• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Finance №7 (19)V5.0.indd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Finance №7 (19)V5.0.indd"

Copied!
124
0
0

Толық мәтін

Кірістердің артығы 2014 жылдың қорытындысы бойынша республиканың қазыналық кәсіпорындарының таза кірістерінің, сондай-ақ 2015 жылдың қорытындысы бойынша аванстық төлемдердің аударымдарының ұлғаюының нәтижесі болып табылады. 2014 жылғы желтоқсанда сатылған тауарлардан түскен түсімдер 2015 жылғы қаңтарда республикалық бюджетке аударылғаны туралы.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУЫ

2015 жылғы меншіктің мемлекеттік мониторингі Меншіктің мемлекеттік мониторингі жоспары аясында 2015 жылы іргелі кешенді зерттеуге жататын объектілердің тізбесі бекітілді. 2014 жылдың қорытындысы бойынша комитет төрағасының 2015 жылғы 9 қаңтардағы No 16 бұйрығымен бекітілген комитеттің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау мақсатында Сенімгерлік басқаруға жүктелген республикалық меншік объектілерінің әкімшілері Республикалық меншіктегі объектілерді басқару жөніндегі шарттар (келісімшарттар) бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы әкімшілердің есептерін тыңдау жөніндегі ведомствоаралық комиссия келесілер туралы әкімшілердің есептерін тыңдады. республикалық меншіктегі объектілер: «Сұлтан-ЭДМК» АҚ, «Қорғас».

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау жөніндегі 16 департаменті (Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Алматы облысы, Атырау облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қарағанды ​​облысы, Қызылорда облысы, Қостанай қаласы, Маңғыстау облысы, Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Астана қаласы, Алматы қаласы) – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 16-ға дейін Әділет министрлігі.

КЕШЕНДІ ЖОСПАРДЫҢ БІРІНШІ

ЖЫЛДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

IPO KEGOC есебімен 64,2 млрд.тенге жекешелендіру көлемін құрады

ҚР ҚМ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ 2015 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА БАҚЫЛАУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Мәселен, 2015 жылдың бірінші жартыжылдығында қаржылық бақылау комитеті қызметкерлерінің мамандарымен құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша 818 қорытынды дайындалып, оған сәйкес 86 321,3 млн. 2015 жылдың 1 жартыжылдығында орталық мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметімен (бұдан әрі – ІБК) 523 бақылау іс-шарасы жүргізілді.

2015 ЖЫЛДЫҢ 1-ЖАРТЫ

ЖЫЛДЫҒЫНА ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ

РАССЛЕДОВАНИЙ КГД ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Перевыполнение является следствием поступления средств в республиканский бюджет в начале января 2015 года от реализации зданий в конце декабря 2014 года. Институциональная комиссия Республики Казахстан по мониторингу состояния безопасности и эксплуатации объектов и имущества комплекса Байконур в 2015 году (SIMC) с участием представителей Российской Федерации, в которой обсуждался порядок проведения контроля и оформления документов .

ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

В рамках плана государственного надзора за недвижимостью на 2015 год утвержден перечень объектов, подлежащих комплексному базовому обследованию в 2015 году. Конкурс по передаче в доверительное управление комплекса недвижимости РГП «Жезказган-редмет» от 25 февраля 2015 года не состоялся из-за подачи всего одной заявки.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

16 отделов исполнения судебных актов Министерства юстиции РК (Акмола, Актюбинск, Алматы, Атырау, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылорда, Костанай, Мангистау, Павлодар, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская области, города Астана и Алматы) путем присоединения к 16 управлениям юстиции Министерства юстиции Республики Казахстан.

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МФ РК И СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО

Так, за первые шесть месяцев 2015 года работниками Комиссии финансового контроля выдано 818 заключений, согласно которым выявлены нарушения законодательства на общую сумму 86 321,3 млн рублей по службам внутреннего контроля центральных органов государственной власти и органов местного исполнительного управления в Республике Беларусь. За первые шесть месяцев 2015 года проведено 525 контрольных мероприятий, из них 3 охвачены контролем.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

With the support of the Association of Taxpayers of Kazakhstan, an independent sociological survey on monitoring the quality of services provided by the state revenue bodies is being conducted. Daulet Yergozhin pointed out that all the reforms carried out by the State Revenue Committee for the improvement of business climate are based on the best international practices and are agreed with the business community.

A press conference with the participation of Daulet Yergozhin, the chairman of the State Revenue Committee of the Ministry of Finance of RK "On the results of the State Revenue Committee of MF of RK activities for the first half of 2015" was held in the Central communication service under the president from RK. This order provides for the choice of a taxpayer to carry out the inspection either by an audit organization or by the state revenue bodies in the process of voluntary liquidation.

ECONOMIC INVESTIGATION SERVICE OF SRC IN 6 MONTHS

In addition, since the second half of the year, state revenue boards have introduced a number of innovations to support the business environment. Scheduled inspections are now being canceled; a new type of control – selective, appointed on the basis of the risk management system (RMS).

According to the surveys, satisfaction with public services in 2014 was 83.5% for tax authorities, 70.9% for customs services and 59% for the economic research service. The reduction of the number of BCCs in general has a positive impact on the provision of public services to citizens and businesses, significantly optimizes the work of all public authorities and reduces the load on information systems.

Changes and additions to the tax code and the law on state control and supervision in the Republic of Kazakhstan entered into force from January 2015. In cooperation with the "Atameken" national chamber of entrepreneurs, the project "Green Corridor for 300 large taxpayers" , whereby importers go through customs control at the post-clearance stage, has been implemented.

So, on July 7 this year, the number of budget classification codes (BCC) was reduced from 215 to 96. An order by the Minister of Finance was signed on the outsourcing of liquidation checks of certain categories of taxpayers who are not VAT payers to audit. companies.

In addition, "Khorgos" also carries out control and preventive activities carried out by state revenue authorities in Almaty city and region. The statement states that the Committee's Economic Investigation Service has established an exchange of information and interaction with competent authorities, including the Commission for Financial Control of Suspicious Financial Transactions.

540 slot machines, 566 terminals, 18 poker tables, 12 roulettes and more than 9,000 counters were seized. The largest number of cases of illegal gambling were closed in the regions of Almaty (73), South Kazakhstan (29), Žambil and Kizilorda (24).

VAT return

The fact that the activity of secret casino was terminated even in the center of the capital, "Chubary". The EIS (Economic Investigation Service) has discovered 187 crimes in the quasi-public sector, damages of 8.5 billion.

The channels of drug trafficking and the importation of prohibited items, various types of drugs, including 5.8 kg of heroin and 20 tons of "naswar", a substance prohibited for circulation in the territory of the Republic of Kazakhstan, were interrupted. seized. For example, in Almaty, 11 tons of Chinese fishing nets and a biometric control device, which can only be used by special state authorities, were detained and confiscated; 5 million

THE RESULTS OF THE REPUBLICAN BUDGET EXECUTION IN

THE FIRST HALF OF 2015

494 Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan, dated May 16, 2014 "On some issues of national ownership". 494 Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan, dated May 16, 2014 "On some issues of republican property" with No.

EXECUTION OF THE REPUBLICAN BUDGET

Kazakhavtodor" RSE of the Committee for Auto-Roads under the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan";. Kazaeronavigatsiya" from the Committee for Civil Aviation under the Ministry of Investment and Development in RK;.

PRIVATIZATION

Republic of Kazakhstan - in the RSE on the right of economic management "Real Estate Center" of the Ministry of Justice;. Kazrestavratsiya” RSE of the Ministry of Culture of the Republic of Kazakhstan – in 21 RSGE and.

RESULTS OF THE FIRST YEAR OF REALIZATION OF THE COMPREHENSIVE PLAN

Education Center" SE in the Committee for the criminal executive system in the Ministry of the Interior;. 16 territorial land inspections of the Committee for Land Management under the Ministry of Regional Development of the Republic of Kazakhstan (in Akmola Region, Aktobe Region, Almaty City, Almaty Region, Astana City, Atyrau Region, Zhambyl Region, Karaganda Region, Kostanay Region , Kyzylorda Region, South Kazakhstan Region, Pavlodar Region) with the transfer of their functions and powers to the local executive bodies.

ON THE RESULTS

OF THE CONTROL ACTIVITIES OF THE

FINANCIAL CONTROL COMMITTEE OF THE MF OF THE RK AND THE INTERNAL CONTROL

Zh. Medeubaeva

According to the results of the control measures, the administrative costs for violations of budget legislation and legislation on public procurement involved 868. The total amount of the identified violations of the law during the reporting period amounted to 26,973.6 million.

MAIN RESULTS OF THE FINANCIAL CONTROL COMMITTEE FOR

2,947 employees of control facilities are disciplinary responsible for the violations committed. Administrative liability included 17 officials of control facilities for the amount of fine 3.9 million.

THE 1ST HALF 2015

Also, special attention is paid to joint work with law enforcement agencies for the detection and prevention of violations of the budget and other legislation. Thus, during the first six months of 2015, the employees of the Financial Control Commission have drawn up 818 reports, according to which.

НАУКА

РАЗВИТИЕ

КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Программе развития казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы дано следующее определение: «Казахстанское содержание является показателем уровня технологического и индустриально-инновационного развития Казахстана, который представляет собой долю в стоимостном выражении казахстанского содержания. товары, услуги и трудовые ресурсы, используемые в деятельности предприятий на территории Республики Казахстан». Эти законы предусматривают требования по обеспечению условного снижения цены на товары хозяйственного назначения при организации конкурса на закупку товаров, работ и услуг недропользователями и государственными органами, предприятиями, входящими в состав Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Фонд стал , обязательный контроль доли казахстанского содержания при закупках предприятий в соответствии с перечнем организаций по закупкам товаров, работ и услуг, подлежащих мониторингу казахстанского содержания, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от от 20 марта 2009 г. № 366 и концессионеров.

SCIENCE

THE FINANCIAL SYSTEM’S SIGNIFICANCE

Saginbekova, PhD in economics

The main goal of the financial system is the distribution of financial assets in space and time. Despite the aforementioned shortcomings, the "informal" sector should be considered as a motivation for leveraging innovations associated with the "formal" sector.

НАЛОГОВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОГО

НАУКА О ПРИМЕНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ

НАУКА ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В индексе глобальной конкурентоспособности Казахстан занял 50 место из 144 стран (в 2013 году – 50 место, в 2012 году – 51 место), сохранив свои позиции в группе стран, находящихся в переходном положении от второго этапа эффективного развития к высшему, третий, этап инновационного развития, где больший удельный вес уделяется факторам эффективности и инновационного развития. Лидирующие позиции Казахстана в 2014 году занимают факторы «эффективность рынка труда» (15 место) и «макроэкономическая среда» (27 место).

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ СТРАНЫ

The National Fund's debit operations are linked to a number of government programs and the country's financial sector. We should implement effective use of resources from the national fund and develop strategic guidelines, which should combine the principles of reimbursement and costs, depending on the goals and directions of their use.

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА

ТУРИСТСКИХ ФИРМ

О ПРИВОДИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ

При линейном преобразовании Ляпунова с многомерным временем (6) характеристические показатели решений x системы (4) сохраняются

Приводимая линейная однородная система (4) при условии (5) устойчива тогда и только тогда, когда действительные части всех собственных значений постоянной матрицы

НАУКА СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА КАК ПОДСИСТЕМА

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Согласно Закону о налогах, с 1 января 2009 года будет удерживаться подоходный налог в размере 10% от начисленной заработной платы.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ҒЫЛЫМ

ВИРТУАЛДЫ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ

ОНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР