• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Physical culture and Sport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Physical culture and Sport"

Copied!
22
0
0

Толық мәтін

(1)
(2)
(3)
(4)

Мамандық 5В010800 "Дене шынықтыру және спорт"

Специальность 5В010800 "Физическая культура и спорт"

Specialty 5B010800 - "Physical culture and Sport"

Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme level: Бакалавриат Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded:

Біліктілік деңгейі /Уровень квалификации /Qualification level: 5(6) уровень НРК РК / 6 уровень ЕРК

Берілетін дәреже: бакалавр білім

Присуждаемая степень: бакалавр образования Awarded degree: bachelor of education

Стандартный срок обучения: 4 года Оқытудың стандартты мерзімі: 4 жыл Standard period of study: 4 years

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл / 4 жыл / 5 жыл Периодичность пересмотра: 3 года / 4 года / 5 лет Review frequency: 3 years / 4 years / 5 years

(5)

Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама дене шынықтыру және спорт саласында тәжірибелік дағдыларды және негізгі білімді меңгерген, профильдік стандартақа жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға негізделген. Ойлау мәдениетін меңгерген, талдауға, қабылдауға, ғылыми-зерттеу, аналитикалық және оқытушылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті болу.

Цели образовательной программы Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных и конкурентноспособных специалистов, обладающих базовыми знаниями и практическими навыками в области физической культуры и спорта. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, реализации в научно-исследовательской, аналитической и преподавательской деятельности.

Profile of the education programme: The program is intended for training of the highly qualified and competitive specialists possessing basic knowledge and practical skills in the field of physical culture and sport. Owning culture of thinking, it is capable to generalization, the analysis, perception, realization in research, analytical and teaching activity.

Білім берудің негізгі нәтижелері Білім бағдарламасының бакалавры:

- Дене шынықтыру және спортпен байланысты әртүрлі типтегі біліммекемелерінде жаттықтырушылық және педагогикалық қызметтке дайын.

- Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқарушы қызметкер ретінде басқарушылық қызметтке, тұрғылықты жерлерде спорттық бұқаралық жұмыстар мен дене шыгнықтыру іс-шараларын ұйымдастыруға дайын.

- Жаттықтыру әдісін жетілдіру және құрастыруға бағытталған дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми-педагогикалық қызметті орындауға, спортпен шұғылданатындардың ағзасына әсер ететін дене шынықтыруға қатысты зерттеу жұмыстарына дайын;

Ключевые результаты обучения Бакалавр образования будет подготовлен:

-к тренерской и педагогической ддеятельности в различных типах образовательных учреждений связанных с физической культурой и спортом.

-к управленческой деятельности в качестве управленческих работников сферы физической культуры и спора, организатора физкультурных мероприятий и спортивно-массовой работы по месту жительства;

-к выполнению научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спора в направлении разработки и совершенствования методик тренировок, исследовательских работ связанных с выявлением роли и воздействий средств физической культуры, на организм занимающихся, социальных факторов физической культуры и спора.

Key learning outcomes Bachelor of Physical Education will be prepared:

-k coaching and teaching ddeyatelnosti in various types of educational institutions related to physical culture and sports.

-k management activities as administrative workers in the sphere of physical culture and controversy, organizers of sports events and sports activities in the community;

-k implementation of research activities in the field of physical culture and dispute towards the development and improvement of training techniques, research work related to the identification of the role and impact of physical culture, the body concerned, social factors and physical culture of the dispute.

(6)

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education programme

Код/код/ Code Модульдің атауы /Название модуля / The name of the module

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes

Жалпы модульдер /Общие модули /General modules EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі

Модуль общей образованности Module of the general education

Аналитикалық құжаттарды

рәсімдеу және

презентациялау,

коммуникация әдістерін

білу; заманауи

бағдарламалық өнімдерді кәсіби қызметінің әртүрлі салаларында, ғылыми және тәжірибелік жұмысында қолдана білуі; қазақ, орыс, шетел тілдерінде кәсіби тақырыпта көпшілік алдында сөйлей алуы.

будет знать о способах коммуникации и согласовании точек зрения, оформлении и презентации аналитической документации, будет способен использовать современные программные продукты в

различных областях

профессиональной

деятельности, научной и практической работе; выступать на профессиональные темы на казахском, русском и иностранном языках.

be aware of the ways of communication and coordination of points of view, the design and presentation of analytical documentation, be able to use modern software products in various areas of professional activity, scientific and practical work; act on professional topics in Kazakh, Russian and foreign languages HIST 21002 Әлеуметтік-этикалық

құзыреттіліктер модулі Модуль социально- этических компетенций Module of the social and ethical competencies

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының әлемдік тарих контекстінде алып қарағанда бірегей және маңызды орнын білуге және түсінуді , олардың болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңыздылығын анықтауды және тұжырымдауды , қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымдарын қорғауды философиялық талқылау мен

дәлелдер жасауға

будет знать и понимать уникальное и значимое место истории современного Казахстана в контексте всемирной истории, способен грамотно вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по актуальным проблемам современности, определять и формулировать социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности; минимизировать

students will know and understand the unique and important place of the contemporary Kazakhstan in the context of world history, be able to competently lead a philosophical discussion and arguments to defend their positions on topical issues of our time,identify and formulate socially important goals of their future professional activity, minimize subjectivity in the

(7)

қабілеттілікті арттыруға;

ақпаратты талдау

субъективтілікті барынша азайтуды ; олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуді үйренеді

субъективизм при анализе информации; осозновать социальную значимость своей

будущей профессии

analysis of information; be aware of the social importance of their future profession.

MNGT 21003 Экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреттіліктер модулі Модуль экономических и организационно-

управленческих компетенций

Module of the economic, organizational and management competencies

біріккен талдау әдістемесін, өз бизнесін құру және дамыту бойынша жоспарлау және шешім қабылдау;

жұмыспен қамтуда қиын жағдайларында шешім

қабылдай алуды;

шығармашылық және кәсіби салада жаңа идеяларды табысты жүзеге асыру арқылы дәлелдеуді білетін болады.

будет знать методологию совместного анализа, проектирования и принятия решений для создания и развития собственного бизнеса;

способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой деятельности; мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в профессиональной сфере

students will know the methodology of the joint analysis, planning and decision-making to create and develop their business;

able to make decisions in difficult situations of employment; will be motivated by creativity and successful implementation of new ideas in the professional sphere

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major PhCS 22004 Спорттық ойындардың

оқыту әдістемесі Спортивные игры с

методикой преподавания Sport games with the

methods of teaching

ҚР, Европаның және

Әлемнің спорттық

ойындарының қысқаша тарихын білу. Спорттық ойындарда арнайы дене сапасын, жылдамдық-күшін жетілдіру және тәрбиелеудің құралдары мен әдістерін қабылдау және меңгеру.

Спорттық ойындарда техниканы, тактиканы, және технико-тактиканы

жетілдірудің және оқытудың

знать краткую историю спортивных игр РК, Европы и Мира. Знать и применять методы и средства воспитания

и совершенствования

физических, скоростно-силовых и специальных физических качеств в спортивных играх.

Владеть и применять методы и средства обучения и совершенствования технике, тактике и технико-тактическим действиям в спортивных играх.

know a brief history of the sports games of the RK, Europe and the World.

Know and apply the methods and means of education and improvement of the physical, speed- strength and special physical qualities in sports.

To have and to apply methods and tools for learning and improving technique, tactics and

(8)

құралдары мен әдістерін меңгеру. Төрешілікті жүргізе білу және оның қағидаларын білу, спорттық ойындар бойынша жарыстар өткі зу және ұйымдастыра білу

Знать правила и уметь проводить судейство, уметь организовывать и проводить соревнования по спортивным играм

technical and tactical actions in sports. Know the rules and be able to carry out the judging, to be able to organize and conduct competitions in sports games

PhCS 22005 Ұлттық спорт

түрлеріндегі спорттық-

педагогикалық жетілдіру

Спортивно –

педагогическое

совершенствование в национальных видах

спорта Sports and pedagogical

improvement in national sports

Ұлттық спорт түрлерін оқытудың негізін және зхаманауи білімді меңгеру.

Даму тарихы. Ұлттық және спорттың жаппай түрі.

Заманауи ұлттық спорт түрлерінің негізгі құрылымы. Теория ережесі және оқыту әдістемесі.

Техника, тактика және ұлттық спорт түрлеріндегі спорттық шеберлік.

Разрядтық талаптар. Жарыс классификациясы.

Төрешілік.

знать современные знания и умения по основам обучения национальным видам спорта.

Историю развития.

Национальные и массовые виды спорта. Обычаи, обряды, вера и традиции. Содержание основ современных национальных видов спорта. Правила теория и методика обучения. Техника, тактика и спортивное мастерство в национальных видах спорта. Разрядные требования. Классификация соревнований. Судейство.

Know the latest knowledge and skills for teaching the basics of national sports.

The history of development.

National and mass sports.

Customs, rites, faith and traditions. The content of the foundations of modern national sports. Terms of the theory and methods of teaching. Technique, tactics and sportsmanship in national sports. Discharge requirements. The classification of the competition. Refereeing.

PhCS 22006 Циклді спорт түрлері

оқыту әдістемесі Циклические виды спорта

с методикой преподавания Cycle Sports with the

methods of teaching

модульдің бағдарламасы студенттерге циклдік спорт түрлерінің теориясы мен әдісін дене тәрбиесі және жалпы спорт бойынша оларды әртүрлі формада кең қолдану мақсатын үйретуді қамтиды: жұмыс үшін қажетті педагогикалық және ұйымдастыру дағдыларын, тәжірибелік материалдарды меңгеру

программа модуля

предусматривает изучение студентами теории и методики циклических видов спорта с целью их широкого применения в различных формах работы по физическому воспитанию и по спорту в целом: овладение практическим материалом, приобретение педагогических и организационных навыков необходимых для работы.

module program provides students study theory and methodology of cyclic species to their wide application in various forms of work in physical education and sport in general: the mastery of practical materials, acquisition of pedagogical and organizational skills required for the job.

(9)

PhCS 22007 Анатомия жас ерекшелік морфологиясы мен дене шынықтыру және спорт тарихы

Анатомия, возрастная морфология, история физической культуры и спорт

Anatomy modern morphological features physical education and history of sport

Адам ағзасының өсуі мен

дамуының жалпы

заңдылықтарын, ағза жүйелерінің құрылысын, қызметін және жас ерекшеліктік,

конституционалдық,

спорттық морфологиялық, сондай-ақ, жыныстық дифорфизм негіздерімен таныстыру және спортшы денесінің қалыпты және

қимыл қозғалысты

жағдайларда анатомиялық талдау тәсілдері мен морфологиялық зерттеу әдістерін білу профильдік стандартқа

сәйкестендірілген.

Общие закономерности роста и развития организма человека, строительство систем организма, конституцию, а также, ознакомление с основами движения тела спортсмена, и дифорфизм, а также, в случаях

анатомических и

морфологических действий,

способы анализа и

ознакомление с основами нормальной дифорфизм, знание методов исследования движения тела спортсмена.

General regularities of the growth and development of the human body, the construction of the systems of the body, and arcsech activities, counseling, sports and morphological, as well as learning the basics of body movement of the athlete in cases of sexual and

Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification PhCS 13408 Дене шынықтыру

Физическая культура Physical training

Өмірге қажетті қимыл- қозығалыстарын менгеру және жетілдіру; профильдік стандарттың жалпы кәсіби-

қолданбалы дене

дайындығының қажетті деңгейіне қол жеткізу;

спорт және дене шынықтру сабағында жүелі түрде дене тәрбиесінің мотивациялық қажеттілігін қалыптастру;

салауатты өмір салтында, жалпы спорт турлерінде, дене жаттығуларында пайдалана білу.

Овладеть жизненно важными двигательными умениями и

навыками; достичь

необходимого уровня общей физической и профессионально- прикладной физической подготовленности;

сформировать мотивационно- ценностное отношение к физической культуре и потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом; уметь использовать физические упражнения, виды спорта в

To manage the vital motor acquirements ,to reach the required level of common physical and professional and applicative physical readiness ; to form the motivation and value relation to physical culture and the need in systematic sessions of physical exercises and short ;to be able to use the physical exercises ,kinds of sport in the free time and healthy lifestyle.

(10)

досуге, здоровом образе жизни.

EAST 13009 Еуразиялық кеңістік:

этно-мәдени және діни ықпалдастық

Евразийское

пространство: этно-

культурное и религиозное взаимодействие

Eurasian space: it-cultural and religious interaction

Оқыту нәтижелері:

еуразиялық аймақтың әлеуметтік, саяси, экономикалық дамуының басты өлшемдері мен үдерістерін айқындау және Еуразия аймағындағы

елдердің физика-

жағрапиялық, тарихи, саяси, экономикалық,

демографиялық, этникалық, мәдени, діни және басқа да айырмашылықтарын ескере отырып кешенді сипаттама жасау.

Результаты обучения: учитывая характер исторически сложившихся социально- экономических, политических и культурных систем при рассмотрении истории народов стран евразийского региона и составлять комплексную характеристику стран евразийского региона с учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей.

Learning outcomes: to make complex description of countries of the Eurasian region taking into account his physics and geography, historical, political, social, economic, demographic, ethnic, cultural, religious and another features.

(11)

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program модуль

коды/

Код модуля/

module code

Пәннің атауы / Название дисциплины /Title discipline

Пәннің циклі /Цикл дисциплины

/ Cycle of discipline

көлемі/ Объем/

memory

Аудиториялық оқу жұмысының түрлері

/ Виды аудиторной учебной работы /

Types of study

Қорытынды бақылау формасы /

Форма итогового контроля / Type of final

control

Язык обучения/

Оқыту тілі / Language

of instruction Кредиты

РК/ ҚР кредит саны/

Quantity of RK credits

ECTS

Дәріс екция /Lecture Практика/Семинар Практика/Семинар Practice/Seminar Лабораториялық сабақ абораторные занятия /Laboratory practicals 1 семестр /1 семестр /semester 1

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component EDUC

21001

Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП ООД GCD

3 5 3

емтихан экзамен exam

русский, казахский EDUC

21001

Шетел тілі

Иностранный язык Foreign language

ЖБП ООД GCD

3 5 3

емтихан экзамен exam

Анг/нем/

франц PhCS

22005

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

Теория и методика избранного вида спорта Theory and methods chosen sport

КП ПД PD

3 5 2 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS 22004

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective КП

ПД 6 9

(12)

courses** PD MNGT 21103 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses**

ЖБП ООД GCD

2 3

HIST 21002 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses** ЖБП

ООД GCD

2 3

EAST 13009 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses**

ОҚТ ДВО AE

2 PhCS

13408

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

ОҚТ ДВО AE

2 диф.сынақ

диф.зачет mixed- grading- system test Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

19 30

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

23 30

2 семестр /2 семестр /semester 2

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component EDUC

21001

Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии

Information and сommunication technologies

ЖБП ООД GCD

3 5 2 1

емтихан экзамен exam

английский

HIST 21002

Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана Modern history of Kazakhstan

ЖБП ООД GCD

3 5 2 1 МЕ

ГЭ русский,

казахский

(13)

EDUC 21001

Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language

ЖБП ООД GCD

3 4 3

емтихан экзамен exam

русский, казахский EDUC

21001

Шетел тілі

Иностранный язык Foreign language

ЖБП ООД GCD

3 4 3

емтихан экзамен exam

Анг/нем/

франц PhCS

22005

Оқу практикасы / Учебная практика / Educational internship

ОҚТ ДВО AE

3 2

есеп отчет report PhCS Педагогикалық практика/

Педагогическая практика/

Teaching externship

ОҚТ ДВО AE

1 1

есеп отчет report PhCS 22007 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses** КП

ПД PD

3 5

MNGT 21103 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses**

ЖБП ООД GCD

3 5

PhCS 13408

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

ОҚТ ДВО

AE 2

диф.сынақ диф.зачет

mixed- grading- system test Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению

Total for theoretical training 18 28

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester 24 31

(14)

3 семестр /3 семестр /semester 3

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component PhCS

22005

Педагогика Педагогика Pedagogy

БП БД BD

3 5 2 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский EDUC

21001

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language

БП БД BD

2 3 2

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS

22007

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп

гигиенасы

Возрастная физиология и школьная гигиена Age physiology and school hygiene

БП БД BD

2 3 1 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS 22005 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses** БП

БД BD

6 9

PhCS 22006 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses** БП

БД BD

8 12

PhCS 13408

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

ОҚТ ДВО

AE 2

диф.сынақ диф.зачет

mixed- grading- system test Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

21 32

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

23 32

4 семестр /4 семестр /semester 4

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component HIST

21002

Философия Философия Philosophy

ЖБП ООД GCD

3 5 2 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский

(15)

PhCS 22005

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы Педагогика физической культуры и спорта Physical education and sport pedagogy

БП БД BD

2 3 1 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский EDUC

21001

Кәсіби бағытталған шетел тілі Профессионально ориентированный иностранный язык

Professionally oriented foreign language

БП БД BD

2 3 2

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS

22005

Жалпы және жас ерекшелік психологиясы Общая и возрастная психология

General and modern physiological features

БП БД BD

2 3 1 1

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS

22004

Педагогикалық практика Педагогическая практика Teaching externship

ОҚТ ДВО

AE 1 1

есеп отчет report PhCS

22005

Тілдік практика

Языковая практика Language practice

ОҚТ ДВО

AE 2 2

есеп отчет report PhCS 22007 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses**

КП ПД PD

7 11

PhCS 13408

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

ОҚТ ДВО

AE 2

диф.сынақ диф.зачет

mixed- grading- system test Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

16 25

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

21 28

5 семестр /5 семестр /semester 5***

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component

PhCS Теория и методика физической культуры БП 3 5 2 1 емтихан русский,

(16)

22005 БД BD

экзамен exam

казахский PhCS Теория и методика детского-юношеского и

профессионального спорта

БП БД BD

2 3

емтихан экзамен

exam PhCS

22005

Теория и методика обучения базовым видам

спорта (по школьной программе) КП

ПД PD

2 3 1 2

емтихан экзамен exam

русский, казахский PhCS 22006 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses БП

БД BD

6 10

PhCS 22006 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses С блок

БП БД BD

6 9

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

19 30

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

19 30

6 семестр /6 семестр /semester 6***

PhCS 22007 Элективті пәндер/Элективные

дисциплины/Elective courses КП

ПД PD

5 7

PhCS 22005 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses

БП БД BD

6 10

PhCS 22005 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses С блок

БП БД

BD 6 10

PhCS Педагогикалық практика Педагогическая практика Teaching externship

ОҚТ ДВО

AE 2 2

есеп отчет report

(17)

PhCS Тілдік тәжірибесі

Языковая практика Language practice

ОҚТ ДВО

AE 2 2

есеп отчет report Теориялық білім беру бойынша барлығы

Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

17 27

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

21 31

7 семестр /7 семестр /semester 7

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component PhCS Менеджмент физической культуры и спорта БП

БД BD

2 3

емтихан экзамен

exam PhCS 22005 Элективті пәндер/ Элективные

дисциплины/Elective courses**

КП ПД PD

6 10

PhCS 22007 Элективті пәндер/ Элективные дисциплины/Elective courses**

БП БД BD

6 9

PhCS 22005 Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses**

БП БД BD

5 8

Теориялық білім беру бойынша барлығы Итого по теоретическому обучению Total for theoretical training

19 30

Семестр бойынша барлығы Итого по семестру

Total for semester

19 30

8 семестр /8 семестр /semester 8 PhCS Педагогикалық практика

Педагогическая практика Teaching externship

ОҚТ ДВО AE

6 6

есеп отчет report

PhCS Диплом алдындағы практика / ОҚТ 4 10 есеп

(18)

Преддипломная практика / Pre – diploma work externship

ДВО AE

отчет report Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по специальности State examination

ҚА ИА

FA

1 4

МЕ ГЭ SE Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау

Написание и защита дипломной работы Defense of Bachelor degree diploma work

ҚА ИА FA

2 8

ДЖ қорғау Защита ДР Defense of the diploma

work Семестр бойынша барлығы

Итого по семестру Total for semester

13 30

Теориялық білім беру бойынша барлығы Всего теоретического обучения

Total for theoretical training

129 202 Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы

Итого по образовательной программе Total for education program

163 240

(19)

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: шығармашылық емтихан дене шынықтыру және спорт сабағын өткізудің қауіпсіздік ережелеріне сай тәжірибелік формада жарыс түрінде екі күн өткізіледі. Тәртіп, бақылау

жаттығуларын орындау шарттары емтихан комиссиясымен анықталып оларды орындаудың талаптарына сай және спорт түрлері бойынша жарыстардың арнайы ережелерімен өткізіледі. Шығармашылық емтихан бағдарламасы екі емтиханнан тұрады: 1 – «мамандандыру бойынша нормативтер», 2 – «Жалпы дене дайындығы бойынша нормативтер»

1. Особые вступительные требования: Вступительные творческие экзамены проводятся в практической форме в виде соревнований в два дня в соответствии с Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом.

Порядок, условия выполнения контрольных упражнений определяются экзаменационной комиссией и проводятся в соответствии с условиями их выполнения и официальными правилами соревнований по видам спорта. Программу творческих экзаменов составляют: первый экзамен – «Нормативы по специализации», второй экзамен – «Нормативы по общей физической подготовки».

1.Specific admission requirements: Entrance examinations are held in creative practice as a form of competition in two days in accordance with the safety rules of the physical culture and sports. The procedure, terms of performance of control exercises are determined by the examination committee and conducted in accordance with the terms of their performance and official rules for sports competition. Program of creative examinations are as follows: the first exam - "Regulations on specialization", the second exam - "Regulations on the general physical preparation."

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:

- «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім беретін оқу бағдарламасын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың жалпы орта (толық) білімі болуы тиіс.

- жалпы орта (толық) білім беру құжаты мемлекеттік үлгіде немесе орта кәсіптік білімі немесе бастапқы кәсiби білімі, жалпы орта (толық) білім беру немесе жоғары кәсіби білім беру бастапқы кәсіби даярлық жазбасы бар құжат талапкердің қолында болуы тиіс.

2.Особые условия для признания предшествующего обучения:

-лица, желающие освоить образовательную программу подготовки по специальности «Физическая культура и спорта», должны иметь среднее (полное) общее образование;

-абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем

профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшего профессионального образования.

(20)

2.Specific arrangements for recognition of prior learning:

persons wishing to master the educational training program on specialty "Physical culture and sport", must have secondary (complete) general education;

-abiturient must have a state approved secondary (full) general education or secondary professional education or initial vocational training if it has a record of the receipt of the bearer of the secondary (full) general education or higher professional education.

3.Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Бакалавр дәрежесін алу үшін студент бағдарламаның төмендегі талаптарына жауап беруі керек:

- ББ бойынша оқытудың нәтижесін меңгеру.

- жалпы көлемі 129 кредиттен кем емес барлық оқытылған пәндер бойынша жақсы баға болу керек.

- оқу, педагогикалық және дипломалды практикадан өтуі керек.

- дипломдық жұмысты дайындап қорғау немесе ББ бейіндік пәне бойынша екі қосымша емтихан тапсыруы керек.

3. Требования к присвоению степени:

-Для получения степени бакалавра, студент должен отвечать следующим требованиям программы:

-Освоить результаты обучения по ОП.

-Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом не менее 129 кредитов.

-Пройти учебную, педагогическую и преддипломную практики.

-Успешно сдать государственный экзамен по специальности.

-Подготовить и защитить дипломную работу или сдать два дополнительных экзамена по профилирующим дисциплинам ОП (на основании решения кафедры).

3.Requirements and Guidelines Assigned degree

- For receipt of degree of the bachelor, the student shall meet the following requirements of the program:

- To master results of training in the Educational Program.

- To have positive estimates on all studied subject matters with a total amount at least 129 credits.

- To pass educational, pedagogical and predegree practicians.

- To successfully pass the state examination in the specialty.

- To prepare and defend the thesis or to pass two additional examinations in the main subjects of the Educational Program (based on the decision of department).

4Бакалавр кәсіби қызметінің объектілері төмендегідей:

-Дене шынықтыру және спорт саласының қызметіне қатысты тұлғалар және дене шынықтыру-сауықтыру спорттық

қызметтерді тұтынушылар;

(21)

-Дүниетанымдық құрылым процесі, мотивациялық-құндылық бағдарлау және денсаулықты нығайту және сақтауды орнату, салауатты өмір салтын ұстану, адамның психифизикалық жағдайын оңтайландыру, солармен байланысты білімді және әртүрлі қозғалысты дағдыларды меңгеру, қозғалыс қабілетін дамыту және жұмысқа қабілеттілік;

-Оқу-әдістемелік және нормативтік құжаттар.

4.Профессиональный профиль выпускников:

- педагогикалық;

- жаттықтырушылық;

- ұйымдастырушы-басқарушылық;

- ғылыми-зерттеу;

- мәдени-ағартушылық қызмет

4.Профессиональный профиль выпускников:

- педагогическая;

- тренерская;

- организационно-управленческая;

- научно-иследовательская;

- культурно-просветительская деятельность.

4.Professional Alumni Profile:

-pedagogicheskaya;

-trenerskaya;

-organizatsionno-management;

-Scientific-isledovatelskaya;

-cultural and educational activities.

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:

1. Дене шынықтыру саласынан практикумдар және практикалық сабақтар өткізу;

2. Білім алушылармен бірлескен ғылыми жарияланымдар жазу;

3. Кәсіптік тәжрибенің барлық түрлерінен өту прцесін сүйемелдеу;

4. Өтілген пәндер бойынша аралық және қорытынды аттестация жүргізу;

5. Способы и методы реализации образовательной программы

1. Проведение практикумов и практических занятий по физической культуре;

(22)

2. Написание совместных научных публикаций с обучающимися;

3. Сопровождение в процессе прохождения всех видов профессиональной практики;

4. Проведение промежуточной и итоговой аттестации по пройденным дисциплинам.

5.Occupational profile/s of graduates:

1. Workshops and practical training in Physical culture;

2. Writing of joint scientific publications with students;

3. Support in the process of passing of all types of professional practice;

4. The midterm and final examination in the passed subjects.

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:

6. Критерии оценки результатов обучения

Оценка по РК Оценка по ECTS

Оценка по буквенной системе

Цифровой эквивалент

баллов

%-ное содержание

Оценка по традиционной

системе

Оценка по буквенной системе

Definition

А 4,0 95-100

Отлично А Excellent

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Verygood

В 3,0 80-84

Хорошо

С

Good

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно

С 2,0 65-69

Удовлетворительно D

Satisfactory

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин описываются в силлабусах.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Такие приемы комбинаторики, как комбинирование типизированных стан- дартных элементов модулей при созда- нии целостной формы, комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри