• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PDF «ҚазЭУ хабаршысы» - «Вестник КазЭУ»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF «ҚазЭУ хабаршысы» - «Вестник КазЭУ»"

Copied!
174
0
0

Толық мәтін

(1)

Журнал Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігінде

тіркелген

№4 (105) 2015 1996 жылдан бастап шыға бастады Тіркелу куəлігі

№7700-Ж

25.09.2006 ж. берілген

ISSN 2224 – 5561

«Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті» АҚ

«Т. РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ ҒЫЛЫМИ-ҚОҒАМДЫҚ ЖУРНАЛЫ (Алматы қаласы)

«Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті» АҚ

«ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ» ғылыми-редакциялық кеңесі

С.А. Святов э.ғ.д., профессор, директорлар кеңесінің төрағасы, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

С.С. Таменова төраға орынбасары, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер институтының директоры, э.ғ.к., профессор Г.Ж. Нұрмұханова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің академиялық қызмет

жөніндегі проректоры, э.ғ.д., профессор

С.С. Арыстанбаева Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті ректорының кеңесшісі, э.ғ.д., профессор

С.А. Аханов Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығының төрағасы, э.ғ.д.

О.Б. Баймұратов Қаржы-банк менеджменті ғылыми-зерттеу институтының директоры, ҚР ҰҒА академигі, э.ғ.д., профессор, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Қ.О. Оқаев Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор

К.Б. Бердәлиев Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.к., профессор Қ.Қ. Ілиясов Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.к., профессор М.С. Тонкопий Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, г.-м.ғ.д., профессор Ұ.М. Искаков Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Әлеуметтік-экономикалық

зерттеулер институты, «Ғылым бизнеске» зертханасының директоры, э.ғ.д., профессор Халықаралық Кеңес

Ласло Ланг Халықаралық бизнес мектебі, PhD (Будапешт, Венгрия)

А.В. Сидорович Еуразиялық университеттер қауымдастығының атқарушы комитетінің төрағасы, э.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы)

А.И. Татаркин Экономика институтының Урал бөлімшесінің директоры, РҒА академигі (Ресей Федерациясы)

Б. Леонтьев Зияткерлік меншікті және бизнесті сертификаттау және бағалау федералды институты, сертификатталған бағалаушы, э.ғ.д., профессор

(Ресей Федерациясы)

Милен Балтов Бургас еркін университеті ректорының ғылыми-зерттеу және халықаралық әріптестік

(2)

А.О. Абдувалиев Ош мемлекеттік университетінің бірінші проректоры – оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры, ф.-м.ғ.к., доцент (Қырғыз Республикасы)

Редакциялық алқа

С.А. Святов э.ғ.д., профессор, бас редактор, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

С.С. Таменова бас редактордың орынбасары, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер институтының директоры, э.ғ.к., профессор

К.А. Хубиев М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, э.ғ.д., профессор Р.М. Нижегородцев РФ РҒА Басқару мәселелері институтының бас ғылыми қызметкері, э.ғ.д.

А.Н. Ряховская РФ Үкіметі жанындағы Қаржы академиясы, э.ғ.д., профессоры

В.В. Герасименко М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, э.ғ.д., профессор А.М. Сейтқазиева Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Халықаралық бизнес

мектебінің директоры, э.ғ.д., профессор

А.А. Адамбекова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор С.Т. Міржақыпова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор Р.Ө. Рахметова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор Ұ.М. Искаков Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Әлеуметтік-экономикалық

зерттеулер институты, «Ғылым бизнеске» зертханасының директоры, э.ғ.д., профессор С.Ж. Ынтықбаева Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор

Т.С. Сәтқалиева Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор Е.М. Үпішев Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор Ә.Д. Челекбай Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор

С.Р. Есімжанова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті PhD докторантурасының директоры, э.ғ.д., профессор

Ш.А. Смағұлова Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор Ұ.А. Текенов Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.д., профессор К.Б. Бердәлиев Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.к., профессор Қ.Қ. Ілиясов Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, э.ғ.к., профессор М.С. Тонкопий Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, г.-м.ғ.д., профессор Тунч Медени доктор PhD, Yildirim Beyazit University

А.Ж. Сәрсембаева жауапты редактор, «Экономика» баспасы» ЖШС-ның Бас директоры

А.С. Биктеубаева э.ғ.к., доцент, жауапты хатшы, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Ғылыми кеңесінің ғылыми хатшысы

(3)

в Министерстве информации

Республики Казахстан Издается

с 1996 года Регистрационный

№7700-Ж Выдан 25.09.2006 г.

ISSN 2224 – 5561

АО «Казахский экономический

университет им. Т. Рыскулова»

НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ АО «КАЗАХСКСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Т. РЫСКУЛОВА»

(город Алматы)

Научно-редакционный совет «ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ»

АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова»

С.А. Святов д.э.н., профессор, председатель Совета директоров, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

С.С. Таменова к.э.н., профессор, заместитель председателя, директор Института социально-эконо- мических исследований, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова Г.Ж. Нурмуханова д.э.н., профессор, проректор по академической деятельности, Казахский

экономический университет им. Т. Рыскулова

С.С. Арыстанбаева д.э.н., профессор, советник ректора, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

С.А. Аханов д.э.н., председатель Ассоциации финансистов Казахстана

О.Б. Баймуратов д.э.н., профессор, директор Научно-исследовательского института финансово-банковского менеджмента, академик НАН РК, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова К.О. Окаев д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

К.Б. Бердалиев к.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова К.К. Илиясов к.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова М.С. Тонкопий д.г-м.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

У.М. Искаков д.э.н., профессор, директор лаборатории «Наука для бизнеса», Институт социально- экономических исследований, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Международный совет

Ласло Ланг PhD, Международная бизнес-школа (Венгрия, Будапешт)

А.В. Сидорович д.э.н., профессор, председатель исполкома Евразийской ассоциации университетов (Российская Федерация)

А.И. Татаркин академик РАН, директор Института экономики Уральского отделения (Российская Федерация)

Б. Леонтьев д.э.н., профессор, сертифицированный оценщик, Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса (Российская Федерация)

Милен Балтов профессор, заместитель ректора по научно-исследовательской деятельности и меж- дународному сотрудничеству, Бургасский Свободный университет (Болгария)

Pierre M. Chabal Профессор, Университет Гавра (Франция)

(4)

Редакционная коллегия

С.А. Святов д.э.н., профессор, главный редактор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

С.С. Таменова к.э.н., профессор, заместитель главного редактора, директор Института социально- экономических исследований, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова К.А. Хубиев д.э.н., профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Р.М. Нижегородцев д.э.н., главный научный сотрудник Института проблем управления РАН РФ А.Н. Ряховская д.э.н., профессор, Финансовая академия при правительстве Российской Федерации В.В. Герасименко д.э.н., профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова А.М. Сейтказиева д.э.н., профессор, директор Международной бизнес-школы, Казахский экономический

университет им. Т. Рыскулова

А.А. Адамбекова д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова С.Т. Миржакыпова д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова Р.У. Рахметова д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

У.М. Искаков д.э.н., профессор, директор лаборатории «Наука для бизнеса», Институт социально- экономических исследований, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова С.Ж. Интыкбаева д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Т.С. Саткалиева д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова Е.М. Упушев д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова А.Д. Челекбай д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

С.Р. Есимжанова д.э.н., профессор, директор Докторантуры PhD, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Ш.А. Смагулова д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова У.А. Текенов д.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова К.Б. Бердалиев к.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова К.К. Илиясов к.э.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова М.С. Тонкопий д.г-м.н., профессор, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова Тунч Медени доктор PhD, Yildirim Beyazit University

А.Ж. Сарсембаева ответственный редактор, генеральный директор ТОО «Издательство «Экономика»

А.С. Биктеубаева к.э.н., доцент, ответственный секретарь редакции, Ученый секретарь ученого совета Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова

(5)

in the Ministry of Information

of the Republic of Kazakhstan The journal has been published since 1996

Registration number 7700-Zh

issued September 25, 2006

ISSN 2224–5561

JSC "T. Ryskulov Kazakh Economic University"

SCIENTIFIC-PUBLIC JOURNAL JSC «T. RYSKULOV KAZAKH ECONOMIC UNIVERSITY»

(Almaty)

Scientific Editorial Board of «KazEU khabarshysy» – «Vestnik KazEU»

JSC «T. Ryskulov Kazakh Economic University»

S.A. Svyatov Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of the Board of Directors T. Ryskulov Kazakh Economic University

S.S. Tamenova Candidate of Economic Sciences, Professor, Deputy Chairman, Director of the Institute for Socio-Economic Researchers, T. Ryskulov Kazakh Economic University

G.Zh. Nurmuhanova Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Academic Activities, T. Ryskulov Kazakh Economic University

S.S. Arystanbayeva Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector Adviser, T. Ryskulov Kazakh Economic University

S.A. Akhanov Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of Kazakhstan financiers Association O.B. Baimuratov Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Financial

and Banking Management, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, T. Ryskulov Kazakh Economic University

K.O. Okaev Doctor of Economic Sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic University K.B. Berdaliev Candidate of Economic Sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic University K.K. Iliassov Candidate of Economic Sciences, Professor T. Ryskulov Kazakh Economic University M.S. Toncopy Doctor of geological-mineralogical sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic

University

U.M. Iskakov Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Laboratory "Science for Business", Institute for Socio-Economic Researchers, T. Ryskulov Kazakh Economic University

International Board

Laszlo Lang PhD, International Business School (Hungary, Budapest)

A.V. Sidorovich Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of the Board of the Eurasian Association of Universities (Russian Federation)

A.I. Tatarkin Academician of Russian Academy of Science, Director of Economic Institute of Ural Branch (Russian Federation)

B. Leontiev Doctor of Economic Sciences, Professor, Certified Appraiser, Federal Institute of Certification and Appraisal of Intellectual Property and Business (Russian Federation)

Milen Baltov Professor, Vice-Rector of Research and International Cooperation, Burgas Free University (Bulgaria)

(6)

and methodical work, Osh State University (Kyrgyz Republic)

Editorial Board

S.A. Svyatov Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Editor, T. Ryskulov Kazakh Economic University

S.S. Tamenova Candidate of Economic Sciences, Professor, Deputy Chief Editor, Director of Institute for Socio- Economic Researchers, T. Ryskulov Kazakh Economic University

K.A. Khubiev Doctor of Economic Sciences, Professor, Lomonosov Moscow State University

R.M. Nizhegorodcev Doctor of Economic Sciences, senior Researcher of Institute of Problem Management, Russian Academy of Science

A.N. Ryakhovskaya Doctor of Economic Sciences, Professor, Finance Academy under the Government of the Russian Federation

B.B. Gerasimenko Doctor of Economic Sciences, Professor, Lomonosov Moscow State University

A.M. Seitkaziyeva Doctor of Economic Sciences, Professor, Director International Business School, T.Ryskulov Kazakh Economic University

A.A. Adambekova Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University S.T. Mirzhakipova Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University R.U. Rakhmetova Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University U.M. Iskakov Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Laboratory Science for Business,

Institute for Socio-Economic Researchers, T. Ryskulov Kazakh Economic University S.Zh. Intykbayeva Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University T.A. Satkalieva Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University E.M. Upushev Doctor of Economic Sciences, Professor T.Ryskulov Kazakh Economic University A.D. Chelekbai Doctor of Economic Sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic University

S.R. Esimzhanova Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the PhD program, T. Ryskulov Kazakh Economic University

Sh.A. Smagulova Doctor of Economic Sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic University U.A. Tekenov Doctor of Economic Sciences, Professor, T.Ryskulov Kazakh Economic University

K.B. Berdaliev Candidate of Economic Sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic University

K.K. Iliassov Candidate of Economic Sciences, Professor T. Ryskulov Kazakh Economic University M.S. Toncopy Doctor of geological-mineralogical sciences, Professor, T. Ryskulov Kazakh Economic

University

Tunc Medeni PhD, Yildirim Beyazit University

A.Zh. Sarsembayeva Executive editor, Acting Director of Economics Publishing house

A.S. Bikteubaeva Editorial Board Executive Secretary, Scientific Secretary of the Academic Council, Candidate of Economic Sciences, T. Ryskulov Kazakh Economic University

(7)

МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ С.А. АББАСОВА

Особенности методологии и методики формирования учетно-аналитической системы строительных

организаций ...9 K. MАЦУЙ, Е.А. АХАПОВ

Арал өңіріндегі сексеуіл отырғызу мен ағаш отыны ресурсының қолданысы (қаратерең ауылдық

округінің мысалында) ...19 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА Э.С. МАДИЯРОВА, Г.И. ДЖЕМПЕИСОВА

Зеленая экономика как предпосылка устойчивого развития Республики Казахстан ... 30 Г.С. МЫРЗАБЕКОВА

Проблемы управления социально-экономическим развитием Алматинского региона ... 40 Д.М. ТУРЕКУЛОВА, Б. БЕЙСЕНГАЛИЕВ, Б.К. ЖУМАНОВА, Ф.К. ДОСМАМБЕТОВА

Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в Республике Казахстан ... 49 Е.М. УПУШЕВ, С.Д. УСУБАЛИЕВА

Эколого-экономические стимулы в природоэксплуатирующих отраслях – путь к зеленой экономике ... 58 ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

ФИНАНСЫ И АНАЛИЗ М.В. ШТИЛЛЕР

Система управленческого учета в строительных компаниях ... 70 A.M. SERIKBAYEVA

CAMELS rating system and prospects of its applications in Kazakhstan ... 79 Г.А. АБДРАХМАНОВА, И.И. ГОЛЯКОВА

Особенности определения кредитоспособности заемщика с использованием скорингового метода ... 87 Ф.К. ЕРДАВЛЕТОВА

Вопросы совершенствования учета финансовых инструментов по международным

стандартам ...99 Д.Ч. ТОБАТАЕВ

Инвестиционная деятельность Единого накопительного пенсионного фонда Республики Казахстан ... 110 К.С. БАЛХЫБЕКОВА

Роль банковского капитала в экономике Казахстана ... 121 ҒАЛАМДАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КАЗАХСТАН А.Б. АЙДАРОВА, Э.Е. ДОСМУРАТОВА

Основные направления формирования транспортно-логистического рынка в Республике Казахстан... 130 Ж.С. АЙМЕШЕВА

Взаимовыгодное сотрудничество и развитие электроэнергетики в рамках ЕЭП ... 138 С.А. СВЯТОВ, М.А. СКИБА, Н.М. РАДЬКО, С.С. ТАМЕНОВА

Особенности стратегического планирования в зарубежных университетах ... 148 К.У. КОШКАРБАЕВ, Ә. ТАБЫС

Зарубежный опыт организации функционирования бюджетно-налоговой дисциплины: возможности

использования в Казахстане ... 160 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

С.А. СВЯТОВ, У.М. ИСКАКОВ

Ученый на вершине экономической науки ... 168

(8)

CONTENT

THEORY AND METHODOLOGY S. АBBАSОVА

Characteristics of methodology and techniques of formation of accounting and analytical systems

in the construction business ...9 K. MATSUI, Y.А. AKHAPOV

Saxaul planting and use of wooden resource in Aral region (a case study of Karateren rural district) ...19 INNOVATIVE ECONOMY

E.S. MADIYAROVA, G.I. JEMPEISSOVA

Green economy as a pre-condition of the sustainable development of the Republic of Kazakhstan ...30 G.S. MYRZABEKOVA

Problems of management of social and economic development of Almaty region ...40 D.M. TURЕKULОVA, B.Т. BЕYSЕNGALIYЕV, B.K. ZHUMANОVA, F.K. DОSMAMBЕTОVA

Problems and prospects of the development of innovation activity of the Republic of Kazakhstan ...49 E. UPUSHEV, S. USUBALIEVA

Ecological and economical incentives in nature resources exploiting industries is the way to

a green economy ...58 FINANCE AND ANALYSIS

M.V. SHTILLER

The system of management accounting in construction companies ...70 A.M. SERIKBAYEVA

CAMELS rating system and prospects of its applications in Kazakhstan ...79 G. ABDRAKHMANOVA, I. GOLYAKOVA

Specifics of the defining of borrowing capacity of borrowers with the use of the scoring method ...87 F.K. YERDAVLETOVA

The issues about improving an accounting of financial instruments according with international standarts ...99 D. TOBATAYEV

An investment activity of Single saving pension fund of the Republic of Kazakhstan ...110 K.S. BALKHYBEKOVA

The role of bank capital in the economy of Kazakhstan ...121 GLOBALIZATION AND KAZAKHSTAN

A.B. AIDAROVA, E.E. DOSMURATOVA

The main directions for formation of transport and logistic market in the Republic of Kazakhstan ...130 ZH.S. AIMESHEVA

Mutually beneficial cooperation and development of the electric power sector under the EEC ...138 S.A. SVYATOV, M.A. SKIBA, N.M. RADKO, S.S. TAMENOVA

Features of strategic planning of universities in foreign universities ...148 K. KOSHKARBAEV, A. TABYS

International experience of organising the functioning of budgetary and tax discipline: possibilities

of application in Kazakhstan ...160 SCIENTIFIC LIFE

S.A. SVYATOV, U.M. ISKAKOV

The scientist who is at the top of economics ...168

(9)

JEL classification: М41, М42

S. А. Аbbаsоvа,

PhD in Economics, Assistant Professor, Azerbaijan State Economic University,

Baku, the Republic of Azerbaijan

CHARACTERISTICS OF METHODOLOGY AND TECHNIQUES OF FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEMS IN THE CONSTRUCTION BUSINESS

Abstract

Purpose – The purpose of the research is to justify the necessity of the need for the formation of integrated accounting and analytical systems for the management of business processes of construction organizations with a view of their organizational and industry characteristics, with the help of which, analysis, control and evaluation of the results of the financial and economic activity for the current planning and forecasting trends of these indicators and directions of development in the long term .

Methodology – In the work the systematic, complex approach, detailed review, generalization methods were used. In addition such general scientific methods as comparisons of analytical groupings, induction and deduction, abstract and logical comparison were employed during the research.

Originality/value – From a theoretical point of view, with the view of the influence of industrial specifications, the author model of the accounting and analytical management system that provides the interaction of the elements of accounting and analytical system of business processes in construction in the context of accounting and reporting, analysis and control components.

Conclusions – The research carried out lead to the justification of the need for organization and active application of the analytical system in the enterprise on the basis of the improvement of its elements (accounting, analysis, control and audit) and could help to form accounting and analytical support for the management business processes. The report could be useful for accounting services employees, as well as to all interested users concerned with the targeted use of analytical information for decision making.

Keywords – business-processes; managerial accounting analytical management system; industrial specifics of construction companies; management accounting and analysis; management accounting analytical system modeling.

УДК 338; 311.216; 336.717.6; 657

С. А. Аббасова,

кандидат экономических наук, доцент,

Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация

Цель исследования – обосновать необходимость формирования комплексной учетно-аналитиче- ской системы управления бизнес-процессами строительных организаций с учетом их организацион- но-отраслевых особенностей, посредством которой можно будет проводить анализ, оценку и контроль

(10)

показателей и результатов финансово-хозяйственной деятельности для текущего планирования и прог- нозирования тенденций этих показателей и направлений развития в перспективе.

Методология исследования – системный, комплексный подход, детализация, обобщение, использо- вание общенаучных способов, таких как сравнение, аналитические группировки, индукция и дедукция, абстрактно-логический подход.

Оригинальность/ценность – с теоретической позиции, с учетом влияния отраслевых особенностей разработана авторская модель учетно-аналитической системы управления, обеспечивающая взаимо- действие элементов учетно-аналитической системы бизнес-процессов в строительстве в разрезе учет- но-отчетной, аналитической и контрольной составляющих.

Результаты исследования – проведенные исследования способствуют обоснованию необходимо- сти организации и активного внедрения на предприятиях учетно-аналитической системы на базе совер- шенствования отдельных ее элементов (учета, анализа, контроля и аудита), что позволит сформировать учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами. Моделирование управленческой учетно-аналитической системы с учетом организационно-отраслевых особенностей строительных организаций способствует целенаправленному функционированию учетно-аналитического процесса и повышению степени управляемости бизнес-процессами строительных организаций. Статья может быть полезна руководителям, работникам бухгалтерских служб, а также всем группам заинтересован- ных пользователей, стремящихся к целенаправленному использованию учетно-аналитической инфор- мации для принятия управленческих решений.

Ключевые слова – бизнес-процессы; учетно-аналитическая система управления; отраслевые осо- бенности строительных организаций; управленческий учет и анализ; моделирование управленческой учетно-аналитической системы.

Введение

В современном мире экономики бухгалтерская наука и практика претерпели значительные изме- нения, динамично превратившись в универсальную базу разработки новых систем информационного обеспечения задач управления предприятием.

Сегодня бизнес-деятельность в любой отрасли экономики все чаще рассматривают как сложную открытую систему взаимоотношений между участниками этой деятельности. При этом внешние поль- зователи хотят иметь информацию, позволяющую оценить перспективы развития бизнеса, позиции на рынке, конкурентные преимущества, деловую активность. Внутренних пользователей интересует своевременная информация об имеющихся трудностях и возникающих проблемах на всех уровнях и этапах управления. Иначе говоря, все информационные данные интерпретируются с позиций системы предприятия и в контексте с его бизнес-средой.

Логика функционирования организации на основе такой философии видения и оценки бизнеса способствует построению определенной модели системы управления бизнес-процессами. При этом

«язык моделирования должен содержать конструкции, которые позволят не только фиксировать харак- тер влияния одного элемента на другой в контурах обратных связей, но и определить силу этого влия- ния» [1]. Такими конструкциями, на наш взгляд, и являются бизнес-процессы.

Согласно ISO 9000, любая деятельность организации, в которой используются требуемые ресурсы (входы) для получения результатов деятельности (выходов), может рассматриваться как процесс [2].

В рамках процессного подхода в современном менеджменте и управленческом учете реализуется кон- цепция процессного управления или управления по бизнес-процессам. Исследования показывают, что в настоящее время осуществляется переход от функционально-ориентированного к процессно-ориен- тированному подходу, который «основан на представлении деятельности организации в виде системы взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все функции, выполняемые в подразделениях организации» [3, с. 41; 4, с. 55].

В соответствии со Стандартом ISO 9000:2001 бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы [5].

Как показал библиографический обзор, без учета некоторых различий в определении дефиниции

«бизнес-процесс» разными специалистами [6; 7, с.21; 8, с.23; 9,. с.25; 10; 11 и др.], в общем смысле под бизнес-процессом понимают устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных ви-

(11)

дов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.

По мнению некоторых ученых, «в широком смысле бизнес-процессы как составные элементы производственной деятельности организации могут рассматриваться как объекты приложения бухгал- терского учета в том смысле, что учет деятельности должен быть организован в разрезе процессов.

В узком смысле бизнес-процессы основной деятельности правомерно рассматривать как объекты ана- литического учета активов или по крайней мере производственных затрат, поскольку учет затрат может быть организован по различным аналитическим признакам, в том числе и в разрезе выделенных про- цессов (подпроцессов, операций), что повысит качество и управленческое значение учетной информа- ции» [12, с. 82-93]. Данное определение является, по нашему мнению, интересным, но одновременно может быть предметом дискуссии.

Внедрение процессного подхода связано с обоснованием важности и значимости роли учетно-ана- литической системы в управлении бизнес-процессами и, следовательно, требует организации бухгал- терского учета и экономического анализа на предприятии в соответствии с определенными принципа- ми, на основе которых вся деятельность должна быть представлена в виде системы взаимодействую- щих процессов.

Поэтому согласимся с авторами, утверждающими, что «учет и анализ выступают составными ча- стями всех стадий цикла управления бизнес-процессами, так как по их данным осуществляются пла- нирование, подведение итогов, оценка эффективности бизнес-процессов, разработка корректирующих действий» [13, с. 38].

В работах ряда зарубежных ученых-исследователей отражены теоретические и организационно- методические положения учетно-аналитического обеспечения системы управления бизнес-процесса- ми. Другие авторы описывают учетный процесс как бизнес-процесс [14; 15, с. 50-58; 16, с. 46-53; 17;

18]. Что касается уровня и состояния изученности этих вопросов в отечественной теории и практике, то он невысокий, научных исследований по данной проблеме мало. Отечественными экономистами ис- следованы отдельные элементы системы бухгалтерского, в т.ч. и управленческого учета, определенные направления экономического, в т.ч. финансового и управленческого анализа, контроля, аудита и др., т.е.

составляющие элементы учетно-аналитической системы в отдельных аспектах, но не во взаимосвязи и взаимоподчиненности. Отметим, что подобных работ сегодня, по нашему мнению, недостаточно для переосмысления роли учетно-аналитической деятельности в целом и, в этой связи, нужны новые кон- цептуальные подходы к управлению. Такое положение дел обосновывает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Исходя из того, что «строительная деятельность является совокупностью бизнес-процессов, обслу- живающих производство и продвижение на рынок товаров» [19], и с учетом специфических особен- ностей этого вида деятельности (территориальная обособленность строительных объектов; местопо- ложение по отношению к рынкам сбыта, индивидуальность заказов на строительство, высокая ресур- соемкость производства, сложность оценки строительного объекта, большие сроки окупаемости капи- тальных вложений и др.) необходимо сформировать такую учетно-аналитическую систему управления бизнес-процессами строительных организаций, которая способствовала бы динамичному развитию и совершенствованию отдельных ее элементов (управленческого учета и анализа, внутреннего контроля бизнес-процессов и пр.). Все сказанное подтверждает актуальность темы данной статьи.

Отраслевые особенности строительных организаций и их влияние на методологию и методи- ку формирования учетно-аналитической системы

Любую коммерческую организацию, каковой является и строительная организация, можно пред- ставить как динамическую, открытую, сложную, регулируемую и контролируемую систему с обрат- ными связями, элементами которой являются персонал, активы, в результате использования которых создается добавленная экономическая стоимость и формируется чистая прибыль.

Как известно, строительная сфера деятельности характеризуется специфической особенностью производимого товара, присущими ей способами управления и организации строительных работ, труда работников, особой технологией производства, сбыта и снабжения, формированием сметных цен, что, несомненно, оказывает влияние на организацию учета, распределения и анализа затрат, а значит, и фор-

(12)

мирование себестоимости строительно-монтажных работ. Как отмечалось выше, деятельность строи- тельной организации основана на взаимосвязи бизнес-процессов, подпроцессов и процедур, имеющих место в определенной организационной структуре. Все операции, входящие в процесс строительства и отдельные бизнес-процессы, находятся в технологической взаимосвязи и строгой последовательности, Учитывая это, нужно организовать учет и анализ расходов, доходов, финансовых результатов имен- но в разрезе бизнес-процессов, которые характеризуются имеющейся здесь организационной, инфор- мационной, логистической структурой, степенью автоматизации и механизации строительных работ, прогрессивностью машин и оборудования, и т.п., способствующими реализации производственного процесса.

Отсюда, отраслевые особенности строительных предприятий обуславливают специфические под- ходы к определению методических, методологических и организационных аспектов создания учетно- аналитической системы управления бизнес-процессами (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние особенностей строительных организаций на методологию и методику формиро- вания учетно-аналитической системы

№ п/п Особенности, характеризующие специфику

отрасли Влияние на методологию и методику организации учетно-аналитической системы

1 2 3

Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 1. Территориальная обособленность строительных

объектов; местоположение по отношению к рынкам сбыта, коммуникациям, вследствие чего конечный продукт строительной отрасли нетранспортабелен, не перемещается в пространстве, что обуславливает специфику процесса его реализации.

Оказывает существенное влияние на спрос и цену строящегося объ- екта. Требует учета предложения на рынке строительных объектов;

систематического маркетингового, стратегического и конкурент- ного анализа. Необходимость организации учетно-аналитической системы доходов и расходов по каждому бизнес-процессу объекта строительства.

2. Обязательное использование проектно-сметной

документации. Необходимость организации учетно-аналитической системы

затрат на проектирование и отклонений от сметных нормативов и применения различных способов калькулирования себестоимости работ, оценки степени выполнения смет по отдельным работам и всему строительному проекту.

3. Длительный срок службы продукции строи тельства. Требует организации работ по обеспечению гарантийного обслу- живания в пределах установленного срока.

4. Большие сроки окупаемости капитальных вло жений, относительно высокий фактор риска и изменений эко- номической ситуации в стране, неопределенности.

Необходимость добиваться постоянной минимизации произве денных затрат и проведения их управленческого анализа.

5. Большое количество возводимых сложных объек тов и конструкций. Значительные габариты строи тельной продукции.

Требует организации детализированного учета в разрезе бизнес-про- цессов, связанных с возведением конкретных объек тов; обеспечения учетно-аналитической системой возможности сравнения различных вариантов технологических и управленческих решений, а также со- здания складских помещений, комплектации конструкций и изделий.

П р о и з в о д с т в е н н о-т е х н о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 6. Длительность производственного цикла, деление его

на отдельные этапы (подготовка нулевого цикла, воз- ведение фундамента, подземной части здания, выпол- нение отделочных работ и т.д.), большой объем неза- вершенного строительства.

Требует организации учетно-аналитической системы по каждому бизнес-процессу с учетом следующих особенностей: определение стоимости строительства исходя из всего строительного периода, условное распределение доходов и расходов на этапы работ и кон- кретные бизнес-процессы по мере их выполнения. Необходимость применения метода оценки капиталовложений по дисконтированной стоимости с учетом долгосрочного характера работ, стратегического планирования и стратегического анализа, выявления отклонений от сметных затрат, анализа причин для корректировки выбранных стра- тегий развития.

7. Влияние сложных условий производства, клима-

тических условий Требует постоянного учета климатических условий, финансовых и материальных затрат.

8. Конечным продуктом строительства является создание нового производства, жилого, социального объекта, при этом имеет место высокая ресурсоемкость произ- водства (материалоемкость, фондоемкость, издержко- емкость и др.).

Требует организации учетно-аналитической системы по номенкла- туре материальных ресурсов и подготовки оперативной информации о текущих ценах на строительные материалы, расчета экономически обоснованных партий поставки, прогнозного анализа объемов произ- водства, а также оценки эффективности методов контроля за исполь- зованием материалов.

(13)

9. Сложность оценки строительного объекта - имеют место крупные капитальные затраты в начале стро- ительства по возведению зданий и меньшие затраты при проведении отделочных и электромонтажных работ.

Требует определения, учета и анализа многочисленных количествен- ных и качественных показателей деятельности предприятия.

10. Комплексный состав товарной строительной продук-

ции. Необходимость идентификации каждого элемента товарной строи-

тельной продукции как носителя затрат (объекта калькулирования).

О р г а н и з а ц и о н н о-о т р а с л е в ы е о с о б е н н о с т и 11. Высокая мобильность трудовых ресурсов, имеющих

место при осуществлении бизнес-процессов. Нео- пределенное количество участников строительного процесса.

Требует организации систематического учета и анализа производст- венных затрат не только по объектам строительства, но и по этапам осуществления строительных работ; движения рабочей силы, финан- совых затрат. Необходимость подготовки дополнительной информа- ции о расходах материальных и денежных средств при переводе рабо- чих и строительной техники с одной площадки на другую).

12. Участие разных организаций и предприятий в бизнес- процессах строительных организаций. Многообразие хозяйственных связей.

Требует соответствующего отражения в учетно-аналитической системе расчетов с контрагентами и контроля за ними.

13. Индивидуальность заказов на строительство. Необходимость организации учетно-аналитической системы доходов и расходов по каждому бизнес-процессу по индивидуальным дого- ворам, а также применения позаказно - нормативного метода учета затрат.

14. Наличие большого количества разнообразных биз- нес-процессов, сосредоточенных во вспомогательных и обслуживающих строительство производствах.

Необходимость отражения затрат и финансовых результатов по ме- стам их возникновения, построения развитой системы аналитическо- го учета, а также своевременного и полного учета всего количества строительных машин и механизмов в разрезе возводимых объектов и анализ эффективности деятельности вспомогательных и обслужива- ющих производств.

Как видно из таблицы 1, все особенности специфики строительной отрасли оказывают непосред- ственное влияние на организацию, методику и методологию учета, анализа, аудита, которые являются составными элементами учетно-аналитической системы. Наряду с этим, очевидно, что строительная организация испытывает значительное влияние со стороны внешней макросреды. Поэтому в учетно- аналитической системе обязательно должна формироваться и анализироваться информация как о вну- тренних, так и о внешних бизнес-процессах.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что необходимо сформировать такую ком- плексную учетно-аналитическую систему управления би

Сурет

Table 1 – Interpretation of complex CAMELS rating

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР