• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PDF bulletin-psychology.kaznpu.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PDF bulletin-psychology.kaznpu.kz"

Copied!
183
0
0

Толық мәтін

Features of the development of cognitive and psychomotor abilities of older preschool children during the pandemic. Amanova The use of the training method in the development of university students' personal self-efficacy. This article reveals the findings of the interview process with secondary school teachers in Kazakhstan.

Pre-service teachers and new graduates feel frustrated and demotivated to take the National Qualification Test and other stages of the performance appraisal process. More than half of the respondents – 67% – answered that they are aware of the teacher performance evaluation process. The third research question about the most complicated part of the teacher performance evaluation process was answered as open.

Almost a third of the respondents – 31% – claimed to have gone through the teacher performance evaluation process several times. Moreover, the most complicated part of teacher performance evaluation was marked as the National Qualification Test. Registered in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan with No. 13317 on February 29, 2016.

CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND PSYCHOMOTOR ABILITIES OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN DURING THE PANDEMIC.

Table 1. Participants of the study
Table 1. Participants of the study

По методике «Что в Волшебном сундучке?» Обработка результатов

В статье освещены результаты исследования психологических особенностей юных дзюдоистов 13-15 лет, учет которых является приоритетным в воспитательно-тренировочном процессе. УЧЕТ ПСИХИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 13-15 ЛЕТ. В статье освещены результаты исследования психологических особенностей юных дзюдоистов 13-15 лет, учет которых является приоритетным в учебно-тренировочном процессе.

Жас дзюдошылардың мотивациялық профилінің құрамдас бөліктерінің ерікті қасиеттермен және өзін-өзі бақылаумен сенімді байланысы анықталды. 13-15 жастағы дзюдошылардың ситуациялық алаңдаушылық деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым әлеуметтік өзін-өзі растау және әлеуметтік өзін-өзі бақылау мотивациясы азырақ көрінеді. 13-15 жастағы дзюдошылардың ситуациялық қобалжу деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым әлеуметтік өзін-өзі бекіту мен әлеуметтік өзін-өзі бақылауға мотивация аз болады.

13-15 жас аралығындағы жас дзюдошылардың оқу-жаттығу процесіндегі психологиялық ерекшеліктерін егжей-тегжейлі зерделеу және қарастыру зерттеуіміздің өзектілігін дәлелдейді. Бірінші анықтау эксперименті кезінде агрессивтілік деңгейін анықтау үшін «Қол сынағы» және «Басс-Дарки сауалнамасы» негізінде «агрессивтілік» және «агрессия» ұғымдарының мәні мен анықтамасын түсіндіру әрекеті жасалды. Бірінші тексеру эксперименті кезінде «Қол сынағы» негізінде «агрессивтілік» және «агрессия» ұғымдарының анықтамасын нақтылауға және мәнін ашуға әрекет жасалды.

Бірінші анықтау эксперименті кезінде ұғымдардың анықтамасын нақтылауға және мәнін ашуға әрекет жасалды. Қорытындылай келе, агрессивтіліктің белгілері мен қасиеттерінің түбірі қоршаған ортадағы қиындықтарға тәуелділік және отбасының тәрбие жұмысындағы кемшіліктердің тікелей әсер етуі деген қорытындыға келеді. Зерттеу барысында 34%, яғни әрбір үшінші жасөспірімде агрессивтілік деңгейі жоғары, 20% агрессия деңгейі төмен және 46% агрессия деңгейі орташа екені анықталды, бұл көптеген жасөспірімдер психологиялық және түзетуді қажет етеді. агрессивтілік.

MODELING OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT THE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS. The aim of the study is to model the activity of a teacher-psychologist for psychological and pedagogical support of students with special needs in higher education. The successful integration of persons with disabilities in the social space of the university has a tremendous impact on the formation of a positive perception in the learning environment of students.

Problems such as socialization, the formation of children in different countries of the world according to age periods are important for the research of psychologists, philosophers, sociologists. The article is devoted to the study of the level of professional burnout of medical personnel.

Эмоционалды сарқылу

Деперсонализация

Кәсіби жетістіктердің төмендеуі

Университет студенттерінің өзіндік тиімділігін дамыту үшін «Өзіндік тиімділік жеке табыс факторы ретінде» тренинг бағдарламасы дайындалып, тәжірибеші психологтардың пайдалануына ұсынылады. УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ӨЗІН-ӨЗІ ТИІМДІЛІГІН ДАМЫТУДА ОҚЫТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ. Топ қатысушылардың шынайы өміріне тән қарым-қатынастар мен қатынастар жүйесін модельдеуге мүмкіндік беретін «миниатюралық қоғамды» білдіреді.

34, біз «өзіндік тиімділік жеке табыс факторы ретінде» тренингін құрдық және оны тәжірибелі психологтарға пайдалануды ұсынамыз. Бірінші блок – «Өзіңді таны» – өзіңді, өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды, жеке проблемаңызды сезінуге бағытталған. Екінші блок – «мінез-құлықты түзету» - өз өмірін жобалау, жоспарлау және бағдарламалау дағдыларын, жағдайлардың өзгеруін бағалау және осы өзгерістерге сәйкес әрекет бағдарламасын қайта құру дағдыларын дамытуға арналған жаттығуларды қамтиды.

Үшінші блок – «өмірдің мәні және мақсатқа жету» - қиын жағдайлардан және өмірлік сценарийлерден мақсат қою, өмірдің мәнін түсіну, қатысушылардың өз мақсаттарына жету мүмкіндіктерін түсіну дағдыларын дамытуға арналған. Төртінші блок – «эмоциялар мен сезімдер әлемі» үшін тренингке қатысушылардың эмоционалдық жағдайын түсінуге, олардың өмірінде жағымды оқиғалардың бар-жоғын білуге ​​арналған жаттығулар таңдалды. Бесінші блок – «өзіңді қабылда және сүй» – бағдарланған өзін-өзі бағалау сезімін қалыптастыру, өзін-өзі дұрыс қабылдау, өзіне деген оң көзқарасты үйрету және өзін-өзі қолдау мүмкіндігі.

Алтыншы блокта – «Конфликттік мінез-құлықпен жұмыс, өзара түсіністік» - адамдармен түсіністік пен сындарлы әрекеттестік дағдыларын дамытуға бағытталған жаттығулар бар. Қорытындылай келе, жетінші блок – «өзімізге деген сенімділікті дамытамыз» деген қорытынды іскер тұлғаның жеке талаптарының шеңберін кеңейтіп, өзіне деген сенімділігін дамытуды қамтамасыз ететін жаттығуларға негізделген. АУРУ ҚАБІЛЕТІ БАР ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАСЫН ДАМЫТУДА ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР-ДӘСТҮРДІҢ РӨЛІ.

The questions about the importance of national traditions in the personality development of scholars with intellectual disabilities are revealed. ONTOGENETIC BASIS FOR THE INVESTIGATION OF SOCIO-EMOTIONAL INTELLIGENCE IN DEAF PRIMARY SCHOOL CHILDREN. The article discusses the ontogenetic basis for the study of socio-emotional intelligence in primary school children with hearing impairment.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE TECHNOLOGY OF PHYSICAL REBELITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES. The most important task of physical rehabilitation is to promote the motor development of children with disorders of the musculoskeletal system.

Сурет

Table 1. Participants of the study

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Содан соң басқа сызықты базисiн аламыз да, есептеймiз: ryz−ryrz =rzly −lyrz lylx−lxy =lxly−lyx1 Сонымен екi теңдiктердiң сол жағында тұратын үлкен мүшелер мынадай < ретке қатысты ryz,