралық және ұлттық стандарттардың рөлін, өнімнің КО ТР (ЕЭО) талаптарына сәйкестігін бағалауды қарастырады.

Данный курс предназначен для рассмотрения технического регулирования в ЕАЭС, структурытехнических регламентовЕАЭС (Таможенного союза), порядка разработки, согласования, принятия. Курс посвящен изучению общего подхода по переходному периоду введения в действие ТР ТС (ЕАЭС), обзора требований технических регламентов ТС, роли межгосударственных и национальных стандартов в доказательной базе ТР ТС (ЕАЭС), оценки соответствия продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

This course is intended for consideration of technical regulation in the EAEU, the structure of technical regulations of the EAEU (Customs Union), the order of development, approval, adoption. The course is devoted to the study of the General approach to the transition period of the CU Tr (EAEU), review of the requirements of technical regulations of the CU, the role of interstate and national standards in the evidence base of the CU Tr (EAEU), assessment of product compliance with the CU Tr (EAEU).

Стандарттау, Стандартизация, Standardization, Сертификаттау сертификация certification

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу*

Разработка и внедрение технических регламентов Development and

implementation of technical regulations

Сапа менеджменті жүйесі Система менеджмента качества

Quality management system Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау

Идентификация и

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР