• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PDF rmebrk.kz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF rmebrk.kz"

Copied!
248
0
0

Толық мәтін

Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагогикалық ұжымның кәсіби және тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат болып табылады. Әлемдік білім кеңістігіне енудегі алғашқы қадамдардың бірі: 12 жылдық білім беруге көшу және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». № Жарлығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы 922, "Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" (Қазақстан Республикасы Президентінің № 958 Жарлығымен бекітілген) Қазақстан 2010 жылғы 19 наурыз).

S. Basshybayeva, senior teacher

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңға қол қойды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Түркия Республикасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін мойындаған бірінші шетел мемлекеті болды. 1916-1917 жылдары Астрахань губерниясына қарасты Шолаң болы Шолаң ауылында Мадина Қожбанқызы Бегалиева мамандығы бойынша бастауыш сынып мұғалімі болды.

Zhylkyshybaeva,- Candidate of historical sciences, associate professor (Kazakh State Women’s Teacher Training University)

D.Raysov, master of Philosophy

Also considers the role of cultural heritage, achieved in the implementation of the above program, development of science and education. Along with the problems, the given work points to the success of the state under the leadership of the Communist Party. The main question at the end of the article is “How is CCP.

Keywords: Communist Party of China, problems of the party, place and role of the party in the country, China and the constitution of the party, goals, success, the pilot project, personnel, retraining analysis. The history of the medieval cities of southern Kazakhstan. This article describes the sin of medieval cities in southern Kazakhstan and the role of the Great Silk Road in their development.

Sailan, Doctor of Historical Sciences, professor (Kazakh National Universety named after al-Farabi)

Tekeev, student (Kazakh National University al Farabi) Formation and development of the armed forces of Kazakhstan. Which established the rule of 70 years after the dissolution of the Soviet Union in the years when Kazakhstan received the Independence Army went through difficult times. In the field of state policy to ensure the security of the army, for the first time issued a decree of the President of the Republic of Kazakhstan, October 25, 1991 "On the Creation of the State Defense Committee of the Kazakh SSR".

Осылайша, оның жеке армиясында Қазақстан президентін құру құқығы 1992 жылы 7 мамырда «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін құру және дамыту туралы» Жарлығымен жүзеге асырылды. Француз үкіметі 1918 жылы 3 қарашада басқа одақтастардың үкіметімен бірге жариялаған меморандумында Э.Бенес Чехословакияның Орталық Еуропадағы жалғыз көшбасшылық мүмкіндігі бар аймақ екеніне назар аудару қажет, немесе оның аймағында «Австрияға, Венгрияға, Италияға және Польшаға, содан кейін Ресей мен Украинаға тікелей әсер ету, жағдайдың бар екенін және Чехословакия Республикасының Берлиннен алыс емес екенін ескертеді [б. 1.35]. 1919 жылы 10 қаңтарда Бенес француз үкіметіне ескертті: «Егер біз бұл өлкенің қожасы болмасақ, бұл жерлерде большевизм қаупінің алдын алатын жалғыз біз боламыз.

Сондықтан 1918 жылы 25 желтоқсанда Венгрияда шұғыл түрде Украинаның Закарпатиясына автономия беру туралы заң қабылданды. Осылайша, 1919 жылы 16 сәуірде Румыния үкіметі Венгрия Республикасына қарсы интервенцияны бастады, содан кейін Чехословакия үкіметі де қарқынын бәсеңдетпеу керектігін алға тартты. басындағы Қазақстан тарихы контекстінде Ресейдің отаршылдық билігінің табиғатын зерттеудің вопросы әдістемесі // Қазақстан 20 ғасыр басындағы: методология, тарихнама, деректану.

Empire: The Rise and Fall of the British World Order and the Lessons for World Power.

Zh.Tashenev, Doctor of Historical sciences, Professor of Department of History of Kazakhstan

ХІV ҒАСЫРЛАРДАҒЫ КЕРЕЙТТЕР ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ ДЕРЕКТЕРГЕ ШОЛУ

На основе исследования проблемы истории рода кереит казахов младшего джуза, обзора источников и литературы представляется, что в некоторой степени эта проблема была сделана. С 30-х годов государственная политика в области культуры приобрела конкретный, целенаправленный характер с целью создания условий для развития профессионального искусства и открытия в ведении правительства первых учебных заведений культуры и искусства, чтобы существующая сеть средних специальных и высших учебных заведений республики могли удовлетворить потребности Казахстана в высококвалифицированных специальностях лишь на 0,33% в 1934 г.; средняя квалификация с 8,9%. В связи с этим Совет Народных Комиссаров СССР в постановлении от 20 октября 1933 года «О подготовке кадров для Казахстана» наметил широкую программу развития среднего специального и высшего образования в республике.

Еще в специальном постановлении Правительства Казахской ССР от 8 сентября 1933 года было указано: «Организовать в Алма-Ате государственную музыкальную студию – основу будущего Казахского музыкального театра оперы и балета, состоящую из 50 актеров. студии, 20 членов симфонического оркестра и 12 членов национального оркестра в составе инструментов: кобыз, сыбызгы, домбра Туменова, кандидат исторических наук, проф.

Kasimova, Chief librarian

This article examines the issues of training in Kazakhstan in the pre-war years in the field of culture. This article explores the history of the Zhalairs, who settled on the territory of Kazakhstan in the Middle Ages based on the chronology of Amir Temir.

Charginova – master, senior teacher (Almaty, Kazakh state women’s

In 1904, Bukeikhanov took part in an expedition with F.A.Scherbin to prepare materials for the widespread resettlement of Russian peasants to the land of the Kazakhs. He was imprisoned in Semipalatinsk and Pavlodar during his intense activity against the colonial policy of the tsarist autocracy. After the dissolution of the first State Duma, the opportunity to draw attention to the problems of Kazakhstan was taken away.

Printed debates with representatives of the reaction accelerated the differentiation of social thought and wounded an important factor in the growing national liberation movement. In the years 1910-1914, Bukeikhanov wrote a number of scientific articles in the «New Encyclopedic Dictionary», in the book «The forms of the national movement in modern states». An important milestone in the quest to awaken the national consciousness of Kazakhs and the organization among them education and training was the publication of the newspaper.

Zemstvo's idea of ​​how extensive local government is, along with the existing central government and its essential complement – ​​an important element of Bukeykhanov's political program. The main point in the search for the awakening of the national consciousness of the Kazakhs and the organization of education and training among them was the publication of the newspaper "Kazakh" in which he participated together with A.Bukeyhanovym, A.Baytursynov and M.Dulatov. Zemstvo's idea of ​​how extensive local government is, together with the existing central government and its essential complement - an important element of the political program Bukeykhanov Ahmet Baitursynov.

Keywords: financial reporting, consolidated financial reporting, requirements for consolidated financial reporting, international standards for financial reporting.

S. Baymurzaev, teacher

Қазақстанның «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді даму стратегиясында алға қойылған міндеттерді шешу және әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіру мақсатында, сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуы» стратегиясына сәйкес «, жалпы ішкі өнімді 6 пайызға арттырып, жұмыссыздықты 3-4 пайызға азайту. Назарбаевты Қазақстан халқына қысқарту жоспарлануда «Қазақстан-2050» қалыптасқан елдің жаңа саяси бағыты», «Қазақстан-2030» стратегиясы көптеген негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылды.Жүнісов, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент. (Қазақстан мемлекеттік әйелдер оқытушылар университеті) (Қазақстан мемлекеттік әйелдер мұғалімдер университеті).

В статье изложена диверсификация производства и возможность ее реализации согласно программе форсированного инновационного индустриального развития национальной экономики и стратегии «Казахстан – 2050». «Разрабатываемая стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» — это программа высокого уровня повышения эффективности на 2003–2015 годы. Казахстан – 2050», глава государства в рамках новой Программы развития АПК до 2020 года поручил правительству увеличить объем господдержки сельского хозяйства в 4,5 раза до 2020 года.

Нигай, кандидат экономических наук, доцент (Казахский государственный женский педагогический университет). Баймурзаева, старший преподаватель (г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет) (г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет). Ключевые слова: модуль, знания, наука, стандарт, модульная технология, кредитная оценка, программа, диалог, совет, тестирование, контроль, стимулирование. г. Алматы, Казахстанский государственный университет подготовки женщин-учителей).

2025 жылға қарай біз нарықты жаңа экологиялық стандарттарға сәйкес келетін жанар-жағармаймен толық қамтамасыз етуіміз керек», - делінген «Қазақстан-2050» стратегиясында.

K. Ospanbek, Senior teacher

The article provides the theoretical basis for the use of cluster methods in increasing the country's economic competitiveness.

N. Begaidarova, senior teacher

Заң бойынша қамқоршылық он төрт жасқа толмаған балаларға беріледі [Қырғыз Республикасының «Неке және отбасы туралы» Заңы, 104-бап, тармақ. 1; Қазақстан Республикасының «Балалардың құқықтары туралы» Заңының 27-бабында], ал қорғаншылық он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгілерге беріледі [Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» Заңы, 105-бап, т. .1; Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы Заңының 27-бабы.]. Қожабекова, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент (Алматы қаласы, Қазақстан мемлекеттік әйелдер оқытушылар университеті) (Алматы қаласы, Қазақстан мемлекеттік әйелдер оқытушылар университеті). Мақалада жетім балаларға, мүгедектерге және әкелік құқығынан айырылған ата-аналарға қатысты қорғаншылық және қамқоршылық органдарының құқықтары мен міндеттері Хорватия Республикасының Конституциясы, «Неке және отбасы туралы» Заңы, сондай-ақ Декларация шеңберінде қарастырылады. балалардың құқықтарын қорғау туралы.

Алайда, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызмет туралы заңдарының қалыптасуы ХХ ғасырдың 80-жылдарында «қайта құру кезеңі» деп аталатын кезеңде басталды. Бұл мақаланың мақсаты – кәсіпкерлік саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің маңызын және экономикаға қауіптілігін көрсету. Бұл мақалада еліміздің аграрлық секторындағы нарықтық мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды дамытудың экономикалық және құқықтық аспектілері, сондай-ақ оларды жетілдіру бағыттары бойынша ұсыныстар қарастырылған.

Kaliyeva, Candidate of Sociological Sciences,

Saurbaeva, Senior teacher (Kazakh State Women’s Teacher

In the Western history of migration, there are two types of it: Forced and voluntary migration of the Kazakh diaspora. Each immigrant population can be divided into two parts. From this period there are two interesting developments of the Kazakh diaspora, developing from the capture of Kazakh soldiers by the Nazis. After the defeat of Nazi Germany in World War II, Turkestan legionnaires were held in the concentration camps, especially in Dahau.

According to the Chinese census, about half a million Kazakhs lived in the country between the Altai Mountains and the borders of northwestern Tibet, known as East Turkestan (today called Sinkiang). Representatives of the Kazakh diaspora usually live in the urban area, which gives them good opportunities for employment and education. In the post-Soviet space, the modern situation against the Islamic faith under the influence of the West has shaped various theories.

Today most of the morally corrupt actions of the West are happening in our country. According to this initiative, only a selected, rich and powerful part of the people should live. Because if the population grows at the same intensity, in the future the Earth's resources will not be enough to provide for all human beings.

Content of social work is to contribute to the functioning of the individual, family or group, or that social stratum problematic population.

K. Astemes, master

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР