• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

nblib.library.kz - /elib/library.kz/jurnal/Геология_06_2015/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "nblib.library.kz - /elib/library.kz/jurnal/Геология_06_2015/"

Copied!
25
0
0

Толық мәтін

(1)

Сейтмұратова Э.Ю., Гоганова Л.А., Ляпичев Г.Ф., Марфенкова М.М., Жаймина В.Я., Сайдашева Ф.Ф., БаратовР.Т., Дәутбеков Д.О. Таскөмір және пермь - Қазақстан континенталды қыртысы құралуын тәмамдайтын этап...16

Сейітов Н. Палеозойдың офиолитті белдемдері қалыптасуының

генетикалық және геодинамикалық табиғатын анықтаудагы геотектониканың фиксистік және мобилистік бағыттарының мүмкіндіктері...31

Минерагения, болжамдар, перспективалар Өмірсеріков М.Ш. Қазақстан жер қойнауын геологиялық зерттеу және оның минералды-шикізат базасының дамуы туралы... 42

ПариловЮ.С., БеспаевХ.А. Бақыршык және бүкіл Батыс Қалба алтынкенді белдеуінің мәселесі (Шығыс Қазақстан)...46

Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., КембаевМ.К., Юсупова У. Талайрық кенбілінімінің сирек жерлік элементтері және олардың мору қыртысындағы кірме түрлері (Солтүстік Қазақстан)...57

Құдайбергенова Н.Қ., Стецюра М.М., Фазылова О.С., Семашко В.А.

Қазақстандағы кенорын флюориттер...66 Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. Стратиформдық мыс кенорындары туралы...73

Минералогия

Глаголев В.А., Шабанова Т.А. Минералды-шикізат қорларын дамуында наноминералдар...79

Мұнай және газ

I Х.Х. Парагульгов], Фазыілов Е.М., Приходько Д.Е., Мусина Э.С. Арал шөгнді бассейнінің юралық шөгінділері - литологиялық ерекшеліктері және мұнайгаздылық перспективасы...86

Геофизика

КурскеевА.К., ЖантаевЖ.Ш., БейсенбаевР.Т. Қазіргі заманғы gps

тармақтар қозғалыстын іргетасы күн қуатынын атмосферада түрлендіруі. 100 Гидрогеология

Абсаметов М.А., Муртазин Е.Ж., Акылбекова А.Ж. У. М. Ахмедсафин атындагы Гидрогеология және геоэкология институтына 50 жыл...113

Көлдеев Е.И., Кулагин В.В., Көлдеева Э.М. Жерасты сулары қорларын жасанды толтыру процестерінің ғылыми зерттеу телімдерінде

гидрогеологиялық және сушаруашылық жағдайларын зерттеу...121 Әдістеме

(2)

Сатпаева...6 Региональная геология

Сейтмуратова Э.Ю., Гоганова Л.А., Ляпичев Г.Ф., МарфенковаМ.М., Жаймина В.Я., Сайдашева Ф.Ф., БаратовР.Т., Даутбеков Д.О. Карбон и пермь - заверщающий этап становления континентальной коры Казахстана ...16

Сеитов Н. Возможности фиксистского и мобилистского направлений в геотектонике в установлении генетической и геодинамической природы формирования офиолитовых зон палеозоя...31

Минерагения, прогнозы, перспективы

Омирсериков М.Ш. О геологическом изучении недр Казахстана и развитии его минерально-сырьевой базы...42

ПариловЮ.С., БеспаевХ.А. Проблемы Бакырчика и всего Западно-

Калбинского золоторудного пояса (Восточный Казахстан)...46 Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Кембаев М.К., Юсупова У.

Редкоземельные элементы и формы их нахождения в коре выветривания рудопроявления Талайрык (Северный Казахстан)...57

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М., Фазылова О.С., Семашко В.А.

Месторождения флюорита в Казахстане...66 Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. Стратиформные месторождения меди 73

Минералогия

Глаголев В.А., Шабанова Т.А. Наноминералы в развитии минерально- сырьевых ресурсов...79

Нефть и газ

| Х.Х. Парагульгов], Фазыілов Е.М., Приходько Д.Е., Мусина Э.С. Юрские отложения Аральского осадочного бассейна - литологические особенности и перспективы нефтегазоносности...86

Геофизика

Курскеев А.К., Жантаев Ж.Ш., Бейсенбаев Р. Т. Трансформация

солнечной энергии в атмосфере как основа современных движений пунктов GPS... 100

Гидрогеология

Абсаметов М.А., Муртазин Е.Ж., Акылбекова А.Ж. Институту

гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина 50 лет...113 Кульдеев Е.И., Кулагин В.В., Кульдеева Э.М. Изучение гидрогеологических и водохозяйственных условий на участке научных исследований процессов искусственного восполнения запасов подземных вод...121

Методика

(3)

CONTENTS

Omirserikov M.Sh. On the anniversary of the Institute of Geological Sciences named K. I. Satpayev...6

Regional geology

SejtmuratovaE.Ju., GoganovaL.A., Ljapichev G.F., MarfenkovaM.M.,

Zhaymina V.Ya., SajdashevaF.F., BaratovR.T., DautbekovD.O. Carboniferous and permian - the final stage of formation of continental crust Kazakhstan...16

Seitov N. Possibilities of fixed and mobilistic direction in geotectonics in

establishing the genetic and geodynamic nature of ophiolite formation zones of the paleozoic...31

Mitallogeny, forecasts, perspectives

Omirserikov M.Sh. On the geological exploration of subsurface resourses in Kazakhstan and the development of its mineral resources base...42

Parilov Y.S., Bespayev Kh.A. Problems of bakyrchik and all of the West Kalba gold belt (Eastern Kazakhstan)...46

Isayeva L.D., Dyussembayeva K.Sh., Kembayev M.K., Yusupova U. Rare earth elements and their forms of occurrence in the weathering crust of ore Talayryk (The North Kazakhstan)...57

Kudaybergenova N.K., Stetsyura M.M., Fazylova O.S., Semashko V.A. Fluorite deposits of Kazakhstan...66

Baibatsha A.B., Bekbotaeva A.A. Stratiform copper deposits...73 Minerology

Glagolev V.A., Shabanova T.A. Nanominerals in development of mineral raw material resources...79

Oil and gas

I Paragulgov H.H. \, Fazylov E.M., Prikhodko D.E., Musina E.S. Jurassic deposits of the Aral sea sedimentary basin - lithologiical features and perspectives of oil and gas capacity...86

Geophysics

Kursceev A.K., Gantaev G.Sh., Beisenbayev R. T. Transformation of solar energy in the atmosphere as the basis of modern movements of GPS points...100

Hydrogeology

AbsametovM.A., Murtazin E.Zh., Akylbekova A.Zh. Institute of hydrogeology and geoecology named after U.M. Akhmedsafin 50 years...113

KuldeyevE.I., Kulagin V.V., KuldeyevaE.M. The study of hydrogeological and watermanagement conditions in the area ofgroundwater artificial replenishment research...121

Methods

(4)
(5)

2015 ЖЫЛҒЫ ЖУРНАЛДЫҢ МАЗМҰНДАРЫ МАЗМҰНЫ № 1

Аймақтық геология

Сеитов Н., Ерубаев К., Корнева Д. Формациялық жатыстары әртүрлі магмалық жыныстардың «ескі» қабаттасу құрылым мен олардың заманауи аналогымен салыстыру жолдарын анықтау тәсілі. (1-Мақала. Қойылған мақсаттың толықтай орындалуы үшін тәжірибелік тәсілдер, олардың мүмкіндігінің шектелуі)... 5

Минерагения, перспективалар, болжамдар

ӨмірсеріковМ.Ш., Жуков Н.М., БеспаевХ.А. Жаңа жақандық тектониканың позициясы жағынан Қазақстанның металлогениясы...14

Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. Жезқазған текті мыстың стратиформдық кенорнының литофациальды ерекшеліктері туралы...36

Минералогия

Кузнецова Е.И., Котельников П.Е., Павлова З.Н. Орталық Қазақстанның скарнды кенорнынан алынған хондродит сирек минералы...42

Сейсмология

Әбетов А.Е., Жылқыбаева Г.А., Жылқыбаев Т.К. Сейсмикалық модель, геология және шоғырланған қабықтың геодинамикасы...46

Әдістеме және технология

Шестаков Ф.В. Топырақта атмосфера су буының конденсациясы - ауадан суды меңгерудің теориялық негізі (ІІ бөлім)...56

Борисенко Г.Т., Ниязова А.Т. Арыстан кенорнының терригенді шөгінділеріндегі ҰГЗ кешені бойынша коллектордың қанығу сипатын

анықтау технологиясы...64 Жылкыбаева Г.А. Борисенко Г.Т. Темір рудалы аумақтағы ұңғымаларды геофизикалық зерттеу диаграммасын және керндерді зерттеу нәтижесін талдау...73

Пікір-сайыс Майлибаева М.М. Жердің дамуының спиралі.

Мерейтолйра Сыдықов Алуадин (70-жасқа толуына орай).

Ғалымды еске алу Жаутиқов Тимкен Мұқашұлы

Эсминцев Александр Николаевич. Кузнецова Елена Ивановна МАЗМҰНЫ № 2

Аймақтық геология

Курчавов А.М., Исмаилов Х.К., Лебедев В.А., Магретова Л.И., Якушев А.И. Орталық Қазақстанның

Аюлы жанартаулық сериясының жасы (К-Ar мерзімдеу мәліметі бойынша)

12

80 85 8 7 89 90

5

(6)

Сеитов Н., Ерубаев К., Корнева Д. Қазіргі аналогтармен салыстыру арқылы қатпарлы құрылымның «ежелгі» магмалық жынысының қандай формациялық түрге жататынын анықтау тәсілдері...

(7)

Минерагения, перспективалар, болжамдар

Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Кембаев М.К., Юсупова У., Асубаева С.К.

Құндыбай кенорнында (Солтүстік Қазақстан) қабықтың үгілуінен сирек кездесетін металдарды табу формасы...23

Мұнай және газ

Әбетов А.Е., Досымбекова Ж.Б. Орталық Азия мен Қазақстандағы седиментациялық бассейндердің

сазды шөгінділердегі бейдәстүрлі коллекторлар...31 Смабаева Р.К. Оңтүстік-Торғай бассейніндегі Жыланшы бүгілімінің мұнайлы-газдылығының біршама болжамдары...43

Гидрогеология

Абсаметов М.К., Мухамеджанов М.А. Гидрогеология саласындағы академик Ж. Сыдықовтың негізгі

теориялық талдамалары...49 Мұртазин Е.Ж., Калугин О.А., Кан С.М., Вялов В.Д., Сульдина О.В.,

Курмангалиева Ш.Г. Төмен қысымды

грунттардың жер бөгетін фильтрлеу мүмкіндігін анықтаудың кейбір

ерекшеліктері...56 Ерікұлы Ж. Ақтоғай ТБКын техникалық сумен қамтамасыз ету үшін жерасты суы аз минералданған

Жанар кенорнының гидрогеологиялық жағдайын зерттеу...62 Ахмеденов К.М. Батыс Қазақстанның бұлақтарына кешенді сипаттама...69

Әдістеме

Лобова Г.А., Исагалиева А.К., Ахметов Е.М., Исаев В.И. Геотермия барлау геофизикасының әдісі ретінде...84

Хроника

Ұлы Отан соғысына 70 жыл толуына орай...95 Сәтбаев Қ.И. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстандағы металл кенорындарын геологиялық

зерттеулерінің негізгі жиыны... 98 А. А. Абдулин - ғалым, геолог - Ұлы Отан соғысына қатысушы... 106

Ғалымды еске алу

Сатпаева Таисия Алексеевна (туылғанына 115 жыл толуына орай)...107 Ғылымның жоғалтқаны

Нұрлыбаев Абдрахман Нұрлыбаевич... 111 Цирельсон Борис Соломонович... 113

МАЗМҰНЫ № 3

Миталлогения, болжаулар, болашағы

Жуков Н.М., Антоненко А.А., Гойколова Т.В. Металлогендік дамудың қазіргі үрдісі...5

ЗейликБ.С., Тюгай О.М. Пайдалы қазбалар кенорындары болжауларының жаңа технологиясы

(8)

(соққылы-жарылысты тектоника және Жерді арақашықтықтан зерделеу мәліметтері тұжырымдамасы негізінде)...12

ӨмірсеріковМ.Ш., Юсупова У.Ю., Тогызов Қ.С., Байсалова А.О., Дүйсенаева А.К. Шоқ-Қарағай кенорнының

(Солтүстік Қазақстан) үгілу қабатындағы сирек жерлер... 35 Степанец В.Г. Ерейментау-Нияз кристалды массивінің базит-гипербазит платиналы кешендері (Орталық Қазақстан)...42

Мұнай және газ

Болат Е., Бисенгалиев Д.Л. Оңтүстік-Торғай бассейнінің Арысқұм батыс бөлімі және Жіңішкеқұм грабен-синклинальдеріндегі антиклинальды емес тұтқыштарының болжамы... 57

Гидрогеология

Кан С.М., Калугин О.А., Мұртазин Е.Ж., Құрмангалиева Ш.Г., Рысмендеева Г.И. Арасан-Құндызды сорының емдік балшықтары және олардың генезистерінің кейбір аспектілері... 69

Экология

Удалов И.В. Солтүстік-Шығыс Донбасс шахтасын жою кезіндегі эколого- рдиометрлік зерттеулер нәтижесі...79

Бафубаева У.Ю. Мегаполистің қоршаған орта жағдайына мониторинг жүргізу үшін веб-сайттың жобалаудың үлгілері мен әдістерін құру...85

География

Оразбаев А.К., Құрбаниязов А.К. Физикалық географиялық пәндер

жүйесіндегі рельеф ілімі және оның даму ерекшеліктері...92 Әдістеме

СтепаненкоН.П., Кайдаш Т.М., ТөлегенМ.С. Вернен, Шелек, Кемендегі жер сілкінулерінің кіндік белдемдері арқылы өтетін геотраверстер

бойындағы литосфераның Р-жылдамдық моделдері... 99 Хроника

Қожабекова З.Е., Ердемқұл Г.Ә. Ш. Ш. Уәлихановтың география

ғылымына қосқан үлесі...108 Ғалымды еске алу

Бекжанов Ғинаят Рахметуллич...114 МАЗМҰН

Ы № 4 Аймақтық геология

Зейлик Б.С. Жердегі тіршілікті сақтау үшін ғаламшарды ғарыштық қорғау мәселесі (космогенді апаттар туралы геологиялық-геофизикалық мәліметтер)...5

Гадеев Р.Р. Жонғар Алатауының A-тектік граниттері...16 Минерагения, болжамдар, перспективалар

(9)

Роднова В.И., Гилев Ю.Н., Мамонов Е.П., Умарбекова З.Т. Қаратас

(Оңтүстік Қазақстан) кенорнының кендерінің құрылу механизмі мен заттық құрамы...23

Мұнай және газ

Бисенғалиев Д.Л., Темирхасов А.М. Жаңа сейсмоізденіс мәліметтері негізінде Оңтүстік Торғай бассейнінің Батыс бөлігіндегі бор жүйесінің құрылуы мен перспективасы...33

Нукенов М.К., Болат Е. Төменгі сырдария дөңесінің Оңтүстік Торғай бассейнімен бірігу зонасындағы құрылуы мен мұнай-газдылығының

болашағы...43 Кульбатырова Б.А., Темирхасов А.М. Седиментологиялық және

сейсмостратиграфиялық талдау мәліметтері негізінде Оңтүстік Торғай

бассейнінің Батыс бөлігіндегі геологиялық құрылуы...53 Инженерлік геология

Митрофанова А.Н., Калита Р.Ш., Беккулиева А.А., Уксукбаева С.А.

Алматы облысы халқының табиғатты пайдалану қауіпсіздігі мен тіршілік әрекеті...62

Гидрогеология

Сыдықов Ж. Қазақстандағы гидрогеохимия ғылымының қалыптасуы мен дамуы...68

Өмірзақов Н.О., Аширяев К.Ш. Алматы облысының жерасты суын

қолдануды талдау мен болжау...80 Әдістеме

Борисенко Г.Т., ДосымбековаЖ.Б., Жаманшалова А.Б., Закирова Н.Е.

ҰГЗ мәліметтерін интерпретациялау әдісін негіздеу және терригенді

түзілімдердегі есептеу параметрлерін анықтау...86 Нұрпейісова М.Б., Қыргызбаева Г.М., Сарубаев О.А., Айтқазинова Ш.К.

Жер қойнауын зерттеудегі жер беті жылжуларының мониторингін жүргізу тәсілдері...95

Ғылыми мұра

Сейтмұратова Э.Ю. Г. Р. Бекжановтың аты және ғылыми мұрасы - Қазақстан геологтарының баға жетпес жағдайлары...101

МАЗМҰН Ы № 5 Аймақтық геология

Степанец В.Г. Солтүстік Балхаш манының төменгі палеозой

«офиолиттері» геологиялық тарихта

мұхиттық қыртыстың құрамын көрсетпейді...5 СкринникЛ.И., ГадеевР.Р., Умарбекова З.Т., Перевозов С.В. Солтүстік Тянь-Шань интрузиялық түзілімдерін жіктеу мәселелері...29

Минерагения, болжамдар, перспективалар

(10)

Сейтмұратова Э.Ю., Горяева В.С., Диаров А.Б., Аршамов Я.К., Баратов Р.Т., Даутбеков Д.О., Парфенова Л.П., Жакупова Ш.А. Жонғар-Балхаш қатпарлы белдемінде эпитермалды алтын-кенді кенденуді қайта зерттеу және

бағалау бойынша бағытты жұмыстардың алғашқы нәтижелері жайлы...41 Зейлик Б.С. Жаңа көмірсүтек кенорындарын мүмкін кенді объектілерді іздеу мақсатымен Батыс Сібір мұнайгазды бассейніннің (Солтүстік

Қазақстан) оңтүстік бөлігіне болжамдық аудандастыру...64 Минералогия

Павлова З.Н., Омарбекова А.Е., Левин В.Л., Котельников П.Е. Висмут сульфотеллуридтерінің жаңа түрлері

(Bi3TeS3)...76 Бекенова Г.К., Кусаинов Ж.Ж., Слюсарев А.П., Левин В.Л., Саматов И.Б., Жексембекова Д.Б., Кусенова А.С.

Қараоба кенорнындағы (Орталық Қазақстан) кронштедтит...80 Байбатша Ә.Б., Дюсембаева К.Ш., Маманов Е.Ж. «Қараторғай» мыс- никель кенбілінімі рудасының минералогиясы...90

Гидрогеология

Ерікүлы Ж., Жапарханов С. Ақтоғай мыс кенорнының ашық қазба орнына су ағысын болжау

(Шығыс Қазақстан)...96 Калугин О.А., Кан С.М., ТлеуоваЖ.Т. Оңтүстік Қазақстанның

термоминеральді суларының қазіргі жағдайыньщ кейбір ерекшеліктері....105 Әдістеме

Калугин О.А., Полумисков Г.Л., Құрманғалиева Ш.Г. «Сорбұлақ» көлі ағынды суларының тоғанындағы су шаруашылығының есептеулері...110

Ғылыми еске алу

Авдеев Александр Васильевич (80 жыл толуына орай)...120 Панкратова Нелли Леонидовна...123

Жарыққа шықты

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. III:

Галогениды. Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. IV: Ч. I. Простые окислы.

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. IV: Ч. II.

Сложные окислы. Гидроокислы...125 МАЗМҰНЫ № 6

Өмірсеріков М.Ш. Қ. И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдар

институтының мерейтойына...6 Аймақтық геология

Сейтмұратова Э.Ю., Гоганова Л.А., Ляпичев Г.Ф., Марфенкова М.М., Жаймина В.Я., Сайдашева Ф.Ф., Баратов Р. Т., Дәутбеков Д.О. Таскөмір және пермь - Қазақстан континенталды қыртысы құралуын тәмамдайтын

(11)

этап...16 Сейітов Н. Палеозойдың офиолитті белдемдері қалыптасуының

генетикалық және геодинамикалық табиғатын анықтаудағы геотектониканың фиксистік және мобилистік бағыттарының мүмкіндіктері...31

Минерагения, болжамдар, перспективалар Өмірсеріков М.Ш. Қазақстан жер қойнауын геологиялық зерттеу және оның минералды-шикізат базасының

дамуы туралы... 42 ПариловЮ.С., БеспаевХ.А. Бақыршык және бүкіл Батыс Қалба алтынкенді белдеуінің мәселесі

(Шығыс Қазақстан)...46 Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Кембаев М.К., Юсупова У. Талайрық кенбілінімінің сирек жерлік элементтері

және олардың мору қыртысындағы кірме түрлері (Солтүстік Қазақстан)....57 Құдайбергенова Н.Қ., СтецюраМ.М., Фазылова О.С., Семашко В.А.

Қазақстандағы кенорын флюориттер...66 Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. Стратиформдық мыс кенорындары туралы...73

Минералогия

Глаголев В.А., Шабанова Т.А. Минералды-шикізат қорларын дамуында наноминералдар...79

Мұнай және газ

I Х.Х. Парагульгов\, Фазылов Е.М., Приходько Д.Е., Мусина Э.С. Арал шөгнді бассейнінің юралық шөгінділері - литологиялық ерекшеліктері және мұнайгаздылық перспективасы...86

Геофизика

КурскеевА.К., ЖантаевЖ.Ш., БейсенбаевР.Т. Қазіргі заманғы gps

тармақтар қозғалыстын іргетасы күн қуатынын атмосферада түрлендіруі. 100 Гидрогеология

Абсаметов М.А., Муртазин Е.Ж., Акылбекова А.Ж. У. М. Ахмедсафин атындағы Гидрогеология және

геоэкология институтына 50 жыл...113 Көлдеев Е.И., Кулагин В.В., Көлдеева Э.М. Жерасты сулары қорларын жасанды толтыру процестерінің ғылыми зерттеу телімдерінде

гидрогеологиялық және сушаруашылық жағдайларын зерттеу...121 Әдістеме

НарбаевМ.Т., Рахимов Т.А., Салыбекова В.С. Қазақстанда геоақпараттық жүйелерді пайдалана отырып гидрогеологиялық картаға түсіру...132

(12)

СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА ЗА 2015 ГОД СОДЕРЖАНИ

Е № 1 Региональная геология

Сеитов Н., Ерубаев К., Корнева Д. Приемы определения формационной принадлежности разновидностей магматических пород «древних» складчатых структур путем сравнения их с современными аналогами. (Статья 1.

Практикуемые приемы, ограниченность их возможностей для полного достижения поставленных целей.)... 5

Минерагения, перспективы, прогнозы

Омирсериков М.Ш., Жуков Н.М., Беспаев Х.А. Металлогения Казахстана с позиции новой глобальной тектоники...14

Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. О литофациальных особенностях

стратиформных месторождений меди типа Жезказгана...36 Минералогия

Кузнецова Е.И., Котельников П.Е., Павлова З.Н. Редкий минерал

хондродит из скарнового месторождения Центрального Казахстана...42 Сейсмология

Абетов А.Е., Жылкыбаева Г.А., Жылкыбаев Т.К. Сейсмические модели, геология и геодинамика консолидированной коры...46

Методика и технология

Шестаков Ф.В. Конденсация водяных паров атмосферы в почвогрунтах - теоретические основы освоения воды из воздуха (часть ІІ)...56

Борисенко Г.Т., Ниязова А.Т. Технология определения характера насыщения коллекторов по комплексу ГИС в терригенных отложениях месторождения Арыстановское...64

Жылкыбаева Г.А. Борисенко Г.Т. Анализ диаграмм геофизических исследований скважин и результаты исследования керна железорудного участка...73

Дискуссии

Майлибаев М.М. Спираль развития земли...80 Юбилейные даты

Сыдыков Алуадин (К 70-летию со дня рождения)...85 Памяти ученого

Жаутиков Тимкен Мукашевич...87 Эсминцев Александр Николаевич...89 Кузнецова Елена Ивановна... 90

СОДЕРЖАНИ Е № 2 Региональная геология

(13)

Курчавов А.М., ИсмаиловХ.К., Лебедев В.А., Л.И. Магретова, Якушев А.И.

Возраст Аюлинской

вулканической серии Центрального Казахстана (по данным К-Ar датирования) ...5

Сеитов Н., Ерубаев К., Корнева Д. Приемы определения формационной принадлежности разновидностей магматических пород «древних» складчатых структур путем сравнения их с современными аналогами. Статья 2.

Предлагаемые приемы: возможные пути достижения поставленных целей. 12 Минерагения, перспективы, прогнозы

Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Кембаев М.К., Юсупова У., Асубаева С.К.

Формы нахождения редкоземельных элементов в коре выветривания

месторождения Кундыбай (Северный Казахстан)...23 Нефть и газ

Абетов А.Е., Досымбекова Ж.Б. Нетрадиционные коллектора в глинистых отложениях седиментационных

бассейнов Центральной Азии и Казахстана...31 Смабаева Р.К. О некоторых прогнозах нефтегазоносности

Жиланшикского прогиба Южно-Торгайского бассейна...43 Гидрогеология

Абсаметов М.К., Мухамеджанов М.А. Основные теоретические разработки Академика Ж.Сыдыкова

в области гидрогеологии...49 Муртазин Е.Ж., Калугин О.А., Кан С.М., Вялов В.Д., Сульдина О.В.,

Курмангалиева Ш.Г. Некоторые

особенности определения фильтрационной способности грунтов

низконапорных земляных дамб...56 Ерікұлы Ж. Исследование гидрогеологических условий Жанарского месторождения

слабоминерализованных подземных вод для технического водоснабжения Актогайского ГОКа...62

Ахмеденов К.М. Комплексная характеристика родников Западного

Казахстана...69 Методика

Лобова Г.А., Исагалиева А.К., Ахметов Е.М., Исаев В.И. Геотермия как метод разведочной геофизики (на примере оценки ресурсов углеводородов доюрского основания Западной Сибири)...84

Хроника

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне...95 Сатпаев К.И. Основные итоги геологических исследований

месторождений металлов в Казахстане

за годы Великой Отечественной войны... 98

(14)

А. А. Абдулин - ученый геолог - участник Великой Отечественной войны ... 106

Памяти ученого

Сатпаева Таисия Алексеевна (к 115-летию со дня рождения)...107 Потери науки

Нурлыбаев Абдрахман Турлыбаевич... 111 Цирельсон Борис Соломонович... 113

СОДЕРЖАНИЕ № 3

Металлогения, прогнозы, перспективы

Жуков Н.М., Антоненко А.А., Гойколова Т.В. Современные тенденции развития металлогении...5

ЗейликБ.С., Тюгай О.М. Новая технология прогноза месторождений полезных ископаемых

(на основе концепции ударно-взрывной тектоники и данных дистанционного зондирования Земли)...12

Омирсериков М.Ш., Юсупова У.Ю., Тогизов К.С., Байсалова А.О., Дюсенаева А.К. Редкие земли в коре

выветривания Шок-Карагайского месторождения (Северный Казахстан)....35 Степанец В.Г. Платиноносные базит-гипербазитовые комплексы

Ерейментау-Ниязского кристаллического срединного массива (Центральный Казахстана)...42

Нефть и газ

Болат Е., НукеновМ.К., Бисенгалиев Д.Л. Прогноз неантиклинальных ловушек в жинишкекумской и западной части арыскумской грабен-

синклиналей Южно-Тургайского бассейна...57 Гидрогеология

Кан С.М., Калугин О.А., Муртазин Е.Ж., Курмангалиева Ш.Г., Рысмендеева Г.И. Лечебные грязи сора Арасан-Кундузды и некоторые

аспекты их генезиса...69 Экология

Удалов И.В. Результаты эколого-радиометрических исследований при ликвидации шахт Северо-Восточного Донбасса...79

Бафубаева У.Ю. Разработка моделей и методов проектирования веб- сайта для мониторинга экологической обстановки мегаполиса...85

География

Оразбаев А.К., Курбаниязов А.К. Изучение рельефа и особенностей

развития в системе физико-геогрфических дисциплин...92 Методика

СтепаненкоН.П., Кайдаш Т.М., ТолегенМ.С. Р-скоростные модели литосферы вдоль геотраверсов, проходящих через очаговые зоны

Верненского, Чиликского и Кеминского землетрясений...99 Хроника

(15)

Кожабекова З.Е., Ердемкул Г.А. Научный вклад в развитие георафической науки Ш. Ш. Уалиханова...108

Памяти ученого

Бекжанов Гинаят Рахметуллич...114 СОДЕРЖА

НИЕ № 4 Региональн ая геология

ЗейликБ.С. Проблема космической охраны планеты для сохранения жизни на земле (геолого-геофизические данные о космогенных катастрофах) ...5 Гадеев Р.Р. Граниты А-типа Джунгарского Алатау...16

Минерагения, прогнозы, перспективы

Роднова В.И., Гилев Ю.Н., Мамонов Е.П., Умарбекова З.Т. Механизм формирования и вещественный состав руд месторождения Каратас (Южный Казахстан)...23

Нефть и газ

Бисенгалиев Д.Л., Темирхасов А.М. Строение и перспективы меловых отложений Западной части Южно-Торгайского бассейна по новым

сейсморазведочным данным...33 Нукенов М.К., Болат Е. Строение и перспективы нефтегазоносности нижнесырдарьинского свода в зоне сочленения с Южно-Торгайским

бассейном...43 Кульбатырова Б.А., Темирхасов А.М. Геологическое строение Западной части Южно-Торгайского бассейна по результатам седиментологического и сейсмостратиграфического анализа...53

Инженерная геология

Митрофанова А.Н., Калита Р.Ш., Беккулиева А.А., Уксукбаева С.А.

Безопасность природопользования и жизнедеятельности населения

Алматинской области...62 Гидрогеология

Сыдыков Ж. Становление и развитие гидрогеохимической науки в

Казахстане...68 Омирзаков Н. О., Аширяев К.Ш. Анализ и прогноз использования

подземных вод Алматинской области...80 Методика

Борисенко Г.Т., Досымбекова Ж.Б., Жаманшалова А.Б., Закирова Н.Е.

Обоснование методики интерпретации данных ГИС и определение

подсчетных параметров в терригенных отложениях...86 Нурпеисова М.Б., Кыргизбаева Г.М., Сарыбаев О.А., Айтказинова Ш.К.

Методика ведения мониторинга смещений земной поверхности при

освоении недр...95

(16)

Научное наследие

Сейтмуратова Э.Ю. Имя и научное наследие Г. Р. Бекжанова - бесценное достояние геологов Казахстана...101

СОДЕРЖАНИ Е № 5 Региональная геология

Степанец В.Г. «Офиолиты» нижнего палеозоя Северного Прибалхашья не отражают состав океанической коры геологического прошлого...5

Скрынник Л.И. Гадеев Р.Р., Умарбекова З. Т., Перевозов С.В. Вопросы расчленения интрузивных образований Северного Тянь-Шаня...29

Минерагения, прогнозы, перспективы Сейтмуратова Э.Ю., Сайдашева Ф.Ф., Горяева В.С., Диаров А.Б., АршамовЯ.К., БаратовР.Т., Даутбеков Д.О., Парфенова Л.П., Жакупова Ш.А. О результатах первых целенаправленных работ по доизучению и оценке эпитермального золото-серебряного оруденения Жонгаро-Балхашской

складчатой системы...41 Зейлик Б.С. Прогнозное районирование южного фланга Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна (Северный Казахстан) с целью

поисков новых месторождений углеводородов и рудных объектов...64 Минералогия

Павлова З.Н., Омарбекова А.Е., Левин В.Л., Котельников П.Е. Новая разновидность сульфотеллурида висмута Bi3TeS3...76

Бекенова Г.К., Кусаинов Ж.Ж., Слюсарев А.П., Левин В.Л., Саматов И.Б., Жексембекова Д.Б., Кусенова А.С. Кронштедтит из месторождения

Караоба (Центральный Казахстан)...80 Байбатша А.Б., Дюсембаева К.Ш., Маманов Е.Ж. Минералогия руд медно- никелевого рудопроявления

«Караторгай»...90 Гидрогеология

Ерікүлы Ж., Жапарханов С. Прогнозирование водопритоков в горные выработки Актогайского меднорудного месторождения (Восточный

Казахстан)...96 Калугин О.А., Кан С.М., ТлеуоваЖ.Т. Некоторые особенности

современного состояния термоминеральных вод Южного Казахстана...105 Методика

Калугин О.А., Полумисков Г.Л., Курмангалиева Ш.Г. Водохозяйственные расчеты накопителя сточных вод - озера «Сорбулак»... 110

Памяти ученого

Авдеев Александр Васильевич (К 80-летию со дня рождения)...120 Pankratova Nelli Leonidovna... 123

Вышли в свет

(17)

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. III:

Галогениды.

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. IV: Ч. I.

Простые окислы.

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М. Минералы Казахстана Т. IV: Ч. II.

Сложные окислы. Гидроокислы...125 СОДЕРЖАНИЕ № 6

Омирсериков М.Ш. К юбилею Института геологических наук им. К. И.

Сатпаева...6 Региональная геология

Сейтмуратова Э.Ю., Гоганова Л.А., Ляпичев Г.Ф., МарфенковаМ.М., Жаймина В.Я., Сайдашева Ф.Ф., Баратов Р. Т., Даутбеков Д.О. Карбон и пермь - заверщающий этап становления континентальной коры

Казахстана...16 Сеитов Н. Возможности фиксистского и мобилистского направлений в геотектонике в установлении генетической и геодинамической природы формирования офиолитовых зон палеозоя...31

Минерагения, прогнозы, перспективы

Омирсериков М.Ш. О геологическом изучении недр Казахстана и развитии его минерально-сырьевой базы...42

ПариловЮ.С., БеспаевХ.А. Проблемы Бакырчика и всего Западно- Калбинского золоторудного пояса

(Восточный Казахстан)...46 Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Кембаев М.К., Юсупова У.

Редкоземельные элементы и формы их

нахождения в коре выветривания рудопроявления Талайрык (Северный Казахстан)...57

Кудайбергенова Н.К., Стецюра М.М., Фазылова О.С., Семашко В.А.

Месторождения флюорита в Казахстане...66 Байбатша А.Б., Бекботаева А.А. Стратиформные месторождения меди 73

Минералогия

Глаголев В.А., Шабанова Т.А. Наноминералы в развитии минерально- сырьевых ресурсов...79

Нефть и газ

| Х.Х. Парагульгов\, Фазылов Е.М., Приходько Д.Е., Мусина Э.С. Юрские отложения Аральского осадочного бассейна - литологические особенности и перспективы нефтегазоносности...86

Геофизика

Курскеев А.К., Жантаев Ж.Ш., Бейсенбаев Р. Т. Трансформация

солнечной энергии в атмосфере как основа современных движений пунктов GPS... 100

Гидрогеология

(18)

Абсаметов М.А., Муртазин Е.Ж., Акылбекова А.Ж. Институту гидрогеологии и геоэкологии

им. У. М. Ахмедсафина 50 лет...113 Кульдеев Е.И., Кулагин В.В., Кульдеева Э.М. Изучение гидрогеологических и водохозяйственных условий на участке научных исследований процессов искусственного восполнения запасов подземных вод...121

Методика

НарбаевМ.Т., Рахимов Т.А., СалыбековаВ.С. Гидрогеологическое

картографирование с применением геоинформационных систем в Казахстане ...132

CONTENTS OF THE JOURNAL FOR 2015 CONTEN

TS #1 Regional geology

Seitov N., Yerubayev K., Korneva D. Methods of determining the formational appurtenances of varieties of magmatic rocks of ancient folded structures by comparing them with modern counterparts (Article 1. Practiced techniques, their limited capacity to fully achieve their objectives)...5

Minerageny, perspectives, forecasts

Omirserikov M.Sh., Zhukov N.M., Bespayev Kh.A. Metallogeny of Kazakhstan with the point of view of the new global tectonics...14

Baibatsha A.B., Bekbotayeva A.A. About the lithofacial features of copper stratiform deposits of Zhezkazgan...36

Mineralogy

KuznetsovaE.I., Kotelnikov Ye.P., Pavlova Z.N. Chondrodite rare mineral from skarn deposits of Central Kazakhstan....42

Seismology

Abetov A., Zhylkybayeva G., Zhylkybayev T. Seismic models, rheology and geodynamics of consolidated crust...46

Methods and technology

Shestakov F.V. Condensation of atmospheric water vapour in soils - theoretical framework of water reclaiming from air (Part ІІ)...56

Borisenko G., Niyazova А. Technology of determine the collector saturation type by GIS complex in terrigenous sediments of Arystan deposit...64

Zhylkybayeva G., Borisenko G. Analysis of geophysical well logging diagrams and results of iron-containing core research...73

Discussion

Maylibayev М.М. Spiral of the Earth development...80 Anniversary

Sydykov Aluadin (the 70-th anniversary)...85 In Memory of Scientists

(19)

Zhautikov Timken Mukashevich...87 Esmintsev Aleksandr Nokolayevich...89 Kuznetsova Elena Ivanovna...90

CONTEN TS # 2 Regional geology

Kurchavov A.M., Ismailov Kh.K., Lebedev V.A., Magretova L.I., Yakushev A.I.

The age of Ajuly volcanic series

of Central Kazakhstan (according to the K-Ar dating)...3 Seitov N., Yerubaev K., Korneva D. Methods of determining the formational appurtenances of varieties of igneous rocks of ancient folded structures by comparing them with modern counterparts.

Article 2. The proposed methods: the possible ways to achieve goals...12 Minerageny, perspectives, forecasts

Isayeva L.D., Dyusembaeva K.S., Kembayev M.K., Yusupov U., Assubaeva S.K.

Forms of occurrence of rare earth elements in the weathering crust of the Kundybay deposit (North Kazakhstan)...23

Oil and gas

Abetov A.E., Dosymbekova Zh.B. Unconventional collectors in argillaceous deposits of sedimentary basins

in Central Asia and Kazakhstan...31 Smabayeva R.K. About some forecasts of oil-and-gas content of the

Zhilanshinsky deflection of the South Turgay basin...43 Hydrogeology

Absametov M.K., Mukhamedzhanov M.A. The main theoretical insights of academician Zh. Sydykov

in hydrogeology...49 Murtazin E.Zh., Kalugin O.A., Kan S.M., Vyalov V.D., Suldina O.V.,

KurmangaliyevaSh.G. Some features

of determining filtration capacity of the soil of low-pressure earth dams...56 Erikuly Zh. Investigation of the hydrogeological conditions of Zhanar field of brackish groundwater

for technical water supply of Aktogai Mining and processing complex...62 Akhmedenov K.M. Complex characteristics of springs in Western Kazakhstan 69

Methods

Lobova G.A., Isagalieva A.K., Akhmetov E.M., Isaev V.I. Geothermy as a method of exploration geophysics (on example of assessment of hydrocarbon resources of pre-Jurassic basement of Western Siberia)...84

Chronicle

On the 70th anniversary of Victory in the Great Patriotic War...95

(20)

Satpayev K.I. The main results of geological investigations of metal deposits in Kazakhstan during the years

of the Great Patriotic War...98 A. A. Abdulin - geologist - a veteran of the Great Patriotic War... 106

In memory of the scientist

Satpaeva Taisiya Alekseyevna (to the 115th anniversary of the birth)... 107 Science losses

Nurlybaev Abdrahman Nurlybaevich...111 Tsirel'son Boris Solomonovich... 113

CONTENTS # 3 Mitallogeny, forecasts, perspectives

Zhukov NM, AntonenkoA.A., Goikolova T.V. The modern trends of development of the metallogeny...5

Zeilik B.S., Tyugay O.M. New technology of prognosis of mineral deposits (based on the concept

of impact-explosive tectonics and Earth remote sensing data)...12 OmirserikovM.Sh., Yusupova U.Y., Togizov K.S., Baisalova A.O., Dyusenayeva A.K. Rare earth elements

in the weathering crust of Shock-Karagai deposit (North Kazakhstan)...35 Stepanets V.G. Basite-ultrabasite platinum-bearing complexes of yereimentau- niyaz median crystalline massif (Сentral Лazakhstan)...42

Oil and gas

Bolat Ye., Nukenov M.K., Bissengaliyev D.L. Forecast of non-anticlinal traps of zhinishkekum and western part of aryskum graben-synclines of South Turgai Basin ...57

Hydrogeology

Kan S.M., Kalugin O.A., Murtazin E.Zh., Kurmangaliyeva Sh.G., Rysmendeeva G.I. Curative mud of Arasan-Kundyzdy litter and some aspects of their genesis. 69

Ecology

Udalov I.V. Results of ecological-radiometric researches in liquidation of mines of the North-Eastern Donbass...79

Bafubayeva U.Yu. Developing models and methods of designing a website for monitoring environmental conditions of the metropolis...85

(21)

Geography

Orazbayev А.К., KurbaniyazovА.К. Study of relief and features of

development in system of physical geography disciplines...92 Methods

Stepanenko N.P., Kaidash T.M., Tolegen M.S. The earth's crust Р-velocity models along geotraverses through Vernnensky, Chiliksky, Keminsky earthquake multifocal uptakes...99

Chronicle

Kozhabekova Z., Yerdemkul G. Scientific contribution to development of geographical science of Sh. Sh. Ualikhanov.... 108

In Memory of Scientists

Bekzhanov Ginajat Rahmetullich...114 CONTENTS # 4

Regional geology

ZeilikB.S. The problem of space for the planet preserving life on earth (geological-geophysical data cosmogenic

accidents)... 5 Gadeev R.R. А-type granites of the Dzhungarian Alatau...16

Mitallogeny, forecasts, perspectives

Роднова В.И., ГилевЮ.Н., Мамонов Е.П., Умарбекова З.Т. Механизм формирования и вещественный состав

руд месторождения Каратас( Южный Казахстан)...22 Rodnova V.I., Giljv J.N., MamonovE.P., Umarbekova Z.T. Formation and ore composition of Karatas gold and base metals deposit (Southern Kazakhstan)... 23

Oil and gas

Bissengaliyev D., Temirkhassov A.M. Structure and prospects of cretaceous sediments western South Torgai basin

on the new seismic data...33 Nukenov M., Bolat Y. Structure and petroleum perspective of Lower Syrdarya Dome at the junction area

with South Turgai basin...43 Kulbatyrova B.A., Temirkhassov A.M. Geological structure of the western part of South Turgai basin based on results of sedimentological and

seismostratigrafphic analysis...53 Engineering geology

Mitrofanova А.К, Kalita R.Sh., Bekkuliyeva A.A., Uksukbayeva S.A. Safety use of nature resources and security of human activity in Almaty region...62

Hydrogeology

Sydykov Zh. Formation and development of hydrogeochemistry science in Kazakhstan...68

Omirzakov N.O., Ashiryaev K.Sh. Analysis and forecast of use of underground waters of Almaty region...80

(22)

Methods

Borisenko G.T., Dosymbekova Zh.B., Zhamanshalova A.B., Zakirova N.E.

Justification of GIS data interpretation

technique and determination of subcalculating parameters in terrigenous deposits86 Nurpeisova M.B., Kyrgizbaeva G.M., Sarybaev O.A., Aitkazinova Sh.K. The methodology of monitoring the earth surface displacements during the

development of the subsoil...95 Scientific heritage

Sejtmuratova Je.Ju. Name and scientific heritage of G. Bekzhanova is the priceless property of geologists of Kazakhstan...101

---154 ----

(23)

CONTEN TS # 5 Regional geology

Stepanets V.G. «Ophiolites» lower paleozoic northern Balkhash not reflect the composition of the oceanic crust

geological past... 5 SkrinnikL.I., GadeevR.R., Umarbekov Z.T., Perevozov S.V. Issues of

dismemberment intrusive formations of the Northern Tien Shan...29 Mitallogeny, forecasts, perspectives

Sejtmuratova E.Yu., Gorjaeva V.S., Diarov A.B., Arshamov Ja.K., Baratov R.T., Dautbekov D.O., Parfenova L.P., Zhakupova Sh.A. On the results of the first

purposeful work to study and evaluate the epithermal gold-silver mineralization Zhongar Balkhash-fold system...41

Zeilik B.S. Predicted zoning southern flank of West Siberian petroleum basin (Northern Kazakhstan) to search for new hydrocarbon deposits and ore mineral objects...64

Minerology

Pavlova Z.N., Omarbekova A.E., Levin V.L., Kotelnikov P.E. New spesies of bismuth's sulfotellurit Bi3TeS3...76

Bekenova G.K., Kusainov Zh.Zh., Slyusarev A.P., Levin V.L., Samatov I.B., Zheksembekova D.B., Kusenova A.S.

Cronstedtite from Karaoba deposit (Central Kazakhstan)...80 Baibatsha A.B., Dyusembaeva K.Sh., Mamanov E.Zh. Mineralogy of ores of copper-nickel ore occurrences «Karatorgai»...90

Hydrogeology

Yerikuly Zh., Zhaparhanov S. Predicting water inflows in the mine workings of Aktogay copper deposit

(Eastern Kazakhstan)...96 Kalugin O.A., Kan S.M., Tleuova Zh.T. Some features modern state of thermal mineral waters of Southern Kazakhstan...105

Methods

Kalugin O.A., Polumiskov G.L., Kurmangaliyeva Sh.G. Water farm settlements the storage device wastewater - lake Sorbulak... 110

In Memory of Scientists

Avdeev Aleksandr Vasil'evich (the 80-th anniversary)...120 Pankratova Nelli Leonidovna...

123

Was published

Kudajbergenova N.K., Stecjura M.M. Minerals of Kazakhstan. Vol. III:

Galogenidy. Kudajbergenova N.K., Stecjura M.M. Minerals of Kazakhstan.

Vol. IV: Part. I. Simple oxides.

155

(24)

Kudajbergenova N.K., Stecjura M.M. Minerals of Kazakhstan. Vol. IV: Part. II.

Difficult oxides. Gidrookisly... 125 CONTENTS # 6

Omirserikov M.Sh. On the anniversary of the Institute of Geological Sciences named K. I. Satpayev...6

Regional geology

SejtmuratovaE.Ju., GoganovaL.A., Ljapichev G.F., MarfenkovaM.M., Zhaymina V.Ya., SajdashevaF.F.,

BaratovR.T., DautbekovD.O. Carboniferous and permian - the final stage of

formation of continental crust Kazakhstan...16 Seitov N. Possibilities of fixed and mobilistic direction in geotectonics in

establishing the genetic and geodynamic nature of ophiolite formation zones of the paleozoic...31

Mitallogeny, forecasts, perspectives

Omirserikov M.Sh. On the geological exploration of subsurface resourses in Kazakhstan and the development

of its mineral resources base...42 Parilov Y.S., Bespayev Kh.A. Problems of bakyrchik and all of the West Kalba gold belt (Eastern Kazakhstan)...46

Isayeva L.D., Dyussembayeva K.Sh., Kembayev M.K., Yusupova U. Rare earth elements and their forms

of occurrence in the weathering crust of ore Talayryk (The North Kazakhstan)...57 Kudaybergenova N.K., Stetsyura M.M., Fazylova O.S., Semashko V.A. Fluorite deposits of Kazakhstan...66

Baibatsha A.B., Bekbotaeva A.A. Stratiform copper deposits...73 Minerology

Glagolev V.A., Shabanova T.A. Nanominerals in development of mineral raw material resources...79

Oil and gas

I Paragulgov H.H. \, Fazylov E.M., Prikhodko D.E., Musina E.S. Jurassic deposits of the Aral sea sedimentary basin - lithologiical features and perspectives of oil and gas capacity...86

Geophysics

Kursceev A.K., Gantaev G.Sh., Beisenbayev R. T. Transformation of solar energy in the atmosphere as the basis of modern movements of GPS points...100

Hydrogeology

AbsametovM.A., Murtazin E.Zh., Akylbekova A.Zh. Institute of hydrogeology and geoecology named

after U.M. Akhmedsafin 50 years...113 KuldeyevE.I., Kulagin V.V., KuldeyevaE.M. The study of hydrogeological and watermanagement conditions in the area ofgroundwater artificial replenishment research...121

156

(25)

Methods

NarbaevM.T., Rakhimov T.A., Salybekova V.S. Hydrogeological mapping with the use of GIS in Kazakhstan...132

157

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР