• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Optimal strategies in matrix games..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Optimal strategies in matrix games.."

Copied!
251
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)
(3)
(4)

3

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

АНЖАЙ А.М., ӘЛІМБЕК Ә.Е. Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді Ньютон әдісімен шешу………... 12 АСАНОВА М.Б. Сызықты теңдеулер жүйесін холецкий әдісімен шешу... 13 АSKAR A., SOVETAY A., ZHNUSSOVA ZH. Optimal strategies in matrix games... 14 АСҚАР Д. Гиперболалық теңдеуге қойылған бастапқы-шеттік есепті Галеркин

әдісімен шешу………... 15 АШУРОВА Г.Р. Сызықты емес Пуассон теңдеуінің тіктөртбұрышта шешімділігі.... 16 ӘШІРӘЛІ Ә. Пуассон теңдеуі үшін Коши-Дирихле есебін шешудің

оптимизациялық тәсілі………... 17 БАШАР Н.Е., ҚУАНЫШБАЙ М.М Алгебралық және трансценденттік

теңдеулерді дихотомия және хорда әдістерімен шешу... 18 БЕЙМБЕТОВА А. Сызықты емес параболалық теңдеулерге қойылған аралас есеп шешімінің жалғыздығы………... 19 БЕКБАЕВ Н.Т. Собственные значения струны с пружинами... 20 BEKEYA., NURKAIDAR N., ZHNUSSOVA ZH.KH. Сriteria of the rational

behaviour in condition of uncertainty………... 21 ДЖАМАЛОВА А. Параболалық теңдеуге қойылған бастапқы-шеттік есепті

Галеркин әдісімен шешу………... 22 ДОЛАЕВ Е.А. Математическая модель трехсекторной экономики... 23 ДОСМАҒҰЛОВА Қ.А., НҰРПЕЙІС Ж. Аполлоний шеңберін салу және оның

қолданысы………... 24 ДОСМАҒҰЛОВА Қ.А. Қатынастардың жоғарғы ретті туындылары... 25 ДҮЙСЕНБЕК Г.С., САЙЛАУБАЙ А.Ы. Бөлікті аналитикалық функциялар үшін бір байланысты облыста риман есебі………... 26 ЖАМАЛБЕК Ж., ЖУНУСОВА Ж.Х. Фон Нейман – Моргенштейн әдісі... 27 ЕРЖАН Е., ЕСІРКЕП Ш. Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді

итерация әдісімен шешу………... 28 ИСАЕВА З.Б., ҚОЙЛЫШОВА З. Сызықты теңдеулер жүйесін зейдель әдісімен шешу………... 29 KALIBEKOVA A.K. On the solvability of the integral equations of heat conduction…… 30 KALIBEKOVAA.K., ZHUNUSSOVA ZH.KH. Algorithm for constructing the shortest

path………... 31

KASENOVA A.U., DAVLETYAROVA D.M., ZHUNUSSOVA ZH.KH.

Mathematical model of the problem about diet……… 32 КАХАРМАН Н., ИСАХОВ А.А. Гипериммунды жиындардың кейбір қасиеттері... 33 КЕНЖЕБЕК А.А. Применение механики в решении некоторых задач... 34 КОЖАБЕКОВА А. Управляемость линейных систем с ограниченным

управлением……… 35

ЛИ В.М. К устойчивости решений одного класса уравнений с дифференциальным включением………... 36 МУҚАН Ф.Ә. Соболев типті теңдеу үшін кері есептің сандық шешімі... 37 МЫРЗАБАЕВА А.Ә., ЖУНУСОВА Ж.Х. Сызықты дифференциалдық теңдеу

үшін шекаралық есеп шешімінің бар болуы... 38 МЫРЗАХМЕТОВА А.К. Об одной задаче для гиперболического уравнения с

характеристическим вырождением типа... 39

(5)

4

NURBAKYT M.N., TAIROVA K.A., ZHUNUSSOVA ZH.KH. Graph theory in research operation problems………... 40 НҰРЛАНОВА А.Н. Сызықты емес псевдо-параболалық теңдеуге қойылған кері

есептің шешімінің қирау………... 41 НҰРПАПА Ж.,. ЖҮНІСОВА Ж.Х. Жаппай қызмет көрсету жүйеcінің қолданылуы 42 ОМИРАЗКОВ Д.Ш., САРСЕНБЕКОВ М.А. Об асимптотическом поведении

решения задачи Коши для одного параболического уравнения со случайной правой частью... 43 ОҢЛАСЫН А., АБДУАХИТОВА Г. Числа Эйлера и бирюзовый треугольник... 44 САНАТ Г., ТҮЙМЕБАЙ А.Е. Сызықты теңдеулер жүйесін итерация әдісімен

шешу………... 45 САПАР Б, ҚАМБАР М.А. Функцияны жуықтап интегралдау... 46 САПАРОВА А.Е. Сызықты жүйелердің басқарылуы... 47 САРСЕНБЕКОВ М.А., ОМИРЗАКОВ Д.Ш. О Марковости и нормальности

решения одного стохастического дифференциального уравнения……… 48 СЕНЬКО А., ЖУНУСОВА Ж.Х. Использование Абакуса для улучшения

математического мышления………... 49 ССЕРИКБАЕВ Д.Е. Квазисызықты дифференциалдық теңдеуді Ритц әдісімен шешу………... 50 ТОКТАСЫНОВА С.Н. Метод фиктивных областей для модели неоднородной

жидкости.………... 51 ТӨЛЕУБЕКҚЫЗЫ Қ. Жалпылама Бюргерс теңдеуіне қойылған аралас есептің

шешімінің қирауы………... 52 ШАМШИДЕНОВ К.К. Сlassical unique solvability of initial-boundary value problem for Stokes system for inhomogeneous fluids... 53

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

АЛИМЖАНОВ Д.А., БЕКСҰЛТАН Е.Ә., ЕРДЕШ Е.Б. Шлюз арқылы ағып өткен сұйықтың негізгі сипаттамаларын тәжірибелік зерттеу... 54 БАИМБЕТОВ Д. Численное моделирование хладагента R290 как альтернатива к R22 в системе солнечного теплового насоса прямого расширения... 55 БЕРГЕНТАЕВ Д.Б., БАҚТЫҒАЛИЕВ А.Е., МАҚСҰМ Е.А. S тәріздес бөгет

бойымен ағатын сұйықтың қозғалысына шлюздың әсерін тәжірибелік зерттеу... 56 ЕСТЕУ Н. А., ТУРАЛИНА Д.Е. Сұйықтың кеуекті ортадағы фильтрациясын әр түрлі температуралық режимдерде тәжірибелік зерттеу ... 57 ҚАЗАҚБАЙ Г.Б., ТУРАЛИНА Д.Е. Тісті доңғалақты сорғының пайдалы әсер

коэффициентінің сұйықтың шығынына байланысты өзгерісін зерттеу... 58 ЛЕПЕСОВА А.А. «Тропоскино» түріндегі әткеншек тәрізді желтурбиналарының қалақшаларын беріктікке және қатаңдыққа зерттеу... 59 МАЙХАНОВА А.Қ., ТУРАЛИНА Д.Е. Параллель орналасқан екі биік

ғимараттың аэродинамикасын зерттеу... 60 НИГМЕТОВ Д.Б. Динамический расчет оптимального расположения карусельных ветротурбин на этажах компактной многоэтажной ветроэлектростанций... 61 САПАРОВА Б.С., ШАКИР Е.Қ., БЕЛЯЕВ Е.К. Жылу насосы бар регенеративтік күн тұщыландырғышының Қазақстанның суық ауа райы үшін сандық моделін құру 62 СӘБИТ Н.С. Гидравликалық бақылау клапанының сипаттамаларын анықтау

бойынша тәжірибелік зерттеу... 63

(6)

5

СӘРСЕНБЕК А.М., ӘЛИҰЛЫ А., БЕЛЯЕВ Е.К. Жылу насостарына арналған фотоэлектрлі жылу буландырғышты сандық түрде моделдеу... 64 СҰЛТАНҚҰЛОВ А. М., ҚАЛТАЕВ А. Баллондағы газды толтыру/шығару

үдерісне термореттеуіштің әсерін зерттеу... 65 ТЁ В.А., АЛИБАЕВА К.А. Эксперементальное исследование работ водозаборных скважин... 66 ТУРЕХАНОВА В.Б. Динамический расчет на прочность лопастей различного вида карусельной ветротурбины... 67 ТУРТАЕВА З. Н., БОЛАТЖАНҚЫЗЫ Г., БОЛЫСБЕК Д.Ә. Табалдырық

тәріздес бөгеттен ағатын сұйықтың ағыс ерекшелігін зерттеу... 68 ШАЛТЫКОВА Д.А. Численный прогноз погоды и грозовой активности в алматы,

с использованием WRF ……….. 69

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

БАРАТОВА Л.М., ЕРАЛИЕВ А.К. Роботтың ұстағыш механизмдері... 70 БАРИБАЕВА Э. А. Компенсация внешних возмущений с помощью управления H 71 БЕКБАҒАНБЕТОВ А. Р., СЕЙДАХМЕТ А.Ж. Кинематика и динамика

двуногого робота гуманоида с 12 степенью свободы... 72 БУЛГАКОВ Р.А., ЛЯЗАТ Ж.Т. Обработка космических снимков, создание ЦМР.... 73 ДАУТОВА И.А. Решение прямой и обратной задачи кинематика платформы

стюарта для тренажера... 74 ДЖАНТАЕВ Р.Т. Мониторинг ледникового покрова северного Тянь-Шаня по

данным ДЗЗ... 75 ЕРГЕБЕК К.Б. Кинематический синтез и анализ манипулятора разгрузки опора с группами ассура второго класса... 76 ЖАМАЛИЕВА А.Х. Применение цифрового моделя рельефа и цифрового моделя местности для города Алматы... 77 ЖЕТПИСОВ Р.А., МИРКАРИМОВА Б.М., РАКИШЕВА З.Б. Оценка

геометрической точности данных, полученных с Казахстанских спутников ДЗЗ... 78 ЖОШИЕВ Е.Ж., СЕЙДАХМЕТ А.Ж. Моделирование кинематики и динамики механического молота с гидроприводом... 79 ЖУМАДИЛЛАЕВ М.Қ., РАКИШЕВА З.Б. Управление ориентацией спутника с помощью магнитных исполнительных органов... 80 ЖУСУПБЕКОВ Р.К. Построение алгоритма управления угловым положением

спутника с помощью нелинейной системы управления H... 81 ЖУМАБЕК Т.М. Теорема равнобедренной органиченной задаче трех тел... 82 ИМАНОВА Ж.У. Массалары анизотропты өзгеретін үш дене мәселесінің қозғалыс теңдеулері... 83 КАСЫМОВА Г.А. Использование переменности структур роботов и

робототехнических комплексов... 84 КАСЫМ С.Б., ДОСЖАН Н.С. Cansat метеорологического назначения ... 85 КОШЕРБАЕВА А.Б. Өстік симметриялы жасанды серіктік үш өсті жердің тарату өрісіндегі айналмалы – ілгерілемелі қозғалысының дербес шешімдерін ал... 86 ЛЯЗАТ Ж.Т. Описание технологий процесса интеграции и тестирование японского

микро-спутника UNIFORM-2……… 87

МУСАЕВА З.Ш. Ғарыш аппаратының еркін айналуының динамикасы... 88 УТЕНОВ М.У., ӨЖІКЕН А.К. Моделирование адаптивно управляемых приводов манипуляционных роботов... 89

(7)

6

САХИ Ф.М. Бейстационар центрлік тартылыс өрісіндегі бейстационар үш өсті дененің айналмалы-ілгерілемелі қозғалысы... 90 СУЮНДИКОВА Э.М. Алматы үстінде бір нүктеде тұратын геостационар серіктің ұйытқымаған ілгерілемелі – айналмалы қозғалысы... 91 ТАҒАБАЕВ А.С., МУХАМЕДГАЛИ А. Разработка стенда имитатора магнитного поля земли... 92 ИВАНОВ К.С., ТУЛЕКЕНОВА Д.Т. Адаптивный привод для космической

техники... 93 ТУРЫСБЕК К.К. Маховик негізіндегі наноспутниктің бұрыштық орнын

басқаруының кинематикалық есебі... 94 ХАЛЫҚ А.Ж., ЕРАЛИЕВ А. Роботтың көру технологиясы... 95 ЫСКАК Н.К., СЕЙДАХМЕТ А.Ж. Кинематический анализ и моделирование

шагающего робота... 96

РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ABDYBAYEVA S.YE. Numerical simulation of two-dimensional laminar flow of the

method of control volume………. 97

ANUARBEKOVA S. A. Mathematical modeling of hiv spread dynamics in Kazakhstan 98 KABYLZHAN A.M., KAIYPBEK B.K. Numerical solving of the problem continuation the solution of the helmholtz equation into inaccessible zone……… 99 KARMYSOVA L.A. Application of wavelet analysis in the tasks of studying the structure

of signal………. 100

MUSSIREP D.M. Creation of geographic information system for modeling pollution

in the caspian sea………... 101

TANGIRBERDI A.N. Numerical simulation of two-dimensional laminar flow in

complex areas……… 102

АБДИБЕКОВ С.У. Математическое моделирование течения жидкости со

свободной поверхностью мак методом………. 103 АЙТҚАЛИБ.Е.Екі өлшемді тасымал теңдеуін сандық әдіспен шешу үшін адаптивті

торды қолдану………. 104

АСҚАРОВА З.Б. Зымыран тасымалдаушысының жер бетіндегі жарылыс әсерінен қатты бөлшектердің динамикасын модельдеу... 105 БАЙЖУМА И.Д. Mathematical modeling of chronic renal failure incidence dynamics… 106 ЕСЕНҚОЖА Ә.М. Численное моделирование движения воздуха в носовой полости

человека ... 107 ӘУБӘКІР Е.Қ. Конвективті ағыстарды жоғарғы өнімді кластерде сандық

модельдеу... 108 ЖАКСЫЛЫК С.Е. Трехмерное моделирование анимационного персонажа... 109 ЖАКЫПБАЙ Н.Д. Моделирование динамики физически нелинейного элемента... 110 ЖУМАЛИ А.С. Моделирование процесса выщелачивания в пористых грунтах на

микроскопическом уровне………. 111

ЖУНУСОВА Ә.Ж, ИСА А. Әртүрлі рэлей саны үшін изотермиялық және изотермиялық емес жағдайындағы үшкомпонентті газ қоспаларындағы

механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығы……… 112 КАРИМОВ А.К., ОМИРАЛИЕВА И.М. Пластарды бірге өндіру математикалық моделін ақырлы элементтер тәсілімен сандық зерттеу... 113 КӘРИБАЕВА Е.Қ. Фрактальные изображения и их моделирование в OpenGL…... 114 КИЗБАЕВ А.П. Математическое моделирование электронного облучения нефти.... 115

(8)

7

КОСТОМАРОВА А.П. Применение программного комплекса Аnsys для решения задачи течения вязкой несжимаемой жидкости в каверне... 116 ҚАСЫМОВ З.С., СҰЛТАН Н.С. Үш өлшемді кеңістікте су және жел

динамикаларын симуляциялау арқылы қысқаметражды анимациялық бейнеролик ұру... 117 ЛЕС А.Қ. Шекаралық қабат пен соғылатын толқынның өзара әсерін зерттеу... 118 МАМЕТОВА Н.М., БАЙТУЛЕНОВ Ж. Математикалық физика сызықсыз

теңдеулеріне шекаралық шарттарын пішіндеу... 119 МУҚАНОВА М.А. Бұрғылау қондырғыларындағы резонанстық құбылыстарды

математикалық модельдеу... 120 МУХАМЕТКАЛИЕВ А.М Применение методов Монте-Карло для стимуляции

моделей волатильности……….. 121

ОРАЗАЛИЕВА П.А. 3d-моделирование и высококачественная визуализация

интерьера с применением новых технологий освещения... 122 ОРАЗОВ С.К. Разностная схема для модели баротропного движения вязкого газа в

электрическом поле……… 123

ПОЛЯКОВА И.А. Моделирование динамики пограничного слоя атмосферы с

применением Аnsys ………... 124 РЫМЖАН Д.Б. Решение уравнений для вероятности выживания страховой

компании………... 125 САГАЛОВА А.С. Транспорттық желілердегі ағындардың тепе-тең үлестірілуінің

математикалық модельдеуі және тиімді іздеу сандық әдісі... 126 САГЫНДЫК Е.С. Марковский метод переключения режимов... 127 САЙМАГОМБЕТОВ Д.Р. Метод сосредоточенных параметров в задачах

численного моделирования динамики сплошной среды... 128 СЕИЛОВ Д.Т. Математическое моделирование формирования тромба в потоке

вязкой жидкости……….. 129

СУЛТАНОВА Ш.К . Моделирование света и теней в сцене OpenGL………..………. 130 ТЕНИЗБАЙ Р.У. Математическое моделирование потока крови в узкой артерии с катетером………... 131 ЦОЙ Н.В. Численное моделирование аварийных выбросов сырой нефти со

стационарных платформ и с движущихся нефтяных танкеров в открытое море……... 132 ШАЙБЕКОВА А.А. Численное исследование обтекания препятствия сложной

геометрической конфигурации в вязкой несжимаемой среде………. 133 ШУБАЙ А.М. Численное исследование течения крови в системе сосудов головного мозга с патологическими изменениями……… 134

РАЗДЕЛ 5. АКТУЛАЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АБДАКИМ Г. К. Проектирование современных технических систем безопасности

на примере PERCo-S-20 ………. 135

АБДРАСИЛОВА А.М. Система автоматизации и контроля производственного

процесса эксплуатации компании ао «локомотив»... 136 ABAKAN M., RAKHIMOVA D.R. The use of sentiment analysis in text

recognition... 137 АДИЛЬБЕКОВА А.Ж. Обзор современных программ-анализаторов сетевого

трафика... 138 АЗАТ Г., ОМАРОВА П.Т. Бейне тану және классификациялау ақпараттық жүйесін зерттеу және құру ... 139

(9)

8

АМАНГЕЛДІ М.М. Мұнай өңдеу заводын автоматтандыруға арналған орталық операторлығын құру... 140 АМЗЕЕВ Ж. А. Оқытушының кәсіби құзыреттілігінің математикалық моделын

бағалау... 141 АРЫСТАНБЕК А., УРМАШЕВ Б.А. Университеттің оқу қызметіндегі бизнес-

үрдістерді қолдау жүйесін құру... 142 АСКАРОВА А., УРМАШЕВ Б.А. Сызықты фармакокинетиканың негізгі

уақыттық параметрлерінің нақты мәндерін есептейтін тәсілдерді және анықтайтын әдістерді құру... 143 АТЕЙБЕКОВА Ж.Б. Электронды оқытудың адаптивті процессін автоматтандыру 144 АТЕЙБЕКОВА Ж.Б. ЖОО-ғы электронды оқыту жүйелері... 145 АУСАДЫҚОВ Е.Е, ДУЙСЕБЕКОВА К.С. Data mining технологиясын қолдана

отырып қор биржасындағы бизнес үдерістерді автоматтандыру…………... 146 АХМЕД Г.Ж. Қазіргі заманғы блокты шифрды құру әдістерін зерттеу... 147 АХМАДИЕВА Ж.Е., АБДУАЛИ Б.А., РАХИМОВА Д.Р. Қазақ-орыс тілдік жұбы үшін құрылымдық ережелерді құрудың автоматтандырылған жүйесін қолдану... 148 ӘБДІҚҰЛ С. Android ОЖ үшін “Дарын мектебі” мобильдік қосымшасын құру... 149 ӘБИ Ж.Қ. Орта мектеп мәліметтер қорындағы ақпаратты қорғаудың

криптографиялық әдістері... 150 ӘБІЛХАЙЫР Ұ.С. ДУЙСЕБЕКОВА К.С. Полистарды сатудан түскен

қаражаттың статистикалық болжамын моделдеу... 151 ӘШІМХАНОВА Т.А. Разработка интранет системы технологических .процессов.. 152 BAYEKOVA G. Ye. Building a web crawlerin a distributed environment based on multi- agent technology………... 153 БАЙРАМ У. Adempiere және spagobi интеграциясын жүзеге асыру... 154 БАЙКУВЕКОВА А.Б., ДУЙСЕБЕКОВА К.С. Қоймадағы тауардың айналымын тиімділеу әдісі арқылы моделдеу және АЖ жобалау... 155 БАЛҒАБЕКОВ Ә.Б. Қашықтықтан оқыту жүйесі моделін жобалаудың объектілі-

бағдарланған тәсілі... 156 БЕЙСАҒҰЛ Е.Е, ЧЕРИКБАЕВА Л.Ш. Cisco компаниясының желілік академиясы бағдарламасы... 157 БЕКБОЛАТОВ Е.А., ОРЫНТАЕВ А.Н. Мобильді қосымша көмегімен

контроллердің жұмысын басқару... 158 БЕРІК М.Т.,ТАЛҒАТ Е. «Медеу» селге қарсы бөгетінің жоғарғы деңгей сел суын қауыпсіз тастау үдерісін scada жүйесінде визуализациялау құралдары... 159 БЕРІК М.Т., СМАҒҰЛ Ж.М. ҚазҰУ жатақханалары мониторингі мен

менеджментін басқару жүйесі... 160 БЕРІК М.Т., МЕЛДЕХАНОВ А.М. Logo микроконтроллері базасында тамшылап суғару үдерісінің жинақтауыш шанындағы сұйықтық деңгейін басқару жүйесін

автоматтандыру... 161 БОЛАТ А.Л. Қолжетімділікті бақылау жүйесінің функциялары... 162 БҰТАБАЕВА Ә.А. Оптимизация планирования проекта по временным параметрам 163 ВОЛОШИН О.О. Эволюция нейронных сетей через дополнительные топологий... 164 ДАВЛЕТОВА Д.Б. Разработка информационной системы по автоматизации учета товарооборота на складах предприятия с различными потребителями... 165 ДЖУНУСБАЕВА A.К., МАКАШЕВ Е.П. Pacпoзнaвaниe aвтoмoбильныx нoмepoв 166 ДЖУНУСБАЕВА A.К., МАКАШЕВ Е.П. Разработка программы камеры

слежения……….. 167

ДУЙСЕБЕКОВА К.С., ДУЙСЕМБАЕВА Л.С. Обзор систем компьютерного

моделирования переходных процессов в электрических цепях……….… 168 ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ Ж., ДУЙСЕБЕКОВА К.С. Разработка информационной

системы автоматизации работы нагревателя нефти... 169

(10)

9

ДУСЕКЕЕВ Р.М, АБДРАХМАНОВ Т.А. Практическое применение технологии

nfc в смартфонах на примере использования карт доступа mifare classic... 170 ЕЛЕУП Е., АЗАНОВ Н.П. Исследование системы управления шаговым

двигателем на основе микроконтроллера………. 171 ЕРҒАЛИ А.Ұ. Разработка алгоритма для линейной дискретной системы с

квадратичным критерием качества... 172 ЕСЕНБАЙ Қ.С. Мұнай каталитикалық крекинг реакторының есептеу

программасын құру... 173 ЖАБАЙ Б., ТУРГАНБАЕВА А.Р. Мультиагентная система поддержки

коммуникационных и информационных процессов в распределенной среде……..…. 174 ЖАЙТЕМИРОВА А., АЗАНОВ Н.П. Разработка и исследование управления

движением конвейера на основе микроконтроллера………... 175 ЖАҚАН Д. Интеллектуалдық жүйелерді ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз

етуде қолдану……… 176

ЖАНБУСУНОВ Н.Ш. Қазақ-ағылшын тілдік жұбы үшін екі тілді сөз тіркестері

мен трансформацияланған құрылымдық ережелердің алынуы... 177 ЖОЛДЫБЕКОВА С.К., САПАКОВА С.З. Қазақ-орыс тілдері бағытындағы

машиналық аудармада көпмағыналылықты шешу мәселесі... 178 ЖҰМАБЕКОВА А.Т., ДУЙСЕБЕКОВА К.С. Екінші деңгейлі банктің несиелік тәуекелдігін бағалау және басқару моделін құру... 179 ZAGIYEVA A.G. Corelation of traditional networks and software defined

networks... 180 ИЗТУРГАНОВ А.А. Құрылыс ұйымдарының ақпараттық жүйелерінің

сараптамалық әдіс негізінде копманенттерін іріктеу және талдау... 181 ИСАЕВА М.Е. Об оптимизации процедур поиска на основе свойств красно-черных деревьев... 182 ИСКАКОВА. А.Г. Алгоритм шифрования RSA………. 183 КАСЫМОВА П.П. Атмосфераның жер қабатында зиянды қоспалардың таралуын математикалық модельдеу... 184 КӘРІБАЕВА А.С., ӘМІРОВА Д.Т., ТУКЕЕВ У.А. Қазақ-ағылшын(және

керісінше) тілдік жұбы үшін лексикалық таңдау мәселесін шешу моделін және

алгоритмін құру... 185 КЕҢЕСБАЙ А.Б. Повышение производительности MPLS сети в

производственном процессе………... 186 КЕРИМБЕК А.Н. Моделирование внешнего заема и темпов экономического

роста республики Казахстан... 187 КОПНОВА О.Л. Использование логико-структурного подхода к анализу и

проектированию систем планирования и принятия решений на примере управления

вузом……… 188

КУБАШ К.Б. Интеллектуальные агенты... 189 КУДАЙБЕРГЕНОВ Ж.Ж., МАКАШЕВ Е.П. Каталитикалық риформинг

реакторының есептеу программасын құру... 190 КУЛЬЖАНОВА А.А. Разработка алгоритма для обработки данных системы

глобального позиционирования... 191 КУРБАНАЛИЕВА А. Жылдам тоқ шығын өлшеуішімен медеу бөгетінің су құю

параметрлерін басқару ... 192 КУРМАНАЛИ М.А. Эпителиалды жасушаны тану мәселесіне арналған бейнені

тану алгоритмдері... 193 КЫЗЫРКАНОВА С.Е. Разработка интеллектуального агента администрирования ящика почтовой службы Microsoft Еxchange Оutlook... 194 ҚАТАБАС Д.Ә., МАКАШЕВ Е.П. Разработка механизма шлагбаума... 195 ҚҰРАЛОВ С.Б. Бұлттық технологияның қауіпсіздігі... 196

(11)

10

ҚҰРАЛОВ С.Б. Облачная система amazon web services... 197 ҚҰРМАНБЕКОВА Ж.Қ. Бұлттық есептеулер даму деңгейінің шарқына жетеді... 198 ҚҰРМАНБЕКОВА Ж.Қ. Облачная операционная система от компании Microsoft... 199 ҚҰРМАНСЕЙІТ М.Б., БАЖИКОВ К.Т. Кеуекті кремний пленкасын иқ-

облысында зерттеу... 200 МАХМУТ Е., ОСПАН Ә.Ғ. Жасырын дирихле улестірілімін (LDA) мәтіндік

құжаттарды кластерлеу мен мәтіндік сараланымы үшін қолданылуының

алгоритмін құру... 201 МӘДЕН Қ. Кәсіпорындардың қызмет салаларының құжаттарын өндіру және бөлу, автоматты түрде анықтау және сұрыптау... 202 МЕЛДЕХАНОВ А.М. Өндірістің автоматтандырылған басқару жүйесінің

технологиялық процесін жетілдіру... 203 МОДОВОВ Н.А. Антропоморфты өңдеу және синусоидалы моделінің негізімен сөз сигналдарын синтездеу... 204 МУСИНА А.Б., ХИБАТХАНҰЛЫ Е. Применение генетического алгоритма для

кластеризации текстовых документов... 205 МУСИНА А.Б. Извлечение n-грамм с помощью технологий распределенных

вычислений... 206 МҰCAБEКОВA Ж.Ғ., AЗAНОВ Н.П. Рaзpaботкa и иccлeдовaниe

инфоpмaционной cиcтeмы упpaвлeния энepгоcнaбжeниeм гоpодa... 207 МҰХАМЕКӘРІМОВ З.Н., ДУЙСЕБЕКОВА К.С.Тестілеу нәтижелерін талдау

үшін web-ресурс құру... 208 МҰХТАРОВА А.Н. Мәтіндер сараланымының алгоритмдерін құру... 209 МЫҢБАЙ Е. Автоматты түрде басқарудың көпөлшемді басқарылмалы жүйелерін зерттеу... 210 НӨКЕP Б. Aвтoмaтизaция зaдaч пo эффективнoму упpaвлению зaпaсaми... 211 НҰРБОЛАТ Н. Жерді қашықтықтан барлау деректерін жоғары өнімді өңдеу үшін үлестірілген ақпаратты жүйені жобалау және құру... 212 ОМАР Т.Б. «Ақылды үй» автоматтандырылған басқару жүйесі... 213 OMAROV B.S., ZHAKUPOVA A.B. Improving real time face detection and

recognition……… 214

ОҢҒАРБЕК А.Н., ЧЕРИКБАЕВА Л.Ш. Packet Traser бағдарламасының

мүмкіншіліктерін кітапхана желісін жобалауда пайдалану... 215 РАҚЫМЖАНҚЫЗЫ Ф., МАКАШЕВ Е.П. Керамикалық астарға молибден

бүркуді есептейтін компьютерлік бағдарлама... 216 РАШИДҰЛЫ А. Исследование систему производства по оптимальному выбору

поставщиков и выпуска товаров……….... 217 САЙДАЛИЕВА М.Ғ., МАКАШЕВ Е.П. Барсеңгір мұнай айдау станциясындағы

сорғылардың жұмысын есептейтін компьютерлік бағдарлама құру... 218 САКЕН А.С. Автоматизация технологических задач по мониторингу программ и

проектов для предприятия………... 219 САНДЫБАЕВА М.К. Медициналық деректерде жасырынды заңдылықтарды

анықтау... 220 САТЫБАЛДЫҚЫЗЫ Б. Сауда – саттық фирмалары үшін локальді есептеуіш

жүйелерді имитациялық модельдеу... 221 САТЫМБЕКОВ М.Н. Gala технологиясын пайдаланып жаңалық тарату көп

агентті жүйесін жобалау... 222 СЕЙКЕТОВ А.Ж., ЕСІРКЕП А.Н. Разработка конструкционных способов

снижения температурного фона в компьютерах ноутбуках... 223 СЕРИКБАЕВ Е.Н., ТУКЕЕВ У.А. Система автоматического анализа мнений

покупателей………... 224

(12)

11

СЕРГАЗЫЕВ Н.Т. Автоматты түрдегі репликация және жақсартылған

синхронизация тәсілдемелері... 225 СЕРГАЗЫЕВ Н.Т. Бұлттық есептеу коцепциясын есептеуіш ресустарды басқару

мақсатында автоматтандыру объектісі ретінде шолу... 226 СЕРІК А.С., БАЖИКОВ К.Т. Кеуекті кремний диоксиді

қабыршақтарынзерттеу.... 227

СЕРІКОВ С.А., Г.М. МУТАНОВ. Исследование индивидуальной траектории для процесса обучения студентов вуза... 228 СМАҒҰЛ Ж.М. Техникaлық қaуіпсіздік жүйесінің құрaмындaғы видеожүйе

жобaлaу есептерін шешу... 229 СОЛТАНГЕЛЬДИНОВА М.К. Анализ и прогнозирование чрезвычайных

ситуаций... 230 СУНДЕТОВА А.М. Ағылшын-қазақ машиналық аударма үшін автоматты

шығарылған «Чанктік» ережелерде фразаларды анықтау... 231 ТЕМIРБЕК А.Б. Построение и оптимизация автоматов для анализа контекстно-

свободных языков... 232 ТИЛЕУ К.Б. Исследование устойчивости линейных систем автоматического

управления……….. 233

ТЛЕПБАЕВА А.Б. Интервальный анализ и его применение... 234 ТОЙШЫБАЙ А.Ф. Информатика курсындағы бағдарламалық қамтамасыз етуді

жобалау үшін CASE- құралдарын таңдау және бағалау... 235 ТӨКЕЕВ У.А., ҚАСЫМОВ Е.К. Транспортты басқару және мониторингісі

ақпараттық жүйелерінің әдістері мен модельдерін құру... 236 ТУРАРБЕК А.Т. Применения данных дистанционного зондирования при работе с геоинформационными системами для прогнозирования землетрясений……… 237 ТҰРАРБЕК Б.Ж. Разработка системы автоматизации проектирования

дистанционной среды образования учебного центра предприятия………... 238 ТҰРСЫНҚАЛИ Ә.Е. Проектирование и разработка системы управления

договорами по госзакупкам на платформе directum... 239 ТҰРҒАНБАЕВА Ә.О., РАХИМОВА Д.Р. Исследование задачи нахождения

информации по ключевым словам казахского языка в поисковых системах... 240 ТЫРЫШКИНА Е.С. Проблема анализа инфорации для принятия решений с

применением olap-технологии... 241 УЗГЕНБАЕВА Ж.У. Температура мен ылғалдылықты бақылауға арналған

автоматтандырылған жүйені зерттеу және құру... 242 УРАХОВА Ф.С., МАКАШЕВ Е.П. Жетібай мұнай айдау станциясындағы

сорғылардың жұмысын есептейтін компьютерлік бағдарлама құру... 243 УТЕЛИЕВА Н.К. Распознавание букв казахского алфавита, представленных в

двумерном массиве……… 244

ҰЛЫҚПАН М.М. Электрондың журналды құрастыруда bootstrap фреймворкын

қолдану... 245 KHASSENOVA N.N. Development of customer relationship management system of

enterprise……….. 246

ШАЙМЕРДЕН Г.Н. Исследование устойчивости одного класса нелинейных

систем автоматического управления……… 247 ШАХИТБЕКОВА Ж.М. Разработка автоматизированной системы сопровождения

задач логистики………... 248

ШОҚАНҚЫЗЫ Е. Өндірістегі оқу орталықтары үшін қашықтан оқыту әдістерін

дифференциалды түрде әзірлеу... 249 ШОРАБЕК Д.У., МАКАШЕВ Е.П. Разработка программы расчета

ректификационной колоны... 250

(13)

12

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

АЛГЕБРАЛЫҚ ЖӘНЕ ТРАНСЦЕНДЕНТТІК ТЕҢДЕУЛЕРДІ НЬЮТОН ӘДІСІМЕН ШЕШУ

А.М. АНЖАЙ, Ә.Е. ӘЛІМБЕК

Бұл жұмыста алгебралық және трансценденттік теңдеулерді Ньютон (жанамалар) және аралас әдістерімен шешу қарастырылады. Келесі түрде теңдеу берілсін

𝑓(𝑥) = 0 (1) Ньютон әдісінің басқа әдістерден ерекшелігі: f(x) функциясының [𝑎, 𝑏] кесіндісінде туындысы бар және таңбасы өзгермеуі керек.

Басқа әдістермен (1) теңдеуді шешу, яғни түбірлерін табу, жуықтап шешуде итерацияның саны едәуір көбірек. Ал Ньютон әдісімен шешуде итерациясының саны аз болады. Сонымен қатар, бұл теңдеуді Ньютон әдісімен шешуге Visual C++ бағдарламасы құрылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М. Наука, 1970. - 664 с.

2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. -М., Наука, 1967. -368 с.

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М., Наука, 1989. -432 с.

(14)

13

СЫЗЫҚТЫ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ХОЛЕЦКИЙ ӘДІСІМЕН ШЕШУ

М.Б. АСАНОВА Бұл жұмыста біртекті емес сызықты теңдеулер жүйесін

Ax=b (1) мұндағы A=[aij] квадрат матрица

𝑥 = ( 𝑥1

𝑥𝑛) векторы , 𝑏 = (

𝑎1 , 𝑛+1

𝑎𝑛 , 𝑛+1)вектор

Холецкий әдісімен шешуді қарастырдық. Теңдеулер жүйесін шешудің Холецкий әдісінің алгоритмі көрсетілді және оның Vicusal C++ бағдарламасы құрылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М. Наука, 1970. - 664 с.

2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. -М., Наука, 1967. -368 с.

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М., Наука, 1989. -432 с.

(15)

14

OPTIMAL STRATEGIES IN MATRIX GAMES

A. ASKAR, A. SOVETAY, ZH. ZHUNUSSOVA

Games are defined as a competitive activity involving skill, chance, or endurance on the part of two or more persons who play according to a set of rules, usually for their own amusement or for that of spectators [1].

Games could be in the form of physical activity such as sports or mental activity such as parlor games. The common characteristic of all games is that players will have a strategy that they intend to follow through. The strategies that the players wil l adopt will depend on the skill of the player or random chance/luck [2].

Take three parlor games; chess, poker and roulette. These types of games do vary with the application of chance and skill, therefore altering the strategies that the players adopt.

In the game of chess, chance or luck does not exist as the moves are skilfully thought through and planned ahead to devise a checkmate. Poker combines chance and skill, as the cards that a player will play with, will depend on the “hand” of the player and the other players’ cards. The game of roulette is a game of chance where skill plays no part.

Common with all games is the amount of knowledge available to the players. The knowledge that the players have can assist in determining the strategies that they can adopt. In the game of chess, knowledge is perfect as the moves that the players have made are known through hout the game. The strategies adopted by the players can complement the knowledge that they have.

Poker unlike chess has imperfect knowledge because the player will not know the deck of the opponents and therefore the strategy will be based on the cards that the player holds.

The main objective of all games is to win and in particular to maximize the win. Winning could be in the form of pride, trophies or money. In order to win at any game the players of the game will have to find and play their best strategies.

a11x1 + a21x2 + … + am1xm ≤ b1 = -u1, a12x1 + a22x2 + … + am2xm ≤ b2 = -u2,

. .

. .

. .

a1nx1 + a2nx2 + … + amnxm ≤ bn = -un,

REFERENCES

1) Williams, G., 2001. Linear Algebra with Applications. 4th Ed. USA: Jones and Bartlett Publishers Inc.

2) McCain, Roger A., 2004. Game Theory A Non-Technical Introduction to the Analysis of Strategy. USA: Thompson/South Western.

(16)

15

ГИПЕРБОЛАЛЫҚ ТЕҢДЕУГЕ ҚОЙЫЛҒАН БАСТАПҚЫ-ШЕТТІК ЕСЕПТІ ГАЛЕРКИН ӘДІСІМЕН ШЕШУ

АСҚАР ДӘУРЕН

( , ) 2: , 0

x t R a x b t

D облысында гиперболалық теңдеуге қойылған бастапқы- шеттік есепті қарастырайық:

) , ( ) , ( )

, 2( 2 2 ) , 1( )

, 2 (

2 )]

, (

[ x t u g x t

x t u x K x t u x t K

t u x t

t u x u

L  

 

 

 

   . (1)

Шекаралық шарттары

{

) 2( ) , ( ) 1

,

0 ( a t

x t a a u t a u

a

 

) 2( ) , ( ) 1

,

0 ( b t

x t b b u t b u

b

  .

(2)

Бастапқы шарттары

) ( ) 0 ,

(x f x

u (3)

) ) (

0 ,

( x

t x

u 

 . (4)

Гиперболалық теңдеуге қойылған бастапқы-шеттік есепті Галеркин әдісін пайдаланып, MathCad пакет-программасында есептің жуық шешімін есептедік.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. А. В. Анкилов, П. А. Вельмисов, А. С. Семёнов. Алгоритмы методов взвешенных невязок для решения линейных задач математической физики и их реализация в системе MathCAD // Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 168 с.

2. Игнатович С.Ю., Райхцаум Р.Б. Метод Галеркина решения линейных граничных задач по обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка // ХНУ имени В.Н.Каразина, 2006. -36с.

3. Флетчер К. Численные методы на основе метода Галёркина. — М.-Мир, 1988. -352 с.

(17)

16

СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ПУАССОН ТЕҢДЕУІНІҢ ТІКТӨРТБҰРЫШТА ШЕШІМДІЛІГІ

Г.Р. АШУРОВА }

0 , 0

: ) ,

{(x y x l y p

D тіктөртбұрышында Пуассон теңдеуіне қойылған келесі есеп қарастырылады

) , , (x y u f

u

(1)

), ( ),

( 2

0 1 y u y

ux x  x xl  (2)

), ( ),

( 2

0 1 y u y

uy y  y y p 

(3)

мұндағы 1, 2, 1,2 функциялары D облысында үзіліссіз, ал f(x,y,u) функциясы u аргументі бойынша Липшиц шартын қанағаттандырады.

Берілген есепті сызықты емес интегралдық теңдеуге (Гаммерштейн теңдеуіне) келтіріп, содан соң, интегралдық теңдеуді тізбектей жуықтау әдісімен шешімділігін көрсетеміз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Гаевский Х., Грегер К., Захариас К. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения. -М.:Мир, 1974.

2. Куфнер А., Фучик С. Нелинейные дифференциальные уравнения. –М.:Наука, 1988.

3. Назаров Н.Н. Методы решения нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна. -М.:Наука, 1954.

4. Михлин С.Г., Смолицкий Х.Л. Приближенные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. –М.:Наука, 1965.

(18)

17

ПУАССОН ТЕҢДЕУІ ҮШІН КОШИ-ДИРИХЛЕ ЕСЕБІН ШЕШУДІҢ ОПТИМИЗАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ

Ә. ӘШІРӘЛІ

Жұмыста шектелген екi өлшемдi облыста Пуассон теңдеуi үшiн Коши-Дирихле есебi қарастырылады. Ж. Адамар [1,2] бойынша корректтi емес шекаралық есеп тиiмдi басқару есебiне сәйкестеледi. Түйiндес шекаралық есептiң шешiмi арқылы тиiмдiлiк шарттары анықталған. Корректтi емес шекаралық есеп үшiн әлдi шешiлетiндiгiнiң критерийi табылған.

1. Есептің қойылымы.

x,t|0 x, 1t1

облысында келесі шекаралық есеп қарастырылады

) , ( ) , ( ) ,

(x t y x t f x t

yttxx  , x(0,), t(1,1), (1) 0

) , ( ) , 0

( ty t

y  , (2) )

( ) 1 ,

(x 1 x

y   , yt(x,1)2(x). (3) Есепке қосымша шарт енгіземіз

) , 0 ( )

1 ,

(x U L2

ytg  – дөңес тұйық жиын. (4) Сонымен қатар (1)–(3) есептегі берілгендер келесідей шарттарды қанағаттандырады деп ұйғарамыз

)

2(

L

f , 1H10(0,), 1L2(0,). (5) Берілген (1)–(4) есебі үшін келесі тиімділеу есебі қойылады:

) , ( ) , ( ) ,

(x t y x t f x t

yttxx  , (6) 0

) , ( ) , 0

( ty t

y  , (7) )

( ) 1 ,

(x 2 x

yt   , y(x,1)(x), (x)L2(), (8) тиімділік функционалы:

x x x dx x dx U

y

J

    

() | ( , 1)  ( )|  |( )| min

0

2 0

2

1 . (8)

 – бұл жерде басқару қызметін атқарады,  – регулярлық параметрі.

2. Жұмыстың негізгі нәтижесі: Тұжырым (қисындылық критерийі). (5) шарты орындалса, онда (1)–(3) шекаралық есептің L2-де жалғыз әлді шешімі болады, сонда тек сонда ғана, егер

exp{2k}1k

k1,

k1exp{2k}2k

k1,

exp{2k}|| f ( )|| 2( 1,1)

1 l2 L k

k

  .

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа. М.: Наука, 1978, 352 с.

2. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979, 142 с.

(19)

18

АЛГЕБРАЛЫҚ ЖӘНЕ ТРАНСЦЕНДЕНТТІК ТЕҢДЕУЛЕРДІ ДИХОТОМИЯ ЖӘНЕ ХОРДА ӘДІСТЕРІМЕН ШЕШУ

Н.Е. БАШАР, М.М. ҚУАНЫШБАЙ

Бұл жұмыста алгебралық және трансценденттік теңдеулерді дихотомия (кесіндіні қақ бөлу) және хорда әдістерімен шешу қарастырылды. Бұл әдіс сандық әдістердің ең танымал және қарапайым әдістерінің бірі. Келесі түрде теңдеу берілсін

𝑓(𝑥) = 0

Мұндағы f(x) функциясы [a, b] кесіндісінде дифференциалданатын болсын. Бұл теңдеуді дихотомия (кесіндіні қақ бөлу) және хорда әдістерімен шешуге Visual C++ бағдарламасы құрылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М. Наука, 1970. - 664 с.

2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. -М., Наука, 1967. -368 с.

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. -М., Наука, 1989. -432 с.

(20)

19

СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ПАРАБОЛАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ҚОЙЫЛҒАН АРАЛАС ЕСЕП ШЕШІМІНІҢ ЖАЛҒЫЗДЫҒЫ

А. БЕЙМБЕТОВА }

0 , 1 0

: ) ,

{(x y x t T

D тіктөртбұрышында сызықты емес параболалық теңдеулері берілсін

0 1 u 2

u f(x,t),

ut    x xx  (1)

0 1 u

u f(x,t),

ut    t p xx  (2)

Осы (1) және (2) теңдеулерге төмендегі бастапқы және шеттік шарттармен қойылған есептер қарастырылады

),

0 (x

ut  (3)

, 0 ,

0 0

x l

x u

u (4)

мұндағы , f функциялары D облысында үзіліссіз, 0 0, 1 0, р- тұрақты параметр.

Берілген есептердің шешімдері үшін априорлық бағалаулар алынып, соның негізінде шешімнің жалғыздығы дәлелденеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Гаевский Х., Грегер К., Захариас К. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения. -М.:Мир, 1974.

2. Куфнер А., Фучик С. Нелинейные дифференциальные уравнения. –М.:Наука, 1988.

3. О.А.Ладыженская Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости// Наука, М, 1970, 288с.

4. Саватеев Е.Г. О скорости стабилизации решения начально-краевой задачи для одного нелокального эволюционного уравнения // Математические заметки. -1987. –Т.42, №3. –С.445- 453.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Жетписбаев Государственный медицинский университет города Семей ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА Аннотация В