• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

(NEW Jurnal №3 2012 97-2003)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "(NEW Jurnal №3 2012 97-2003)"

Copied!
291
0
0

Толық мәтін

(1)

1

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ІЗДЕНІСТЕР, № 3 ИССЛЕДОВАНИЯ, НƏТИЖЕЛЕР 2012 РЕЗУЛЬТАТЫ

ТОҚСАН САЙЫН НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ШЫҒАРЫЛАТЫН ВЫПУСКАЕМЫЙ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

1999 ж. ШЫҒА ИЗДАЕТСЯ БАСТАДЫ С 1999 г.

• ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО

• ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, АГРОЭКОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

• МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ПЕДАГОГИКА

• ЭКОНОМИКА

АЛМАТЫ, 2012

(2)

2 Журналдың бұл нөмірінде қазіргі аграрлық ғылымның əр түрлі бағыттары бойынша талдау жəне эксперименттік зерттеулерінің нəтижелері жарияланып отыр. Материалдарды еліміз бен шет елдік жоғары оқу орындарының, ҚР АШМ ғылыми-өндірістік жəне ҚР БҒМ ғылыми орталықтарының ғалымдары орындаған.

В журнале опубликованы результаты аналитических и экспериментальных исследований по различным направ- лениям современной аграрной науки.

Материалы представлены учеными высших учебных заведений страны и ближнего зарубежья, научно-производ- ственных центров МСХ РК и научных центров МОН РК.

Редакция алқасы:

Т.И. Есполов (бас редактор)

Қ.М.Тіреуов (бас

редактордың орынбасары) Ш.Ə. Əлпейісов (бас редактордың орынбасары)

О.А. Абралиев, А.Қ. Апушев, А.Қ. Атыханов,

Д.З. Ахметова (Ресей), С.Б. Байзақов, С.М. Борбасов, М.Ж. Божинов (Болгария), Е. Виетсма (Нидерланды), Б. Ганеш (АҚШ),Р.Е. Елешев, А.М. Ерімбетова, М.Н.

Жоланов, П.Ж. Жүнісбеков, Е.Ж. Кентбаев, С.А. Кешуов, А.Қ. Қозыбай, Ч.Б. Кушеев (Ресей),

А.Ж. Мақбұз, Б.М. Махатов, Ғ.Р Мəдиев,

К.М. Мұхаметкəрімов, Д. А. Мельничук (Украина), Г.П. Новикова (Ресей), С.Н. Олейченко,

А.Г. Рау, Ж.С. Садықов, А.Д. Серікбаева,

Ə.Ə. Сəмбетбаев, А.Ө. Серікбаев, Ж.Ж. Сүлейменов, Л.Ө. Тастемірова, Ж.К. Төлемісова, А.Т.

Тілеуқұлов, Е. Хорска (Словакия),

А. Хоховский (Польша)

Редакционная коллегия:

Т.И. Есполов (главный редактор)

К.М. Тиреуов (зам.

главного редактора) Ш.А. Альпейсов (зам.

главного редактора)

О.А. Абралиев, А.К. Апушев, А.К. Атыханов,

Д.З. Ахметова (Россия), С.Б. Байзаков,С.М. Борбасов, М.Ж. Божинов (Болгария), Е. Виетсма (Нидерланды), Б. Ганеш (США), Р.Е. Елешев, А.М. Еримбетова,

М.Н. Жуланов, П.Ж. Жунисбеков,

Е.Ж. Кентбаев, С.А. Кешуов, А.К. Козыбай, Ч.Б. Кушеев (Россия), А.Ж. Макбуз, Б.М. Махатов, Г.Р Мадиев, К.М. Мухаметкаримов, Д.А. Мельничук (Украина), Г.П. Новикова (Россия), С.Н.

Олейченко, А.Г. Рау, Ж.С.

Садыков, А.Д. Серікбаева, А.А. Самбетбаев, А.У.

Серикбаев, Ж.Ж. Сулейменов, Л.У. Тастемирова,

Ж.К. Тулемисова, А.Т. Тлеукулов, Е. Хорска (Словакия), А. Хоховский (Польша)

Editorial board:

T.I. Yespolov (chief editor) K.M. Tireuov (deputy editor) S.A. Alpeisov (deputy editor)

O.A. Abraliyev, A.K. Apushev, A.K. Atykhanov,

D.Z. Ahmetova (Russian Federation),

S.B. Baizakov, S.M. Borbasov, M.Z. Bojinov (Bulgaria), E. Wietsma (The Netherlands), B. Ganesh (USA), R.Y. Eleshev, A.M. Erimbetova,

M.N. Zhulanov, P.Z. Zhunisbekov,

Y.Z. Kentbaev, S.A. Keshuov, A.K. Kozibay, C.B. Kushyev (Russian Federation), A.Z. Makbuz, B.M. Mahatov, G.R. Madiyev,

K.M. Mukhametkarimov, D.A. Melnichuk (Ukraine), G.P. Novikova (Russian Federation), S.N. Oleichenko, G.Rau, Z.S. Sadykov,

A.D. Serikbayeva, A.A. Sambetbayev, A.U. Serikbayev, Z.Z. Suleimenov, L.U. Tastemirova, Z.K. Tulemisova,

A.T. Tleukulov, E. Horska (Slovakia), A. Hohowski (Poland)

© «Айтұмар» баспасы, 2012. © Издательство «Айтұмар», 2012.

(3)

3

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО

ƏОЖ 619:616.981.48:49-097:636

Қ.Б. Бияшев, Қ.Б. Орынтаев, Қ.Т. Жұманов, С. Көшкінбаев Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БАКТЕРИЦИН ТҮЗУШІ ШТАМДАРДЫҢ ІШЕК МИКРОБИОЦЕНОЗЫНА ƏСЕРІН АНЫҚТАУ

Аннотация Асқазан-ішек жолдарындағы ауруларды емдеу мен алдын-алу əдістерінің ішінде пробиотиктерді қолдану. Пробиотиктерді дайындайтын штамдарды алу. E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдары. Осы штамдарды қолданғаннан кейін ішек микробиоценозының өзгеруі.

Кілт сөздер: микробиоценоз, дисбактериоз, пробиотиктер, бактерицин түзуші эшерихия штамдары, Энтерококк, лактобактерия жəне бифидобактериялар

Кіріспе Асқазан-ішек жолдарындағы ауруларды емдеу мен алдын-алу əдістерінің ішінде пробиотиктерді қолдану – ондағы микроорганизмдердің селбесуін, басқа да пайдалы микрофлоралар санын жəне организмдегі зат алмасуын арттырады.

Пробиотиктер ішек биоценозын дұрыстап қана қоймайды, сонымен қатар, төлдердің асқазан-ішек ауруларының алдын алады, ішектегі төзімділікті жоғарлататын көптеген жүйелерге əсер етеді [1].

Ішек таяқшалары негізінде биопрепараттар жасауды өткен ғасырдан бастап қолдана бастады. Оның тиімділігі ішектегі улы бактериялардың қалыпты микрофлорамен алмастырылуымен түсіндірілді. Ішек таяқшалары негізінде жасалынған биопрепараттар негізінен ішек дисбактериозын емдеуге пайдаланылды [2].

КСРО-да пробиотиктер жасау үшін E. coli штамының туындысы болып табылатын E.coli M-17 шатмы қолданылды. Одан «Mutaflor» препараты алынған еді. Алайда бұл штам бастапқы штаммен салыстырғанда антибиотикалық заттарды түзу қабілетін жоғалтты да ішек бактериялары тобы үшін өзінің антогонистік қасиетін төмендетіп алды.

Сондықтан E. сoli штамдарынан жаңа пробиотикалық штамдар жасау немесе белгілі штамдардың антогонистік қасиетін жоғарылату өзекті мəселе болып қалды.

Кейде пробиотиктерді қолданудың əсері оң бола бермейді. Зерттеген кезде теріс нəтиже алынуы, бұл препараттардың жеткіліксіз зерттелуінен, сондай-ақ, штамдар құрамын таңдау дұрыс жүргізілмегендіктен болып отырғаны анықталды. Көбінесе, кейбір пробиотикалық препараттардың əлсіз əсер етуі, дайындаушылардың пробиотикалық штамдарды таңдағанда, негізгі белгілерін ескермейтіндігі байқалады. Қазіргі уақытта ветеринариялық пробиотиктерді дайындайтын штамдар міндетті түрде жануарлардың ішектерінен бөлініп алынуы керек екені жайлы, ол микроорганизмдерге сипаттама көрсетіліп те, жарияланып та жүр [3].

Көбінесе, шығарылған пробиотиктердің құрамына кіретін штамдар, адам ішегінен бөлініп алынған немесе тағам өнімдерінің штамдары коллекциясынан алынған.

Зерттеу нəтижелері Бұрынырақта біз E.coli-дің бактерицинтүзуші штамдарының зертханалық жануарлар организміндегі тіршілік мүмкіндігін, сондай-ақ оның тышқан ішегіндегі микрофлораның саны мен сапасына əсерін, сондай-ақ, зиянсыздығын зерттеген болатынбыз.

(4)

4

Жүргізілген зерттеулер нəтижесі бойынша E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдарын енгізгенге дейін де, енгізгеннен кейін де эшерихия, энтеробактерия, энтерокок, лактобактерия жəне бифидобактериялар өсінділері бөлініп алынған еді.

Тышқандардың ішек химусын бактериологиялық зерттеген кезде бақылау тобындағылардан эшерихиялардың 14-тен 18-ге дейін өсінділерін бөліп алынды. Бұл өсінділер əдеттегі өсінділік-биохимиялық қасиеттерге ие болып шықты. Эндо ортасында малина түстес шырынды, домалақ, тегіс шоғырлар түзіп өсті. Жануарлар эритроциттерін гемолиздеген жоқ.

E.coli штамдарынан дайындалған препаратты қабылдағаннан кейін 24 сағаттан соң, енгізген жеріне байланыссыз, эшерихиялар бақылау тобымен салыстырғанда əжептеуір көбейді. 2-3-ші тəуліктерде олардың саны 5 жəне 7 есеге артты.

E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдарын қолданған ақ тышқандардан бөліп алынған өсінділерді идентификациялағанда олар өсінділік- биохимиялық, антигендік жəне адгезивтік қасиеттері жағынан E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 штамдарына сəйкес екендігі көрінді.

Бақылау тобындағы тышқандардан 32-ден 45-ке дейін энтеробактериялар өсінділері бөлініп алынды. Плоскирев ортасында алғашқы идентификация жасағанда: 85-90 % - сальмонеллалар (шоғырлары түссіз, жартылай мөлдір, жалпақ), 5-8 % - клебсиеллалар (күлгін, ортасы сарғыш, томпақ), 1-2 % - протейлер (мөлдір, томпақ, ортасы сарғыш- күлгін) екендігі анықталды. Осы өсінділердің антигендік қасиеттерін зерттеу де алдыңғы нəтижелерді растады. Сальмонеллалардың негізгі бөлігін Salmonella typhimurium мен Salmonella Dublin құрағанын айта кету керек.

E.coli штамдарынан жасалған препаратты қолданғаннан 24 сағаттан соң энтеробактериялардың мөлшері бақылау тобымен салыстырғанда 2-3 есеге кеміді.

Ішектік химустағы энтерококтарды негізінен Streptococcus faecalis құрады.

Энтерококк, лактобактерия жəне бифидобактериялардың саны E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдарынан дайындалған препаратты қолданған алғашқы 24 сағатта аздап кемігенімен препарат қабылдауды доғарған соң 2-3 тəулік ішінде бақылау тобымен салыстырғанда 1-2 есеге дейін артты.

Қорытынды Жүргізілген зерттеулер нəтижесі бойынша, E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдарын қолданғанға дейін жəне кейін де тышқандардың ішектік химусынан энтеробактериялар, энтерококтар, лактобактериялар мен бифидобактериялар бөлініп алынды.

Əдебиеттер

1 Панин А.Н., Малик Н.И. Пробиотики в системе рационального кормления животных/материалы международного конгресса “Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. Фундаментальные и клинические аспекты”.- Санкт- Петербург, 2007

2 Жилинкова О.Г., Гужвинская С.А. перспективы использования пробиотиков в животноводстве //Материалы международного конгресса «Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. Фунодментальные и клинические аспекты».- Санкт-Петербург, 2007

3 Стегний Б.Т., Гужвинская С.А. Перспективы использования пробиотиков в животноводстве //Ветеринария.-2005. - № 5 .- С.10-12.

(5)

5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИЦИНПРОДУЦИРУЮЩИХ ШТАММОВ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА

К.Б. Бияшев, К.Т. Жуманов, С. Кошкинбаев

Установлено, что до применения бактерицинпродуцирущих штаммов E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 и после их применения из кишечника мышей выделялись культуры эшерихии, энтеробактерии, энтерококки, лактобактерии и бифидобактерии.

ОN IDENTIFICATION OF ALLOCATED STRAINS FROM INTESTINAL OF LABORATORY ANIMALS AFTER USING STRAINS, WHICH PRODUCED

BACTERIOCINE.

K.B. Biashev, K.T. Zhumanov, S. Koshkinbyev

By the results of researches were found that before the application of strains E. coli 39, E.

coli 60, E. coli 64, E. coli 66, which product bacteriocine and after application from the intestine of mice were allocated cultures of Escherichia, Enterobacteria, enterococcus, lactobacillus and bifidobacterium.

ƏОЖ 619:616.981.48:49-097:636

Қ.Б. Бияшев, Қ.Т. Жұманов, С. Көшкінбаев Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БАКТЕРИЦИН ТҮЗУШІ ШТАМДАРДЫҢ ЗИЯНСЫЗДЫҒЫН АНЫҚТАУ

Аннотация Іш өту ауруының қоздырушылары негізінен эшерихиялар мен сальмонеллалар. Шартты-зардапты микроорганизмдер əсеріне төзімділігі жоғары микрофлора қалыптастыруға бағытталған экологиялық тұрғыдан қауіпсіз биопрепараттардың жаңа буыны. Сұрыпталынған E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 штамдары. Биологиялық қасиеттері мен зиянсыздығы.

Кілт сөздер: Пайдалы микрофлора, пробиотиктер, бактерицинтүзуші эшерихия штамдары, ішек биоценозы.

Кіріспе Көптеген ғылыми əдебиеттерден алынған мəліметтер бойынша жаңа туылған төлдердің іш өту ауруын шартты зардапты жəне зардапты микроорганизмдер, соның ішінде негізінен эшерихиялар мен сальмонеллалар тудырады. Көп жағдайда ауру зардапты емес микроорганизмдермен астарланған болып келеді немесе қоздырушыны бөліп алу мүмкін болмайды. Антибиотиктерді қолданғаннан кейін микробиоценоз бүлініп, іш өту пайда болатын жағдайлардың жиі кездесетіндігі дəлелденген. Көптеген аурулар ішектегі биоценоздың түбегейлі бүлінуімен астарласып жататындығы, ал мұның соңы төлдердің иммунитет жетімсіздігіне əкеп соғатындығы жөніндегі мəліметтер пайда болуда. Ішектің қалыпты микрофлорасы ондағы грамтеріс микроорганизмдердің зардаптылық факторлары мен санының артуына жол бермей бақылап отырады, ал оның жетімсіздігі кері құбылыстарға, яғни, шартты-зардапты микробтар санының артуына əкеп соғады. Шартты-зардапты жəне қалыпты микрофлораның сапалық жəне сандық өзгеріске ұшырауы дисбактериоз деп аталады , ал бұл іш өтудің негізгі факторларының бірі.

Асқазан-ішек ауруларының алдын-алу əлеуметтік маңызға да ие, себебі, мал өнімдерін тұтынудың артуымен бірге адамдарда тағамдық уланулар тудыратын

(6)

6

сальмонеллалар, эшерихиялар, иерсиниялар жəне басқа да микроорганизмдермен жанасу мүмкіндігі де артатындығы белгілі.

Осы жағдайлар асқазан-ішек ауруларының алдын-алу мен емдеудің қалыптасқан əдіс-тəсілдерін қайта қарауды жəне жануарлардың биоценозын реттеуге, шартты-зардапты микроорганизмдер əсеріне төзімділігі жоғары микрофлора қалыптастыруға бағытталған экологиялық тұрғыдан қауіпсіз биопрепараттардың жаңа буынын ұсынуды талап етіп отыр.

Əлемдік тəжірибе көрстетіп отырғандай, төлдің асқазан-ішек ауруларының алдын- алу жəне емдеуде тірі бактериялар – ішектің қалыпты микрофлорасының өкілдерін енгізу арқылы ішек биоценозын қалпына келтіруге бағытталғын орын басу терапиясының маңызы арта түсуде. Олар құрамына кіретін препараттар пробиотиктер деген атпен белгілі.

Біздің зерттеуіміздің мақсаты – ақ тышқандарға E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 бактерицин түзуші штамдарын енгізгенге дейінгі жəне енгізгеннен кейінгі бөліп алынған микробтарды идентификациялау

Материалдар мен зерттеу əдістері Зерттеу нысаны ретінде жануарлардан бөлініп алынып, сұрыпталынған E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 штамдары алынды.

Болашақта осы штамдардан пробиотиктер дайындау көзделінген.

Жалпы əдіснамалық əдіспен пробиотиктердің тиімділігіне баға беру үрдісінде əр түрлі зертханалық жануарларға тəжірибе жасау, сондай-ақ, сенімді вариациялық тəжірибелік жəне бақылау топтарына сынап, биологиялық статистикалық қорытынды жасау қарастырылады.

Зерттеуге сұрыпталған эшерихия штамдары – E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 қолданылды.

Зерттелетін - E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 эшерихия өсінділерін көбейту үшін оларды ЕПС-ға, ЕПА-ға өсіріп алдық.

Зардаптылығын зерттеу «Микробиологиялық синтездеу арқылы өнім алуға ұсынылғанмикроорганизмдердің өндіруші-штамдарының уыттылығын бағалау» (1982) əдістемелік нұсқауына сəйкес жүргізілді.

Зерттеу нəтижелері Берілген əдістемелік нұсқау бойынша, таңдап алынған эшерихия штамдарының зардаптылығын тексеру 250-300 г салмақтағы теңіз шошқаларына жүргізілді. Жалпы тəжірибеге 100 теңіз шошқасы (95-і тəжірибеге, 5-уі бақылауға) қолданылды.

Зерттеуге:

1. E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 штамдарының термостатта өсірілген сорпадағы тəуліктік өсінділері.

2. E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 – агарда өсіріліп алынған тəуліктік шайындысы алынды.

E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 – штамдарының тəуліктік сорпадағы өсінділері 1,2,3,4 жəне 5 мл-ден ауыз арқылы енгізілді.

1-кесте. Сорпадағы тəуліктік эшерихия өсіндісінің зардаптылығын анықтау (Əр мөлшер үш реттен, ауыз арқылы енгізілді)

Штамдар

атауы Теңіз шошқ.

саны Егу мөлшері

(мл) Ауырғаны Тірі қалғаны Ескерту

E.coli 39 5

5 5 5 5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

(7)

7 1-кестенің жалғасы

Штамдар атауы

Теңіз шошқ.

саны

Егу мөлшері (мл)

Ауырғаны Тірі қалғаны Ескерту

E.coli 60 5

5 5 5 5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

E.coli 64 5

5 5 5 5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 E.coli 66

Бақылау тобы

5 5 5 5 5 5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0мл

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5

1-кестеден көріп отырғанымыздай, зерттеуге алынған эшерихия штамдарының сорпадағы тəуліктік өсіндісі теңіз шошқалары үшін зиянсыз болып шықты.

E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 – агардағы тəуліктік өсінділері (2.109 ШТБ) таңдалған стандартқа сəйкестендірілген қоспасы – 108, 109, 2х109, 3х109, 4х109, 5х109, 6х109 ШТБ мөлшерінде ауыз арқылы енгізілді.

Əр мөлшерге 5 теңіз шошқасы алынды жəне үш реттен өткізілді. Бақылауға алынғандарға (5 теңіз шошқасына) 5 мл физиологиялық ерітінді ауыз арқылы енгізілді.

2-кесте. Агардағы тəуліктік эшерихия өсіндісінің зардаптылығын анықтау (Əр мөлшер үш реттен, ауыз арқылы енгізілді)

Штамдар

атауы Теңіз шошқ.

саны Егу мөлшері

(мл) Ауырғаны Тірі қалғаны Ескерту

E.coli 39 5

5 5 5 5

2х109 3х109 4х109 5х109 6х109

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

E.coli 60 5

5 5 5 5

2х109 3х109 4х109 5х109 6х109

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

E.coli 64 5

5 5 5 5

2х109 3х109 4х109 5х109 6х109

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

(8)

8 2-кестенің жалғасы

1 2 3 4 5 6

E.coli 66 5

5 5 5 5

2х109 3х109 4х109 5х109 6х109

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

Бақылауда 5 5,0мл

(физ ерітінді)

0 5

Екінші кестеден көріп отырғанымыздай, тəжірибе жəне бақылау тобындағы теңіз шошқаларының ешқайсысы өліаге ұшыраған жоқ, яғни эшерихия штамдарының агардағы тəуліктік өсінділері зиянсыз деген тоқтамға келдік.

Тəжірибе жəне бақылау тобындағы жануарлар 10 тəулік бойы бақыланды.

Жануарлардың қозғалысында, сондай-ақ жүн жабындыларында өзгерістер байқалмады.

Барлық тəжірибелік жəне бақылаудағы теңіз шошқалары ширақ жəне азық қабылдауы əдеттегідей, яғни, физиологиялық жағынан айтарлықтай өзгеріс болмады.

Бақылау мерзімі өткеннен кейін барлық тəжірибелік жəне бақылаудағы теңіз шошқаларын эфир қолдану арқылы өлтіріп, оларды сойып ішкі ағзаларын (жүрегін, өкпесін, бауырын, көкбауырын, бүйрегін жəне қарнын) қарап макроскоптық зерттеу жасалды.

Сою нəтижесінде: жүрек – қалыпты жағдайда; өкпе – қалыпты, беті тегіс, бөлікшелері бір-бірінен біраз бөлінген; бауыры – үлкеймеген, қарақызыл түсті, орташа қанға толған; көкбауыр – үлкеймеген, тығыз; бүйрегі – қалыпты түрде, кескенде таза айқын суреті көрінеді; қарны – кесіп қарағанда кілегейлі суреті өзгермеген, сыртқы пішінінен ешқандай белгі байқалмады.

Қорытынды. E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 – өсінділерінің сорпадағы жəне агардағы тəуліктік өсінділерінің қоспасын теңіз шошқаларына əр түрлі мөлшерде ауыз арқылы енгізгенде тəжірибелік жануарларға ауру жəне ешқандай патоморфологиялық өзгеріс тудырмады.

Методикалық жолдамамен сəйкестендіріліп алынған мəліметтермен таңдалынған E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 – штамдары сезімтал жануарларға уытты емес деп есептелінеді.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗВРЕДНОСТИ БАКТЕРИЦИНПРОДУЦИРУЮЩИХ ШТАММОВ К.Б. Бияшев, К.Т. Жуманов, С. Кошкинбаев

Введение суточных бульонных и агаровых культур – E.coli 39, E.coli 60, E.coli 64, E.coli 66 перорально морским свинкам в экспериментальных дозах не вызывало у животных каких-либо признаков заболевания. Изучение внутренних органов забитых животных не выявило у них патологических изменений, регистрируемых макроскопический.

A RESEARCHING OF HARMLESS STRAINS OF E.COLI, WHICH PRODUCED BACTERIOCINE USING PER OS.

K.B. Biashev, K.T. Zhumanov, S. Koshkinbyev

The introduction of daily agar cultures of E. coli 39, E. coli 60, E. coli 64, E. coli 66 per os to guinea pigs in experimental doses on animals did not cause any symptoms. The study of the

(9)

9

internal organs of slaughtered animals showed no pathological changes, detected macroscopically.

УДК: 619:616.981.49]:636.2:615.017

Г.К. Джанабекова, С.С. Алданазаров, Ж.Ж. Жумашев, К. Джанабеков, С.К. Исембергенова, Р.Ж. Джунусова, М.М. Жылкышыбаева

Казахский национальный аграрный университет

ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ИММУНОГЛОБУЛИНА G1

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Аннотация В статье изучен аминокислотный состав иммуноглобулина G1

сыворотки крови коров. Установлено, что иммуноглобулин G1 сыворотки крови крупного рогатого скота состоит из 18 аминокислот. Показано, что этот белок отличается повышенным содержанием аргинина, аспарагиновой кислоты, треонина, серина, глутаминовой кислоты, пролина, глицина, валина, лейцина.

Ключевые слова: Аминокислотный состав иммуноглобулина G1, триптофан.

Гамма-глобулиновая фракция сыворотки крови относится к группе биологически активных белков. Различными методами колоночной хроматографии из сыворотки крови обычно удается выделить три подфракции γ-глобулина, называемых γG-, γM- и γА- глобулины. Наибольшей биологической активностью обладает γG-глобулин (IgG), или истинный γ-глобулин, который составляет примерно 75% гамма-глобулиновой фракции.

Биологическая активность IgG объясняется тем, что он является главным носителем специфических антител, именно в этой фракции находится основная масса антител против вирусов и бактерий. Как известно, иммуноглобулин G в сыворотке крови сельскохозяйственных животных представлен в виде двух подклассов: IgG1 и IgG2 [1].

Изучение аминокислотного состава, особенностей химической организации и установление первичной структуры белков необходимо, поскольку их биологическая активность и физико-химические свойства во многом обусловлены их первичной структурой. Работы многих исследователей посвящены в основном изучению свободных аминокислот сыворотки крови животных, тогда как аминокислотный состав иммуноглобулинов животных еще мало изучен [2, 3, 4, 5].

Целью данной работы явилось изучение аминокислотного состава иммуноглобулина G1 – основного защитного белка.

Материалы и методы исследований

Иммуноглобулин G1 сыворотки крови коров, выделенный каприловой кислотой и очищенный колоночной хроматографией на ДЭАЭ-сефадексе А-50 типа средний, был подвергнут аминокислотному анализу на автоматическом аминокислотном анализаторе.

Для проведения анализа 3 – 5 мг гидролизуемых препаратов заливали 3 мл дважды перегнанной 6н HСl в стеклянных тугоплавких ампулах и через растворы белков пропускали струю азота в течение 10 ин. Ампулы запаивали и гидролиз проводили при 105 ± 2°С 24 ч. Гидролизат разбавляли дистиллированной водой и упаривали на роторном испарителе. Упаривание повторяли 3 раза, каждый раз растворяя сухой остаток в небольшом количестве дистиллированной воды. Освобожденный от кислоты сухой гидролизат растворяли в 1,5 мл буферного раствора, рН 2,2 и автоматически наносили на колонку аминокислотного анализатора. Хроматографию основных аминокислот

(10)

10

проводили на малой колонке размером 5,3х140 мм, а кислых и нейтральных – на колонке размером 6,8х560 мм.

Содержание аминокислот рассчитывали с помощью специального автоматического устройства.

Триптофан определяли специальным опытом, так как он отличается высокой чувствительностью к кислотному гидролизу: разрушается в основном окислением кислородом воздуха за счет реакции с другими аминокислотами и углеводами, что практически делает невозможным количественное хроматографическое или хроматополярографическое его определение совместно с другими аминокислотами. Для определения количественного содержания триптофана во всех препаратах иммуноглобулинов использовали метод [6]. Аминокислота цистин во время кислотного гидролиза претерпевает различные изменения, что затрудняет его количественное определение. Наиболее целесообразно определять его в специальных опытах методом окисления.

Результаты исследований

Данные исследования аминокислотного анализа иммуноглобулина G1 приведены в таблице 1. В результате изучения установлено, что иммуноглобулин G1 сыворотки крови коров состоит из 18 аминокислот.

Таблица 1 - Аминокислотный состав иммуноглобулина G1 сыворотки крови коров, моль%.

Аминокислота 1 группа 2 группа

Лизин 5,67 5,84

Гистидин 2,57 2,73

Аргинин 6,705 2,59

Аспарагиновая кислота 8,06 7.73

Треонин 8,73 8,70

Серин 11,02 14,67

Глутаминовая кислота 8,73 10,13

Пролин 6,38 8,30

Глицин 7,24 7,14

Аланин 5,70 5,84

Валин 8,56 8,28

Метионин - -

Изолейцин 2,36 2,73

Лейцин 6,44 3.95

Тирозин 3,71 3,51

Фенилаланин 3,22 3,12

Цистин 2,60 2,46

Триптофан 2,30 2,28

Всего: 100,0 100,0

Из данных таблицы видно, что иммуноглобулин IgG1 у коров 1 группы отличается повышенным содержанием аргинина, аспарагиновой кислоты, треонина, серина, глутаминовой кислоты, пролина, глицина, валина, лейцина и пониженным содержанием триптофана, цистина, изолейцина и гистидина. Эти закономерности аминокислотного состава, обнаруженные для иммуноглобулина IgG1 у коров 1 группы, характерны и для иммуноглобулина этого класса у коров 2 группы, у которого повышенным содержанием отличались вышеуказанные аминокислоты. При этом следует отметить, что количество некоторых аминокислот, входящих в состав IgG1 у коров 2 группы было несколько выше,

(11)

11

нежели у IgG1 коров 1 группы. Так, аминокислоты серина на 33% больше, глутаминовой кислоты – на 16% и пролина на 30 %. Концентрация аминокислот лейцина и аргинина ниже на 63% и в 1,5 раза соответственно.

Содержание аминокислоты метионина установить не удалось, что, по-видимому, объясняется различной степенью чистоты изученных препаратов белков, и специфическими условиями, существующими в каждой лаборатории.

Таким образом, в результате проведенных исследования по аминокислотному составу IgG1 установлено, что иммуноглобулин G1 сыворотки крови коров состоит из 18 аминокислот, и характеризуется повышенным содержанием аргинина, аспарагиновой кислоты, треонина, серина, глутаминовой кислоты, пролина, глицина, валина, и бедны триптофаном, тирозином, цистином, изолейцином, гистидином и фенилаланином.

Из литературных источников [7] известно, что аминокислота лизин укрепляет иммунную систему путем активной выработки антител, гормонов и ферментов; треонин необходим для синтеза иммуноглобулинов и антител; глутамина в организме содержится больше, чем других аминокислот, он образуется из глутаминовой кислоты путем присоединения аммиака, он весьма важен как переносчик энергии для работы мукозных клеток тонкого кишечника и клеток иммунной системы; гистидин почти на 60%

всасывается через кишечник, играет важную роль в метаболизме белков, в синтезе лейкоцитов и эритроцитов крови и гемоглобина, является одним из важных регуляторов свертывания крови; аспарагиновая кислота участвует в работе иммунной системы и синтезе ДНК и РНК, способствует превращению углеводов в глюкозу и запасанию гликогена, служит донором аммиака в цикле мочевины. Повышенное содержание указанных аминокислот, по-видимому и связано с их биологическими свойствами.

Литература

1 Wier R.C., Porter R.R., Givol D. Comparison of the C-terminal amino acid sequence of two immunoglobulin IgG and IgG (T) // Nature. – 1966. – V.212. – P.205-206.

2 Moore S., Spakman D.H., Stein W.H. Chromatography of amino acids on sulfonated polystarine resins // Anal. Chem. – 1958. – V. 30. – P. 235-238.

3 Miller Stanli L. and Leslie E. Orgel. The origins of life on the earth//Englewood Cliffs, NJ, Prenrice-Hall, 1974.

4 Н.С.Энтелис. Аминоацил-тРНК-синтазы: два класса ферментов //Соровский образовательный журнал.- 1998.- №9. С. 14-21.

5 Helfman P.M., J.L.Bada. Aspartic acid racemization in tooth enamei from living humans// Proceedings of nhe national Academy of Sciences.-2001.-Vol 72(8).-Р.2891-2894

6 Opienska-Blath J., Charezinski M., Berbic H. Method of determination of tryptophan // Anal. Biochem. – 1963. – V.6. – P. 69-71.

7 Cloos P., Fledelius C. Collagen gragments in urine derived from bone resorption are highly rasemized and isomerized: a biological clock of protein aging with clinical potential.- 2000

ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ G1 ИММУНОГЛОБУЛИН АМИНҚЫЛҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ

Г.К. Джанабекова, С.С. Алданазаров, Ж.Ж. Жумашев, К. Джанабеков, С.К. Исембергенова, Р.Ж. Джунусова, М.М. Жылкышыбаева

Мақалада сиыр қан сары суындағы G1 иммундыглобулиннің аминоқышқылдарының құрамы зерттелген. Ірі қара мал қан сары суының G1 18 аминоқышқылдарынан

(12)

12

тұратындығы анықталды. Аталған белок құрамында аргинин, аспарагин, треонин, серин, глутамин, пролин, глицин, валин жəне лейцин аминоқышқылдарының салыстырмалы көрсеткіштері жоғары екендігі анықталды.

STUDY OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF IMMUNOGLOBULIN G1 CATTLE G.K. Dzhanabekova, S.S. Akdanazarov, Zh.Zh. Zhumachev, K. Dzhanabekov,

S.K. Isembergenova, R.Zh. Dzhunusova, M.M. Zhilkichibayeva

The paper studied the amino acid composition of serum immunoglobulin G1 cows. Found that immunoglobulin G1 serum of cattle consists of 18 amino acids. It is shown that this protein It contains more arginine, aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline, glycine, valine, leucine.

УДК 619:615. 35:616.07

Н.А. Заманбеков, А.М. Утянов, Е.М. Қорабаев, Н.К. Кобдикова, А.А. Байниязов, Ш.Б. Туржигитова, А. Сиыршыбек

Казахский национальный аграрный университет БРОНХОПНЕВМОНИЯ ТЕЛЯТ, ЕЕ ПАТОГЕНЕЗ И

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация В статье приведены данные результатов работы в Алматинской области Райымбекского района по исследованию местной патологии бронхопневмонии телят. В результате выявлены причины патологического процесса бронхопневмонии телят.

Ключевые слова: Альвеолоциты, микроворсинки, пневмосклероз, ацинусы дискомплексация.

Введение

Одной из важнейших мер борьбы с бронхопневмонией сельскохозяйственных животных является своевременная диагностика этого заболевания. При убое и выбраковке больных животных вызывает во многих хозяйствах значительный материальный ущерб.

Казахстан является зоной наиболее развитого животноводства. Среди экономических районов Казахстана Райымбекский район занимает ведущее место по производству молока, мяса и другой продукции скотоводства и овцеводства. Важной задачей ветеринарной науки и практики в современных условиях рыночной экономики хозяйствования является обеспечение сохранности поголовья, особенно молодняка животных. Наиболее острой проблемой современного животноводства являются болезни молодняка, в частности, болезни органов дыхания у телят.

Крестьянское хозяство «Шоладыр» по физико-географическим и природным особенностям уникальное своеобразное место, расположенное на юге-востоке республики с наиболее развитым животноводством, благоприятным климатом, что обусловливает развитие массовых респираторных болезней у молодняка сельскохозяйственных животных. Они чаще всего представляют сложные инфекционные процессы, особенно на разных стадиях развития патологии принимают участие вирусы, микоплазмы, бактерии и другие возбудители, чаще всего в различных сочетаниях.

Вместе с тем, следует отметить, что в Райымбекском районе, Алматинской области недостаточно изучена местная патология бронхопневмонии у молодняка крупного

(13)

13

рогатого скота, что не позволяет разрабатывать эффективные меры и средства терапии и профилактики.

Цели и задачи исследований

Целью исследований являлось изучение заболеваемости и распространение бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота в Райымбекском районе, Алматинской области, ее патогенез и патологическую морфологию.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:

- Изучить заболеваемость и распространение бронхопневмонии у молодняка;

- Изучить патогенез и функциональную морфологию органов дыхания у молодняка;

- Разработать комплексную систему ветеринарной защиты молодняка;

- Изучить морфологические изменения при бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях.

Материал и методы исследований

Экспериментальная часть работы выполнена на кафедре «Клиническая ветеринарная медицина» КазНАУ и в хозяйствах «Ақтасты» и «Шоладыр» Райымбекского района с общим поголовьем крупного рогатого скота – 144 головы.

В ходе экспериментальной работы были изучены заболеваемость и распространение бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота в данном районе;

морфологические изменения при бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. Выявлены особенности сурфактантной системы легких и ультраструктурной организации альвеолоцитов І и ІІ типов при бронхопневмонии. Впервые у телят описан альвеолоцит ІІІ типа. Выяснены патогенетические механизмы развития бронхопневмонии у молодняка крупного рогатого скота.

Материал для гистологического и гистохимического исследований фиксировали в 10-12%-ном растворе нейтрального формалина, жидкости Карнуа. Кусочки легочной ткани замораживали над жидким азотом для проведения ферментативных реакций и исследований сурфактанта легких.

Фиксацию материала для электронномикроскопических исследований проводили в 2,5%- глютаровом альдегиде на коллидиновом буфере с постфиксацией в 1%- растворе тетраокиси осмия, обезвоживали в спиртах, заключали в эпон-812.

Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином и гематоксилин- пикрофуксином.

Альвеолярный сурфактант выявляли в криостатных срезах легких по Хакни [1]. в модификации [2], родамином - Ж. При этом качественную и количественную оценку сурфактанта проводили в люминесцентном режиме микроскопа МБИ-15 и в микроскопе

"Ломам И-3" при ультрафиолетовом освещении. Интенсивность свечения определялась микрофлюориметром в мкВ, в конструкцию которого входили фотоумножитель, блок питания, усилитель постоянного тока и универсальный вольтметр.

Объемные доли тканевых структур органов определяли методом точечного счета [3].

При этом использовали окулярную измерительную сетку, подсчет велся в 225 узлах- пересечениях. Подсчитывалось 3375 узлов, приходящихся на различные структуры в легочной ткани. Относительные доли определяли по формуле: р = m/n • 100, где m - количества узлов, приходящихся на исследуемые участки ткани; n - общее количество узлов.

При проведении опытов на лабораторных и домашних животных соблюдались требования к врачебно-биологическому эксперименту по постановке контроля, подбору аналогов, одинаковому кормлению и содержанию животных в период исследований [4].

(14)

14 Результаты исследований

Установлено, что структурная организация органов дыхания у клинически здоровых телят соответствовала тем видовым и возрастным параметрам, которые известны из доступной литературы.

Так, при гистоисследовании отмечено, что у здоровых телят в возрасте 1,5 – 2 месяцев система воздухоносных путей и паренхима легочной ткани была достаточно развита.

Ацинусы, как структурные единицы легких, были отчетливо выражены (рисунок 1а). Отмечено также, что в легких телят отсутствовали отчетливые респираторные бронхиолы, как указывали и B. Jovannіttі e.a. (1985), и был характерен довольно резкий переход от терминальных бронхиол в альвеолярные ходы. Толщина эпителия слизистой оболочки была равномерной. В просветах бронхов, бронхиол и альвеол отсутствовало какое-либо содержимое. Они были чистыми, неспавшимися (рисунок 1б). Целостность межальвеолярных перегородок не была нарушена. Это прослеживалось и на ультраструктурном уровне (рисунок 1в). Аэрогематический барьер был хорошо сформирован. Толщина его на всем протяжении была примерно одинаковой. В капиллярах было отмечено умеренное количество эритроцитов (рисунок 1г).

Альвеолоциты Ι и ΙΙ типов сохраняли характерную ультраструктуру (рисунок 2 а, б). В альвеолоцитах ΙΙ типа отчетливо выявлялись осмиофильные пластинчатые тельца в количестве в среднем 2-3 в каждой клетке (рисунок 2б).

а) бронхиолы в глубине легочной ткани; б) терминальная бронхиола; в) межальвеолярная перегородка; г) аэрогематический барьер.

Рисунок 1-Структурная организация альвеол и бронхиол легких у здорового теленка В процессе исследований ультраструктурной организации легочной ткани в норме и при патологии нами был выявлен тип клеток, ранее не описанный у телят. По-видимому, это альвеолоциты ΙΙΙ типа, или так называемые “щеточные альвеолоциты” (brush-cells).

Альвеолоциты ΙΙΙ типа характеризовались наличием на свободной поверхности, обращенной в просвет альвеолы, «жестких» цилиндрических микроворсинок, напоминающих «щетки». Локализовались они в альвеолярной стенке на границе соседних альвеол, у входа в альвеолы, и у пор Кона. По данным [5; 6]., доля этих клеток – около 5%, что значительно меньше количества альвеолоцитов Ι и ΙΙ типов. В легких у телят описанный тип клеток нами, как и другими авторами, ранее обнаружен не был [10; 11].

Известно, что микроворсинки на апикальной поверхности имеют и альвеолоциты ΙΙ типа. Однако, у описываемых выше клеток не были обнаружены пластинчатые тельца, что не говорит в пользу их принадлежности к альвеолоцитам ΙΙ типа. Кроме того,

(15)

15

микроворсинки были более выражены и многочисленны, чем у альвеолоцитов ΙΙ типа (рисунок 2 в, г).

Таким образом, результаты собственных исследований и анализ литературных данных дают основания полагать, что выявленный нами тип клеток может быть отнесен к альвеолоцитам ΙΙΙ типа.

Гистоморфологическими исследованиями легких телят в самой ранней стадии бронхопневмонии было установлено, что наряду с серозно-катаральным процессом в верхних дыхательных путях (ринит, ларингит, трахеит) первичные изменения начинают выявляться в концевых отделах респираторного тракта (бронхиолы разного порядка), перибронхиальной ткани и в легочных альвеолах. Причем, изменения в этих структурах развиваются уже тогда, когда клинически заболевание еще почти не проявляется.

Основным, иногда единственным клиническим признаком в эту стадию может быть только серозный катар верхних дыхательних путей. Поэтому эту стадию бронхопневмонии можно считать субклинической.

Изменения в этот период характеризовались воспалительно-гиперпластической реакцией в перибронхиальной ткани, мукоидным набуханием, отек перибронхиального и периваскулярного интерстиция (рисунок 2а).

а) альволоцит Ι типа; б) альволоцит ΙΙ типа; в, г) альвеолоциты ΙΙΙ типа и их микроворсинки.

Рисунок 2 - Ультраструктурная организация альвеолоцитов у клинически здорового теленка

Отмечалось набухание эпителия слизистой оболочки бронхиол, его базальной мембраны, дискомплексация, десквамация клеток эпителия слизистой оболочки, сосудистая гиперемия.

В некоторых бронхиолах было заметно накопление слизисто-серозного экссудата с примесью десквамированных эпителиоцитов. При этом, в прилегающей легочной паренхиме каких-либо изменений еще не отмечалось.

При длительном течении катарально-гнойной бронхопневмонии при отсутствии лечения отмечали такие варианты исходов, как переход в хроническую форму, спленизацию, развитие абцессов, некроз, карнификации (пневмосклероз).

Выводы

1. Климатические условия и нарушение зоогигиенических параметров способствовали снижению общей и местной резистентности организма и, вследствие

(16)

16

этого, происходила активизация вирусов и условно-патогенной микрофлоры, а затем развивались альтеративно-экссудативные изменения в верхних дыхательных путях.

2. У клинически здоровых телят структурная организация органов дыхания соответствовала общеизвестным видовым и возрастным параметрам. В то же время, впервые выявлены альвеолоциты 3-го типа, ранее не описанные у телят в доступной литературе, которые характеризовались наличием на апикальной поверхности «жестких»

цилиндрических микроворсинок (brush cells – «щеточныең альвеолоциты), локализовались у входа в альвеолы и у пор Кона и не содержали в цитоплазме осмиофильные «пластинчатые» тельца.

3. Наряду с альтеративно-экссудативным процессом в верхних дыхательных путях первичными изменениями при бронхопневмонии телят являлись структурно-функцио- нальные нарушения в бронхиолах и ацинусах легочной паренхимы. Патологический процесс начинался с дискомплексации, фрагментации и набухания базальной мембраны эпителия бронхиол с последующей десквамацией его клеток. Одновременно развивалась перибронхиолярная воспалительно-гиперпластическая реакция.

4. В легочной ткани ранние изменения характеризовались развитием гемодинамических нарушений в капиллярной сети альвеол в виде воспалительной гиперемии, повышения порозности сосудистых стенок и отека межальвеолярных перегородок.

5. Вследствие гидратации легочной ткани происходило набухание эндотелия капилляров, базальной мембраны аэрогематического барьера и альвеолоцитов первого типа, нарушение межклеточных связей, отслоение альвеолоцитов обоих типов с развитием в них некробиотических изменений. В альвеолоцитах второго типа значительно нарушался синтез сурфактанта.

6. В динамике патологического процесса существенным изменениям подвергалась сурфактантная выстилка альвеол. Отмечалось нарушение выработки, вымывание и деструкция сурфактанта, что проявлялось увеличением яркости его свечения вначале, а впоследствии ослаблением до полного исчезновения.

7. Развитая стадия патологического процесса в легких характеризовалась нарастанием экссудации и клеточной эммиграции из капилляров с инфильтрацией ткани и накоплением экссудата в просветах бронхиол, бронхов и альвеол. В составе экссудата преобладали лейкоциты, преимущественно сегментоядерные нейтрофилы, значительно реже выявлялись десквамированные эпителиоциты, клетки лимфоцитарного ряда, макрофаги, плазмоциты, единично - эритроциты. Воспалительный процесс приобретал выраженный катарально-гнойный акцент с исходами в хроническое течение, спленизацию, абсцедирующие формы, некрозы.

В связи с тем, что во время проведения исследовательской работы в Алматинской области Райымбекского района по исследованию местной патологии бронхопневмонии телят было установлено, что недостаточно изучены причины возникновения патологии бронхопневмонии телят, что не позволяет разрабатывать эфективные меры и средства терапии и профилактики

Литература

1 Белкин Б.Л. Влияние микроклимата на физиологические функции телят //

Ветеринария. – 1998. - №7. - С. 52-54.

2 Сугарагчай Ц. Изучение микрофлоры верхних дыхательных путей и легких телят в норме и при патологии: автореф. ... канд. вет. наук. - Л., 1956. - 11 с.

3 Ковбасенко М.Ф. Этиология, патогенез, терапия и профилактика бронхопневмонии телят: научные записи/ Белоцерковский СХИ. - 1972. - Т. 20. -С.69-73.

Сурет

Table 8 showed that the interaction between the three factors were effective on producing meat production Kg/ m 2
Table 2- Data collected from sex different commercial farms for broiler production in Egypt
Table 10- Chemical analysis of broiler blood chickens at 39 days of age under (14.4 bird/m 2 , 6.7
Table 9- Carcass traits of broiler chickens at 39 days of age under of  (14.4 bird / m 2 , 6.7 % mortality rate and feed conversion of 1.94)
+3

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

В результате проведенных исследований установлено, что под действием потока протонов в композитном материале на основе титана и полимера возникают

Таким образом, на основании проведенных исследований по изучению роли водяного пара в процессе некаталитической гидрогенизации ароматизированных экстрактов

Таким образом, в результате проведенных гистохимического анализа на срезах листа и стебля обнаружены жирные масла, а также установлена их

Таким образом, в результате исследований было выявлено, что действие шумового стресса оказывает сильный отрицательный эффект на содержание витамина С в

Таким образом, на основе проведенных исследований показано, что ассоциаты серо- и кисло- родсодержащих ПАВ образуют с

Таким образом, в ходе проведенных исследований найдено, что ис- пользование технологии опреснения на установке обратного осмоса с при-

Таким образом, на основе комплекса исследований установлена возможность применения жидкого отхода винно-водочного производства в качестве

ISSN 1607-2774 Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей № 290 2020 13 Таким образом, на основе проведенных экспериментальных исследовании можно сделать