• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY "

Copied!
708
0
0

Толық мәтін

КОКП Министрлер Кеңесінің 1946 жылғы 21 наурыздағы нұсқауы бойынша кітапхана қызметкерлеріне арналған екі айлық курстар, ал 1946 жылдың маусымынан бастап барлығы 800 адамға есептелген мектеп директорларын даярлайтын жарты айлық курстар өткізілді. республика облыстары басталды. ҚРПМ 725 т., 4-бөлім, 1033-іс // Облыстар мен аудандардағы партиялық және мәдени-ағарту жұмыстарының жай-күйі туралы инспекторлардың жауап хабарламалары, 1946 ж.

ГРНТИ 03.20

Айтуларынша, Риддер қаласындағы «Алтайполиметалл» комбинатының жабдықтау секторы, «Риддер құрылыс» тресінің жабдықтау секторы, сондай-ақ қалалар мен ауылдардағы сауда жұмыстары өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай артқан. 1937 жылы Біріккен тау-кен комбинаты комитеті қарамағындағы «Горнак» демалыс үйіне 593 жұмысшы мен қызметші жіберілсе, 1938 жылы 593 адам ауыстырылды.

ГРНТИ 03.20.01

2. Central State Historical Archive of the Russian Federation. socio-economic relations in Kyrgyzstan and Kazakh farms at the beginning of the Commission xx V. materials P. P. Rumyantseva): abstract dis. XX century.// The role of the archive in modern society (material from the international scientific and practical conference).

УДК 94 (574)

В данной статье рассматриваются учебные заведения городов Москвы и Ленинграда в истории подготовки казахских специалистов в советский период, функции подготовки казахских специалистов в советских высших учебных заведениях. Был студентом рабочего факультета Ленинградского восточного института имени А.С. Енукидзе с сентября 1930 года до реорганизации трудового факультета в Институт национальных людей Советского Востока, то есть до 1 января 1932 года, когда он был зачислен на 1-й курс.

Shokai wrote in his work abroad "In Turkistan" about the formation of Alashorda autonomy and he also supported the union of Alashorda and Turkistan. Chokai wrote in his work abroad "In Turkistan" wrote about the formation of Alashorda autonomy and he also supported the union of Alashorda and Turkistan.

ГРНТИ 03.20.07

Миклашевскийдің 1924 жылы «Былоеде» жарияланған «1916 жылғы Түркістандағы қоғамдық қозғалыс» атты мақаласында «1916 жылғы көтерілістің сипаты ұлттық күрес түрінде патша әкімшілігіне қарсы бағытталды» деген қисынды пікір алға қойылған [2]. Т.Жүргенов 1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде жарияланған «1916 жылғы қазақ көтерілісі кезіндегі қала мен ауыл арасындағы қарсылық» атты мақаласында: Сондықтан да осы бағыттағы пікірлерді шектеу мақсатында болса керек, 1931 жылы дайындалған. Орта Азия бюросы мен Орталық Азия революция ғылыми-зерттеу институтының үгіт-насихат бөлімі Орта Азиядағы 1916 жылғы көтеріліс тарихының жазылу бағытын анықтайтын тезистер жариялады.

Ал жергілікті ұлтшылдар 1916 жылғы көтерілісті пролетарлық революцияға қарсы қояды, өйткені пролетариат революциясының азаттық мақсаты да, ешбір ұлтты азат ету мақсаты да болмады, ал 1916 жылғы көтеріліс таза ұлт-азаттық болды. қозғалыс. 1916 жылғы көтеріліс жеңіске жеткен жоқ, бірақ Қазақ Қазан төңкерісі мен капитализмді айналып өтіп, социалистік даму жолына түскен қазақ еңбекшілерінің жеңісіне дайындық жүргізілді [14, 18 б. 1931 жылғы 7 қазандағы пікірталасқа қатысып, 1916 жылғы көтерілістің сипаты мен қозғаушы күштері туралы баяндаған Д.

Қорытындылай келе, Түркістан халқының, оның ішінде қазақ халқының 1916 жылғы көтерілістің 1917 жылғы большевиктік Қазан төңкерісіне еш қатысы жоқ және таптық сипатқа ие болмады деп айта аламыз.

ЖАЛПЫ ТАРИХ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

GENERAL HISTORY

ГРНТИ 03.09.03

THE POLITICAL, ETHNIC AND RELIGIOUS ORIGINS OF THE CRISIS IN THE BALKANS IN THE LAST DECADE OF THE TWENTIETH CENTURY. The article discusses the preconditions for the collapse of the former Yugoslavia, which was the "centre". 2 Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of World History, Kazakh National Pedagogical University Abay.

MINISTRY OF FOREIGN MEASURES IN CONNECTION WITH THE “ILI CRISIS” IN RUSSIAN-CHINESE RELATIONS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY. Descendants of immigrants from the Austro-Hungarian lands became part of the multi-ethnic composition of Western Siberia. Internationalists: participation of the working people of Central and Southeastern Europe in the struggle for Soviet power in Russia.

Changes in the daily life of the urban population of Western Siberia during the First World War.

ӘӨЖ 94.05

CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE SELJUK EMPIRE AND THE BEGINNING OF THE POLITICAL CRISIS. The article considers the fact that the Seljuk state was founded by the Oghuz Seljuks, as well as the internal social policy of the Seljuk empire as a prerequisite for a crisis in the country (late XI and early XII centuries). The Seljuks, having strong Persian culture and language, also played an important role in the development of the Turko-Persian tradition, and even exported Persian culture to Anatolia.

At the end of the XI century, great conquests ended, which brought the nobility new lands and military spoils, which led to a change in the political situation in the country. 2. due to the large number of works of the author written in Latin-Greek, we will consider them separately in the text. On the question of the features and characteristics of the Gaznevid state.Ferdovsy, SG.St.

The coexistence of the indigenous Algerian people and the European population during the years of French colonial rule is one of the most important factors that determined the entire modern history of Algeria.

САЯСИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ТАРИХ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

POLITICAL AND SOCIAL HISTORY

Orta Asya'nın Jeopolitik Konumu ve Kazakistan'ın Milli Güvenliği

Zbigniew Brzezinski'ye göre Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle önemi artan jeopolitik, Avrasya üzerinde küresel üstünlük mücadelesinin devam edeceği, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin ise küresel üstünlük mücadelesinin devam edeceği bir satranç oyunu oynamaya başladı. Bölgede ABD hegemonyasına karşı hareket eden, bu oyunun baş aktörleri olarak öne çıkmış ve bu oyunun sahnesinde de Orta Asya ülkeleri olmuştur[4]. Orta Asya'nın yeni jeopolitik rolünü belirleyen ekonomik çıkarların yanı sıra, başta Kazakistan petrolü ve Türkmenistan doğalgazı olmak üzere enerji ve yakıt kaynakları da bulunmaktadır. Orta Asya'daki petrol ve doğal gaz taşıma bölgelerinin güney ve doğu yönünde boru hatlarının inşası kaçınılmaz olarak ciddi jeoekonomik ve jeostratejik sonuçlara yol açacaktır.

Orta Asya'nın Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan jeopolitik bir köprü olması yabancı ülkelerin dikkatini çekeceği gibi Orta Asya devletlerinin güvenlik sorunlarını ve sorunlarını da beraberinde getirecektir. Orta Asya'da güvenlik ve barış koşulları dört ayrı jeopolitik aşamadan oluşmaktadır: a) Ulusal; b) Bölge sınırları içindeki tüm devletlerin bölgesel gelişmeleri, istikrarı ve politikaları; Orta Asya bölgesinde güçlü devletlerin rekabetine dayalı yeni bir jeopolitik alan haline gelen Kazakistan'ın ulusal güvenliği nasıl şekillendi?

Resmi olarak açıkça dile getirilmese de Rus azınlık meselesi, uzun vadede Çin'in büyük nüfusunu barındırabilecek bir coğrafyaya ihtiyaç duyacağı meselesi ve ABD'nin Orta Asya politikası daha genel anlamda kontrolü ele geçirmeyi amaçlıyor. Bölgedeki büyük güçler arasında stratejik açıdan değerli kaynaklara yönelik politikalar, Kazakistan'ın toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine yönelik kaygıların ön saflarında yer alıyor.

Avrasyacılık ve Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Avrasyacılık Fikri

Yeni Avrasya düşüncesinin Rusya'daki en önemli temsilcilerinden biri de Moskova merkezli "Uluslararası Avrasya Hareketi"nin başkanı Aleksandr Dugin'dir. Dugin, Rusya'nın entelektüel ve siyasi hayatını teorik düzeyde etkilerken, bunu en fazla pratiğe dökmeye çalışan ise bir dönem Rusya Federasyonu Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Yevgeny Primakov'du. Avrasya geleneğine bağlı olan Neo-Avrasyacılık, Rusya'nın kendine özgü bir kimliğe ve jeopolitik konuma sahip olduğunu kabul ederek ABD hegemonyasına karşı tavır alır.

DUGİN Aleksandr, Osnovy geopolitik: geopolitcheskoe budushee Rossii: mıslit prostanstvom (Геосаясат негіздері: Ресейдің геосаяси болашағы: ғарыш туралы ойлау), Мәскеу, Арктогея яындары, 2000, 2-бет. Тоқаев Қасымжомарт, «бейбітшілік саясаты туралы ойлайтын лагерь уақыты өтті», Мұрат Лаумулиннің Сыртқы істер министрі дель Қасымжомарт Тоқаевпен сұхбаты (халықаралық саясаттағы қатаң және репрессиялық құрылым артта қалды, Мұрат Лаумулиннің бұрынғы Сыртқы істер министрімен сұхбаты Қасымжомарт Тоқаев http:/ /www.nomad.su/?a.URL:http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/izmenilsya-marshrut-postavki-narkotikov-v-kazahstan-- mvd-rk/ (дата) қол жеткізу 3. 1. 2020).

URL: http://vvv.kazpravda.kz/nevs/society/the-route-for-supply-of-drugs-to-kazakhstan-- МВД-rk/изменено/ (по состоянию на 3 января 2020 г.) .

ГРНТИ 03.01.17

15 The route of drug supply to Kazakhstan has changed - Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan [Elektron. Shin Kak-soo, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea ON [Electron. Sanctions by the State Council of the People's Republic of China have been lifted.

CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF THE POLITICAL AND VALUE CONTENT OF THE INTERCULTURAL HARMONY POLICY. The article reveals in more detail the features and problems of regulating the processes of formation and development of inter-ethnic harmony in the context of state policy of Kazakhstan. The modernization of public consciousness, the formation of solidarity in society, the relations of trust cooperation are an important aspect of the study.

The grouping of conceptual approaches to the study of social capital according to types of definitions will be the main result of the study.

ӘОЖ 94 (574)

VISION ON THE PHENOMENON OF NATIONAL COLLECTIVE MEMORY IN THE CONTEXT OF HISTORICAL PERSONALISM. FEATURES OF THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SHAPEING SOUTH KOREA'S IMAGE STRATEGY. The role of "meatballs" in the context of the global economic crisis (following the example of the EU) // Conflictology/Nota Bene.

Break in the practice of forming the professional identity of the workers of the Aschisai Polymetallic Combine in the 1970s. 1 candidate of historical sciences, associate professor of the Department of World History, Kazakhstan Abay National Pedagogical University. The article presents the problems of the nation's competitiveness in the context of the modernization of spiritual education.

In this direction, an analysis of the activities carried out in the country is being done.

ҒТАМР 03.09.55

1985 жылы Сұлтан Кубстың билікке келгенінің 15 жылдығын тойлау кезінде Мысыр президенті Оманда Сауд Арабиясы, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері, Катар және Бахрейн басшыларымен кездесті. Бұған жауап ретінде 1985 жылдың шілдесінде Муаммар Каддафи Ливияда жұмыс істейтін 100 000 мысырлық азаматты еліне қайтарды. Негізгі сауда жолдары қатаң бақылауға алынды, керуендердің қауіпсіздігіне кепілдік берілді және олардың қозғалысын жеңілдету үшін барлық негізгі жолдардың бойына мыңдаған керуен сарайлар салынды.

В ней рассматриваются зарождение и развитие медиации в мире, зарубежный и отечественный опыт ее реализации, а также особенности развития этого важного явления в различных странах. Освещена роль Ассамблеи народа Казахстана в развитии медиации с акцентом на опыт Республики Казахстан. Если в 2017 году к ним было подано более 30 тысяч обращений, в 2018 году – более 33 тысяч, в первом полугодии 2019 года – более 16 тысяч, из них 50% медиативных соглашений было заключено, то остальные вопросы были решены в ходе этап консультации [6].

Mukanova From personal success stories – to achievements for the good of the country / / Kazakhstanskaya pravda, January 16, 2020.

МРНТИ 11.25.91

In this article, the author tries to analyze the integration processes of the Republic of Uzbekistan. On the one hand, proponents of integration argue that the republic's entry into the Union will lower customs tariffs for Uzbek exports to the Russian Federation, open new markets for Uzbek products, open up transportation opportunities, etc. 2019.- URL: https://ia-centr.ru/experts/marina-lapenko/vto-nelzya-eaes-pochemu-ssha- zastavlyaetrasstavlyatzapyatye/?fbclid=IwAR2Hb7PzC2AiO2e_3h3rYkKL6svwfx1n_RRsLrHjt я.

Development of international trade and economic relations of the Republic of Uzbekistan / / Russian Foreign Economic Bulletin.-7. Why Russia does not benefit from Uzbekistan's EEU membership and whether there is a challenge to the republic's independence from this step [electron.resource]. Lukyanov: EEU membership is beneficial for Uzbekistan, but tough negotiations are inevitable [electron.resource].

2019.- URL: https://ia-centr.ru/experts/marina-lapenko/vto-nelzya-eaes-pochemu-ssha- zastavlyaetrasstavlyatzapyatye/?fbclid=IwAR2Hb7PzC2AiO2e_3h3h3rYkKL1nKLztLxj _Saaaa U/ (and accessory.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Магистратура және докторантура бойынша : - Ақылы негізде білім алушы оқуын мемлекеттік грантта жалғастыру ҥшін жоғары оқу орнының ректоры атына мемлекеттік грант бӛлінген жағдайда