• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL"

Copied!
137
0
0

Толық мәтін

(1)

ISSN 2181-9505 Doi Journal 10.26739/2181-9505

2019 ¹ 4 (7)

(2)

ISSN 2181-9505 Doi Journal 10.26739/2181-9505 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi O‘zbekiston falsafa jamiyati

Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð Èìàì Áóõàðè ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ôèëîñîôñêîå îáùåñòâî Óçáåêèñòàíà

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ÆÈÇÍÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

2019 ¹ 4 (7)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä.

The journal is published 4 times in a year.

(3)

Falsafa va hayot xalqaro jurnal

Ôèëîñîôèÿ è æèçíü ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Philosophy and life international journal

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. – Qozog’iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. – Qirg’iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. – O’zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. – Turkmaniston milliy ta’lim instituti direktori

Werner Bush – dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya) Mamedzade, I.R. – Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Morevedge, P. – AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. – Qozog’iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori,

Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. – Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan – Xitoy ijtimoiy fanlar

Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya) Muassislar:

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy – tadqiqot markazi

O’zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro’yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrdagi 260/7 sonli bayonnoma

Ro’yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O’zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., – f.f.d., professor (O’zbekiston)

Bosh muharrir o’rinbosari:

Muhamedova, Z.M., – f.f.d., professor (O’zbekiston) Mas’ul muharrir:

Safayeva, S.X., – f.f.n., dotsent (O’zbekiston) Tahrir hay’ati:

Allahyarova, T. – f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., – s.f.d., professor (Qozog’iston) Abasov, A. S. – f.f.d., professor (Azarbayjon) Ahamer, G. – PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, – DSc, professor (Hindiston) Bodio Todeush, – s.f.d., professor (Polsha) Bilalov, M. I., – f.f.d., professor (Rossiya) Berna, A., – PhD. professor (Turkiya) Vefa Tashdelen, – f.f.d., professor (Turkiya) Gabitov,T. X. – f.f.d., professor (Qozog’iston) Guseynov, S. – f.f.d.,professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., – f.f.n., professor (Rossiya) Ivatova, L.M., – s.f.d., professor (Qozog’iston) Kurmangaliyeva, G.K., – f.f.d., professor (Qozog’iston) Lazarevich, A.A., – f.f.n., professor (Belorussiya) Muzaffarov, M. – f.f.d., professor (Tojikiston) Morevedge, R. – DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, – PhD filos., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. – DSc., professor (Nigeriya) Paxruddinov, Sh. I., – s.f.d., professor (O’zbekiston) Sadikova, N.N., – f.f.d., professor (Tojikiston) Saifnazarov, I.S., – f.f.d., professor (O’zbekiston) Sergeyev, M.Y., – PhD, professor (AQSH) Telebayev, G.T., – f.f.d. professor (Qozog’iston) To’rayev, B. O., – f.f.d., professor (O’zbekiston) Urmanbetova, J.K., – f.f.d., professor (Qirg’iziston) Chjan Baychun, – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q.B., – f.f.d., professor (O’zbekiston) Fishler, A. – f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O’zbekiston) Yaskevich, Y.S., – f.f.d., professor (Belorusiya) Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O’zbekiston) Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O’zbekiston) Hamdamova, S. (O’zbekiston ) Madiyorova, V. (O’zbekiston ) Saurov, R.R., (O’zbekiston)

(4)

Ôèëîñîôèÿ è æèçíü ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Falsafa va hayot xalqaro jurnal

Philosophy and life international journal

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Àáäèëüäèíà, Ð. Æ. - àêàäåìèê ÍÀÍ Êàçàõñòàíà, ä.ô.í., ïðîôåññîð Àñêàðîâ, Ò. À. - àêàäåìèê ÀÍ Êèðãèçèñòàíà, ä.ô.í., ïðîôåññîð Áàçàðáàåâ, Æ. - àêàäåìèê ÀÍ Óçáåêèñòàíà, ä.ô.í., ïðîôåññîð

Áàøèìîâ, Â. Â. - äèðåêòîð íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ Òóðêìåíèñòàíà

Âåðíåð Áóø. - ýêõ ïðåçèäåíò âñåìèðíîé àññîöèàöèè ïðîôåññîðîâ, äîêòîð

ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, (Ãåðìàíèÿ) Ìàìåäçàäå, È. Ð. - ä.ô.í., ïðîôåññîð, äèðåêòîð èíñòèòóòà “Ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè” ÀÍ Àçåðáàéäæàíà Ìîðåâåäæ, Ï. - DSñ. ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü GSP ÑØÀ

Íûñàíáàåâ, À.Í. - àêàäåìèê ÀÍ Êàçàõñòàíà, ä.ô.í., ïðîôåññîð Ñêàðàíòèíî, Ë. Ì. - ïðåçèäåíò âñåìèðíîé ôåäåðàöèè ôèëîñîôñêèõ îáùåñòâ ä.ô.í., ïðîôåññîð (Èòàëèÿ) Ñìèðíîâ, À. Â.- àêàäåìèê ÀÍ Ðîññèè, äèðåêòîð èíñòèòóòà Ôèëîñîôèè ÀÍ Ðîññèè, ïðåçèäåíò ÐÔÎ, ä.ô.í., ïðîôåññîð (Ðîññèÿ)

Òóðñóíîâ, À. - àêàäåìèê ÀÍ Òàäæèêèñòàíà, ä.ô.í., ïðîôåññîð Öóé Âýéõàí - Âèöå-ïðåçèäåíò

Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè ÊÀÎÍ, ä.ô.í., ïðîôåññîð (Êèòàé)

×óìàêîâ, À. Í. - ïðîô. ÐÀÍ, ä.ô.í., (Ðîññèÿ) Ó÷ðåäèòåëè:

Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî

èññëåäîâàòåëüñêèé Öåíòð Èìàìà àëü Áóõàðè ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ôèëîñîôñêîå îáùåñòâî Óçáåêèñòàíà ÎÎÎ tadqiqot

Ðåøåíèåì Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ââåäåí â ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ æóðíàëîâ. 2018 ãîä 29 äåêàáðü ïðîòîêîë ¹260/7

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî

¹1175 âûäàíî 27.02.2018 àãåíñòâîì ïî ïå÷àòè è èíôîðìàöèè Óçáåêèñòàíà

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:

Øåðìóõàìåäîâà, Í. À. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí)

Çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà:

Ìóõàìåäîâà, Ç. Ì. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí)

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð:

Ñàôàåâà, Ñ. Õ. - ê.ô.í., äîöåíò (Óçáåêèñòàí) Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

Àëëàõÿðîâà, Ò. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Àçåðáàéäæàí) Àíäèðæàíîâà, Ã. À. - ä.ï.í., ïðîôåññîð (Êàçàõñòàí) Àáàñîâ, À. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Àçåðáàéäæàí) Àõàìåð, Ã. - PhD, ïðîôåññîð (Àâñòðèÿ)

B.K.Ñàíòîø Êóêðåäæà. - PhD, ïðîôåññîð (Èíäèÿ) Áîäèî Òîäåóø. - ä.ï.í., ïðîôåññîð (Ïîëüøà) Áèëàëîâ, Ì. È. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Ðîññèÿ) Áåðíà, À. - PhD.- ïðîôåññîð (Òóðöèÿ) Âåôà Òàøäåëåí - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Òóðöèÿ) Ãàáèòîâ, Ò. Õ. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Êàçàõñòàí) Ãóñåéíîâ, Ñ. -ä.ô.í., ïðîôåññîð (Àçåðáàéäæàí) Ãåçàëîâ,À.À. - ê.ô.í., ïðîôåññîð (Ðîññèÿ) Èâàòîâà, Ë. Ì. - ä.ï.í., ïðîôåññîð, (Êàçàõñòàí) Êóðìàíãàëèåâà, Ã. Ê. - ä.ô.í.,ïðîôåññîð (Êàçàõñòàí) Ëàçàðåâè÷, À. À. - ê.ô.í., ïðîôåññîð (Áåëàðóñèÿ) Ìóçàôôàðîâ, Ì. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Òàäæèêèñòàí) Ìîðåâåäæ, Ð. – DSc, ïðîôåññîð (ÑØÀ)

Íàóøàáàåâà, À., Õåêèìîãëû - PhD, ïðîôåññîð (Òóðêèÿ)

Îëàòóíæè Ôåëèêñ Î. – DSc, ïðîôåññîð (Íèãåðèÿ) Ïàõðóääèíîâ, Ø.È. - ä.ï.í., ïðîôåññîð

(Óçáåêèñòàí)

Ñàäèêîâà, Í. Í. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Òàäæèêèñòàí) Ñàèôíàçàðîâ, È.Ñ. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí) Ñåðãååâ, Ì. Þ. - PhD, ïðîôåññîð (ÑØÀ) Òåëåáàåâ, Ã.Ò. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Êàçàõñòàí) Òóðàåâ, Á.Î. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí) Óðìàíáåòîâà, Æ. Ê. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Êèðãèçèñòàí)

×æàí Áàé÷óí - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Êèòàé) Øàäìàíîâ, Ê.Á. - ä.ô.í. ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí) Ôèøëåð, À. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Ôðàíöèÿ) ßõøèëèêîâ, Æ. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Óçáåêèñòàí) ßñêåâè÷, ß.Ñ. - ä.ô.í., ïðîôåññîð (Áåëàðóññèÿ) Ó÷åíûé ñåêðåòàðü:

Ìàõêàìîâ, Ó. (Óçáåêèñòàí) Êîððåêòîðû:

Õèäèðîâ, Ì.Ò. (Óçáåêèñòàí) Õàìäàìîâà, Ñ. (Óçáåêèñòàí) Ìàäèÿðîâà, Â. (Óçáåêèñòàí) Ñàóðîâ, Ð.Ð. (Óçáåêèñòàí)

(5)

Philosophy and life international journal Falsafa va hayot xalqaro jurnal

Ôèëîñîôèÿ è æèçíü ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor

Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;

Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor

Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan

Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)

Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor

Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA

Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor

Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)

Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)

Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor

Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)

Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos.

sciences (Russia) Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol ¹260 / 7 The registration certificate ¹ 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M.- doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan) Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India) Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland) Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya) Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia) Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan) Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus) Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA) Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan) Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhruddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan) Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. – PhD, philos., professor (USA) Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences,

professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China) Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan) Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France) Yaxshilikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan) Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus) Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan) Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Hamdamova, S. (Uzbekistan) Madiyorova, V. (Uzbekistan) Saurov, R.R. (Uzbekistan)

(6)

¹4 (2019) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2019-7 MUNDARIJA

TA’LIM VA FAN FALSAFASI Bilalov Mustafa Isayevich

Dog'iston milliy falsafasi maqomi haqida...9-27 Muxamedova Zamira Muxamedjanovna, Umirzakova Nargiza Akmalovna

Musulmon tibbiyotiga oid falsafiy-diniy va axloqiy an'analarning tarixiy hamda

zamonaviy jihatlari...28-51

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI Axmetjanov Dastan Galimjanovich, Alimjanova Aliya Sharabekovna

Buyuk ipak yo'li: tamaddun va madaniy aloqalar...52-62 Kennet Adevol Adesina

Markus Sitseronning “De Oratore” asarida fuqarolik tushunchasinig tahlili...63-73 Robert Luzetski

Kerkegorni takrorlash konsepsiyasining aksiologik inqilobi va umumlashtirilmagan ontologiyasi...74-90

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR Gabitov Tursin Xafizovch

Yevroosiyoning an'anaviy sivilizatsiyasi kontekstida qozoq madaniyati ...91-109

KITOBLAR HAQIDA O‘YLAR Shadmanov Qurbon Badriddinovich

Tasavvuf va musulmon dunyosining asosiy madaniy modellarining shakllanishi: tarixiy retrospektiv...110-116

(7)

¹4 (2019) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2019-7 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ Áèëàëîâ Ìóñòàôà Èñàåâè÷

Î ñòàòóñå äàãåñòàíñêîé íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè...9-27 Ìóõàìåäîâà Çàìèðà Ìóõàìåäæàíîâíà, Óìèðçàêîâà Íàðãèçà Àêìàëîâíà

Èñòîðè÷åñêèå è ñîâðåìåííûå àñïåêòû ìóñóëüìàíñêîé ôèëîñîôñêî-ðåëèãèîç- íîé è ýòè÷åñêîé òðàäèöèè â ìåäèöèíå.../...28-51

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÈÑÒÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈß ÔÈËÎÑÎÔÈÈ Àõìåòæàíîâ Äàñòàí Ãàëûìæàíîâè÷, Àëèìæàíîâà Àëèÿ Øàðàáåêîâíà

Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü: öèâèëèçàöèè è êóëüòóðíûå ñâÿçè...52-62 Êåííåò Àäåâîëü Àäåñèíà

Àíàëèç ãðàæäàíñòâà Ìàðêóñà Öèöåðîíà â De Oratore...63-73 Ðîáåðò Ëóçåöñêèé

Ðåâîëþöèîííàÿ àêñèîëîãèÿ è íå îáîáùàåìàÿ îíòîëîãèÿ êîíöåïöèè ïîâòîðå- íèÿ Êüåðêåãîðà...74-90

ÌÈÐÎÂÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ãàáèòîâ Òóðñûí Õàôèçîâè÷

Êàçàõñêàÿ êóëüòóðà â êîíòåêñòå òðàäèöèîííûõ öèâèëèçàöèé åâðàçèè...91-109

ÌÛÑËÈ Î ÊÍÈÃÀÕ Øàäìàíîâ Êóðáàí Áàäðèääèíîâè÷

Ñóôèçì è ôîðìèðîâàíèå îñíîâíûõ êóëüòóðîãè÷åñêèõ ìîäåëåé ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà: èñòîðè÷åñêàÿ ðåòðîñïåêòèâà...110-116

(8)

¹4 (2019) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2019-7 CONTENTS

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE Bilalov Mustafa Isaevich

On the status of the Dagestan national philosophy...9-27 Mukhamedova Zamira Mukhamedzhanovna, Umirzakova Nargiza Akmalovna

Historical and modern aspects of the muslim philosophical-religious and ethical

tradition in medicine...28-51

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY Akhmetzhanov Dastan Galimzhanovich, Alimzhanova Aliya Sharabekova

Great silk way: civilizations and cultural relations...52-62 Kenneth Adewole Adesina

An analysis of citizenship in Marcus Cicero’s De Oratore...63-73 Robert Luzecky

The revolutionary axiology and non-generalizable ontology of Kierkegaard’s concept of repetition...74-90

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS Gabitov Tursyn Khafizovich

Kazakh culture in the context of traditional civilizations of Eurasia ...91-109

THOUGHTS ABOUT BOOKS Shadmanov Kurban Badriddinovich

Sufism and the formation of the main cultural models of the Muslim world: a historical retrospective...110-116

(9)

TA’LIM VA FAN FALSAFASI /

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ / PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

ÓÄÊ 101.1

http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2019-7-1

Áèëàëîâ Ìóñòàôà Èñàåâè÷

äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,

çàâ. êàôåäðîé îíòîëîãèè è òåîðèè ïîçíàíèÿ (Ðîññèÿ, Äàãåñòàí, Ìàõà÷êàëà)

E-mail: mibil@mail.ru

Î ÑÒÀÒÓÑÅ ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÔÈËÎÑÎÔÈÈ

Àííîòàöèÿ.  ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîððåêòíîñòü ïîñòàíîâêè âîïðîñà î íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè âîîáùå è äàãåñòàíñêîé â ÷àñò- íîñòè; îñìûñëèâàþòñÿ èñòîêè è ðåàëüíûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ äàãåñ- òàíñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè, èìåþùåé õàðàêòåð ôè- ëîñîôñêîãî äèñêóðñà. Èçëîæåíû ñîäåðæàíèÿ íåñêîëüêèõ ó÷åíèé ôè- ëîñîôîâ Äàãåñòàíà. Íàðÿäó ñ îñîáåííîñòÿìè âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè, ïîä÷åðêíóòû ñïåöèôè÷åñêèå òðàäèöèè (ïðîáëåìàòèêè è íàïðàâëå- íèé) äàãåñòàíñêîé ôèëîñîôèè, ñëîæèâøèåñÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Äàíà àâòîðñêàÿ îöåíêà ôèëîñîôñêîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â ðåñïóáëèêå, èõ íàñòîÿùåãî ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ. Èñõîäÿ èç êîíòåê- ñòà îñìûñëåíèÿ öèâèëèçàöèîííûõ ïåðñïåêòèâ ýòíîñîâ ðåãèîíà â ýïîõó ãëîáàëèçàöèè îïðåäåëåíû àêòóàëüíûå çàäà÷è äàãåñòàíñêîé ôèëîñî- ôèè.Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñëàì, ñóôèçì, ýòíîñ, ìåòàôèçèêà, ìåòîäîëîãèÿ ôèëîñîôèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà (2): ïîçíàâàòåëüíàÿ êóëüòóðà, ìàñøòàáíûå ëè÷- íîñòè, äàãåñòàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ, íàöèîíàëüíàÿ, Äàãåñòàíñêîå îòäå- ëåíèå Ðîññèéñêîãî ôèëîñîôñêîãî îáùåñòâà.

(10)

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Íàñêîëüêî êîððåêòåí ñàì âîïðîñ î íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè?

Ñîìíåíèÿ âîçíèêàþò óæå íà ýòàïå îñìûñëåíèÿ ñàìîãî ñòàòóñà ýòîãî òåðìèíà, ïîñêîëüêó ôèëîñîôèÿ, áóäó÷è ïî ñâîåé ñóòè ïðåäåëüíî àáñòðàêòíîé è âñåîáùåé òåîðåòè÷åñêîé êîíñòðóêöèåé, âûñøåé ôîð- ìîé ðàöèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè ÷óæäà ðåãèîíàëèçàöèè è íàöèîíà- ëèçàöèè. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå ôîðìû îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, â òîì ÷èñëå, ñàìûå âûñîêîòåîðåòèçèðîâàííûå íàó÷íûå ïîñòðîåíèÿ, êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, íåñóò â ñåáå ïå÷àòü ìåí- òàëüíûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ, êëèìàòè÷åñêèõ, ñîìàòè÷åñêèõ è ò.ï. îñî- áåííîñòåé ñóáúåêòîâ òâîð÷åñòâà. Äà è ñàìî ôîðìèðîâàíèå ôèëîñî- ôèè âêëþ÷àåò ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ýìïèðè÷åñêèõ ôðàãìåíòîâ, íàíèçàííûõ íà îáùåìèðîâîççðåí÷åñêóþ êàíâó, âñëåäñòâèå ÷åãî òðåõ- òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ äðåâíåé íàóêè ïðåäñòàåò â èçâåñòíûõ èñòîðè-

÷åñêèõ åå òèïàõ, ôîðìàõ è íàïðàâëåíèÿõ.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ

 ñòàòüå èçëîæåíî ìå÷òàÿ ïîçèöèÿ àâòîðà íàöèîíàëüíîé ôèëîñî- ôèè ïðïîâåäåì ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàáîò òàêèõ àâòîðîâ êàê Ì.Àá- äóëëàåâ, Ã.Áàììàò, Õ.Ôàòàëèåâ. Èñïîëüçîâàì ìåòîä ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà, îáîáùåíèå, èñòîðèöèçì è âîñõîæäåíèå îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó.

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

È åñëè â òàêîì åäèíñòâå èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî ïîäîéòè ê ñòàòóñó ïîíÿòèÿ «íàöèîíàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ», òî áåçóñëîâíî åãî êàòå- ãîðèàëüíîå ïðàâî íà áûòèå. Äðóãîå äåëî, íàñêîëüêî êîíêðåòíûå ïðî- ÿâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè ñîñòîÿòåëüíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè íàóêè, ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðèòÿçàíèé ñàìîé ôèëîñîôèè.

Íî ìíîãîå çäåñü ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè. È ãîâîðÿ îá èñòîêàõ è ñòà- íîâëåíèè íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè â òîì èëè èíîì ðåãèîíå ìèðà, íåâîçìîæíî îòâëå÷üñÿ îò ãåíåçèñà äðåâíåãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè. Îä- íàêî â ðåàëüíîñòè ñ òàêèì îáðàçöîì íå ñîïîñòàâèìà íè îäíà íàöèî- íàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ äàæå ïîçäíåéøåãî ïåðèîäà. Êëàññè÷åñêèå õàðàê- òåðèñòèêè àíòè÷íîé êóëüòóðû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä: ÿçû÷åñòâî íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è Äàãåñòàíà êàê êóëüòóðíî-ðåëè-

(11)

ãèîçíîå ÿâëåíèå íå îòëè÷àëîñü ôèëîñîôñêîé ãëóáèíîé, öåëîñòíîñ- òüþ è çíà÷èìîñòüþ ñâîåãî âëèÿíèÿ. Íèêàêèõ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíè- êîâ, èìåí èëè ôèëîñîôñêè çíà÷èìûõ èäåé ÿçû÷åñêîé êóëüòóðû íå ñîõðàíèëîñü. Òåì íå ìåíåå, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ Äàãåñòàíà, ÿçû÷åñòâî ñ áîëüøèì òðóäîì âåêàìè ïðåîäîëåâàëîñü (íàâåðíîå, ñî- õðàíèâ ñâîè ïèòàòåëüíûå äóõîâíûå êîðíè) ïîî÷åðåäíî ìîíîòåèñòè-

÷åñêèìè ðåëèãèÿìè – èóäàèçìîì, õðèñòèàíñòâîì, à âïîñëåäñòâèè è íûíå - èñëàìîì. Î÷åâèäíî, ðåãèîíàëüíàÿ êóëüòóðà Äàãåñòàíà îáîãà- ùåíà ýòèìè è ðÿäîì äðóãèõ èñòîðè÷åñêè çíà÷èìûõ öèâèëèçàöèé è öåëîñòíûõ ìèðîâîççðåíèé. Õîòÿ ãåíåòè÷åñêèé êîä äóõîâíîñòè íàøèõ ýòíîñîâ ðàçëîæèòü ïî åãî èíòåëëåêòóàëüíûì ñîñòàâëÿþùèì íå ïðåä- ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì íèêàêèìè ñîâðåìåííûìè ïðèáîðàìè, íî ìîæ- íî êîíñòàòèðîâàòü: ñòàíîâëåíèå íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, åãî âûæèìêè â âèäå ôèëîñîôñêîé ðåôëåêñèè íàä ñîáñòâåííûì äóõîì, âåêîâûå îáû÷àè, ðèòóàëû è òðàäèöèè îáðåëè êîíòóðû èñëàìñêîé êóëüòóðû ñ îïðåäåëåííîé ìåòàôèçè÷åñêîé ãëóáèíîé.

Ðåëèãèÿ èñëàìà îòêðûëà äàãåñòàíöàì äîñòóï ê äóõîâíûì öåííîñ- òÿì íå òîëüêî ìóñóëüìàíñêîãî ðåãèîíà, íî è àíòè÷íîé è â öåëîì åâðîïåéñêîé êóëüòóðû. Òàê èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü â ðåãèîíå, ÷òî ïðåäïî÷òèòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëà ìèñòè÷åñêàÿ âåòâü èñ- ëàìà – ñóôèçì. Ýòî îáóñëîâëåíî, íà íàø âçãëÿä, íåñêîëüêèìè îáñòî- ÿòåëüñòâàìè, ðåøàþùèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå: ñóôèéñêàÿ ðàçíîâèäíîñòü ìóñóëüìàíñòâà, ñòàâøàÿ âïîñëåäñòâèè òðàäèöèîííûì äëÿ ðåãèîíà èñëàìîì, îáëàäàëà íàèáîëüøèì àäàïòàöèîííûì ðåñóð- ñîì ê ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì, ýòíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì è êóëüòóð- íûì ôàêòîðàì áûòèÿ ìåñòíûõ ýòíîñîâ [Áèëàëîâ, Ì.È. 2010: c.192].

Òàê èëè èíà÷å, âñòàåò âïîëíå ïðàâîìåðíûé âîïðîñ î ñóùåñòâîâà- íèè íàöèîíàëüíîé äàãåñòàíñêîé ôèëîñîôèè è î åå ñîäåðæàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèÿõ. Îäíèì èç íàñòîé÷èâûõ èññëåäîâàòåëåé, êàòåãîðè÷íî ïîëîæèòåëüíî îòâå÷àþùèõ íà íåãî ÿâëÿåòñÿ Ìàãîìåä Àáäóëëàåâè÷

Àáäóëëàåâ, ïîñâÿòèâøèé ñâîå òâîð÷åñòâî îñìûñëåíèþ äóõîâíîé êóëü- òóðû íàðîäîâ Äàãåñòàíà ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íàøèõ äíåé.  îñíî- âó ñâîåé ìåòîäîëîãèè îí êëàäåò ïîëîæåíèå î ðàñøèðèòåëüíîì òîë- êîâàíèè ïðåäìåòà èñòîðèè ôèëîñîôèè, âêëþ÷àÿ â íåãî «íå òîëüêî ôèëîñîôñêèå, ëîãè÷åñêèå, ýñòåòè÷åñêèå, ýòè÷åñêèå, íî è ñîöèàëü- íî-ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû» [Àáäóëëàåâ, Ì.À. 1993: c.12]. Àâòîð àðãó- ìåíòèðóåò ñâîþ ïîçèöèþ òåì, ÷òî ôèëîñîôèÿ ñëóæèò «ìåòîäîëîãè-

÷åñêîé è îáùåòåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé ... âñåé äóõîâíîé êóëüòóðû», à ïîñêîëüêó «â äóõîâíîé æèçíè ãîðöåâ ãîñïîäñòâîâàëà ðåëèãèîçíàÿ èäåîëîãèÿ», ïîñòîëüêó ýòî «ïðåïÿòñòâîâàëî ðàçâèòèþ ôèëîñîôñêîãî

(12)

ìûøëåíèÿ è ôèëîñîôñêîé ìûñëè» â îáñòàíîâêå îòñóòñòâèÿ ïèñü- ìåííîñòè ó ðÿäà íàðîäîâ, «ôèëîñîôñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ïåðèîäèêè», à «íàðîäíûå ìàññû âûðàæàëè ñâîè ìå÷òû è ñòðåìëåíèÿ, ñâîå îòíî- øåíèå ê ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè è ê ìèðîçäàíèþ â ôîëüêëîðå, à ïåðåäîâûå ëþäè – ïðåèìóùåñòâåííî â ïîýçèè» [Àáäóëëàåâ, Ì.À.

1993: c.13-14].

Íà íàø âçãëÿä, Ì.Àáäóëëàåâ íå äî êîíöà ïîñëåäîâàòåëåí. Îäíî äåëî, ÷òî ôèëîñîôèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîëîãèåé âñåé äóõîâíîé êóëüòóðû â ïðèíöèïå, âîîáùå, íî äðóãîå äåëî, ÷òî òàêàÿ ìåòîäîëîãèÿ ïîÿâëÿ- åòñÿ â îñíîâíîì â òðóäàõ íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàìîãî ïðîôåññîðà Ì.Àáäóëëàåâà. Îòñóòñòâèå ñîáñòâåííî ôèëîñîôñ- êèõ ðàçðàáîòîê, õîòÿ ôèëîñîôñêèå èäåè è ñîäåðæàëèñü â ôîëüêëîðå, ïîýçèè è ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäàõ, íå ïîçâîëÿåò, ðàçóìååòñÿ, ãîâîðèòü îá èñòîðèè ôèëîñîôèè (äàæå â åå ðàñøèðèòåëüíîì ïîíèìàíèè) â ðåãèîíå. È äàæå ïðè òîì, ÷òî íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå êóëüòèâèðîâàëñÿ ñóôèçì – íàèáîëåå íàñûùåííàÿ ôèëîñîôñêèì ñîäåðæàíèåì âåòâü èñëàìà, â ðåãèîíå âïëîòü äî ÕÕ âåêà íå ïîÿâèëèñü çà÷àòêè ïðîôåñ- ñèîíàëüíîé ôèëîñîôèè.

Âîîáùå, ôèëîñîôñêîå ïðîÿâëåíèå ìóñóëüìàíñòâà íå ñîîòâåòñòâó- åò ìàñøòàáó è çíà÷èìîñòè èñëàìñêîé ðåëèãèè â èñòîðèè ÷åëîâå÷å- ñòâà. È çäåñü áîëüøå ïðàâû òå ìûñëèòåëè, ñêåïòè÷åñêè îöåíèâøèå âêëàä èñëàìà â ôèëîñîôèþ. Òî æå õðèñòèàíñòâî ïîðîäèëî â Íîâîå âðåìÿ ýòàëîíû ìûñëè åâðîïåéñêîé êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè. Òîãäà êàê ìóñóëüìàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ â ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ îáùå÷åëîâå÷åñ- êîé çíà÷èìîñòè ãîðàçäî ñêðîìíåå äàæå â ïåðèîä íàèâûñøåãî ðàñöâå- òà â ñåðäöåâèíå àðàáñêîé êóëüòóðû, íå ãîâîðÿ î åå ïåðèôåðèéíûõ

÷àñòÿõ. Êàêîé-ëèáî çíà÷èòåëüíîé ôèëîñîôñêîé òðàäèöèè è ôèëî- ñîôñêîé êóëüòóðû â ðåãèîíå ìóñóëüìàíñêîãî Êàâêàçà òàêæå íå ñëî- æèëîñü, ðàçâå ÷òî àäàïòèðîâàííûå ê ìåíòàëèòåòó íàøèõ ýòíîñîâ ó÷å- íèÿ îòäåëüíûõ ñóôèéñêèõ ñåêò.  ïðîøëûå âåêà âïëîòü äî ÕÕ âåêà äàãåñòàíñêàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü íå ïîäíèìàëàñü äî âñåîáùèõ ïðîöåññîâ, îíà èçó÷àëà è ïûòàëàñü îñìûñëèâàòü ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñïåöèôèêîé äàãåñòàíêîé êóëüòóðû, íðàâñòâåííîñòè, òðàäèöèè, ðåëèãèîçíûõ âåðîó÷åíèé áåç èõ ñëîæíûõ ñâÿçåé ñ ìèðî- âîé êóëüòóðîé. Ýòî îñìûñëåíèå îñóùåñòâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî â ôîëüêëîðíîé è ïîýòè÷åñêîé ôîðìå, à ðåäêèå èñêëþ÷åíèÿ îñòàâàëèñü íà óðîâíå îòðûâî÷íîãî äóáëèðîâàíèÿ ôèëîñîôñêèõ êîíöåïöèé è èõ ïîñèëüíîãî êîììåíòèðîâàíèÿ.

Îäíàêî ïðîöåññ âûçðåâàíèÿ íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè â ðåãèîíå âñå æå ïðîèñõîäèë êàê îïðåäåëåííàÿ èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ñàìîñîçíà-

(13)

íèÿ íàðîäîâ è èõ ñàìîèäåíòèôèêàöèè. Òîò æå ïðîôåññîð Ì. Àáäóëëà- åâ îñóùåñòâèë ñêðóïóëåçíûé ïîèñê çíà÷èìûõ äëÿ ôèëîñîôñêîãî îáîá- ùåíèÿ âçãëÿäîâ äàãåñòàíñêèõ ìûñëèòåëåé. Îäíèì èç äîâîëüíî èçâåñ- òíûõ áûë Ìóõàììàä èç Êóäóòëè (1652-1717) - ó÷åíûé â îáëàñòè àðàá- ñêîé ôèëîñîôèè, ìóñóëüìàíñêîãî ïðàâà, ëîãèêè, ôèëîñîôèè, ïî ñóùåñòâó, ïåðâûé ó÷èòåëü äàãåñòàíñêèõ ó÷åíûõ, êàê åãî ïðåçåíòóåò Ì.Àáäóëëàåâ [Àáäóëëàåâà, Ì.À. 1963;2007]. Åñòü ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî îí áîðîëñÿ ïðîòèâ ñõîëàñòèêè è ìðàêîáåñèÿ, ïðèäåðæèâàëñÿ ðàöèî- íàëèçìà, îòâåðãàë ó÷åíèå î áîæåñòâåííîì ïðåäîïðåäåëåíèè ÷åëîâå-

÷åñêîé ñóäüáû, àíòðîïîìîðôíîå ïðåäñòàâëåíèå î Áîãå. Äðóãîé ìåñò- íûé ôèëîñîô òîãî âðåìåíè - Äàìàäàí-Ýôåíäè èç Ìåãåáà, íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî ïðîõîäèëà â îñíîâíîì â Áàãäàäå, Äàìàñêå è ò.

ï., çàíèìàëñÿ òàêæå ìàòåìàòèêîé, ôèçèêîé, ïðîïàãàíäèðîâàë àñò- ðîíîìè÷åñêèå èäåè Óëóãáåêà, ìåäèöèíñêèå - Èáí-Ñèíû, èçó÷àë îêêóëüòíûå ìèñòè÷åñêèå íàóêè, óâëåêàëñÿ è àëõèìèåé. Îïèðàÿñü íà îòäåëüíûå èäåè Àðèñòîòåëÿ, îí îñìûñëèâàë ôèëîñîôñêèå âîïðîñû ïîçíàíèÿ è ïðèäåðæèâàëñÿ ìíåíèÿ, ÷òî íàóêà è ðåëèãèÿ íå ÿâëÿþò- ñÿ ïðîòèâíèêàìè, à íàîáîðîò, äîïîëíÿþò äðóã äðóãà â îâëàäåíèè òàéíàìè ïðèðîäû, à èñëàì âûñòóïàåò ñâÿçûâàþùåé è èíòåãðèðóþ- ùåé ñèëîé. Ðàçóìååòñÿ, åñëè ïîäîáíûå èäåè îçâó÷èâàëèñü è ãäå-òî ôèêñèðîâàëèñü, òî íå ìîãëè íå îêàçàòü ñîöèîêóëüòóðíîãî âëèÿíèÿ íà óìîíàñòðîåíèÿ äàãåñòàíöåâ.

Ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî òîëüêî ñ ïðîíèêíîâåíèåì ýëåìåíòîâ àíòè÷íîé íàóêè è ôèëîñîôèè èíòåëëåêò è ìûøëåíèå äàãåñòàíöåâ îáðåòàþò öèâèëèçàöèîííûé óðîâåíü. Íàäî ïîëàãàòü, àðõàè÷åñêàÿ ïî- çíàâàòåëüíàÿ êóëüòóðà, â êîòîðóþ âïëåòàëèñü óæå ýëåìåíòû îáðàçíî- ëîãè÷åñêîãî èëè ñèìâîëè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ñîñòàâëÿëà îñíîâó îá- ùåñòâåííîãî è îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ äàãåñòàíöåâ âïëîòü äî XVIII âåêà.

Áîëåå òîãî, íàçâàííûå âûøå ó÷åíûå è ôèëîñîôû, ñêîðåå âñåãî, áûëè íàñëûøàíû è îò÷àñòè çíàêîìû ñ òåìè íàó÷íûìè çíàíèÿìè, âèòàâ- øèìè â àòìîñôåðå òîãî âðåìåíè â îñíîâíûõ êóëüòóðíûõ öåíòðàõ Àðàá- ñêîãî õàëèôàòà. Îäíàêî äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ôèëîñîôñêîé ïîçíàâàòåëü- íîé êóëüòóðû îñîáî âàæíà ðåôëåêñèÿ ñîçíàíèÿ, êîãäà âïîëíå îïðå- äåëåííî ôóíêöèîíàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ âíóòðèíàó÷íàÿ ìåòîäîëîãè÷åñ- êàÿ ðåôëåêñèÿ è ôèëîñîôñêàÿ ðåôëåêñèÿ. Òàêèå äèôôåðåíöèðóåìûå ðåôëåêñèè, âîîáùå ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èìûå ôèëîñîôñêèå ðåôëåê- ñèè ìîãëè âûðàáàòûâàòüñÿ òîëüêî â ìåñòàõ íàó÷íîé è èíòåëëåêòóàëü- íîé êîíöåíòðàöèè, ÷åãî íà òåððèòîðèè Äàãåñòàíà íå áûëî.

Åâðîïåéñêèé èìïóëüñ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ôèëîñîôñ- êîé ìûñëè â Äàãåñòàíå äàëî åãî âõîæäåíèå â ñîñòàâ Ðîññèè. Ïðåä-

(14)

ñòàâëåíèå î áîëåå èëè ìåíåå óñòîé÷èâîé ïîçíàâàòåëüíîé êóëüòóðå, â ðàìêàõ êîòîðîé ìîãëà ôîðìèðîâàòüñÿ ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü ýòîãî ïå- ðèîäà è êîòîðàÿ ìîãëà áûòü âåðõîì äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ íàèáîëåå îá- ðàçîâàííûõ è ìûñëÿùèõ äàãåñòàíöåâ, äàþò âîççðåíèÿ è ìûñëèòåëü- íûå ïîäõîäû Ã. Àëêàäàðè.

Ãàñàí Àëêàäàðè (1834-1910) ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷àë àðàáî-ìóñóëü- ìàíñêóþ è åâðîïåéñêóþ íàóêó è ôèëîñîôèþ, íî ôèëîñîôñêèå âçãëÿäû åãî íåñàìîñòîÿòåëüíû è ýêëåêòè÷íû. Ìèð è âñå ñóùåå íà íåì, ñ÷èòàë Àëêàäàðè, ñîòâîðåíû Áîãîì: Áîã ïðîäîëæàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå â ïðèðîäå êàê åå àêòèâíîå íà÷àëî, äóøà. Áîã óïðàâëÿåò ìèðîì, íî Áîã ïîçâîëÿåò êàæäîìó äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Èäåè ýòè áëèçêè ê èäåàëèñòè÷åñêîìó ïàíòåèçìó. Áîãà íåò íèãäå è íåò ìåñòà, ãäå áû îí íå íàõîäèëñÿ, ïîä÷åðêèâàë äàãåñòàíñêèé ìûñëèòåëü.  ãíîñåîëîãè-

÷åñêèõ âîïðîñàõ Àëêàäàðè ïðèäåðæèâàëñÿ òåîðèè «äâîéñòâåííîé èñ- òèíû». Ìàòåðèàëüíîå ïîçíàåòñÿ îðãàíàìè ÷óâñòâ è ìûøëåíèåì, òàê âîçíèêëà íàóêà; îí ïðèçíàâàë áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà â íàó÷íîì ïîçíàíèè, âîñõèùàëñÿ äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè åñòåñòâåí- íûõ íàóê. Èäåàëüíûå æå ñóùíîñòè - âîëÿ, æåëàíèå, äóøà, âåðà è ò. ä.

- ïîçíàþòñÿ ðàçóìîì, êîòîðûì óïðàâëÿåò Áîã. Áîãîñëîâèå, ðåëèãèÿ è íàóêà äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.

Ôèëîñîôèÿ - íàóêà îá óíèâåðñàëüíîì, î âñåîáùåì, âå÷íîì ñ äîñòàòî÷íî ñëîæíûì è ðàçâåðíóòûì êàòåãîðèàëüíûì àïïàðàòîì. Åå ïðîáëåìû è êà÷åñòâåííûå ïåðåìåíû ñîîòâåòñòâåííû êà÷åñòâåííûì íîâàöèÿì ñàìîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Äëÿ èçó÷åíèÿ íàöèîíàëüíî ñïå- öèôè÷íîé ôèëîñîôèè âàæåí ó÷åò ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèîêóëüòóð- íûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ñòàíîâëåíèå äàãåñòàíñêîé ôèëîñîôèè íà÷èíà- ëîñü â ñîñòàâå âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè - òðàäèöèîííî àíòðîïîöåíò- ðè÷íîé, èìåâøåé ýòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðåèìóùåñòâåííî èððàöè- îíàëèñòè÷åñêîé è ìèñòè÷åñêîé. Îíà ïðîïîâåäîâàëà èäåàëû êîë- ëåêòèâèçìà, äóõîâíîñòè, ïàññèâíîé ñîçåðöàòåëüíîñòè. Çàïàäíàÿ ôè- ëîñîôèÿ, êàê èçâåñòíî, âî ìíîãîì ïðîòèâîïîëîæíà, êîñìîöåíò- ðè÷íà, èçíà÷àëüíî ñâÿçàíà ñ èçó÷åíèåì è îáúÿñíåíèåì ìèðîçäà- íèÿ - êàê óñòðîåí ìèð, êàê åãî ïîçíàòü è ïåðåñòðîèòü. Îíà òåñíî ñâÿçàíà ñ íàóêîé, åñòåñòâîçíàíèåì, ðàöèîíàëèñòè÷íà è ïðèâåëà åâðîïåéñêóþ êóëüòóðó ê èäåàëàì èíäèâèäóàëèçìà, ïðèîðèòåòà ìà- òåðèàëüíûõ öåííîñòåé, âûäâèæåíèþ íà ïåðâûé ïëàí óòèëèòàðíûõ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà. Îíà äåÿòåëüíà è âî ìíîãîì àãðåññèâíà ïî îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå. Äàãåñòàíñêèé äóõ, õîòÿ è ïîðîæäåí Âîñòîêîì, âåêàìè ñóùåñòâîâàë â êóëüòóðå, ïîðîæäåí- íîé ïðîòèâîðå÷èâûìè ñòîëêíîâåíèÿìè ýòèõ äâóõ ìèðîâûõ ôèëî-

(15)

ñîôñêèõ òåíäåíöèé.

Íà ôîíå ïåðåõîäà Åâðîïû ê íåêëàññè÷åñêîìó åñòåñòâîçíàíèþ, èçâåñòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðîãî â òî âðåìÿ èìåëà è ðîññèéñêàÿ íàóêà, Äàãåñòàí îñòàâàëñÿ äîâîëüíî îòñòàëîé â íàóêå è ñâåòñêîì îá- ðàçîâàíèè ïåðèôåðèåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Âåäóùàÿ ðîëü â îñìûñ- ëåíèè èñòîðèè è êóëüòóðû, êàê âûøå îòìå÷àëîñü, îòâîäèëàñü ôîëü- êëîðó è ïîýçèè. Ïîýòè÷åñêàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ, êñòàòè, è ïîíûíå ãîñ- ïîäñòâóåò â äàãåñòàíñêîé ëèòåðàòóðå, èìååò ñâîèì ñîäåðæàíèåì ÷óâ- ñòâåííûé îáðàç è êîíêðåòíóþ ðåàëüíîñòü, ïðåäñòàåò ðàííåé ñòàäèåé íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ è çàðîæäàþùåéñÿ ôèëîñîôèè. È ýòî íåóäèâèòåëüíî - âñå èñòîðè÷åñêè ïåðâûå ôîðìû ôèëîñîôèè âûðàñ- òàëè èç ìèôà, ýïîñà è ðåëèãèè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ÕÕ âåêà ÿâèëà ìèðó íåñêîëüêèõ äàãåñòàíöåâ - ìàñøòàáíûõ ëè÷íîñòåé - Óëëóáèé Áóéíàêñêèé, Ìàõà÷ Äàõàäàåâ, Ãàé- äàð Áàììàò, Àëèáåê Òàõî-Ãîäè, Õàëèë Ôàòàëèåâ... Íå âñåì èì óäà- ëîñü ðåàëèçîâàòü çàëîæåííûé ïðèðîäîé è îáðàçîâàíèåì èíòåëëåêòó- àëüíûé ïîòåíöèàë, ìíîãèå ìîëîäûìè îòäàëè ñâîè æèçíè çà áóäóùåå äàãåñòàíñêèõ íàðîäîâ. Îäíèì èç âûäàþùèõñÿ ìûñëèòåëåé ðåãèîíà áûë Äæåëàëóòäèí Àñåëüäåðîâè÷ Êîðêìàñîâ (1877-1939) - ÷åëîâåê öåëü- íîãî è íåçàâèñèìîãî, â òî æå âðåìÿ ðàñêîâàííîãî è âîñïðèèì÷èâîãî óìà. Åãî íàó÷íî-ôèëîñîôñêîå ìûøëåíèå áûëî åìêî, ñîîáðàçíî åãî îñíîâàòåëüíîìó è ðàçíîñòîðîííåìó îáðàçîâàíèþ. Íà ñîáåñåäíèêîâ ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå íå ñòîëüêî åãî îáøèðíûå çíàíèÿ, èëè óìå- íèå óáåæäàòü, àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ñêîëüêî ïîðàæà- ëà, êàê âñïîìèíàë ïðîôåññîð Ðàñóë Ìàãîìåäîâ, «ñàìà ìàíåðà ìûñ- ëèòü, âñåãäà øèðîêèé ïîäõîä, íåîæèäàííî ìàñøòàáíûå ñîïîñòàâëå- íèÿ...». Ïîñòîÿííî çàáîòÿñü îá «óìñòâåííîé íàöèîíàëüíîé æèçíè», îñíîâíûì ôàêòîðîì êîòîðîé, ïî åãî ñëîâàì, ÿâëÿåòñÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ äëÿ íåãî áûëà íå òîëüêî ñôåðîé òâîð÷åñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ, íî åùå è ïðåäìåòîì ïðîôåññèîíàëüíîãî èíòåðåñà, Ä. Êîðêìàñîâ áå- çóñëîâíî êóëüòèâèðîâàë è ñâîé óì. Ñòàâ îäíîé èç ñàìûõ çàìåòíûõ

«êóëüòóðíûõ åäèíèö» ñâîåãî âðåìåíè, îí íåñ â ñåáå òî, ÷òî ñðàçó è îñíîâàòåëüíî îïðåäåëÿåò åå ñîäåðæàíèå – «î÷åíü óìíûé ÷åëîâåê»,

«èíòåëëåêòóàë» Òàê íåèçìåííî îòçûâàëèñü î íåì òå èç íåïîñðåä- ñòâåííî ñ íèì îáùàâøèõñÿ, êòî áûë â ñîñòîÿíèè îöåíèòü åãî èíòåë- ëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë. Â òåðìèíîëîãèè ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè ñêà- çàëè áû: îí áûë ñïîñîáåí ìûñëèòü âñëóõ â ðåæèìå îíëàéí.

Ìîùíàÿ âîëíà ñîöèàëüíûõ ïåðåìåí, ýïèöåíòðîì êîòîðûõ â Íî- âîå âðåìÿ ñòàë åâðîïåéñêèé Çàïàä, äîêàòèëàñü äî ñåâåðîêàâêàçñêèõ ãîð ê íà÷àëó ÕÕ âåêà è âîñòðåáîâàëà â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ

(16)

æèçíü è «äàãåñòàíñêóþ èíòåëëèãåíöèþ åâðîïåéñêîãî òèïà», îïðå- äåëèâøóþ âïîñëåäñòâèè ñîäåðæàíèå è ñïåöèôèêó òàêîãî èñòîðè-

÷åñêè-êîíêðåòíîãî äóõîâíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê äàãåñòàíñêèé íàöè- îíàëüíûé óì. Îí ëåã â îñíîâó ñòûêóþùèõñÿ çàïàäíûõ è âîñòî÷íûõ ôèëîñîôñêèõ èäåé â ãåíåçèñå äàãåñòàíñêîé ôèëîñîôèè. Ìåòîäè÷- íûé è ñèíòåòè÷åñêèé ñêëàä óìà òîãî æå Êîðêìàñîâà ïîçâîëÿåò åìó îïåðèðîâàòü íå òîëüêî îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ýìïèðè÷åñêîãî è ôàêòîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íî è êàòåãîðèÿìè ýêîíîìèêè, ïîëè- òèêè, êóëüòóðû, ýòíîñà, çà êîòîðûìè öåëûé ïëàñò ôèëîñîôcêîãî ñîçíàíèÿ.  òî æå âðåìÿ îí îáëàäàë õàðàêòåðíûìè ïðåäñòàâèòåëÿì òî÷íûõ íàóê ëîãè÷íîñòüþ è ðàöèîíàëèçìîì, ñïîñîáíîñòüþ ïðîíè- êàòü â ñóòü âåùåé è ïðèâîäèòü èõ â ñèñòåìó, õîòÿ èçíà÷àëüíûé îãîíü åãî äóøè ïèòàëà ýíåðãèÿ çàùèòû èíòåðåñîâ òðóäîâîãî íàðîäà è äóõ ðåâîëþöèîíåðà ïðåäîïðåäåëèë åãî ñóäüáó. Íå çðÿ åãî ëþáèìûìè àâòîðàìè áûëè Øåêñïèð è Áàéðîí, Òóðãåíåâ è Ïèñàðåâ, Äèäðî è Êîíò, Êðîïîòêèí... - òå, êòî ïðèçûâàë ê îáíîâëåíèþ, ñîöèàëüíîìó ïåðåóñòðîéñòâó, ê ñîöèàëèçìó.

Ðåâîëþöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü çàðîæäàåòñÿ ó þíîãî Äæåëàëà íà ðî- äèíå, Äàãåñòàíå, â Ìîñêâå îíà åãî óæå çàõâàòûâàåò öåëèêîì, à â Ïàðèæå, ïîæàëóé, ñòàíîâèòñÿ ñóäüáîé. Ñòðàíà ìàòåðèàëèçìà è àòå- èçìà - Ôðàíöèÿ, ãäå îí æèë ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ òðèæäû, ó÷åáà â Ñîðáîííå è äîëãèå ÷àñû â áèáëèîòåêàõ, «ðîñêîøü» æèâîãî îáùå- íèÿ ñ ôðàíöóçàìè, êîòîðûõ îòëè÷àþò âîñïðèèì÷èâîñòü, ïîäâèæíîñòü óìà, âîîáðàæåíèå, îñòðîóìèå, íå òîëüêî ôîðìèðîâàëè åãî èäåéíî- ïîëèòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå, íî è äîïîëíÿëè ïðèðîäíûå âîñòî÷íûå èñòîêè åãî ñòèëÿ ìûøëåíèÿ íîâûìè ïðèòîêàìè. Íå äóìàþ, ÷òî îí ñòàíîâèòñÿ òîãäà èëè äàæå âïîñëåäñòâèè îðòîäîêñàëüíûì ìàðêñèñ- òîì, ñêîðåå, ôèëîñîôñêî-ìàòåðèàëèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðèðîäó â åãî ìèðîâîççðåíèè ñî÷åòàåòñÿ, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì íàó÷íûì ÿçû- êîì, ñ öèâèëèçàöèîííûì ïîäõîäîì ê ïîíèìàíèþ èñòîðèè è îáùå- ñòâà, êîòîðûé â ñîöèàëüíûõ äåòåðìèíàíòàõ ðàçâèòèÿ ñîöèóìà îòäàåò ïðèîðèòåò êóëüòóðå, ýòíè÷åñêèì, ìåíòàëüíûì, ðåëèãèîçíûì è ò.ï.

êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèì íåìàòåðèàëüíûì ñóáñòðàòàì. Êîñâåííûì ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ÿâëÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíîå íåïðèÿòèå Îêòÿáðü- ñêîé ðåâîëþöèè, ñòàâêà íà êðåñòüÿíñòâî êàê íà îñíîâíîãî ñóáúåêòà ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Äàãåñòàíå, ó÷åò çíà÷èìîñòè ðåëèãèîç- íîãî ôàêòîðà â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè è ò.ï.

Åñëè âåñòè ðå÷ü î ôèëîñîôèè êàê ìåòîäîëîãèè ðåëèãèè, òî äðóãîé â ôèëîñîôñêîì ïëàíå çíà÷èòåëüíîé ôèãóðîé Äàãåñòàíà íîâîãî ïåðè- îäà ïðåäñòàåò Ãàéäàð Áàììàò (1889-1965) – âèäíûé ïîëèòè÷åñêèé è

(17)

îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ó÷åíûé, ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò. Ã.Áàììàò èìåë âïîëíå óñòîÿâøèåñÿ è çðåëûå â òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå âçãëÿäû íà áó- äóùåå ðîññèéñêîé öèâèëèçàöèè, íà áóäóùåå Êàâêàçà. Çäåñü åãî àðãó- ìåíòû, áëèçêèå ê ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèì, áûëè âåñüìà àâòîðèòåò- íû – îí èìåë ñâîèõ ñòîðîííèêîâ. Îòîéäÿ îò ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíî- ñòè â òå÷åíèå ïîëóâåêà Ã. Áàììàò ôèëîñîôñêè îñìûñëèâàë çíà÷è- òåëüíûå ñîáûòèÿ è ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ äàãåñòàíñêîé è ñåâåðîêàâ- êàçñêîé èñòîðèè è äåéñòâèòåëüíîñòè.

Åãî çíàìåíèòûé òðóä «Ëèêè Èñëàìà» ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåí- íèêîâ ìàñòåðñêè, ñ ãëóáîêèì çíàíèåì âîïðîñà îñâåùàåò «âñå àñïåê- òû èñëàìà: ó÷åíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå, êóëüòóðà, íàóêà, ëèòåðàòóðà, èñêóññòâî, âëèÿíèå Âîñòîêà íà Çàïàä, ïðè÷èíû óïàäêà è ïðîáóæäå- íèå ìóñóëüìàíñêèõ íàðîäîâ». Îöåíêè îòñòàâàíèÿ èñëàìñêîé öèâèëè- çàöèè Ã. Áàììàòîì è ñåé÷àñ àêòóàëüíû: «èíòåëëåêòóàëüíûé ëèáåðà- ëèçì è ñêëîííîñòü ê ýêñïåðèìåíòèðîâàíèþ, õàðàêòåðèçîâàâøèå íà-

÷àëî ìóñóëüìàíñêîé öèâèëèçàöèè, óñòóïèëè ìåñòî äîãìàòè÷åñêèì ñïåêóëÿöèÿì, âçÿòûì íà âîîðóæåíèå ÷èñòî ôîðìàëèñòè÷åñêîé îðòî- äîêñèåé. Êðèòè÷åñêèé äóõ áûë ïîäàâëåí. Òåîëîãè÷åñêèå è þðèäè÷åñ- êèå ó÷åíèÿ, äîâåäåííûå äî êðàéíîñòè, âûòåñíÿëè èç øêîë ÷èñòî íàó÷íûå äèñöèïëèíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ãëàâíûì è äàæå åäèí- ñòâåííûì çàíÿòèåì ìóñóëüìàíñêèõ ó÷åíûõ» [Áàììàò, Ã. 1959]. Ã. Áàì- ìàò ïðîÿâèë ñåáÿ íå òîëüêî êàê áëåñòÿùèé çíàòîê èñòîðèè ðåëèãèè, íî è êàê åå ôèëîñîô, óñìîòðåâøèé â çàìåíå äóõà ñâîáîäíîé äèñêóñ- ñèè ðåáÿ÷åñêèì ìèñòèöèçìîì, êóëüòîì ñâÿòûõ è ìîãèë, èñêóñíî èñ- ïîëüçóåìûõ ìóëëàìè, ïðåâðàùåíèå ñâÿòûõ ãîðîäîâ Ìåêêè è Ìåäèíû â ïðèñêîðáíîå çðåëèùå ïîðîêà è áåñïîðÿäêà âî âðåìÿ åæåãîäíîãî ïîëîìíè÷åñòâà. Íå ïðåóìåíüøàÿ öåííîñòü ãðåêîðèìñêîãî ðåàëèñòè-

÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, ðàöèîíàëèçìà è ñòðîãèõ ëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, Ã.Áàì- ìàò ïðîòèâ ïðåóâåëè÷åíèÿ èõ ðîëè â êóëüòóðå, ïðèòÿçàíèÿ íà ñîâåð- øåíñòâî ãðå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Êàê àêòóàëüíû è çíà÷èìû ýòè ìåòî- äîëîãè÷åñêè çíà÷èìûå ðåìàðêè äëÿ ñîâðåìåííîé êóëüòóðû!

 ÷èñëå ðîäîíà÷àëüíèêîâ íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè Äàãåñòàíà îñî- áîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò èìåíè Õàëèëà Ìàãîìåäîâè÷à Ôàòàëèåâà, èç- âåñòíîãî ó÷åíîãî, ïåäàãîãà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Äàãåñòàíà. Ðî- äèëñÿ â àóëå Êóäàëè Ãóíèáñêîãî ðàéîíà â Äàãåñòàíå, ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ, ñòàë òàì æå êàíäèäàòîì è äîê- òîðîì ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, áûë äèðåêòîðîì Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, âòîðûì ñåêðåòàðåì Äàãåñòàíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ, çàâåäóþùèì êàôåäðîé ôèëîñîôèè åñòåñòâåííûõ ôàêóëüòåòîâ ÌÃÓ. È âñå ýòî çà 44 ãîäà æèçíè, îáîðâàâ-

(18)

øåéñÿ â 1959 ãîäó àâèàêàòàñòðîôîé.

Îäíèì èç ïåðâûõ ôèëîñîôñêèõ ñòàòåé Õ.Ôàòàëèåâà áûëà ðàáîòà

«Ê âîïðîñó î êðèçèñå ìåõàíèöèçìà», â êîòîðîé Õ.Ôàòàëèåâ ñìåëî îêóíóëñÿ â ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå õîäÿ÷åãî â íàó÷íîì ñîîáùåñòâå

÷óòü ëè íå ïîëâåêà òîãäà âûðàæåíèÿ «Êðèçèñ â ôèçèêå».  ðÿäå ðàáîò Õ. Ôàòàëèåâ ðàñêðûâàåò ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ìåõàíèñòè÷åñêîé êàð- òèíîé ìèðà è âíîâü îòêðûòûìè ôàêòàìè, êîòîðûå îïðîâåðãàëè ìåõà- íèñòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î íåäåëèìîñòè àòîìà, î íåèçìåííîñòè õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, î ïîñòîÿíñòâå ìàññû, îá àáñîëþòíîñòè ìàñ- ñû è âðåìåíè [Ôàòàëèåâ, Õ.Ì. 1962: c.238-239]. Îòêðûòèÿ êîíöà XIX è íà÷àëà XX âåêîâ ïîçâîëèëè ñîçäàòü íîâóþ åñòåñòâåííîíàó÷íóþ è ôèëîñîôñêóþ êàðòèíó ìèðà, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî áûëî îáúÿñíèòü ñâÿçü ìàññû è ýíåðãèè, äèñêðåòíîñòü è íåïðåðûâíîñòü ÿâëåíèé, êîð- ïóñêóëÿðíî-âîëíîâîé õàðàêòåð ÿâëåíèé è ò.ï. ñ âûòåêàþùèìè îòñþ- äà íîâûìè ëîãèêî-ãíîñåîëîãè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè. Ìàòåðèÿ, ñóá- ñòàíöèÿ, áûòèå, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ, áåñêîíå÷íîñòü è äðóãèå ïîíÿ- òèÿ îíòîëîãèè ïîäâåðãëèñü íîâîìó òîëêîâàíèþ, ÷òî çàèíòåðåñîâàëî è ôèçèêà Õ.Ôàòàëèåâà.

Ñëåäóþùàÿ ðàáîòà «Ê âîïðîñó î åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðåäïîñûë- êàõ âîçíèêíîâåíèÿ äèàëåêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà» âûøëà, êîãäà Õàëèë Ìàãîìåäîâè÷ ñòàë ïåðâûì çàâåäóþùèì, ñîçäàííîé â 1953 â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå êàôåäðû ôèëîñîôèè åñòåñòâåííûõ ôàêóëü- òåòîâ. Íûíå ýòà êàôåäðà íîñèò íàçâàíèå êàôåäðû ôèëîñîôèè è ìåòî- äîëîãèè íàóêè ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ, åå ðóêîâîäèòåëÿìè â ðàçíîå âðåìÿ ÿâëÿëèñü èçâåñòíûå ó÷åíûå-îáùåñòâîâåäû Ã.Â. Ïëàòî- íîâ, Ñ.Ò. Ìåëþõèí, Â.È. Êóïöîâ, Ì.À. Ðîçîâ, À.Â. Êåçèí, À.Â. Ïàíèí.

Ñ êîíöà 2002 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåäóþùèé êàôåäðîé - ïðîôåññîð Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ Êóçíåöîâ. Íàçâàíèå âûøåóïîìÿíó- òîé ðàáîòû Õ.Ôàòàëèåâà ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ – íî, íåñìîòðÿ íà õðåñòîìàòèéíûé äëÿ ìàðêñèñòñêîé ôèëîñîôèè õàðàêòåð, â íåé àâòîð äåìîíñòðèðóåò êîìïåòåíòíîå âëàäåíèå ñîâðåìåííîé åìó ñèòóàöèåé â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ. Ïðèãîäèëèñü ïîçíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â ïåðèîä ðàáîòû íàä êàíäèäàòñêîé è äîêòîðñêîé äèññåðòàöèÿìè - èññëåäîâà- íèÿ ïî ñîçäàíèþ îðèãèíàëüíîé è íîâîé ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ ñâî- áîäíîãî ïðîáåãà ýëåêòðîíîâ â ïëàçìå è íîâîãî êîìïåíñàöèîííîãî ñïîñîáà èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè äðåéôà ýëåêòðîíîâ â ïëàçìå, à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷åííûå âûâîäû îá óïðàâëåíèè ïàðàìåòðàìè ïëàç- ìû ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Òîò ôàêò, ÷òî ôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Õ.Ôàòàëèåâà âîñïîëíèëè îòñóòñòâèå äîñòîâåðíûõ ýêñ- ïåðèìåíòàëüíûõ è òåîðåòè÷åñêèõ äàííûõ ïî âëèÿíèþ âíåøíåãî ìàã-

(19)

íèòíîãî ïîëÿ íà èîíèçàöèîííûå ïðîöåññû â ïëàçìå ãàçîâîãî ðàçðÿäà

– ñâèäåòåëüñòâî òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ìåòàôèçèêà àðãóìåíòèðî- âàíî îáîñíîâûâàòü ðîëü åñòåñòâîçíàíèÿ â ðàçâèòèè äèàëåêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà.

Ðàáîòû Õ.Ôàòàëèåâà «Åñòåñòâåííûå íàóêè â æèçíè îáùåñòâà»,

«Åñòåñòâåííûå íàóêè è ïðîèçâîäñòâî» - ñâèäåòåëüñòâî çíà÷èòåëüíîãî ðîñòà ôèëîñîôñêîé êóëüòóðû è ðàñøèðåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ- êîãî äèàïàçîíà 40-ëåòíåãî ó÷åíîãî. Îíè äåìîíñòðèðóþò îñìûñëåíèå Õ.Ôàòàëèåâûì ïðîáëåì íîâîé ñôåðû ôèëîñîôèè – ñîöèàëüíîé ôè- ëîñîôèè. Ðîñò ôèëîñîôñêîé êóëüòóðû, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñ- òè, øèðîêèé äèàïàçîí îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ó÷å- íîãî ñíèñêàëè åìó óâàæåíèå êîëëåã ïî íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó. Îí íå òîëüêî ïóáëèêîâàëñÿ â âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ è ôèëîñîôñêèõ æóðíàëàõ, íî áûë ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè íàó÷íûõ æóðíà- ëîâ «Ïðèðîäà», «Âåñòíèê âûñøåé øêîëû», «Âåñòíèê ÌÃÓ», «Âîï- ðîñû ôèëîñîôèè», áûë ÷ëåíîì Ó÷åíîãî ñîâåòà ôèëîñîôñêîãî ôà- êóëüòåòà ÌÃÓ, Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè ÀÍ ÑÑÑÐ, ÷ëåíîì ýêñïåðò- íîé êîìèññèè ÂÀÊ.

Õ.Ôàòàëèåâ áûë, ïðåæäå âñåãî, ôèëîñîôîì-ìåòàôèçèêîì, èìïóëüñ êîòîðîìó äàëà ôèçèêà. Êàê èçâåñòíî, ïî òâîð÷åñòâó Àðèñòîòåëÿ, íà- çâàíèå Ìåòàôèçèêà ïîëó÷èëî èçó÷åíèå òîãî, ÷òî ëåæèò çà ïðåäåëà- ìè ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé, â îñíîâàíèè èõ. Ðå÷ü øëà, ãîâîðÿ ñîâðåìåí- íûì ÿçûêîì, î ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåìàõ ôèçèêè. Ýòîò ñìûñë òåðìèíà è îñòàëñÿ â îáùåì ñîçíàíèè. Ïîñëå äâóõ äèññåðòàöèé: êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè «Ê âîïðîñó îá èçó÷åíèè ýôôåêòîâ ñëàáîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ïëàçìå ãàçîâîãî ðàçðÿäà», è äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè «Ê èñòî- ðèè áîðüáû çà äèàëåêòè÷åñêèé ìàòåðèàëèçì â ñîâåòñêîé ôèçèêå»

î÷åâèäåí âåêòîð íàó÷íûõ èçûñêàíèé Õàëèëà Ìàãîìåäîâè÷à Ôàòàëè- åâà ê ìåòàôèçè÷åñêèì ïðîáëåìàì, êîãäà èññëåäîâàòåëü âûõîäèò çà ãðàíèöû îïûòà â ïîçíàíèè ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âûõîäèò ê «ïåð- âîôèëîñîôèè». Ôèëîñîôà íà òàêîì ýòàïå òâîð÷åñòâà íàçûâàþò ìåòà- ôèçèêîì - çàíèìàþùèìñÿ âîïðîñàìè, âûõîäÿùèìè çà ïðåäåëû îïûòà.

Ïðàâäà, ìíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî ìåòàôèçèêàìè òàêæå ñòàëè íàçû- âàòü ôèëîñîôîâ ïîñëå Ãåãåëÿ, èìåÿ â âèäó àíòèïîä äèàëåêòèêîâ. Íî ñîãëàñèòåñü, ÷òî òàêîå ïåðåèíà÷èâàíèå ìåòàôèçèêè áûëî íåñïðàâåä- ëèâûì, òåì áîëåå ÷òî Àðèñòîòåëü âîâñå íå áûë àíòèäèàëåêòèêîì.

Îäíàêî Õ.Ôàòàëèåâ ñêîíöåíòðèðîâàí íà ÿäðå ôèëîñîôèè – ìåòà- ôèçèêå.  ðàáîòàõ «Äèàëåêòè÷åñêèé ìàòåðèàëèçì è âîïðîñû åñòåñòâîç- íàíèÿ», «Íåîïîçèòèâèçì è íåêîòîðûå ïðîáëåìû åñòåñòâîçíàíèÿ»,

«Óãðîæàåò ëè Âñåëåííîé òåïëîâàÿ ñìåðòü?» ìåòàôèçè÷åñêèå ðàçìûø-

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Thus, energy has become the prime anchor of China’s economic growth and development for which Zhao (2008:209) argues that China has adopted a

Помимо этого, страны-члены ШОС созда- ют показательные проекты для развития отста- ющих в экономическом развитии стран, способ- ствуют всестороннему

If our main target is Globalization from East and Chinese IR theories we have to start from the President and Professor of China Foreign Affairs University (CFAU) and

Abstract. Special significancein the study of the problems of the implementation of international law into national legislation is acquiredin the context of the implementation

In the 2003 UNCITRAL Yearbook, the UNCITRAL model law on procurement of goods, construction and services reflects the various legal traditions of the broad membership of

Russia believes that stability in the region is the cornerstone in protecting its growing interests, and that the Arab Spring revolutions brought nothing but chaos

Ïðè àíàëèçå ñõåìû íåäâîè÷íîãî ìíîãîïîðîãîâîãî äåêîäåðà, ïðåäñòàâëåííîé íà ðèñóíêå 2, âèäíî, ÷òî ÑÌÏÄ ÿâëÿåòñÿ ïðîñòåéøèì äåêîäåðîì, ñîñòîÿùèì

Äëÿ ñîçäàíèÿ ÒÄ îòæèã âñåõ òðåõ ãðóïï îá- ðàçöîâ ïðîâîäèëñÿ â ìóôåëüíîé ïå÷è íà âîçäóõå ïðè òåìïåðàòóðå 450°Ñ â òå÷åíèå âðåìåíè îò 3 äî 384 ÷àñîâ.. Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòó- ðû