• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Economic Series Экономическая Серия of The ... - Enu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Economic Series Экономическая Серия of The ... - Enu"

Copied!
208
0
0

Толық мәтін

(1)

ISSN (Print) 2079-620Х ISSN (Online) 2617-5193

№ 1•2021

2010 жылдан бастап шығады Издается с 2010 года

Founded in 2010

Жылына 4 рет шығады Выходит 4 раза в год Published 4 times a year

Нұр-Сұлтан, 2021 Нур-Султан, 2021

ECONOMIC SERIES OF THE BULLETIN OF

L.N. GUMILYOV ENU

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ВЕСТНИКА ЕНУ ИМЕНИ

Л.Н. ГУМИЛЕВА

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕҰУ ХАБАРШЫСЫНЫҢ

ЭКОНОМИКА СЕРИЯСЫ

(2)

Бас редакторы С.Б. Мақыш

э.ғ.д., профессор Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Бас редактордың орынбасары А.М. Бакирбекова

э.ғ.к., қауымдаст. проф. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Редакция алқасы

Акимова Б. Ж. э.ғ.к., доцент, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Алибекова Б.А. э.ғ.к., доцент, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Аманова Г.Д. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Арын Е.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Байжолова Р.А. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Бейсенова Л.З. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Егембердиева С.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Есенова Г.Ж. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Кирдасинова К.А. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Кучукова Н.К. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Лавровский Б.Л. э.ғ.д., проф., Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Новосібір, Ресей Мадиярова Д.М. э.ғ.д., проф., Ресей халықтар достығы университеті, Мәскеу, Ресей

Майдырова А.Б. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Муталиева Л.М. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Мусина К.П. э.ғ.к., қауымдаст. проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Никифорова Е.В. э.ғ.д., проф., РФ Үкіметінің жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу, Ресей

Петрова М. PhD, доцент, Әулие Кирилл және Мефодий атындағы Университет, Ұлы Тырново, Болгария Санг Кю Ли PhD, проф., Андонг ұлттық университеті, Андонг, Оңтүстік Корея

Сембиева Л.М. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Сыздыкбаева Б.У. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Толысбаев Б.С. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Шалболова У.Ж. э.ғ.д., проф., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан Шаш Н.Н. э.ғ.д., проф., Г.В. Плеханова атындағы РЭУ, Мәскеу, Ресей

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сәтпаев к-сі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 402 б.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-457) E-mail: vest_econom@enu.kz Журнал менеджері: Г.Мендыбаева

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысының экономика сериясы

Меншіктенуші: «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғам Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен тіркелген.

19.02.2021ж. № KZ26VPY00032638 қайта есепке қою туралы куәлігі.

Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 5 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі,13/1, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. тел.:+7(7172)709-500 (ішкі 31-457)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(3)

Editor-in-Chief S.B. Makysh

Doctor of Economic Sciences, Professor, L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Deputy Editor-in-Chief A.M. Bakirbekova

Can. of Economic Sciences, Assoc.prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Editorial board

Akimova B. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Alibekova B.A. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Amanova G.D. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Aryn Y. М. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Baizholova R.A. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Beisenova L.Z. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Yegemberdiyeva S.M. Doctor of Economic Sciences , Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Yessenova G.Zh. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Kirdasinova K.A. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Kuchukova N.K. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Lavrovskii B.L. Doctor of Economic Sciences, Prof., Novosibirsk State Technical University (Russia) Madiyarova D.M. Doctor of Economic Sciences, Prof., RUDN university, Moscow, Russia

Maidyrova А.B. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Mutaliyeva L.M. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Mussina K.P. Can. of Economic Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Nikiforova E.V. Doctor of Economic Sciеnces, Prof.Financial University under the Government of the Russian

Federation, Moscow, Russia

Sembieva L.M. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan

Petrova M. PhD, Assoc. Prof., Saints Cyril and Methodius Velikotyrnovsky University, Veliko Tyrnovo, Bulgaria Sung-Kyu Lee PhD, Prof., Andong National University, Andong, South Korea

Syzdykbayeva B.U. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Tolysbayev B.S. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan Shalbolova U.Zh. Doctor of Economic Sciences, Prof., L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan

Shash N.N Doctor of Economic Sciences, Prof. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Editorial address: L.N.Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008 Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-457)

E-mail: vest_econom@enu.kz Managing editor: G. Mendybaeva

Economic Series of the bulletin of the L.N. Gumilyov ENU

Owner: Non-profit joint-stock company «L.N.Gumilyov Eurasian National University»

Registered by the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan.

Rediscount certificate № KZ26VPY00032638 dated 19.02.2021.

Periodicity: 4 times a year. Circulation: 5 copies.

Address of printing house: L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazhimukan str. 13/1, Nur-Sultan, Kazakhstan 010008;

tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-457)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University

(4)

Главный редактор С.Б. Макыш

д.э.н., профессор, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Зам. главного редактора А.М. Бакирбекова

к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Редакционная коллегия

Акимова Б. Ж. к.э.н., доцент, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Алибекова Б.А. к.э.н., доцент, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Аманова Г.Д. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Арын Е.М. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Байжолова Р.А. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Бейсенова Л.З. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Егембердиева С.М. д.э.н. проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Есенова Г.Ж. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Кирдасинова К.А. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Кучукова Н.К. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Лавровский Б.Л. д.э.н., проф., НГТУ, Новосибирск, Россия

Мадиярова Д.М. д.э.н. проф., РУДН, Москва, Россия

Майдырова А.Б. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Муталиева Л.М. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Мусина К.П. к.э.н., ассоц.проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Никифорова Е.В. д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Петрова М. PhD, доцент, Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия», Велико Тырново, Болгария

Санг Кю Ли PhD, проф., Андонгский национальный университет, Андонг, Юж. Корея Сембиева Л.М. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Сыздыкбаева Б.У. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Толысбаев Б.С. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Шалболова У.Ж. д.э.н., проф., ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Шаш Н. Н. д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К. Сатпаева, 2, каб. 402 Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31-457)

E-mail: vest_econom@enu.kz Менджер журнала: Г. Мендыбаева

Экономическая серия вестника ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Собственник: Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

Зарегистрировано Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.

Свидетельство о постановке на переучет № KZ26VPY00032638 от 19.02.2021 г.

Периодичность: 4 раза в год. Тираж: 5 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1,

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева тел.: +7(7172)709-500 (вн.31-457)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(5)

МАЗМҰНЫ

Экономика

Айбосынова Д.А., Насырова А.М., Сулейманов Р.Э. Ет өңдеу өнеркәсібіне инвестициялар - Қазақстанның аграрлық секторының бәсекеге қабілеттілігінің өсу факторы 8 Акбергенова А.К., Егембердиева С.М. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы 20 Баяндина Г.Д., Баяндин М.А., Машрапов Н.К. Дамыған елдердің тәжірибесін ескере оты- рып, Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс

істеу жағдайларын оңтайландыру бағыттарын әзірлеу 29

Габдуллина Л.Б., Лавровский Б.Л., Азылканова С.А. Сыртқы сауда аймақтың көлік –логи- стикалық жүйесін дамытудың факторы ретінде (Шығыс Қазақстан облысының мысалында) 39 Гораева Т.Ю. «Жоғары технологиялар» ұғымының генезисі және оның қазіргі экономика-

дағы рөлі 53

Кадырбергенова А.К., Избасарова Л.Б., Жантилеуова Г.М. Отандық мұнай-химия өнім-

дерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 64

Кенжегалиева З.Ж., Иғалиева Л.Н., Мусаева А.А. Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаға қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының әсер етуінің экономикалық

мәселелері 74

Нәбиев Е.Н., Шакеев С.С., Невматулина K.А. Қазақстан Республикасы кен өндіруші өнер-

кәсібін дамытудың экономикалық тиімділігін талдау 87

Накипова Г.Н., Лемещенко О.В. Агроөнеркәсіптік кешенінің және ауылдық аумақтардың

тұрақты дамуы: аймақтық-қолданбалы аспект 98

Садыкова Г.Т., Байжолова Р.А. Экономикалық дәліз құрудың шетелдік тәжірибесі 108 Өтегенов Е.К., Майдырова А.Б., Искаков А.Ж. Қазақстан Республикасы өңдеу секторын-

дағы кәсіпкерлікті дамыту мәселелері 119

Шеломенцева В.П., Беспалый С.В., Ифутина Е.А. Аймақтың әлеуметтік – экономикалық бақылау көрсеткіштері жүйесін анықтаудағы әдістемелік амалдар 128

Менеджмент

Әмірова А.Қ. Қазақстанның инновациялық мемлекеттік қызметі шеңберінде электрондық

үкіметті енгізуді трансформациялау 140

Бакирбекова А.М., Бақтымбет Ә.С., Бақтымбет С.С. Инновация – экономиканың бәсеке-

ге қабілеттілігіне қол жеткізу факторы 151

Салманова Р. Қазақстанда құрылысқа рұқсат құжаттарын алу саласындағы мемлекеттік

қызметтерді оңтайландыру 164

Қаржы

Бузаубаева П.Н., Мақыш С.Б. Екінші деңгейлі банктер қызметін тәуекелге бағытталған рет-

теу мен қадағалаудың шетелдік тәжірибесі 174

Елемесов Р.Е., Раимбекова А.А. «Дедолларизация» саясатының ұлттық экономикаға әсері:

артықшылықтары мен кемшіліктері 191

Туризм

Акишева А.С. Тұрақты туризмнің экономикаға әсері 201

(6)

CONTENTS Economics

Aibossynova D.A., Nassyrova A.М., Suleimanov R.Е. Investment in the meat processing industry is a factor in the competitiveness of the agricultural sector in Kazakhstan 8 Akbergenova A.K., Egemberdieva S.M. Socio-economic development of the city 20 Bayandina G.D., Bayandin M.A., Mashrapov N.K. Development of directions for optimizing the conditions for the functioning subjects of small and medium businesses in the Republic of Kazakhstan based on the experience of developed countries 29 Gabdullina L.B., Lavrovskii B.L., Azylkanova S.A. Foreign trade as a factor in the development of the transport and logistics system of the region (case study of East Kazakhstan region) 39 Gorayeva T.Yu. The genesis of the concept of «high technology» and its role in modern economy

53 Kadyrbergenova А., Izbassarova L., Zhanteleuova G. Ensuring the competitiveness of domestic

petrochemical products of economy in Kazakhstan 64

Kenzhegaliyeva Z.Zh., Igaliyeva L.N., Mussayeva A.A. Economic problems of the impact of urban HCS on the environment of the Republic of Kazakhstan

74 Nabiyev Ye., Nevmatulina K., Shakeyev S. Analysis of the economic efficiency of the development

of the mining industry of the Republic of Kazakhstan 87

Nakipova G., Lemechshenko O. Sustainable development of agro-industrial complex and rural

areas: regional and applied aspect 98

Sadykova G.T., Baizholova R.A. Foreign Experience in Creating Economic Corridors 108 Utegenov E.K., Maidyrova A.B., Iskakov A.Zh. Problems of entrepreneurship development in

the production sector in the Republic of Kazakhstan 119

Shelomentseva V.P., Bespalyy S.V., Ifutina E.A. Methodological approaches to determining the system of indicators for monitoring the socio-economic development of the region 128

Management

Amirova A.K. Transforming e-government adoption in a framework of innovative civil service

of Kazakhstan 140

Bakirbekova A.M., Baktymbet A.S., Baktymbet S.S. Innovation as a factor in achieving economic

competitiveness 151

Salmanova R. Optimization of public services in the field of obtaining permits for construction

in Kazakhstan 164

Finance

Buzaubaeva P.N., Makysh S.B. International experience of risk-based regulation and supervision

over activity of banks of the second level 174

Elemesov R.E., Raimbekova A.A. Effects of dedollariation policy on the national economy: its

advantages and disadvantages 191

Tourism

Akisheva А.S. The impact of sustainable tourism on the economy 201

(7)

СОДЕРЖАНИЕ

Экономика

Айбосынова Д.А., Насырова А.М., Сулейманов Р.Э. Инвестиции в мясоперерабатываю- щую промышленность – фактор роста конкурентоспособности аграрного сектора

Казахстана 8

Акбергенова А.К., Егембердиева С.М. Социально-экономическое развитие города 20 Баяндина Г.Д., Баяндин М.А., Машрапов Н.К. Разработка направлений оптимизации ус- ловий функционирования субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан с

учетом опыта развитых стран 29

Габдуллина Л.Б., Лавровский Б.Л., Азылканова С.А. Внешняя торговля как фактор разви- тия транспортно-логистической системы региона (на примере Восточно-Казахстанской

области) 39

Гораева Т.Ю. Генезис понятия «высокие технологии» и его роль в современной экономике 53 Кадырбергенова А.К., Избасарова Л.Б., Жантилеуова Г.М. Обеспечение конкурентоспо-

собности отечественной нефтехимической продукции 64

Кенжегалиева З.Ж., Игалиева Л.Н., Мусаева А.А. Экономические проблемы воздействия городского жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду Республики

Казахстан 74

Нәбиев Е.Н., Шакеев С.С., Невматулина K.А. Анализ экономической эффективности раз-

вития добывающей промышленности Республики Казахстан 87

Накипова Г.Н., Лемещенко О.В. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и

сельских территорий: регионально-прикладной аспект 98

Садыкова Г.Т., Байжолова Р.А. Зарубежный опыт создания экономических коридоров 108 Утегенов Е.К., Майдырова А.Б., Искаков А.Ж. Проблемы развития предпринимательства

в производственной сфере Республики Казахстан 119

Шеломенцева В.П., Беспалый С.В., Ифутина Е.А. Методические подходы к определению системы показателей мониторинга социально-экономического развития региона 128

Менеджмент

Амирова А.К. Трансформация внедрения электронного правительства в рамках иннова-

ционной государственной службы Казахстана 140

Бакирбекова А.М., Бактымбет А.С., Бактымбет С.С. Инновационность как фактор до-

стижения конкурентоспособности экономики 151

Салманова Р. Оптимизация государственных услуг в сфере получения разрешительных

документов на строительство в Казахстане 164

Финансы

Бузаубаева П.Н., Макыш С.Б. Зарубежный опыт риск-ориентированного регулирования

и надзора за деятельностью банков второго уровня 174

Елемесов Р.Е., Раимбекова А.А. Влияние политики дедолларизации на национальную

экономику: преимущества и недостатки 191

Туризм

(8)

Д.А. Айбосынова1 А.М. Насырова2 Р.Э. Сулейманов3

1Частный научно-исследовательский центр «A.D.A.», Нур-Султан, Казахстан

2,3АО «Финансовая Академия», Нур-Султан, Казахстан (E-mail: 1Dina-astana@mail.ru, 2Anar_nassyrova@mail.ru, 3Suleimanov_r@mail.ru)

МРНТИ 06.71.07

Инвестиции в мясоперерабатывающую промышленность – фактор роста

конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана

Аннотация. В данной статье показаны основные направления аграрной политики в сфере инвестирования с целью развития мясоперерабатывающего комплекса в Казахста- не. В настоящее время мясоперерабатывающая промышленность страны недостаточно обеспечивает внутренний рынок по отдельным продуктам питания из-за низкой произ- водительности, высоких затрат на себестоимость продукции, несовершенства законо- дательной базы в формировании вертикально-интегрированных структур, в том числе кооперативов. К сожалению, в аграрном секторе страны не в полной мере использует- ся инвестиционный потенциал, мало совместных межрегиональных инвестиционных проектов в животноводческой отрасли, не создана благоприятная среда для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, отмечается низкая доля инвестиционных вложений в развитие инфраструктуры и инновационных предприятий в исследуемом секторе. В рыночных условиях конкурентоспособность аграрной продукции, в том чис- ле животноводческой, приобретает решающее значение. Подчеркивается, что введение в практику агропромышленного производства кооперации хозяйствующих субъектов позволит поднять производство конкурентоспособной и экологически чистой продук- ции, прибавит доходность малых форм хозяйствования. Решение этих задач будет спо- собствовать повышению конкурентоспособности аграрной продукции, в том числе жи- вотноводческой, а значит, обеспечению устойчивых позиций сельхозпроизводителей на аграрных рынках стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный климат, инвестиционная политика, срок окупаемости, конкурентоспособность, аграрный сектор, мясная продукция, госу- дарственная поддержка, сельхозтоваропроизводители, основной капитал.

DOI: https://doi.org/10.32523/2079-620X-2021-1-8-19 ЭКОНОМИКА / ECONOMICS / ЭКОНОМИКА

(9)

Введение.

Одно из важных мест в экономике Казах- стана занимает сельское хозяйство. Сельское хозяйство, занимая важную стратегическую позицию, определяет экономическое и поли- тическое состояние страны. В сельской местно- сти на сегодняшний день живут более сорока процентов населения, и от уровня роста сель- скохозяйственного производства по большей части зависит качество жизни тех, кто работа- ет на селе, и тех, кто связан с аграрным секто- ром. Животноводство в агропромышленном комплексе занимает ведущую роль. Уровень развития этой отрасли является определяю- щим в обеспечении продовольственной неза- висимости страны.

Обеспечение устойчивого роста экономики аграрного сектора страны связано со способ- ностью своевременно выявлять и эффективно использовать свои конкурентные преимуще- ства. Внедрение инновационных технологий в аграрном секторе позволит создать конкурен- тоспособную сельскохозяйственную продук- цию, в том числе животноводческую, которая будет соответствовать международным стан- дартам.

Форсирование темпов развития сель- хозпроизводства и агропромышленного комплекса (далее – АПК) страны во многом зависит от продуктивного использования всех факторов производства, укрепления ма- териально-технической базы предприятий, внедрения достижений научно-техническо- го прогресса, активизаций инвестиционной и инновационной деятельности в отрасли.

В связи с этим построение предпосылок для большого притока инвестиций в аграрный сектор и эффективность их использования становятся важной частью государственной аграрной политики. Стабильность и продо- вольственная безопасность страны зависят от развития аграрного сектора экономики в ре- гионах страны, так как за счет продовольствия и товаров, получаемых из сельскохозяйствен- ного сырья, формируется две третьих потре- бительского рынка.

Исходя из вышеизложенного, можно го- ворить, что решение вопросов эффективной

инвестиционной деятельности в сельском хо- зяйстве приобретает в настоящее время осо- бенное значение, и это определило актуаль- ность темы исследования.

Состояние изученности проблемы. Теоре- тической базой развития инвестиционной деятельности, являются исследования сле- дующих авторов: С.Макконела, К. Брю, П.

Гиттенгера, Р.Отто, П.И. Вахрина, П.Л. Ви- ленского, A.M.Гатауллина, Т.П. Гафиятовой, В.Г.Гусакова, Б.А. Колтынюка, В.В.Комарова, В.И. Нечаева, П.Т. Саблука, В.Ф. Стукач, Ю.В.

Яковец и др.

В Казахстане проблемы аграрного сектора, в том числе инвестиционной деятельности, исследуют Г.У. Акимбекова, Х.Е. Ертазин, А.Б.

Идрисов, Г.А.Калиев, М.Ж.Каменова, У.К. Ке- римова, А.Б. Молдашев, Г.К.Сапарова и др.

В трудах этих авторов рассматриваются те- оретические и методические положения, на- правленные на развитие аграрного сектора, в том числе мясоперерабатывающих предпри- ятий, в региональном и отраслевых аспектах, тенденции направления инвестиционной дея- тельности. Несмотря на это научно-методиче- ские подходы к обоснованию и оценке инве- стиционных процессов, а также направлений и форм государственной поддержки сель- хозпроизводителей мало изучены. Необхо- димо дальнейшее исследование вопросов ин- вестирования аграрного сектора, в том числе мясоперерабатывающей промышленности, с учетом региональных потребностей рынка, факторов и путей повышения рентабельности инвестиций.

Целью исследования являются изучение проблемы развития инвестиционной дея- тельности, разработка предложений и реко- мендаций по повышению эффективности применения инвестиций в аграрном секторе, в том числе мясоперерабатывающей про- мышленности Республики Казахстан.

Задачи исследования:

• рассмотреть сущность инвестиций как фактора развития аграрного сектора, в том числе предприятий мясоперерабатывающей промышленности;

• изучить состояние и особенности раз- вития мясоперерабатывающей промышлен- Д.А. Айбосынова, А.М. Насырова, Р.Э. Сулейманов

(10)

ности Казахстана в региональном аспекте страны;

• определить приоритетные направ- ления государственной поддержки агро- формирований, кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо- зяйств с целью производства конкурентоспо- собной животноводческой продукции;

• разработать рекомендации по привле- чению инвесторов в аграрный сектор, в том числе мясоперерабатывающую промышлен- ность, и эффективному использованию инве- стиционных ресурсов.

Объектом исследования выступает ком- плексная система инвестиционных процессов в экономике аграрного сектора Казахстана, в том числе мясоперерабатывающей промыш- ленности, как основной фактор повышения его конкурентоспособности.

Предметом исследования – экономические отношения участников инвестиционной де- ятельности, возникающие по поводу акти- визации инвестиционных и инновационных процессов в аграрном секторе, в том числе мя- соперерабатывающей промышленности.

Методы исследования.

Основой исследования послужили труды ученых Казахстана, России и других стран ближнего и дальнего зарубежья, раскрываю- щие закономерности и особенности инвести- ционной деятельности в различных сферах экономики, в том числе в аграрном секторе.

В ходе исследования использованы также ма- териалы научно-практических конференций, законодательные и нормативные акты Респу- блики Казахстан, интернет-ресурсы. В основу исследования положены методы группиро- вок, сравнения, обобщения, методы системно- го анализа.

В качестве справочной базы исследования использованы данные Агентства статистики Республики Казахстан, Министерства сель- ского хозяйства РК, нормативно-справочные материалы и разработки научно-исследова- тельских учреждений.

Результаты исследования и их обсужде- ние.

Повышение конкурентоспособности сель- скохозяйственной продукции, в том числе животноводческой, будет свидетельствовать об эффективности инвестиционно-иннова- ционных процессов в аграрном секторе Ка- захстана. Несмотря на рост производства жи- вотноводческой продукции и продуктов ее переработки, уровень эффективности отрас- ли еще достаточно низкий и требует допол- нительных инвестиционных ресурсов. Сель- скохозяйственное производство Казахстана характеризуется как мелкотоварное, так как в нем преобладают крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, ко- торые не стремятся к объединению в коопе- ративы. Из-за низкой производительности труда всех сельхозпроизводителей, техно- логической отсталости перерабатывающих предприятий исследуемой отрасли большая часть продукции реализуется в виде сырья без переработки, а готовая продукция не всегда конкурентоспособна. В результате сохраняет- ся несоответствие научно обоснованным нор- мам потребления за счет собственного произ- водства. Следует отметить, чем больше людей в домохозяйстве, тем меньше потребления мяса и мясопродуктов. Так, домохозяйства, состоящие из двух человек, в среднем употре- били за 2019 год 54 кг мяса и мясопродуктов на каждого; из трёх - 43,2 кг, из четырёх - 35 кг, из пяти и более человек - лишь 29,2 кг на каж- дого в среднем на душу населения.

Привлечение и эффективное использова- ние инвестиционных ресурсов, обеспечение доступа к ним всех сельхозпроизводителей и переработчиков позволит обеспечить вну- тренние потребности страны в мясной про- дукции, а также войти на аграрные рынки стран ЕАЭС и др.

Основная часть. Важными задачами управ- ления инвестиционными процессами яв- ляются поиски ресурсов, оптимальное ис- пользование инвестиционного потенциала, обеспечение всем участникам одинакового доступа к инвестиционным ресурсам, объе- динение их на основных направлениях раз- Инвестиции в мясоперерабатывающую промышленность – фактор роста...

(11)

Д.А. Айбосынова, А.М. Насырова, Р.Э. Сулейманов вития экономики. Взаимодействие интере-

сов респондентов инвестиционного процесса обеспечивается разработкой и эффективным действием инвестиционного механизма как системы методов, форм, источников финан- сирования, инструментов воздействия на про- изводственный процесс.

Дж. Кейнс, опровергая отдельные поло- жения классической теории о том, что кон- курентный процесс является толчком для экономики к устойчивому состоянию полной занятости всякий раз, когда она отклоняется в сторону недоиспользования своего капиталь- ного запаса, видит выход в подключении до- полнительных инвестиций. Исходя из опре- делений Дж. Кейнса и других ученых, рост экономики страны в процессе модернизации и диверсификации создаёт основу для её кон- курентоспособности на мировом рынке при условии эффективного использования как внешних, так и внутренних инвестиций [1].

Современное развитие экономики аграр- ного сектора Казахстана связано с внедрением новых технологий, интегрированием в миро- вое пространство. Результативная интеграция в мировую экономику аграрного сектора Ка- захстана проводится посредством улучшения инвестиционной политики, что требует боль- ших инвестиционных вливаний, в том числе иностранных [2].

В связи с этим в Казахстане в 2019 году был проведён международный форум «Kazakhstan Global Investment Roundtable», где основной целью являлась презентация инвестицион- ных возможностей Казахстана, направленных на повышение конкурентоспособности наци- ональной экономики. В «Kazakhstan Global Investment Roundtable» приняли участие бо- лее 550 крупных бизнесменов и инвесторов из 40 стран мира (Великобритания, Германия, Франция, Турция, ОАЭ, Катар, КНР и др.).

Это третий международный форум, в кото- ром рассматривались вопросы совершенство- вания политики в сфере инвестирования в такие направления экономики, как развитие агропромышленного сектора, инфраструк- туры, логистики и др., а также был отмечен высокий потенциал для инвестиций с целью

усиления конкурентоспособности мясной промышленности Казахстана.

Приоритетной отраслью сельского хозяй- ства в Казахстане является животноводство, которое обеспечивает население продуктами питания, легкую промышленность - сырьем.

Ежегодно в Казахстане производится до 750 тысяч тонн мяса, более 4,5 миллионов тонн молока, около 2,5 миллиардов штук яиц и примерно 30 тысяч тонн шерсти.

В северной местности республики домини- рует свиноводство и молочное скотоводство, в южной - мясное скотоводство, овцеводство, коневодство и верблюдоводство, в западной и восточной - мясное скотоводство и коневод- ство. Птицеводством занимаются почти все регионы. В Восточно-Казахстанской области наряду с традиционным животноводством занимаются мараловодством. Здесь ежегодно производят более 8 тонн сухих пантов, кро- ме того, маралы дают прекрасное кожевен- ное сырье, используемое для производства замши. Производством животноводческой продукции занимаются государственные, ко- оперативные, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. В ближайшие пять лет в аграрном секторе прогнозируется рост производительности и объём экспорта переработанной мясной продукции в 2,5 раза.

В структуре государственной поддержки роста мясного скотоводства позитивным яв- ляется увеличение средств бюджетной под- держки в 2 раза, при этом большая часть бюд- жетных средств направлена на повышение генетического потенциала мясного скота, до 60%, приобретение племенного скота, до 20%, и на повышение продуктивности и качества продукции, до 20%. По данным 2019 года, про- финансировано более 1000 хозяйств и закуп маточного поголовья овец составил более 370 тысяч голов. На 2020 год было запланировано прокредитовать закуп 360 тыс. голов овец [3].

Однако при действующих методах госу- дарственной денежной поддержки в произ- водстве и переработке мяса не учтены прин- ципы окупаемости бюджетных средств. В связи с этим появляется потребность совер- шенствования форм и методов стимулиро- вания увеличения продуктивности произ-

(12)

водства мясной продукции, а также степени окупаемости по всем регионам Казахстана на основе изучения опыта зарубежных стран [4].

В Государственной программе развития АПК РК на 2017–2021 гг. введены изменения. Вме- сто субсидирования ставки вознаграждения в производстве животноводческой продукции осуществляется переход к субсидированию инвестиционных затрат сельскохозяйствен- ных товаропроизводителей [5].

Инвестиционные субсидии инвесторам будут выплачиваться по направлению прио- ритетного перечня. В области мясного ското- водства инвестиционные субсидии выдают- ся, в первую очередь, сельскохозяйственным кооперативам на приобретение техники и оборудования. Они отнесены к главной груп- пе приоритетных направлений, и норматив возмещения инвестиционных вложений со- ставляет 50%. А ко второй группе относит- ся приобретение техники и оборудования предприятиями для переработки, заготовки, транспортировки мяса и мясных продуктов, первичной переработки шкур и шерсти, при нормативе субсидий не более 30% (рисунок 1).

Инвестиционные субсидии мясного скотоводства I-группа

приоритета II- группа приоритета техники и

оборудования для с/х кооперативов

оборудования для переработки, транспортировки норма

субсидирования – 50% норма субсидирования –

не более 30%

Рисунок 1 – Распределение инвестиционных субсидий в сфере мясного скотоводства

Примечание: составлено авторами на основе источника [5]

Оптимальное применение генетических ресурсов стада, направленное на большую реализацию продуктивного потенциала жи- вотных, увеличивает рентабельность про- изводства, понижает срок окупаемости ин-

вестиционных вложений и делает отрасль более стабильным в случае непредвиденных ситуаций экономики. Так, развитие мер го- споддержки селекционно-племенной работы содействует увеличению и отраслевого, и на- роднохозяйственного эффекта.

Государственная поддержка в развитии мясного скотоводства за прошлый период со- ставила более 43 млрд. тенге, или 51% объема средств, ориентированных в животноводство.

В Казахстане основная часть мясного скота собрана в крестьянских (фермерских) хозяй- ствах – 53,2%, домашних хозяйствах – 29,1%, в сельхозпредприятиях сконцентрировано 17,7

% (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля мясного скота

Примечание: составлено авторами на основе источника [6]

Среди проблем, сдерживающих эффектив- ный сдвиг мясного скотоводства в республике – низкий уровень охвата объёма поголовья мясного скота селекционной работой, а так- же слабое техническое оснащение производ- ственных процессов сельхозпроизводителей.

В итоге выход телят на одну голову крупного рогатого скота (КРС) достигает 70%, а живой средний вес КРС составляет 320–340 кг против 450–500 кг, необходимого для рентабельного мясного скотоводства.

Неразрешенность экономических отноше- ний в цепочке «сельхозтоваропроизводитель – переработка – торговля» приводит к тому, что часть хозяйств, выращивающих мясной скот, в розничной цене на говядину составляет 23%, а в странах с развитым мясным скотовод- ством до 43%, при этом степень государствен- ной поддержки в общем объеме затрат в сред- нем составляет 13%.

Инвестиции в мясоперерабатывающую промышленность – фактор роста...

(13)

Для обеспечения эффективной связи меж- ду производителями сырья, перерабатываю- щими и сбытовыми организациями, способ- ствующей снижению потребительских цен на продовольственную продукцию отечествен- ного производства, следует усовершенство- вать ценовой механизм. Для каждого вида сельскохозяйственной продукции, который является объектом ценового регулирования, необходимо ставить три различных вида цен:

целевая, пороговая и интервенционная (повы- шенная). Совершенствование оценки эконо- мической эффективности племенной работы на различных уровнях ее ведения будет спо- собствовать росту отрасли животноводства и повышению окупаемости.

На уменьшение себестоимости мяса всех видов воздействует государственная финан- совая поддержка, что позволит увеличить уровень рентабельности реализуемой мясной продукции всех видов в 1,8 раза.

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан за 2017–2019 годы, ин- вестиции в основной капитал, направленные в сельское хозяйство, увеличились на 82,4 млрд.

тенге или на 23,5% (рисунок 3).

Рисунок 3 – Объем инвестиций в сельское хо- зяйство, в млрд тенге

Примечание: составлено авторами на основе источника [6]

Вместе с тем за 9 месяцев текущего года инвестиционные вложения в сельское хозяй- ство увеличились по сравнению с соответ- ствующим периодом предыдущего года на 17% и составили более 380 млрд тенге. Доля инвестиций в агропромышленный комплекс от общего объёма по стране составила около 5%, что является максимальным значением за

последние годы. Инвестиций в основной ка- питал сельского хозяйства было направлено больше 80%, в том числе на развитие живот- новодства 27%.

Инвестиции в АПК за последние пять лет растут в среднем на 27% в год, в том числе в животноводческую отрасль на 8%. Важную роль в активизации инвестиционной активно- сти в отрасли сыграла АО «КазАгро», Аграр- ная кредитная корпорация. Так, в текущем году корпорация профинансировала 48 инве- стиционных проектов на сумму 42 млрд тенге.

А по итогам 2019 года компания выделила 53 млрд тенге на реализацию 117 инвестицион- ных проектов.

В целом содействие Аграрно-кредитной корпорации технологической модерниза- ции способствует формированию конкурен- тоспособной производственной и сервисной инфраструктуры сельского хозяйства и сти- мулирует рост производительности в секторе (таблица 1).

Таблица 1 – Инвестиционные проекты АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2020г.

Д.А. Айбосынова, А.М. Насырова, Р.Э. Сулейманов

2017 г. 352,5

2018 г. 395,6

2019 г. 435,3

352,5 395,6 435,3

500 100150 200250 300350 400450 500

млрд тенге

Направления инвестиционных проектов

Кол-во

проектов Объём кре- дитования (млн.тг.)

Всего 48 41 605,1

в том числе:

развитие сети молочно-

товарных ферм 15 12 730,8

создание сети племенных

хозяйств 7 8 225,1

создание, расширение и модернизация птицефабрик

3 2 281,8

переработка с/х

продукции 2 2 167,4

развитие

кормопроизводства 1 175,3

Примечание: составлено авторами согласно источнику [7]

(14)

Для наращивания инвестиционной при- влекательности мясоперерабатывающей от- расли нужно решать экономические вопросы координации межотраслевых отношений, связанные с вовлечением инвестиционных ре- сурсов и их целевого применения [8].

В настоящее время Казахстан имеет дого- воренности для экспорта мяса и мясной про- дукции на новые рынки сбыта со странами Китай, Иран, ОАЭ, ЕАЭС. Лишь в китайском направлении уже согласованы требования по 13 видам сельхозпродукции, и среди них — замороженное мясо и говядина. Благодаря этому правительство предоставляет инвесто- рам максимальную поддержку в производ- стве всей линейки экспортных сельскохозяй- ственных товаров и прежде всего мяса. По таким принципам пошли Бразилия, Новая Зеландия, Австралия, Канада — мировые экс- портеры мяса.

Сейчас по инвестиционному развитию мясной промышленности привлечено инве- стиций на более чем 100 миллионов долларов США.

Крупный экспортер мяса из Австралии -

«Cedar Meats Australia» -рассчитывает постро- ить в Казахстане 4 мясоперерабатывающих завода. Решается вопрос местоположения будущих производственных площадок. Из- вестно, что первый завод круглый год будет перерабатывать по 3 000 единиц баранины в смену [9].

Компания «Cedar Meats Australia» наме- рена на охват рынков соседних стран: Китая, России, страны Среднего Востока. Основной целью компании является — формирование производства по международным стандартам для экспортирования в ЕС и в США. В этой связи для качественного производства домаш- него скота и вкусного мяса Казахстан является важным партнером.

Cedar Meats — австралийская компания, специализируется на производстве мяса и мясной продукции премиум-класса. Под- разделения компании действуют в 14 стра- нах мира и выполняют распределение своей продукции по всему миру (Европа, Северная

и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Ки- тай, Африка).

Об активизации интеграционных про- цессов свидетельствует работа министерства сельского хозяйства с транснациональными компаниями в сфере АПК на общую сумму свыше 300 млрд. тенге.

Так, ожидается подписание дорожных карт и меморандумов с 10 транснациональны- ми компаниями [9]:

1. «Crемоnini» («Inalca Eurasia Holding»), Италия — создание проекта по переработке мяса КРС с полной технологической цепоч- кой;

2. «M.A.D. Developing Agricultural Projects», Израиль — создание птицекомплекса по вы- ращиванию и убою мяса индейки;

3. «CedarMeаts», Австралия — сроитель- ство мясоперерабатывающего завода;

4. AGCO, США — строительство свиноком- плекса;

5. «GoldenCamelGROUPLTD», Китай — строительство завода по переработке вер- блюжьего и кобыльего молока;

6. «PhoenixGlobal DMCC», ОАЭ – строи- тельство завода по переработке фруктов и за- вода экструдированных комбикормов;

7. «HyundaiCorporation», Южная Корея — производство тракторов;

8. «HyundaiCorporation» «KazKioti», Юж- ная Корея и ЮКО — соглашение по сборке тракторов Хюндай в ЮКО;

9. «CLAAS», Германия — производство комбайнов и тракторов;

10. «HRMC», КНР — производство тракто- ров и оборудования.

Главным успехом является подписание двух стратегических соглашений с крупны- ми инвесторами из США в отрасли сельско- го хозяйства: американским лидером мясной промышленности «Tyson Foods» и компани- ей с мировым именем в сфере инвестиций

«Valmont» [10]. Компании «Tyson Foods» и

«Valmont» будут строить свои заводы на тер- ритории Казахстана. «Tyson Foods» с годовым оборотом в 42 млрд. доллара должна будет Инвестиции в мясоперерабатывающую промышленность – фактор роста...

Сурет

Table 1 shows the comparative indicators of SMEs in Kazakhstan and the EU countries, where it can be seen that SMEs in Kazakhstan lag far behind in terms of their performance
Table 2 SMEs in Kazakhstan and the world for 2019
Table 1 Average monthly nominal salary in the Almaty region
Figure 1 – Structure of agricultural GDP by farming categories in the Almaty region, mln
+7

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

The current paper examines what would be effect of the Custom Union of Belarus, Kazakhstan, and Russia on Economy of Kazakhstan and especially on domestic producers

According to the monitoring of dissertation and monographic studies of the development of eco-education in Kazakhstan, after Kazakhstan gained independence, namely, at

30 % consider that any noticeable phenomenon on the Kazakhstan insurance sector is improbable, 16 % have chosen option re- placement from the market of domestic insurance

Keywords: tourist industry, Republic of Kazakhstan, regional development, features, entrepreneurial activity, subjects of entrepreneurship in tourism, the number of people employed

As for the domestic legal system of Kazakhstan, any amendments proposed to the civil law should primarily meet the needs of law practice. Where the applicatory needs are

The item 137 of the Environmental Code of the Republic of Kazakhstan pro- vides the concept of environmental monitoring: "State environmental monitoring (monitoring of

Kazakhstan;3) consideration of all operations on investment assets management of the Fund in the National Bank of the Republic of Kazakhstan;4) keep separate

Does the state awards, honorary titles / what, the year of award Honorary builder of Kazakhstan since 2010 Month and year entry / departure WORK IN THE PAST 1984 1998