• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PDF bulletin-psychology.kaznpu.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PDF bulletin-psychology.kaznpu.kz"

Copied!
247
0
0

Толық мәтін

Осы тұрғыда авторлар «жоғары білім беретін оқытушы», ЖОО ассистенті қосымша мамандығын енгізуді перспективалық бағыт ретінде қарастырады. Авторлар білім беру процесінің сапасын арттырудың маңызды шарты ретінде олардың тұлға құрылымындағы психологиялық-педагогикалық компоненттің рөлі мен маңызын растайды. Шетелдік тәжірибе мен әдебиет көздерін талдау нәтижесінде авторлар Қазақстандағы педагогикалық емес бейіндегі орта мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарының мазмұны бойынша психологиялық-педагогикалық дайындығын күшейту қажет деген қорытындыға келеді. жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын модернизациялау бүгінгі күні университет оқытушыларына арналған.

Ключевые слова: вуз непедагогического профиля, профессиональное образование, продвинутый педагог, профессиональная компетентность, психолого-педагогическая компетентность. Совместными усилиями разработаны и реализуются национальные (личностно ориентированные) программы подготовки учителей нового типа: «Программа развития профессорско-преподавательского состава» и «Образование будущих учителей».

The article is devoted to problems of the cybermedicine industry as an innovative pedagogical science. Some aspects of the prerequisites for the formation of cyber pedagogy are considered. In the article, the modeling is considered as one of the effective methods in the formation of intercultural and communicative competence of students. The structure of the modeling process includes the following specific methods of cognition: 1) the use of abstraction;.

According to the research of teachers Abdurazova P.A., Raiymbekov Y.B., Daukeyeva A.A the students who studied in the conditions of application of the method of theoretical modeling, there is a gradual increase in awareness of knowledge. During the development phase of the training and promotion aspect, students create new variants. The article describes the history of the concept of 'academic giftedness' and the characteristics of its development.

The history of the development of students' academic achievements begins with teachers' activity, which is written in works of ancient philosophers.

ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ

МӘСЕЛЕЛЕР, ЖАҢАШЫЛДЫҚ, ДАМУ БОЛАШАҒЫ ВУЗОВСКОЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

The article deals with the problems of higher education in the conditions of digitization of the country's economy. Examples of the formation and development of SMART learning, as well as the creation of virtual departments, as a necessary condition for the creation of new specialties related to the digitization of education, are shown. It is shown that the formation of SMART education leads to the cooperation of several universities in the training of personnel in accordance with the requirements of the digital society.

Keywords: social teacher; education; professional education; professional education of students; professional culture; deontological foundations of the social educator. The article describes the theoretical aspects and methodological principles of the formation of meta-subjects of university students. The philosophical meaning of the concept "competency" is analyzed as "self-appeal", "self-knowledge".

On the approval of the state program for the development of education and science of the Republic of Kazakhstan for Ukaz Prezidenta Kazakhstan 7 decabrya. About the approval of the state program for the development of education and science of the Republic of Kazakhstan for years. In the article "Features of the pedagogical activity of the teacher at the military university" were examined.

In modern pedagogy and psychology, various aspects of the formation of the system of pedagogical knowledge and professional skills are considered. The concept of competence is the responsibility and ability of the future specialist for their actions. Keywords inclusive environment, professional competence, psychological and pedagogical competence, integration, communicative competence, the process of inclusive education, modernization of the educational process.

CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL TRAINING FOR FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE "RUKHANI ZHANGYRU" PROGRAM. The article presents an analysis of the results of an experimental study of the formation of the readiness of future teachers of preschool educational organizations for innovative activities.

Анықтаушы эксперимент бойынша студенттердің табысқа жету мотивациясы

Екі топтағы субъектілердің айтарлықтай бөлігі табыстың төмен деңгейін көрсетті: бақылау тобында 48,8%, эксперименттік топта 46,2%. 34. Бейнелеу өнері мектебі «Көркем білім» көркемдік және шығармашылық іс-әрекеттің әртүрлі түрлерін біріктіруге негізделген, екіншіден, көркемдік технологиялардың функцияларын кеңейту - дамыту, тәрбиелеу, сауықтыру, өтемақы және т.б. негізделген көркемдік технологияларды жүзеге асырудың көптеген тәсілдерін білдіреді. Педагогикалық өнер технологияларының аспектілері Оның мазмұны психоанализ теориясына (С.Фрейд, К.Юнг) «арт-терапия» (А.Хил) әдісі түріндегі негізделеді.

Астанада өткен психологтардың біліктілігін арттыру форумында (2013 ж.) «арт-терапия» көмегімен ерекше білім беруді қажет ететін балалармен сабақтар өткізілді. Бұл шығармашылық көзқарасты қажет ететін пәндердің оқушылары («Бейнелеу өнері және сызу, мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру әдістемесі» т.б.). Зерттеу жұмысының мақсаты – математика мұғалімінің зерттеушілік құзыреттілігінің мәні мен құрылымын талдау.

The study and analysis of psychological and pedagogical literature has shown that many authors, when defining the essence of the teacher's research competence, denote its integrity, dynamism, integrity and integrativeness. The research competence is considered as a characteristic, as a set of personality traits, as the ability to solve the research problems. A mathematics teacher's research competence is a professionally significant quality, an integral part of the pedagogical competence, an integral characteristic of the teacher's personality, a conscious willingness to engage in cognitive, research activities, desire and need to lead it in the pedagogical work.

The methodological approaches to study the structure of the research competence of a mathematics teacher were the personal, active,. The structural components of the research competence of a mathematics teacher are: motivational value, cognitive, operational activity, reflexive.

ОРТА ЖӘНЕ ОРТАДАН КЕЙІНГІ

БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ СРЕДНЕЕ И ПОСЛЕСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Ішкі кеңістік

Жылжымалы белсенді қызметке арналған кеңістік

Оқшаулануға арналған кеңістік

Күнделікті қолдануға арналған жиһаз

Оқу процесін іске асыруға арналған жиһаз

Шулай итеп, кулланылган остаханәләрнең төрләре - кереш, күзәтү, үз-үзен оештыру, эзләнү, өстәмә төркем остаханәләре, баш мие остаханәләре, түгәрәк өстәл остаханәләре һ.б. Шулай итеп, кибер киңлек феномены фәнни мәгълүмат җыелмасы итеп билгеләнде, робот-җитәкче ролендә, "Байрн-Бала Роботлары" мәгариф-технологик элемтә яңа экосистемасының барлыкка килүенә ярдәм итте. Төп төшенчәләр: балаларның кибер җәмгыяте, Бэрн-Бала роботлары (BBR), кеше роботы, мәгариф һәм тотрыклы үсеш, мәгълүмат һәм мәгариф мохите, технотроник белем мәйданы, ясалма интеллект, ясалма интеллект, балалар кибер җәмгыяте экосистемасы, санлы педагогика, технологик революция, биомеханика гуманоид мәгълүмати-коммуникацион технологияләр, "ОЛИАРА" месореаль трансформациясе, мәгарифтә болыт исәпләү һәм кибер куркынычсызлык, мәгариф уены, балалар өчен медиа дидактика һәм медиа психологиясе.

Қазіргі қоғамдағы адамдар мен «Bairn-Bala Robots» деп аталатын болашақ киберқоғам өкілдерінің арасындағы мезореалды интеллектуалдық қарым-қатынастың өзекті мәселелері ұсынылған материалдың күрделі панорамасын білдіреді. Осылайша, ғылыми ақпаратты қабылдауға икемді, оларды іздеуге және өңдеуге бейім робот тәлімгерді орналастыратын «Bairn-Bala Robots» білім беру технотрондық коммуникациялық экожүйесінің пайда болуы заңды құбылыс екені анықталды. Түйін сөздер: балалардың еркін кибер қоғамы, Bairn-Bala Robots (BBR), Адам роботы, білім беру және тұрақты даму, білім беру және ақпараттық орта, технотоникалық білім кеңістігі, жасанды интеллект, жасанды интеллект, балалар киберқоғамының экожүйесі, цифрлық педагогика, технологиялық революция, биомеханикалық гуманоидты ақпарат – және коммуникациялық технология, «OLIARA» мезоральды трансформация, білім беру жүйесіндегі киберқауіпсіздік және бұлтты есептеулер, білім беру жүйесіндегі геймификация, медиа дидактикадағы баланың орны және медиа психологиясы жүйесінде.

В процессе столкновения двух интеллектуальных формаций (технологической революции и биомеханического гуманоида) в мезозонах появились первые признаки расшифровки антропоморфного типа «БЭЙРН-БАЛА РОБОТЫ» (ББР), т.е. поставщика ближайшего будущего среди «гомо Сапиенс информатик». и «Искусственный интеллект». Фантастические успехи и невероятные результаты в области информационных технологий усиливают их необычайное влияние на общество, вынуждая к активным и немедленным преобразованиям в новой среде, которые могут стать ключевым переходным фактором в трансформации мезоареала «ОЛИАРА» (посткризисная зона трансформации между регрессом (стрессом) и прогрессом на основе закона эволюции) в экосистеме киберсообщества «Баирн-Бала Роботы» (ББР). Аналитический обзор и отбор важных научных интерпретаций в процессе сбора и обработки позволили расшифровать антропологическую природу феномена роботов Бэйрн-Бала как альтернативной версии биомеханического гоминида.

Предполагая существование представителя ближайшего будущего (в какой-то степени спасителя) или строителя нового общества (в нашем понимании это детское киберобщество), мы должны разработать долгосрочную стратегию (превентивный план) по предотвратить слияние или превращение современного человека в искусственный интеллект (Искусственный интеллект) прошлого пространства детского киберсообщества «Баирн-Бала Роботы». Сегодня, когда мы располагаем огромным психолого-педагогическим, образовательным, социально-экономическим, информационно-коммуникационным, научно-техническим арсеналом и опытом создания материально-технической базы и их оснащения, у нас нет конкретного плана действий по локализации и нейтрализации постепенного перехода современного человека в сообщество искусственного интеллекта (ИИ) через киберпространство Bairn-Bala Robots (BBR). Идея создания экосистемы детского свободного киберобщества «Баирн-Бала Роботы» (ББР) возникла в процессе виртуальной операции поиска информации, которая сопровождалась передачей, сбором и обработкой информации на платформе GoogleResearch. в 2004 году в связи с реализацией научно-этнопедагогической программы «Атамекен».

Таким образом, детская киберсреда действует как трансформация между эпизодами A и B, позволяя нам сделать вывод о реальном существовании феномена роботов Баирна-Бала (BBR) в ближайшем будущем. Принимая во внимание весь арсенал инновационных и технологических достижений государственных органов, ИТ-компаний и оригинальных проектов, указанных выше, а также в целях активного участия и реализации государственной программы Республики Казахстан «Цифровой Казахстан» (5-Инновации ) экожуени куру) и программы Евросоюза «План действий по цифровому образованию». Действие 7 – Кибербезопасность в образовании) для самых разнообразных коммуникаций предлагается разработать единую концепцию выявления феномена «Роботы Баирна-Бала» (ББР) с целью создания условий для адаптированной трансформации современного человека ( ModernHuman) ) на новый уровень коммуникационной инфраструктуры.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

The article reveals modern approaches to the concept of «cognitive independence» and defines the main components of the formation of cognitive independence in older preschool children. Based on the analysis of scientific research, the definition of "case technologies" is as applied in a kindergarten. given. A model for the development of cognitive independence in older preschool children has been developed using case technologies. The content of the model presents the main types of cases: photo cases, case illustrations, role design.

The authors substantiated scientific approaches, principles, requirements for the use of case technologies in preschool education. Recommendations are given on the use of various types of case technologies in the classroom on fiction, the formation of elementary mathematical concepts and familiarity with the surrounding world. Diagnostic techniques aimed at determining the level of cognitive independence in older preschool children are shown.

Keywords: cognitive independence, senior preschool age, case technologies, model, photo case, case illustrations, case design, development, formation, cognitive activity.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Талдау және теориялық қорытындылау жүйелеу тән ерекшеліктерді кен орындарының геологиялық құрылысының Күршім өзенінің бассейнінің.; әзірлеу және болжамды-перспективалық бағалау,