• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PDF Қазақстан тарихы және мәдениеті кафедрасы

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PDF Қазақстан тарихы және мәдениеті кафедрасы"

Copied!
26
0
0

Толық мәтін

(1)

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ Қазақстан тарихы мен мәдениеті кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор

______________С.В. Коньшин

«___» ______________2017ж.

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау

барлық мамандықтарға арналған

КЕЛІСІЛДІ Кафедра мәжілісінде қаралды

ОӘБ бастығы және құпталды

____________Р.Р.Мухамеджанова 03. 02. 2017 ж. № 1 хаттама

«____»__________2017ж. Кафедра меңгерушісі

ЖУӘК төрағасы ________________Кабдушев Б.Ж.

______________Б.К.Курпенов «___»____________2017 ж.

«___»____________2017 ж.

Редакторы Құрастырушылар:

____________ ______________М.Д. Жұмағұлов

«____» ____________2017ж. ______________ Б.Т.Берлібаев ______________ А.Ө.Раджапов _______________Б.Ж.Кабдушев

Алматы 2017

(2)

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

Қазақстан тарихы және мәдениеті кафедрасы

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

Барлық мамандықтар үшін семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Алматы 2017

(3)

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.Д. Жұмағұлов, Б.Т.Берлібаев, А.Ө.Раджапов., Б.Ж. Кабдушев. Барлық мамандықтар үшін семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау.- Алматы: АЭжБУ, 2017. – 24 б.

Әдістемелік нұсқаулар Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тақырыптар және қажетті әдебиеттер тізімдерінен тұрады.

Пікір жазған: фил.ғыл.канд., доцент Нурмаханова М.К.

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2017 ж. баспа жоспары бойынша басылады.

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2017 ж.

2017 ж. жиынтық жоспары реті 151

(4)

Жұмағұлов Марат Дәулетбайұлы Берлібаев Бақдәулет Тұрбекұлы Раджапов Анарбай Өскенбайұлы

Кабдушев Болат Жоламанович

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

Барлық мамандықтар үшін семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Редактор Ж.Н. Изтелеуова

Стандарттау бойынша маман Н.Қ. Молдабекова

Басуға қол қойылды __ ___ ___ Пішімі 60х84 1/16 Таралымы 100 дана. Баспаханалық қағаз № 1 Көлемі 1,44 оқу бас.ә. Тапсырыс_____Бағасы 720 т.

«Алматы энергетика және байланыс университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының көшірмелі-көбейткіш бюросы

050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126

(5)

Кіріспе

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бірінші курстың барлық мамандықтарында оқытылады. Бұл өткен пәнді жай ғана қайталау емес, оқушының мектепте қалыптасқан білімі негізінде кешегі тарихи оқиғаларды, ғылыми бағыттар мен заңдылықтарды және құбылыстарды терең ой талқысына салу, тіпті жаңаша баға беру болып табылады.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні мәселелік тұрғыда құрастырылған және теориялық - методологиялық тұжырымдарға негізделген.

Курстың мазмұны осы қағида бойынша орта білім беру бағдарламасын қайталамауды көздейді. Хронологиялық шеңберін анықтауда Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы ұлттық идеялары мен қозғалыстар тарихы басшылыққа алынды. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын тұжырымдық және практикалық зерттеуде пән аралық ұстанымдар қолданылады. Тарих ғылымының тұжырымдарын саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, сияқты өзге қоғамдық ғылымдардың методологиялық негіздерімен ұштастырудың маңызы айқындалған.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік алуына орай өткенді жан-жақты және объективті зерттеу, негізгі міндеттері халықтың тарихи жадын жаңғырту, ұлттық сананы және азаматтық бірлікті насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық рухта тәрбиелеу болып табылатын

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнін оқыту көкейкесті бола түсті.

Мемлекеттің біртұтас сипатын көрсету, қоғамдық сананы қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің зияткерлік әлеуетін көтеру осы пән шеңберінде жүзеге асады. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, Мәңгілік ел құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады. Ендеше дәрісте және семинар сабақтарында курстың осынау өзекті, шешуші мәселелері қарастырылады, яғни пәнді толық меңгеру студенттің тарихты өз бетінше шығармашылық тұрғыдан еңбектеніп оқуы нәтижесінде мүмкін болады.

Студенттердің өз бетінше дайындалуының бір әдісі семестрлік жұмыс жазу болып табылады. Әдістемелік құралда семестрлік жұмыстың тақырыптары, әдебиеттер тізімі және әдістемелік нұсқау берілген.

(6)

8

Семестрлік жұмыс жазуға әдістемелік нұсқау

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын оқу барысында студент 3 семестрлік жұмыс жазуы керек. Дәріс және семинар сабақтары пәннің ірі әрі мазмұнды мәселелерін қамтып, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы курсына шақталған оқу бағдарламасының бір бөлігін құрайтын болса, қалған басым бөлігін студент оқытушының жетекшілігімен өз бетінше меңгеруі қажет.

Студенттің өзіндік жұмысының маңызды және белсенді түрі семестрлік жұмысты орындау болып саналады. Семестірлік жұмыс жазбаша орындалады.

Жұмысты орындау барысында тәжірибесі қалыптаспаған I курстың студенттері қиындыққа көп ұшырасады. Жазба жұмыстың қандай талаптар деңгейінде орындалатындығын білмегендіктен қателіктерге жол береді. Бұл ұсынылған әдістемелік құралдың мақсаты семестрлік жұмысты орындауда қателіктер жібермес үшін студенттерге көмекші қызмет атқару болып табылады.

Семестрлік жұмыстың мақсаты белгілі бір тарихи оқиғаға немесе жеке тұлғаға қатысты студенттің зерттеу жүргізу барысында толыққанды білімін, ойының тереңдігін, көзқарасын, ұстанымын айқындайтын, өз бетінше орындалатын шығармашылық жазбаша еңбек жазуды үйрету болып табылады.

Тіпті бұл дәстүрлі бола бермейтін, қате болса да жас зерттеушінің жеке білімі мен көзқарастар жиынтығын құрайды. Біз үшін маңыздысы студенттің тақырып бойынша білімін жинақтай алуы және оны қорғай білуі қажет.

Мұндай ұстаным таңдалынған тақырып бойынша тарихи деректерді, зерттеу еңбектерін (монография), ғылыми мақалаларды терең оқу барысында қалыптасады. Берілген әдебиеттер тізімінен тақырыпқа қатысты әдебиеттермен қатар, арнайы мерзімді басылымдардағы деректік материалдарды іріктеу қажет. Мысалы, «Отан тарихы», «ҚазҰУ хабаршысы»

(тарих сериясы), «Поиск-Ізденіс» (қоғамдық сериясы), «Қазақ тарихы» және т.б. журналдардан тың материалдар табуға болады. Қосымша әдебиет алфавиттік тәртіппен кітапханадағы жүйелі каталог арқылы қаралады. Бұл бағытта Сіздерге оқу залындағы библиографтар көмек беруі тиіс. Семестрлік жұмыс ғылыми-ізденіс сипатындағы студенттің шағын өзіндік ғылыми- зерттеу жұмысы болып табылады. Оқулықтан ешбір мағынасыз көшіріп алуға болмайды, өйткен жағдайда студенттің жұмысы қанағатсыз деп бағаланып, жұмысы сапалы орындауға қайтарылады.

Семестрлік жұмыс қатаң бекітілген мерзім шеңберінде орындалады.

Студент семестрдің I-ші аптасында 3 семестрлік жұмысты әдістемелік құралда берілген тәртіп бойынша айқындап алады. Семестрлік жұмыстардың тапсырылу уақыты: №1 жұмыс – 4 аптада, №2 жұмыс – 8 аптада, №3 жұмыс – 12 аптада (15 апталық сабақ барысында). Тапсыру графигін қатаң сақтау студентке аттестация қою мен оның емтихан тапсыруына рұқсат берудің шарты болады.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы бойынша студент семестрлік тақырыптар тізімінен ұсынылған кесте арқылы (А қосымшасы) сынақ

(7)

кітапшасындағы соңғы екі санға сәйкес үш бөлімге бөлінген үш жұмысты таңдайды. Кестені ескермей, дұрыс таңдалмаған жұмыс есептелмейді.

Негізгі дерек көздері мен әдебиеттерді терең танысып, зерделеп алған соң жақсылап ойластырып төмендегі талаптарды ескеретін жоспар құрастырған жөн:

1) Кіріспе. Онда семестрлік жұмысты жазу барысындағы тақырыптың өзектілігі, зерттелу деңгейі, мақсаты мен мәселенің қойылысы негізделеді.

2) Негізгі бөлім. Ол тақырыптың Сіздің көзқарасыңыз бойынша маңызды деген екі-үш сұрағының мазмұнын құрайды. Екі-үш сұрақ жекеленген екі-үш мәселе емес, ол Сіз таңдаған тақырыпты екі-үш қырынан қарастырудың амалы.

Семестрлік жұмыстың негізгі көлемінің аз болатындығын ескеріп, тақырып бойынша қаралатын сұрақтар санын көбейте беру қажет емес.

3) Қорытынды. Мұнда зерттелген мәселелердің негізгі нәтижесі шығарылып, түйіні жасалады.

Дерек көздері мен әдебиеттер. Ол жұмыс бойынша пайдаланылған дерек көздері мен әдебиеттердің толық тізімінен тұрады. Бұл әдебиеттер құрамы студенттің семестрлік жұмысын қаншалықты маңыз беріп, орындағанын сипаттайды. Әдебиеттер тізімі тақырып бойынша кем дегенде екі-үш түп деректік материалдар мен арнайы зерттеу еңбектерден тұрады. Интернет арқылы да материал қолдануға болады, оның шарты механикалық түрде көшіріліп алмаған болу керек, сайтқа сілтеме жасалынады. Тарихи зерттеу әдебиеттерін қолданғанда соңғы талаптар тұрғысынан жазылған еңбектерді қараған жөн. Егер бір мәселеге қатысты әртүрлі көзқараста жазылған бірнеше еңбектер болса, семестрлік жұмыста өз көзқарасыңызды айқындап, мүмкіндігіңізше түсіндіріп беруге тырысыңыз.

Жоспар дерек көздері мен әдебиеттерді қаншалықты игергені мен зерттеу дәрежесінің көрінісі. Жоспарды дұрыс құрастыру мәселені дұрыс (немесе теріс) түсініп жазғандығын білдіреді. Сондықтан жұмыстың құрылымына қарап-ақ жалпы семестрлік жұмыстың дәрежесін айқындауға болады. Ендеше жоспар құрастыру жұмыстың шешуші өзегінің бірі.

Семестрлік жұмыстың үлгісі ретінде ұсынылған жоспары төмендегідей болуы тиіс:

Тақырыбы: «Шығыс, батыс және түрік өркениеті: дамудағы жалпы және жеке мәселелер, дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі»:

1) Кіріспе. Мұнда өркениет ұғымының мәнін, сипатын ашып, қазіргі кезеңдегі ғылыми зерттеуде және қоғамымыздың даму барысындағы орнын белгілеу керек.

2) Шығыс және батыс өркениеті. Екі аймақтағы өркениеттің өзіндік ерекшеліктерін сипаттай отырып, жалпы және жеке белгілерін анықтау қажет.

3) Түрік өркениеті. Ол шығыс және батыс өркениетіндегі аралық қызметті атқарады, өзіндік түбірлі ерекшеліктері бар. Қандай, көрсетіңіз.

4) Қорытынды. Семестрлік жұмыстың мазмұны бойынша жалпы қорытынды жасап, түрік өркениетінің дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесін бағалау керек.

(8)

1 0

Оқулықтан, интернеттен көшіріп алынған, сәйкес келетін тақырыптағы мазмұны бірдей жұмыстар қабылданбайды. Семестрлік жұмысты жазуда жоғарыда ескерткеніміздей, деректер, монографиялар, ғылыми мақалаларды қарап, тақырыпқа қажетті деген материалдар (маңызды мағлұматтар, тарихи деректер, статистикалық мәліметтер т.б. қысқаша көшірмесі) бірінші кезекте жинақталады. Сіз жинаған бұл материалдар белгілі бір зерттеуші авторлардың еңбектерінен алынған, сондықтан ғылыми этика тұрғысынан ол еңбектерге сауатты сілтеме жасалу керек. Еңбектерден алынған әр мәлімет ретімен нөмірленеді.

Егер Сіз автордың ойын еш өзгеріссіз беретін болсаңыз ол «пікірін келтіру» болып табылады. Онда бар мәтін өзгеріссіз көшіріліп, тырнақшамен беріледі. Мысалы былай: «ХХ ғасырдың екінші жартысында қоғамдық пәндерде ғылыми зерттеудің жаңа жетістіктері мен әдістері мен әдістемелік принциптері белсенділікпен қолданыла бастады». Семестрлік жұмыстың мәтінінің соңында «Әдебиеттер» атауын беріп, Сіздің № 1 сілтемеңіз былай болып шығады: Самашев З.С., Фозшов К.Ш., Базарбаева Г.А.

Археологические памятники и палеопочвы Казахского Алтая. –Алматы, 2002.

–С.4.

Егер де пікірін бермей тек деректер немесе сандық материалдар алсаңыз, оны қайдан тапқандығыңыз жөнінде сілтеме бересіз. Ол жағдайда көшіру де, тырнақшамен беру де қажет емес, мәліметке сілтеме жасалады.

Мысалы: Қазақ тілі 50 әлеуметтік қызметтің 10 түрінде ғана қызмет жасай алған. №2 сілтеме соңында былай келтіріледі. Казахстан: особенности перехода демократии. - Алматы, 2004.-С.5. Келесі сілтемені журналға жасайтын болсаңыз оның тәртібі мынадай: автордың аты жөні, мақаланың атауы, басылып шыққан жылы, журналдың нөмірі және беті. Ахметов К.Г. ҚР- да басқарудың жаңа жүйесінің қалыптасуы // Ақиқат. -1992. –№ 4. – С.15;

газетке: газет атауы, басылған жылы, күні мен шыққан нөмірі беріледі.

Мысалы: Егемен Қазақстан. – 2002. –21 қаңтар. Әдебиеттер жиынтығы семестрлік жұмыстың ғылыми–анықтамалық аппаратын құрайды және оның сапалы бейнеленуіне орай зерттеушінің ғылыми мәдениетін бағалауға болады.

Сондықтан студенттерге бірінші курстан зерттеушінің жұмыс жасау мәдениетін сіңіру керек.

Семестрлік жұмыс студенттің өз бетінше орындалады. Ол жұмысын орындау барысында өз ойларын нақты бейнелеп, жеткізуі керек.

Материалдарды пайдалануда қайталауларға жол бермегені жөн. Бір мәселеге қатысты түрлі көзқарастар мен пікірлерді салмақтай отырып бағасын береді, дұрысын таңдайды, өз ұстанымын да айқындайды.

Семестрлік жұмыстың көлемі қолмен жазылғанда негізгі мазмұны 10-12 бетті құраса компютермен терілгенде 12-14 беттер шамасында болу керек.

Талапға сай тәртіпке келтіріледі, беттерінің реттік сандары қойылады және жинақталып, тігіледі. Жұмыс құрылымы жоспардан, негізгі мазмұны, дерек көздері мен әдебиеттер тізімінен тұрады.

(9)

Семестрлік жұмысты студент оқытушыға өз қолымен, сабақ барысында тапсырады. Оқытушы жұмыспен танысып, деңгейін анықтайды, сыртқы мұқабасына қысқаша пікір жазады. Жұмыс мазмұны талапқа сай орындалмаған жағдайда қайта өңдеп, кемшіліктерін жөндеу үшін студентке семестрлік жұмысы қайтарылады. Студент оқытушы белгілеген күндері бойынша семестрлік жұмыс бойынша ақыл-кеңесін алады. Қайта өңдеген жұмысын студент оқытушысына кемшілігі көрсетілген сыртқы мұқабасымен бірге өткізеді. Қажет болған жағдайда студент жұмысын қорғайды. Қорғау жұмысқа көрсетілген кемшіліктермен танысу, қойылған сұрақтарға дәлелдермен қорытындылау арқылы жүзеге асырылады. Семестрлік жұмыстың сыналып, қабылдануы оның мазмұнының сапасы мен қорғау нәтижесінде бағаланады. Бекітілген уақытында семестрлік жұмыстарын тапсырмаған, яғни сынақтан өтпеген студенттер емтихан тапсыруға жіберілмейді.

Әр семестрлік жұмыс 9 балдық немесе 100 % көрсеткішпен бағаланып, шектік бақылау мен мемлекеттік емтиханға жіберілу рейтингісін есептеуде ескеріледі. Тек өз уақытында, сапалы үш семестрлік жұмысты өткізген, семинар сабағынан қарызы жоқ студент Мемлекеттік емтихан тапсыруға рұқсат алады.

Семестрлік жұмыстың тақырыптары І бөлім

(№1 семестрлік жұмысқа арналған)

1 XX ғ.басындағы Ресейдің орталық аудандарынан орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныс аудару үрдісінің күшею себептері.

2 Қазақстанға қоныс аударушыларды орналастыру: мақсаты, әдісі, салдары.

3 1867-1868 жж. әкімшілік және сот реформасының қорытындылары.

4 XX ғасырдың басындағы дәстүрлі қазақ шаруашылығының өзгеріске ұшырауы.

5 Қазақстанда XX ғасырдың басындағы аграрлық саладағы қайшылықтың шиеленісуі.

6 Көшпелі қазақ шаруаларының жаппай отырықшылыққа көшуі.

7 XX ғ. басындағы Қазақстандағы өнеркәсіп саласының дамуы, ерекшелігі және сипаты.

8 XIX ғ. соңы және XX ғ. басындағы Қазақстандағы ғылыми экспедициялар:

бағыты және қорытындысы (Ф.Шербина, П.Скрыплева, П.Хворостанский т.б.) 9 XX ғ. басындағы Қазақстанда банк жүйесінің дамуы мен ерекшеліктері.

10 XX ғ. басындағы европа капиталының Қазақстанға енуі.

11 XX ғ. басындағы қазақ өлкесіндегі жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы.

12 XX ғ. басындағы Қазақстанға саяси жер аударылғандар.

13 XX ғ. басындағы Қазақстандағы жаддиттік ағартушылық идеяның ықпалы.

14 Бірінші орыс революциясының қазақ өлкесіндегі қоғамдық-саяси өмірге әсері және Қарқаралы петициясы.

(10)

1 2

15 Қазақтың зиялылары өкілдерінің Жалпы ресейлік мұсылман съездеріне қатысуы

16 Ресей империясының мұсылман-түркі халықтарын біріктірудегі «Иттифак- әль-муслимин» мұсылмандар одағының рөлі.

17 Ресейдегі I-II Мемлекеттік Дума қызметіне қазақтардың қатысуы (А.Беремжанов, Б.Каратаев және т.б).

18 Қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеудегі қазақ зиялыларының үлесі.

19 Орыс түркілерінің доктринасы мен оның қазақ мемлекеттік қозғалысының құрылуына әсері.

20 1916 жылғы Амангелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтерілісі: тарихи мәні және бүгінгі бағасы.

21 1916 жылғы қозғалыстың қолбасшылары және олардың қазақ ұлт-азаттық күресіндегі рөлі (А.Иманов, Т.Бокин, Б.Ашекеев, А.Жанбосынов, және т.б.).

22 Қазақтардың Қытайға, Ауғанстанға жаппай қоныс аударуының бірінші толқыны (Құлжа өңірі, Қашғария).

23 Ресейдегі ақпан буржуазия-демократиялық көтерілісі және оның Қазақстанға ықпалының ерекшеліктері.

24 Қазақстандағы Ресейлік саяси партиялар және олардың Қазақстанның саяси өміріндегі рөлі.

25 «Алаш» қозғалысы және Бүкіл қазақтық съездің шешімі.

26 Қазақстандағы «Үш Жүз» партиясы.

27 Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстар және олардың саяси өмірдегі рөлі («Шуро-и-Исламия», «Шуро-и-улемия» және т.б.)

28 «Айқап» журналы және XX ғ. басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

29 «Қазақ» газеті – Алаш партиясының жаршысы.

30 Алихан Бөкейхановтың қоғамдық-саяси қызметі.

31 Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси қызметі.

32 Бахытжан Қаратаевтың қоғамдық-саяси қызметі.

33 Мұстафа Шоқай қоғамдық-саяси қызметі.

34 Халел мен Жанша Досмұхамедовтардың қоғамдық-саяси қызметі.

35 Мұхамеджан Тынышпаевтың қоғамдық-саяси қызметі.

36 Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тілі ғылымының дамуына қосқан үлесі.

37 Жақып Ақпаевтың қоғамдық-саяси қызметі.

38 Қазақстандағы XX ғасырдағы ұлттық идеяның және ұлттық мемлекеттіліктің дамуы.

39 Қазақстан «Ақтар» және «Қызылдар» азаматтық күресі жылдарында.

40 Қазан төңкерісі және Қазақстан: кеңес билігін орнатудың жолдары және

«Ресей халықтарының құқықтарының декларациясы».

41 Қоқан автономиясы – Түркістан тәуелсіз мемлекет.

42 Қазақстандағы «Соғыс коммунизмі» саясаты және оның салдары.

43 Қызғыз (қазақ) революциялық комитетінің ұлттық мемлекеттің құрылуына қарсы күресі.

44 Қазақ Кеңестік Автономиялы Республикасының құрылуы.

(11)

45 М.Шоқай Түркістанда Кеңес билігінің орнауы туралы.

46 Сұлтанғалиев М. - Біріккен Түркістан туралы идеясы.

47 Тұрар Рысқұлов ұлт мәселесі туралы.

48 Нығмет Нұрмақовтың қоғамдық-саяси қызметі.

49 Смағұл Сәдуақасовтың қоғамдық-саяси қызметі

50 С.Асфендияровтың Қазақстан тарихын зерттеудегі шығармашылық қызметі.

ІІ бөлім

(№2 семестрлік жұмысқа арналған)

1 Қазақстандағы индустрияландыру: сипаты, қарқыны, көлемі және нәтижесі.

2 Шығыстағы өндірістік революцияның Кеңес одағындағы индустрияландырудан айырмашылығы неде?

3 «Түрксіб» - Қазақстандағы индустрияландырудың жарқын беттері 4 Қазақстанның тау-кен өндірісіндегі индустрияландыру

5 Қазақстанның мұнай саласының дамуы

6 Қазақстанның алтын өндіру өнеркәсібінің даму тарихы

7 Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат: оның ерекшеліктері, қиындықтары және салдары.

8 Біріккен Түркістан республикаларының ұлттық территориялық бөлінуі мен құлдырауы.

9 Қазақ жерлерінің Қазақ Автономды Кеңес Социалистік Республикасының құрамында бірігуі.

10 Ф.И. Голощекиннің кіші қазан идеясы: мазмұны мен салдары. Қазақ интеллегенциясы репрессиясының басталуы.

11 Қазақстандағы индустрияландыру. Индустрияландыруға қатысты қазақ қоғам қайраткерлерінің ұстанымдары.

12 Қазақстандағы ұжымдастыру (Отандық және шетелдік тарихнама)

13 Сталиннің қазақтарды отырықшылыққа көшіру саясаты: теория, саясат және нәтижелері.

14 Қазақтардың 1930 жылдардағы ұжымдастыруға қарсы көтерілісі.

15 1931-1932 жж. Қазақстандағы аштық және оның салдары.

16 1937-1938 жж. Қазақстандағы жаппай террор мен саяси репрессия зардаптары.

17 1930 жылдардағы қазақстардың шет елге қоныс аударуы, олардың трагедиялық тағдыры.

18 Қазақстан тарихындағы «Бесеудің хаты».

19 Т. Рысқұловтың И.Сталинге хаты – ащы шындық.

20 Қазақ интеллегенциясына қатысты саяси репрессиялар – Қазақ ұлтының

«мәнгүрттендіруінің» басталуы: көлемі және ауыр салдары.

21 Қазақстандағы 1929-1930 жж. Алаш орда интеллегенциясына қарсы саяси репрессиялар.

22 Қазақстандағы 1920-1930 жж. Шығармашылық интеллегенцияға қарсы саяси репрессиялар.

23 Таяу шығыстағы кәрістерді Қазақстанға күштеп қоныстандыру.

24 Поволжье немістерін Қазақстанға депортациялау тарихы.

(12)

1 4

25 Кавказ халқын Қазақстанға депортациялау тарихы.

26 Кеңестік оқу жүйесінің құрылуы. Сауаттандыру саласындағы қарама- қайшылықтар.

27 1920-1930 жж. ғылым мен ғылыми мекемелердің дамуы.

28 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы халықтың, өндірістік өнеркәсіптердің және мәдени объектілердің Қазақстанға көшірілуі.

29 Фашистік агрессияға қарсы күрестегі Қазақстандықтардың ерліктері.

30 Қазақ әйелдері – кеңес одағының қаһармандары (А.Молдағұлова, М.Мәметова, Х.Доспанова).

31 Екінші Дүниежүзілік соғыстағы құрылған Түркістандық легион: дақпырт пен шындық.

32 Отан соғысы жылдарындағы тыл жұмыскерлерінің ерлігі.

33 Қазақстан өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығының майданға көмегі.

34 Мәскеуді қорғаудағы қазақстандықтардың ерлігі

35 Қазақстандықтардың Сталинград шайқасындағы рөлі.

36 ҚарЛАГ сталиндік террордың символы.

37 АЛЖИР – сталиндік қылмыстың символы.

38 Қ.И.Сатпаевтың жер қойнауын зерттеуі мен Қазақстан өндірісінің дамуына қосқан үлесі.

39 Қазақстан тарихын зерттеудегі Е.Б.Бекмахановтың үлесі.

40 Қазақстандағы тың жерлерді игеру және ауыл шаруашылық ғылымының дамуы.

41 Қазақстандағы тың жерлерді игеру және экологиялық салдары.

42 Қазақстандағы тың жерлерді игеру және этносаяси салдары.

43 50-60 жж. Хрущев жылымығы: себептері, мақсаттары, нәтижелері.

44 «Жас тұлпар» қазақ жастарының бейресми ұйымы ретінде және оның ұлт санасын көтерудегі рөлі.

45 1960-1970 жж. Қазақстанның экономикалық даму.

46 1970-1980 жылдарының бірінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік- саяси дамуы.

47 Қазақстан КСРО-ның Әскери Өнеркәсіп Кешені (ӘӨЖ) жүйесінде.

48 Д.А.Қонаевтың Кеңестік Қазақстанның дамуына қосқан үлесі.

49 Қазақстанда электрэнергетика жүйесінің дамуының тарихы.

50 Кеңестік «қайта құру» саясаты және Қазақстан.

ІІІ бөлім

(№3 семестрлік жұмысқа арналған)

1 Д.А.Қонаевтың Кеңестік Қазақстанды дамытудағы еңбегі

2 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі, оған жаңаша көзқарас.

3 Желтоқсан құрбандары: Қ.Рысқұлбеков, Е.Сыпатаев, Л.Асанова.

4 Евразия идеясы: ғылыми ұстаным, саясат және қазіргі жағдайы.

5 Қазақстан және Қытай қарым-қатынасы: тарихы және қазіргі жағдайы.

6 Қазақстан және Ресей қарым-қатынасы: тарихи тамырластық, болашағы.

7 Қазақстан және АҚШ: қарым-қатынас кезеңдері және болашағы.

(13)

8 Қазақстан және БҰҰ: ерекшеліктері мен болашағы.

9 Қазақстан және Европалық одақ: қатынас ерекшелігі және болашағы.

10 Қазақстан және Ислам Конференциялық ұйымы.

11 Қазақстан Республикасы және Шанхай Ұйымы.

12 Қазақстан Республикасы және Европалық Экономикалық Одақ.

13 Қазақстан Республикасы және НАТО .

14 Қазақстан Республикасының саясатындағы Каспий мұнайы, тасымалдау жолдары.

15 Қазақ оралмандарының алғашқы толқыны (1960-1970 жж.).

16 Байқоңыр космдромы тарихы, қазіргі жайы.

17 Т.Әубәкіров - Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш ғарышкері.

18 Арал теңізінің экологиялық мәселелері . 19 Балқаш көлінің экологиялық қиындықтары.

20 Каспий теңізінің экологиялық мәселелері.

21 Қазақстан тарихындағы Семей полигоны.

22 Қазақстан - Евразияның геосаяси жол торабы: тарихы және қазіргі жағдайы.

23 Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестициялар.

24 Шетелдердегі қазақ диаспорасы: қалыптасу тарихы және бүгінгі жайы.

25 Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстанның саяси жүйесін құрудағы рөлі.

26 Н.Ә.Назарбаев және Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісімнің сақталуы.

27 Мемлекеттік символдардың жасалуы: тарихы, мазмұны, мәні.

28 Н.Ә.Назарбаев және ұлттық валюта - теңгенің жасалу тарихы.

29 Н.Ә.Назарбаев және тәуелсіз мемлекетіміздің Елордасы -Астана.

30 Алматы қаласы: тарихы және бүгінгі жайы.

31 Қазақстанның астаналары: тарихы, саяси мәні және сабақтары.

32 Қазақстанда білім жүйесін жаңғырту: негізгі бағыттары, шешу жолдары.

33 Қазақстандағы этнодемографиялық процестер және ұлтаралық келісімді дамыту.

34 Қазақстандағы діни және конфессионалдық ахуал.

35 Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазақстандық моделі.

36 Қазақстан Республикасы жастар туралы саясатының басты бағыттары.

37 Қазақстан халқы Ассамблеясының Қазақстан қоғамын біріктірудегі рөлі.

38 Н.Ә.Назарбаев –бірінші Президент – Ұлт лидері.

39 Қазақстанның көрнекті энергетиктері.

40 Алматы энергетика және байланыс университеті: өткені және бүгінгісі.

41 Қазақстанда байланыс (телефон) жүйесінің құрылу және даму тарихы.

42 Қазақстанда гидроэлектростанцялардың құрылу және даму тарихы.

43 Қазақстанда жылуэлектростанцялардың құрылу және даму тарихы.

44 Қазақстанда электроэнергетикалық жүйенің құрылу және даму тарихы.

45 Қазақ хандығының 550 жылдығы: ұлттық мемлекеттілік пен ұлттық сананың қайнар көздері.

46 «Мәңгілік Ел»-ХХІ ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы.

47 Дәукеев Ғ.Ж. – ұстаз, ғалым, басшы.

(14)

1 6

48 «2017 – Универсиада». Қазақстан жастары арасында спортты дамытудың мәселелері.

49 ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев және Қазақстанның үшінші жаңғыруы мәселесі.

50 «ЭКСПО – 2017» Энергия болашағы. Қазақстанда балама энергетиканың дамуы.

А қосымшасы Семестрлік жұмысты таңдаудың кестесі Шифр Семестрлік жұмыс

тақырыптарының реттік саны

Шифр Семестрлік жұмыс тақырыптарының реттік

саны

№1 бөлім

№2 бөлім

№3 бөлім

№1 бөлім

№2 бөлім

№3 бөлім

(15)

01 1 1 1 51 1 1 1

02 2 2 2 52 2 2 2

03 3 3 3 53 3 3 3

04 4 4 4 54 4 4 4

05 5 5 5 55 5 5 5

06 6 6 6 56 6 6 6

07 7 7 7 57 7 7 7

08 8 8 8 58 8 8 8

09 9 9 9 59 9 9 9

10 10 10 10 60 10 10 10

11 11 11 11 61 11 11 11

12 12 12 12 62 12 12 12

13 13 13 13 63 13 13 13

14 14 14 14 64 14 14 14

15 15 15 15 65 15 15 15

16 16 16 16 66 16 16 16

17 17 17 17 67 17 17 17

18 18 18 18 68 18 18 18

19 19 19 19 69 19 19 19

20 20 20 20 70 20 20 20

21 21 21 21 71 21 21 21

22 22 22 22 72 22 22 22

23 23 23 23 73 23 23 23

24 24 24 24 74 24 24 24

25 25 25 25 75 25 25 25

26 26 26 26 76 26 26 26

27 27 27 27 77 27 27 27

(16)

1 8

28 28 28 28 78 28 28 28

29 29 29 29 79 29 29 29

30 30 30 30 80 30 30 30

31 31 31 31 81 31 31 31

32 32 32 32 82 32 32 32

33 33 33 33 83 33 33 33

34 34 34 34 84 34 34 34

35 35 35 35 85 35 35 35

36 36 36 36 86 36 36 36

37 37 37 37 87 37 37 37

38 38 38 38 88 38 38 38

39 39 39 39 89 39 39 39

40 40 40 40 90 40 40 40

41 41 41 41 91 41 41 41

42 42 42 42 92 42 42 42

43 43 43 43 93 43 43 43

44 44 44 44 94 44 44 44

45 45 45 45 95 45 45 45

46 46 46 46 96 46 46 46

47 47 47 47 97 47 47 47

48 48 48 48 98 48 48 48

49 49 49 49 99 49 49 49

50 50 50 50 00 50 50 50

(17)

Б қосымшасы

Семестрлік жұмыстың мұқабасын бейнелеудің үлгісі Коммерциялық емес ашық акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ Қазақстан тарихы және мәдениеті кафедрасы

№ __ С Е М Е С Т Р Л І К Ж Ұ М Ы С

Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні

Тақырып: _____________________________________________________

(18)

2 0

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Мамандығы____________________________________________________

Орындаған __________________________________Тобы_____________

(Аты-жөні)

Тексерген_____________________________________________________

(Аты-жөні, атағы, қызметі)

_____________ _________________ «_____» _______________201__ж.

(бағасы) (қолы)

Алматы, 2017 Әдебиеттер тізімі I бөлім

1 Агапов П., Қадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана.– Алматы, 1979.

2 Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь. – М., 2004.

3 Аджи М. Полынь половецкого поля. – М., 1994.

4 Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана – М., 1978.

5 Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.

– Алматы, 1963.

6 Акишев К.А. Искусство и мифология саков. – Алматы, 1984.

7 Алтаев А.Ш. История Казахстана. Хрестоматия. Т.1. - А., 2008.

8 Алексеев В.П. Становление человечества – М., 1984.

9 Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий.- СПб., 2005.

10 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алматы:

Ғылым, 1999.

11 Аль-Фараби. Избранные трактаты. – Алматы, 1994.

12 Байпаков К.М. Древние города Казахстана. – Алматы, 1990.

(19)

13 Байпаков К.М, Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья: VI – начало VIII вв. – Алма-Ата, 1986.

14 Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.- Алматы, 1993.

15 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1988.

16 Гумилев Г. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992.

17 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967.

18 Гумилев Л.Н. История народов хунну. – В 2-х кн. – М., 1998.

19 Джагфаров Н.Р. Монголо–татарское нашествие. Казахстан в составе Монгольской империи. – Алматы: АИЭС, 1998.

20 Древность Казахстана. – Алматы, 1975.

21 Евразийский народ саки- Алматы, 2006.

22 Золотая Орда. Казахское ханство. Дешт-и-Кыпшак. Х-ХV века. –А., 2004.

23 Ирмуханов Б.Б. Древняя история Казахстана. – Алматы, 1998.

24 Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана. – Алматы, 1998.

25 Ирмуханов Б.Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках (V в. до н.э. – XV в. н.э.). – Алматы, 1997.

26 Кадырбаев А.Ш. За пределами Великой степи. – Алматы, 1997.

27 Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – Алма-Ата, 1992.

28 Қазақстан Шыңғысхан оның мұрагерлері дәуірінде ХІІ- ХІV ғасырлар. – А.,1992.

29 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. – Алматы, 1992.

30 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. – Алматы, 1972.

31 Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII – XIV вв. – Алма-Ата, 1987.

32 Қожабекұлы Б.А. Тарихи таным: Ежелгі халықтар,тайпалар,рулар, жер жұтқан қалалар.-А.,1994

33 Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. – Алма-Ата, 1950.

34 Маргулан А.Х. Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана.

– Алма-Ата: Наука, 1979.

35 Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. – М., 1976.

36 Материалы по истории сунну по китайским источникам. – Вып.1-2. – М., 1968-1973.

37 Миняев С.С. Сюнну. Исчезнувшие народы. – М., 1988.

38 Нарымбаева А.К. Аркаим–очаг мировой цивилизации, созданный прототюрками. – Алматы, 2007.

39 Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. – Алматы, 1960.

40 Нұрпейісов Ә Әйтеке би.-А., 1998.

(20)

2 2

41 Нысанбаев Ә. Ж. Ежелгі Қазақстан: Арийлер, Сақтар, Ғұндар. - А., 2004.

42 Петухов Ю.Д. Васильева Н.Н. Евразийская империя скифов. – М. «Вече».

2007.

43 По следам прежних культур Казахстана. – Алматы, 1970.

44 Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1986.

45 Прошлое Казахстана в письменных источниках (V в. до н. э. – XV в. н. э.).

Извлечения из источников. – Алматы, 1998.

46 Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алматы, 1988.

47 Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб./Под ред. С.Д.

Асфендиарова. – А.,1997.

48 Путенихин В.П. Тайны Аркаима.Наследие древних ариев. – Ростов –на- Дону, 2006.

49 Тажутов А. Куманы, половцы, кипчаки и казахи. – Алматы, 1998.

50 Татаро-монголы в Азии и Казахстане. Сб.ст. – М., 1977.

51 Толе - великий би. – Алматы, 1993.

52 Тюрки в монгольской империи Чингис-хана и его преемников ХІІІ-ХІV вв. – А., 1984.

53 Самашев З. Петроглифы Казахстана. – А., 2002.

II бөлім

1 Абиль Е. Политическая организация кочевников Казахстана: Опыт системного подхода.- Астана, 2001.

2 Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI в. – Алматы, 1984.

3 Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV – XVII вв.: история, политика, дипломатия. – Алматы, 1998.

4 Абылай хан. 1771–1781. – Алматы: Айқап, 1992.

5 Абылай хан: Өмірі мен қызметіне қатысты құжаттар мен материалдар.- Петропавл, 2005.

6 Артықбаев Ж.О. Шынғысхан-Әлем сілкіндірушісі.-А., 2001

7 Артықбаев Ж.О. Жетіжарғы – мемлекет және құқық ескерткіші (зерттеулі, деректер, тарихы, мәтіні): Оқулық. -А., 2003.

8 Абылхожин Н.Б. Традиционная структура Казахстана. – Алматы, 1991.

9 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз–кайсаков.– Алматы, 1998.

10 Алимбай Н., Муканов М.С., Аргынбаев Х. Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории. - Алматы,. 1998.

11 Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – нач. XIX вв. – М., 1976.

12 Ашимбаев Д., Хлюпин В. Казахстан. История власти. Опыт реконструкции. - Алматы., 2008.

13 Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. – Алматы, 1971.

14 Басин В.Я. Россия и казахские ханства. – Алматы, 1991.

15 Бекмаханов Е. Присоединение Казахстана к России. – М., 1957.

(21)

16 Бекмаханов Е. Казахстан в 20 – 40 годы XIX в. – Алматы, 1994.

17 Берденова К.А. Общая и экономическая история Казахстана. – Алматы, 2000.

18 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. – Алматы, 1998.

19 Валиханов Ч.Ч. Киргизское родословие. – Собр. соч. в 5 томах. – Алматы, 1985.

20 Галиев А.А. Керей мен Жәнібек: тарих, тұлға, уақыт.- А., 2004.

21 Гумилев Г. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992.

22 Елагин А. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1993.

23 Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. – Алматы, 1992.

24 Ерофеева И.В. Казахские ханы XVIII – середины XIX века. – Восток. 1997.–

№3.

25 Жиренчин К. Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XХ вв. – Алматы, 1996.

26 Зиманов С. Политический строй Казахстана конца ХVІІІ - первой половины ХІХ вв. – Алматы, 1960.

27 Из истории казахов. – Алматы: Жалын, 1997.

28 Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана (очерк). – Алматы, 1998.

29 Ирмуханов Б.Б. Древняя история Казахстана в письменных источниках. – Алматы, 1998.

30 Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. – Алматы, 1970.

31 Исмагулов О. История антропологического изучения казахов дореволюционного периода. – Алматы, 1988.

32 Карибаев Б.Б. Касым хан. – А., 2004.

33 Касымбаев Н.К. Государственные деятели казахских ханств XVIII века. – т. 1.

– Алматы, 1999.

34 Касымбаев Ж.К. Казахи-генералы Российской империи. Генерал султан-правитель Баймухамед Айшуаков (1790-1847). Кн. первая.– Алматы, 2000.

35 Касымбаев Н.К., Масанов Н.Э. Этногенез казахов в освещении русской историографии. – Алматы, 1985.

36 Қазақ хандығы: Ұлы көш. Дәуірлеу. Соғыс. Құрсау.-А., 2006.

37 Қазақтың көне тарихы / Қани М-А.,1993

38 Қасымбаев Ж. Абылай хан: Тарих, тұлға, уақыт. - А., 2003

39 Қасымбаев Ж. Кенесары хан: Саясатшы және қолбасшы.- А.,1993.

40 Кенесарыұлы Ахмет Сұлтан. Кенесары және Сыздық сұлтандар. – А., 1992.

41 Кенжалиев И. Исатай Махамбет – А., 1991

42 Кенесарин А. Султаны Кенесары и Сыздык. – Алматы, 1992.

43 Козыбаев М. Истина и мифы об исторических причинах присоединения Казахстана к России // Казахстанская правда. – 1990, 26, 27, 28 июля.

44 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: Летопись трех тысячелетий. – Алматы, 1992.

(22)

2 4

45 Құлкенов М. Жәңгір хан: Даңқ пен дақпырт. -А., 1992.

46 Кудайберды-улы Шакарим. Три истины. – Алматы, 1992.

47 Мадуанов С. Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII-нач. XX веков. – Алматы, 1995.

48 Мадуанов С., Шалекенов М. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII-нач. XX веков. – Туркестан, 2000.

49 Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі.-А., 1994.

50 Маданов Х. Қазақ мәдениетінің тарихы.-А., 1998.

51 Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. и др. История Казахстана:

народы и культуры. – Алматы, 2000.

52 Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятель-ности номадного общества. – Алматы, 1995.

53 Масанов Н.Э. Проблемы социально–экономической истории Казахстана на рубеже XVIII – XIX вв. – Алматы, 1984.

54 Майтанов Б. Абай: тарих, тұлға, уақыт. -А., 2004.

55 Моисеев В.А. Абылай как личность и государственный деятель: исторические заметки // Казахстанская правда. – 1992, 29 августа.

56 Моисеев В.А. Абулхаир (набросок политического портрета хана Младшего жуза Абулхаира ...) // Известия АН РК. – 1992. – №3.

57 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII – XVIII вв. – Алматы, 1991.

58 Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII вв. – Алматы: Наука, 1969.

59 Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. – Алматы, 1974.

60 Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII – нач. XIX вв. – Алматы, 1991.

61 Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. – Алма-Ата:

Казахстан, 1979.

62 Муканов М.С. Казахская юрта.– Алма-Ата: Кайнар, 1981.

63 Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алматы, 1992.

64 Мұқанов М. Қазақ жерінің тарихы.-А., 1994.

65 Мұқанов Қ. Діндер тарихы мен теориясы және еркін ой. -А., 1994.

66 Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. -А., 1994

67 Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей._ Алматы, 2005.

68 Очерки по истории национально–освободительного движения казахского народа. – Алматы, 1991.

69 Пищулина К.А Юго-Восточный Казахстан в середине ХIV-начале ХV вв.- Алма-Ата, 1977.

70 Салгарин К. Ханские династии. – Алматы, 1992.

71 Самойлович А.С. О слове «казах». Казахи. Антропологические очерки. – М., 1927.

72 Сулейменов Р., Моисеев В. О внешней и внутренней политике Абылая. – Алматы, 1988.

(23)

73 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – начале XX вв. – Алматы, 1981.

74 Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX вв. – Алматы, 1971.

75 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстане. – Алматы, 1960.

76 Тынышпаев М. Великие бедствия (Ақтабан Шұбырынды). – Алматы, 1992.

77 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз–казахского народа. – Ташкент, 1925.

78 Тынышпаев М. История казахского народа. – Алматы, 1993.

79 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.). – Алматы: Ғылым, 1995.

80 Шахматов В.Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова. – Алматы, 1964.

81 Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община. – А., 1984.

82 Царская колонизация в Казахстане: по материалам русской периодической печати XIX в. – Алматы, 1995.

III бөлім

1 Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории Казахстана XX века. – Алматы, 1997.

2 Абжанов Х. Формирование и судьбы казахской интеллигенции // Мысль. – 1993. – №5.

3 Алаш – Орда. Сборник документов. – Алматы, 1992.

4 Абдильдин С. Парламент Казахстана: от союза к государственности. – Алматы, 1993.

5 Амрекулов Н., Масанов Н. Казахстан между прошлым и будущим.– Алматы, 1994.

6 Аяганов Б.Т. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. – Алматы, 1993.

7 Асылбеков М.Х. Индустриализация Казахстана и ее социально–

экономические последствия // Мысль. – 1993. – №4.

8 Баишев С.Б. Целинная эпопея Казахстана: основные итоги и историческое значение. – Алматы, 1979.

9 Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Трудящиеся Казахстана – фронту. – Алматы, 1985.

10 Бурабаев М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917 – 1940 гг. – Алматы, 1993.

11 Бейсенбаев К. Очерки истории общественно-политической и философской мысли Казахстана. – Алматы, 1976.

12 Бейісқұлов Т. Желтоқсан ызғары: 1986 жылғы оқиға қаһармандарына ескерткіш.-А.,1994

13 Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев. Очерки-размышления. – Москва, 1993.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР